Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile

Číslo patentu: U 4996

Dátum: 05.02.2008

Autor: Chrudina Lubomír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka novej konštrukcie upevnenia navíjača ovládacích prvkov, najmä textilných pásikov alebo šnúrok, žalúzií v hornom nosnom profile.V súčasnosti je známy celý rad konštrukčných riešení ovládacích systémov horizontálnych žalúzií,ktoré sú závislé na spôsobe upevnenia a navíjania ovládacích prvkov, najmä textilných pásikov alebo šnúrok. Tieto riešenia sú opísané napríklad v spísoch US 4886102, US 5318090, W 0 93/03250, US 4621673, GB 2163202 alebo EP 373787. Spoločným znakom a nevýhodou týchto riešení je, že ovládacie systémy sa vkladajú do horného nosného profilu žalúzie bud zboku a najmä zhora, pričom pri montáži sa ovládací systém musí najskôr nasunúť do profilu a potom až následne je možné k nemu pripevniť textilný pásik alebo šnúrku. Takáto montáž preťahovaním ovládacích prvkov cez úzke otvory vytvorené v profile je pomeme náročná i zdĺhavá a vyžaduje veľkú zručnosť montéra.Uvedené nevýhody sú riešené konštrukciou podľa CZ UV 15694 týkajúcej sa upevnenia lôžka ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile, ktorého spodná stena je vybavená aspoň dvoma prienikmi a kde je lôžko prispôsobené ako na osadenie koncových častí textilného pásika a rebríčka,tak na zabezpečenie ich priechodu von cez spodnú základňu jeho telesa. Podstatou tohto riešenia je, že lôžko je V nosnom profile osadené vyberateľne smerom von cez prienik spodnej steny zospodu zasunuteľným osadením celého montážneho komplexu lôžka, vrátane upevnených koncových častí textilného pásika a rebríčka žalúzií. Týmto uskutočnením sa oproti pôvodným konštrukciám výrazne zjednoduší a skráti celková montáž žalúzie, keď odpadne prácne a zdĺhavé zachytávanie rebríčka na rolky priamo v nosnom profile. Tým sa značne znížia náklady na výrobu žalúzií, čo má vplyv najmä na zníženie ich celkovej ceny. Ďalším prínosom je, že taktiež sa znižuje prácnost pri prípadných opravách žalúzií, keď je možné jednoduchým spôsobom vybrať lôžko z profilu, čím sa zníži čas demontáže a spätnej montáže. Problémom využívania tohto riešenia ale je, že sa do nosného profilu zasúva celý montážny komplex lôžka, čo komplikuje rozdelenie jednotlivých výrobných a montážnych operácií na upevnenie ovládacích prvkov žalúzií.Je taktiež známe upevnenie navíjača v hornom nosnom profile, kde je navijač v nosnom profile osadený prostredníctvom kolísky, v ktorej je osadený a ktorá je do nosného profilu nasunutá zospodu cez prienik, kde je spojená s puzdrom posuvne osadeným medzi ramenami nosného profilu a vytvoreným tak, že jeho vonkajšie obrysy sú väčšie ako rozmery prieniku. Toto riešenie znižuje prácnosť pri kompletácii koncových častí textilného pásika a rebríčkov žalúzií, ale jeho nevýhodou je, že vlastné lôžko navíjača je delené na kolísku a puzdro, čo predstavuje zvýšenie počtu konštrukčných dielcov a súvisiace zväčšenie výrobných nákladov na takýto konštrukčný uzol.Predkladané riešenie si kladie za úlohu predstavit nový konštnikčný uzol upevnenia navíjača v homom nosnom profile, ktorý je výrobne jednoduchý a zároveň zachováva malú prácnosť pri kompletácii koncových častí textilného pásika a rebríčkov žalúzií.Uvedený ciel sa do značnej miery dosahuje novým upevnením navíjača ovládacích prvkov žalúzií v homom nosnom profile prostrednictvom lôžka urniestneného medzi jeho ramenami, kde spodná stena nosného profilu je vybavená aspoň dvoma prienikmi na zabezpečenie priechodu koncových častí textilného pásika a rebríčkov, pričom podstata riešenia je V tom, že navíjač je do lôžka, ktoré je posuvne osadené medzi ramenami nosného profilu a vytvorené tak, že rozmery jeho základne sú väčšie ako rozmery prienikov, nasunutý zospodu cez priechod základne a je v lôžku osadený pomocou koncových nákružkov náboja a rolky.Ďalšou podstatou riešenia je, že koncové nákružky navíjača sú osadené v protiľahlo situovaných osadeniach predpružených podporných nosníkov, ktoré sú vztýčené šikmo do stredu V bočných častiach základne.Vo výhodnom uskutočnení sú podperné nosníky vytvorené v spodných častiach stredových prerezov bočníc, ktoré sú vztýčené zo základne, kde sú medzi bočnicami zo základne vztýčené oporné rebrá, ktoré sú v homej časti spojené oblúkovým krytom, pričom bočnice sú spriahnuté s opornými rebrarni pomocou oblúkovo tvarovaných klietok.Nakoniec je podstatou riešenia, že základňa je na stranách osadenia bočníc vybavená obvodovými lemami presahujúciníi rozmery prienikov, ktoré môžu byť vybavené viečkarni prispôsobenýrni na zabezpečenie prestupu textilného pásika i rebríčkov a na upevnenie za spodnú stenu nosného profilu.Prínosom nového riešenia je ďalšie zjednodušenie kornpletácie žalúzií ako pri výrobe, tak pri ich montáži a demontáži V prípade uskutočňovania opráv ich funkčných dielcov.Prehľad obrázkov na výkresochKonkrétne uskutočnenie technického riešenia je schernaticky znázomené na pripojených výkresoch, kdeobr. 1 je axonometrický pohľad na kompletnú žalúziu pred nasunutím navíjačov do lôžok vložených do nosného profilu cez jeho bočnú otvorenú časť, obr. 2 je axonometrický pohľad na zostavu upevnenia navíjača ovládacích prvkov explodovanú na jednotlivé konštrukčné prvky, obr. 3 je axonometrický pohľad šikmo zhora na čiastočne zloženú zostavu z obr. 2 s lôžkom nasadeným do nosného profilu a zloženým navíjačom, obr. 4 je axonometrický pohľad na zostavu z obr. 3 zospodu, obr. 5 je axonometrický pohľad šikmo zhora na zostavu z obr. 2 osadenú v nosnom profile, obr. 6 je axonometrický pohľad na zostavu z obr. 5 zospodu, obr. 7 je pozdĺžny rez zostavou navij ača z obr. 5a obr. 8 je pozdĺžny rez zloženým navíjačom bez osadenia ovládacích prvkov.Vlastný konštrukčný uzol, ktorý je predmetom technického riešenia, pozostáva z tvarovaného horného nosného profilu l, lôžka 2, navíjača 3 n a upevnenie koncových častí rebríčka 4 a textilného pásika 5 žalúzií 6. Ramená 11 nosného profilu 1 sú prispôsobené na upevnenie na neznázornený okenný rám i upravené na prichytenie neznázomených krycích líšt a na upevnenie neznázorneného pohonu ovládacíeho ústrojenstva žalúzií 6. Nosný profil 1 je na svojej s odnej stene 12 vybavený minimálne dvoma prienikrni 13, výhodne prestrihmi štvorcového alebo obdlžnikového prierezu, ktorých rozmery sú menšie ako veľkosť vonkajších obrysov lôžka 2 ovládacích prvkov 4, 5 žalúzií 6.Lôžko 2 pozostáva zo základne 21, z ktorej sú vertikálne vztýčené tvarované bočnice 22 a dvojice opomých rebier 23. Bočnice 22 sú vybavené stredovýrni prerezmi 221, v spodných častiach ktorých sú zo základne 21 šikmo do stredu vztýčené predpružené podpome nosníky 24. Bočnice 22 sú spriahnuté s opomými rebrarni 23 pomocou oblúčkovo tvarovaných ldietok 25 a oporné rebrá 23 sú v hornej časti spojené oblúkovým krytom 26, kde oba prvky 25, 26 slúžia na zabezpečenie ochrany vloženého navíjača 3. Základňa 21 je na stranách osadenia bočníc 22 vybavená obvodovými lemami 211, ktorých vonkajšie rozmery sú väčšie ako zodpovedajúce rozmery príenikov 13 nosného profilu 1, čo bráni prepadnutiu lôžka 2 z vnútorného priestoru medzi jeho ramenami 11. Obvodové lemy 211 základne sú ďalej vybavené technologickými výstupkami 2111. V stredovej časti je základňa 21 vybavená tvarovaným priechodom 212, ktorého veľkosť a tvar v podstate zodpovedá, resp. sú o málo väčšie ako vonkajšie rozmery kompletného navíjača 3. Podporné nosníky 24 sú vo svojej vrcholovej časti vybavené do stredu situovanými protiľahlýrni osadeniami 241, ktorých vzdialenosť je menšia ako celková šírka kompletného navíjača 3.Navijač 3 pozostáva z náboja 31 a rolky 32, ktoré sú do seba nasunuté svojimi spojovacimi puzdrami 311 a 321 vybavenýrni rozmerovo identickýrni vybraniami 3111 a štrbinou 3211, slúžiacirni na pretiahnutie a upevnenie textilného pásika 5. Rolka 32 je ďalej vybavená kladkou 322 na osadenie rebríčka 4 a náboj 31 je vybavený manipulačným kolečkom 312. Oba prvky 31, 32 sú pritom vybavené koncovými nákružkami 313, 323 na umožnenie umiestnenia navíjača 3 do osadeni 241 nosníkov 24 lôžka 2.Celý konštrukčný uzol je pritom doplnený vlečkarni 7 rozmerovo zodpovedajúcimi veľkosti prienikov 13 nosného profilu 1 a slúžiacimi na ich zakrytie zospodu. Viečka 7 sú vybavené bližšie neopisovanými priechodrni na umožnenie prestupu textilného pásika 5 i rebríčkov 4 a zároveň bočnýrni ozubmi 71 na umožnenie ich upevnenia za spodnú stenu 12 nosného profilu 1.Pri montáži sa najskôr prevlečú rebríčky 4 a textilné pásiky 5 lamelarni žalúzií 6 a ich koncové časti sa upevnia na kladku 322 rolky 32 a do vybraní 3111 i štrbín 3211 spojovacích puzdier 311, 321. Tým je navíjač 3 pripravený na osadenie do nosného profilu 1. Následne sa medzi ramená 11 nosného profilu 1 nasunú nad jeho prieniky 13 lôžka 2 a do priechodov 212 sa zospodu zasunujú kompletnénavíjače 3 do okamihu, keď ich koncové nákružky 313, 323 zapadnú do príslušných osadeni 241 nosníkov 24 lôžka 2. Tým je montáž žalúzie skončené.Opisané uskutočnenie nie je jedinou možnosťou konštrukcie upevnenia navíjača 3, lebo bez vplyvu na podstatu technického riešenia môžu byt bočnice 22 a rebrá 23 vztýčené zo základne 21 voľne bez spojenia klietkami 25 a krytom 26, pričom ich tvarovanie môže byť ľubovoľne prispôsobené podľa tvaru a rozmerov nosného profilu 1. Taktiež uskutočnenie nosníkov 24 navíjača 3 môže byť riešené rôzne podľa uskutočnenia koncových nákružkov 313 a 314 navíjača 3 rovnako tak, ako í vonkajšie a vnútomé tvarovanie a uskutočnenie bočníc 22 a rebier 23.Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v homom nosnom profile môže byť použite vo všetkých typoch interiérových a exteriérových žalúzií a to pre rôzne typy profilov, vrátane celkovo uzatvoreného a ľubovoľné tvary líšt, vrátane lišty s jedným prevýšeriým ramenom.l. Upevnenie navijača (3) ovládacích prvkov žalúzií (6) v homom nosnom profile (1) prostredníctvom lôžka (2) umiestneného medzi jeho ramenami (11), kde spodná stena (12) nosného profilu (1) je vybavená aspoň dvoma prienikrni (13) na zabezpečenie priechodu koncových časti textilného pásika(5) a rebríčkov (4), v y z n a č uj ú c e s a tý m , že navíjač (3) je do lôžka (2), ktoré je posuvne osadené medzi ramenami (11) nosného profilu (l) a vytvorené tak, že rozmery jeho základne(21) sú väčšie ako rozmery prienikov (13), nasunutý zospodu cez priechod (212) základne (21) a je v lôžku (2) osadený pomocou koncových nákružkov (313, 323) náboja (31) a rolky (32).2. Upevnenie podľa nároku 1, V y z n a č uj ú c e s a tým , že koncové nákružky (313,323) navijača (3) sú osadené V protiľahlo situovaných osadeniach (241) predpružených podpemých nosníkov (24), ktoré sú vztýčené šikmo do stredu V bočných častiach základne (21).3. Upevnenie podľa nároku 2, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že podperné nosníky (24) sú vytvorené v spodných častiach stredových prerezov (221) bočníc (22), ktoré sú vztýčené zo základne4. Upevnenie podľa niektorého z nárokov l až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi bočnicami (22) sú zo základne (21) vztýčené opomé rebrá (23), ktoré sú v hornej časti spojené oblúkovým krytom (26), pričom bočnice (22) sú spriahnuté s oponiými rebrami (23) pomocou oblúkovo tvarovaných klietok (25).5. Upevnenie podľa niektorého z nárokov 1 až 4, V y z n a č u j ú c e s a t ý m , že základňa(21) je na stranách osadenia bočníc (22) vybavená obvodovými lemarni (211), presahujúcími rozmery prienikov (13).6. Upevnenie podľa niektorého z nárokov 1 až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že prieniky(13) sú vybavené vlečkami (7) prispôsobenýrni na zabezpečenie prestupu textilného pásika (5) a rebríčkov (4) a na upevnenie za spodnú stenu (12) nosného profilu (l).

MPK / Značky

MPK: E06B 9/28

Značky: hornom, profile, nosnom, ovládacích, navíjača, prvkov, upevnenie, žalúzií

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u4996-upevnenie-navijaca-ovladacich-prvkov-zaluzii-v-hornom-nosnom-profile.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Upevnenie navíjača ovládacích prvkov žalúzií v hornom nosnom profile</a>

Podobne patenty