Športové a spoločenské dámske a pánske nohavice

Číslo patentu: U 5107

Dátum: 05.02.2009

Autor: Králik Igor

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka športových a spoločenských dámskych a pánskych nohavíc stringového typu.Doteraz známe športové a spoločenské nohavice stringového typu majú zvýraznenie zadku riešené tak, že okrem iného, je v mieste zošitia zadných vrchných častí šnúrka, ktorá je zásadným prvkom pri tvarovaní nohavíc do stringového tvaru a V rozkrokovej časti v mieste zošitia zadných vrchných častí sú nohavice nariasené.Takéto konštrukčné riešenie síce zabezpečovalo tvarovanie nohavíc do stringového tvaru, ale bolo značne nepohodlné a okrem tohto komplikovalo výrobu a zvyšovalo náklady na ňu.Uvedené nedostatky v plnej miere odstraňujú športové a spoločenské nohavice, ktorých podstata spočíva v tom, že šnúrku nahradzuje konštrukčné. zmena na zadnom vrchnom diele nohavíc, ktorý obsahuje prídavok na hĺbku na zadnom stredovom šve a to nerovnomeme po celej dĺžke. Ďalej môže zadný vrchný diel obsahovat prestrihy a to po celej dĺžke zadného stredového šva medzi pásom a dolným prestrihom. Dĺžka prestrihov môže byť po celej šírke zadného vrchného dielu nohavíc, od zadného stredového šva po bočný šev nohavíc. Ďalej môže zadný vrchný diel obsahovať pozdĺžne prestrihy s prídavkom na hĺbku a to pozdĺžne s bočným švom nohavíc, medzi pásom a dolným prestrihom V ktoromkoľvek mieste, alebo šikmý prestrih s prídavkom na hĺbku medzi zadným stredovým švom v ktoromkoľvek mieste a bočným švom nohavíc v ktoromkoľvek mieste, alebo dolným prestrihom v ktoromkoľvek mieste a pásom v ktoromkoľvek mieste. Zadný vrchný diel nohavíc môže obsahovať oblúkové tvarovacie sedlo, alebo oblúkový pásový odševok, ktorého vnútorný oblúk začína v ktoromkoľvek bode na bočnom šve zadného vrchného dielu nohavíc, alebo v ktoromkoľvek bode zadného stredového šva a priemer sedla alebo oblúkového pásového odševku je menší ako 500 cm.Prehľad obrázkov na výkresochNa jednotlivých obrázkoch sú znázomené športové a spoločenské nohavice podľa technického riešenia s rôznymi kombináciami zvýrazňovacích prvkov. Na obrázku č. 1 je znázornená porovnanie pôvodného zadného vrchného dielu nohavíc a nového zadného vrchného dielu nohavíc podľa riešenia. Na obrázku č. 2 je znázomený zadný vrchný diel nohavíc s premiestneným pásovým odševkom. Na obrázku č. 3 je znázornený zadný vrchný diel nohavíc s vrchným a spodným tvarovacím odševkom. Na obrázku č. 4 a 4-1 je znázornený zadný vrchný diel nohavíc s pozdĺžnym prestrihom s prídavkom na hĺbku. Na obrázku č. 5 a 5-1 je znázomený zadný vrchný diel nohavíc so šikmým prestrihom s prídavkom na hĺbku. Na obrázku č. 6 je znázomené oblúkové tvarovacie sedlo alebo oblúkový pásový odševok.Boli zhotovené športové a spoločenské nohavice podľa tohto technického riešenia, ktorých každá z obidvoch zadných vrchných častí pozostáva z oblúkového tvarovacieho sedla 8 a dolného prestrihu 3. Dolný prestríh 3 oddeľuje sedaciu a stehennú časť nohavíc a ohraničuje dolnú časť zadku. Nový tvar zadného vrchného dielu 10 má na zadnom stredovom šve 1 prídavok 2 na hĺbku, ktorý je nerovnomeme po celej dĺžke zadného stredového šva 1 a zabezpečuje tvarovanie nohavíc do stringového tvaru.Príklad č. 2 Boli zhotovené športové a spoločenské nohavice podľa tohto technického riešenia ako v príklade č. 1 stým rozdielom, že namiesto oblúkového tvarovacieho sedla 8 majú premiestnený pásový odševok 7.Príklad č. 3 Boli zhotovené športové a spoločenské nohavice podľa tohto technického riešenia ako v príklade č. 1 stým rozdielom, že namiesto oblúkového tvarovacieho sedla 8 majú vrchný tvarovací odševok 5 a namiestodolného prestrihu 3 majú spodný tvarovací odševok 6. Vrchný odševok 5 aj spodný tvarovací odševok 6 sa nachádza na zadnom stredovom šve 1, v ktoromkoľvek bode a zabezpečuje zvýraznenie tvaru zadku.Boli zhotovené športové a spoločenské nohavice podľa tohto technického riešenia, ktorých každá z obidvoch zadných vrchných častí pozostáva z pásu 11, zadného stredového šva 1, dolného prestrihu 3, bočného šva 4 a pozdĺžneho prestrihu 12 s prídavkom na hĺbku. Dolný prestrih 3 oddeľuje sedaciu a stehennú časť nohavíc a ohraničuj e dolnú časť zadku. Pozdĺžny prestrih 12 s prídavkom na hĺbku je umiestnený pozdĺžne s bočným švom 4 nohavíc medzi pásom 11 a dolným prestrihom 3 V ktoromkoľvek mieste a jeho počet je neobmedzený. Pozdlžny prestrih 12 obsahuje prídavok 2 na hĺbku.Boli zhotovené športové a spoločenské nohavice podľa tohto technického riešenia ako v príklade č. 4 s tým rozdielom, že namiesto pozdĺžneho prestrihu 12 s prídavkom na hĺbku majú šikmý prestrih 13 s prídavkom na hĺbku, ktorý sa nachádza medzi zadným stredovým švom 1 v ktoromkoľvek mieste a bočným švom 4 nohavíc v ktoromkoľvek mieste, alebo dolným prestrihom 3 v ktoromkoľvek mieste a pásom 11 v ktoromkoľvek mieste. Šikmý prestrih 13 na hĺbku môže mat oblúkový tvar a spájať zadný stredový šev 1 s pásom 11 alebo bočným švom 4 alebo spájať dolný prestrih 3 s pásom 11 alebo bočným švom 4.Boli zhotovené športové a spoločenské nohavice podľa tohto technického riešenia ako v príklade č. 5 s tým rozdielom, že namiesto šikmého prestrihu 12 s prídavkom na hĺbku majú formovane oblúkové sedlo 8 alebo oblúkový pásový odševok 7, ktorého vnútorný oblúk sedla 8 alebo oblúkového pásového odševku 7 začína v ktoromkoľvek bode na bočnom šve 4 nohavíc, alebo V ktoromkoľvek bode zadného stredového šva 1 a priemer o, sedla 8 alebo oblúkového pásového odševku 7 v ktoromkoľvek bode nie je väčší ako 500 cm.Priemyselná využiteľnost nohavíc je zrejmá V odevnom priemysle.l. Športové a spoločenské nohavice, ktorých zadné vrchné časti obsahujú oblúkové tvarovacie sedlo (8) alebo premiestnené pásové odševky (7), v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že každá zadná vrchná časť ďalej obsahuje dolný prestrih (3) alebo spodný tvarovací odševok (6), najmenej jeden vrchný tvarovací odševok (5), najmenej jeden pozdlžny prestrih (12) s prídavkom na hĺbku alebo najmenej jeden šikmý prestrih(13) s prídavkom na hĺbku a na zadnom stredovom šve (l) zadného vrchného dielu majú prídavok (2) na hlbku, pričom dolný prestrih (3) alebo spodný tvarovací odševok (6) oddeľujełsedaciu a stehennú časť nohavíc a najmenej jeden vrchný tvarovací odševok (5) alebo najmenej jeden pozdlžny prestrih (12) s prídavkom na hĺbku alebo najmenej jeden šikmý prestrih (13) s prídavkom na hĺbku je umiestnený medzi oblúkovým tvarovacím sedlom (8) alebo premiestneným pásovým odševkom (7) a dolným prestrihom (3) alebo spodným tvarovacim odševkom (6).2. Nohavice podľa nároku l, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že oblúkové tvarovacie sedlo (8) alebo oblúkový pásový odševok (7) má vnútomý oblúk, ktorý začína v ktoromkoľvek bode na bočnom šve (4) zadného vrchného dielu nohavíc alebo ktoromkoľvek bode zadného stredového šva (l) a priemer (o) sedla (8) alebo oblúkového pásového odševku (7) v ktoromkoľvek bode nie je väčší ako 500 cm.

MPK / Značky

MPK: A41D 1/00

Značky: dámské, pánske, nohavice, spoločenské, športové

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u5107-sportove-a-spolocenske-damske-a-panske-nohavice.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Športové a spoločenské dámske a pánske nohavice</a>

Podobne patenty