Biofermentor s prevetrávacou jednotkou a biofiltrom

Číslo patentu: U 478

Dátum: 08.06.1994

Autor: Jirkovský Václav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka biofermentora s prevetrávacou jednotkou a s biofiltrom, pozostávajúcim z tepelno izolovanejDoteraz známe biofermentory s prevetrávacou jednotkou pre spracovanie odpadov predovšetkým pre poľnohospodársku prvovýrobu sú pri prevádzke zdrojom znečisteného vzduchu. Tento vzduch odchádzajúci z biofermentora obsahuje jednak škodlivé a jednak aromatické látky, ktoré je nutné odseparovat. K tomu sa užívajú najrôznejšie druhy filtrov. Ako najvýhodnejší sa javí použitie známych biofiltrov, ktorých nevýhodou je, žek svojej prevádzke potrebujú zdroj tepelnej energie.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje biofermentor s prevetrávacou jednotkou a s bíofiltrom, pozostávajúci z tepelne izolovanej nádrže s organickým substrátom. podľa tohoto technického riešenia. ktorého podstata spočíva v tom,že k biofermentoru je v jeho hornej časti pripojený tepelný register zaústený druhým koncom do spodnej časti nádrže biofiltra. V tejto nádrži sú nad sebou umiestnené najmenej dva rošty s organickým substrátom. V hornej oblasti biofiltra je uložený prvý snímač teploty a na tepelnom registri druhý snímač teploty, ktoré sú pripojené na riadiaci blok prevetráva cej jednotky biofermentora.filtrom podľa vynálezu je, že táto zostava umožňuje regulovať optimálne podmienky pre baktérie v organickom substráte v biofiltri riadením funkcie prevetrávacej jednotky biofermentora v závislosti na teplote v biofiltri a teda nie je nutné pripojovať ekterný zdroj tepelnej energie pre biofilter. Použitie tepelného registra medzi biofermentorom a biofiltrom umožní jednak čiastočne odlúčiť kondenzát ešte pred biofiltrom a jednak voľbou dĺžky tepelného registra je možné Optimalizovať teplotu vzduchu vstupujúceho do biofiltra.Aby bolo možné vypúšťať kondenzát je výhodné. keď je k dolným ramenám tepelného registra pripojené zariadenie pre vypúšťanie kondenzátu a na dne nádrže je umiestnený ventilPrehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresov, na ktorých obr. 1 znázorňuje biofermentor s prevetráva~ cou jednotkou a s biofiltrom podľa vynálezu v bokoryse, obr.K biofermentoru l (obr. 1) je na jeho zadnej stene v hornej časti pripojený register g, tvorený hadovite zahnutou rúrkou, ktorá spojuje vnútorný priestor biofermentora 1 so spodnou časťou nádrže Q biofiltra 3. Biofilter 3 (obr. 4) má tepelne izolované steny z tvarovaných dosiek 2 polypropylénu so sústavou rebier, na ktoré dosadajú polystyrénové dosky a vytvárajú tak uzatvorené vzduchové medzery. Tieto steny sú uchytené v oceľovom ráme. V nádrži Q biofiltra je nad sebou uložených päť roštov j, na každom z nich je uložená vrstva1 biofiltra 3 je uložený prvý snímač teploty a druhý snímačteploty je umiestnený na poslednom hornom ramene tepelného registra 2. Oba snímače teploty sú napojené na riadiaci blokK dolným ramenám tepelného registra g je pripojené zaria denie Q pre vypúšťanie kondenzátu do zbernej nádrže lg.Na dne nádrže Q biofiltra 5 je umiestnený ventil lg preV biofermentore je zavedená vsádzka, ktorá je podrobovaná fermentácii. Nutnou podmienkou tohoto procesu je prevetrávanie vsádzky prevetrávacou jednotkou §. Znečistený teplý vzduch odchádza z biofermentora l tepelným registrom g,v ktorom je čiastočne ochladzovaný a zároveň sa tu čiastočne odlučuje kondenzát. Z tepelného registra g vstupuje znečistený teplý vzduch do nádrže 3 biofiltra 4 kde prechádza orga nickým substrátom Q uloženým na roštoch Baktérie obsiahnu té v substráte Q vzduch čistia tak. že z výstupu ll biofiltra 4 vychádza prečistený vzduch.Pokiaľ teplota vzduchu v nádrži Q biofiltra 5 prestúpi teplotu optimálnu pre vývoj baktérií V organickom substráte Q. je na základe údajov prvého a druhého snímača teploty daný pokyn riadiacemu bloku, ktorý po vyhodnotení zapojí prevetrávaciu jednotku § biofermentora 1, čim sa teplota vzduchu vychádzajúceho z biofermentora 1 zníži. Biofilter 3 teda pra cuje celkom bez pridavného zdroja tepla.Biofermentor s prevetrávacou jednotkou a s biofiltrom pozostávajúcim z tepelno izolovanou nádržou s organickým substrátom, vyznačujúci sa tým, že k biofermentoru (1) je v jeho hornej časti pripojený tepelný register (2), zaústený druhým koncom do spodnej časti nádrže (3) biofiltra(4), v ktorom sú nad sebou umiestnené najmenej dva rošty(7) biofiltra (4) je uložený prvý snímač teploty a na tepelnom registri (2) je uložený druhý snímač teploty, ktoré sú napojené na riadiaci blok prevetrávacej jednotkyBiofermentor s prevetrávacou jednotkou a s biofiltrom podľa nároku 1, vyznačujúci sa tým, že k dolným ramenám tepelného registra (2) je pripojené zriadenie (9) pre vypúšťanie kondenzátu a na dne nádrže (3) biofiltra (4) je

MPK / Značky

MPK: C12M 1/12, C12M 1/08

Značky: jednotkou, biofiltrom, prevetrávacou, biofermentor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u478-biofermentor-s-prevetravacou-jednotkou-a-biofiltrom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Biofermentor s prevetrávacou jednotkou a biofiltrom</a>

Podobne patenty