Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov

Číslo patentu: U 4703

Dátum: 01.03.2007

Autor: Chovanec Pavel

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka upevnenia bezpečnostného katapultážneho riadenia volantu s ľubovoľným nastavením podľa pohodlia vodiča.Nové technické riešenie umožňuje volant pri všetkých mobilných energetických prostriedkoch katapultovat do bezpečnostného priestoru kabíny vodiča a to až do 90 stupňov. Pri núdzovom odpálení (odhodeni) volantu do bezpečnej vzdialenosti nevniká pri energetických prostriedkoch(hlavne pri lesných a poľnohospodárskych traktoroch) neovládateľnost tohto zariadenia vodičom. Volant je vybavený bezpečným mechanickým odpaľovacím zariadením. Technické riešenie odpáli volant do bezpečnostného priestoru pred vodiča, čím sa vytvorí dostatočný bezpečnostný priestor na vystúp alebo únik vodiča z kabiny. Zariadenie je určené pre všetky druhy mobilných energetických prostriedkov pohybujúcich sa po rôznych komunikáciách a v rôznom ťažko prístupnom teréne, hlavne v lesoch.Úlohou doterajšieho stavu bolo jedine udržať smer jazdy a umožňovať jeho zmenu cez šest druhov prevodoviek riadenia. To všetko záviselo podľa konštrukcie prevodu riadenia bud cez hrebeňové riadenie, alebo so skrutkou a matícou, cez šnekové riadenie, alebo so šnekovým kolesom, bud s magnetom a nakoniec s kladkou, alebo kolikom. Všetky typy prevodoviek riadenia išli cestou svojho vývoja. Všetko záležalo na presnosti a znižovaní nárazov z kôl na volant bez ohľadu na bezpečnost a pohodlie vodiča. Všetky dostupné a zaužívané riadiace mechanizmy museli byt konštruované tak, aby vôľa medzi volantom a riadenými kolesami bola čo najmenšia a ľahko zrovnateľná. Každá prevodovka zabezpečovala prevod medzi otáčavým pohybom hriadeľa volantu a otáčavým pohybom hriadeľa hlavnej páky riadenia bez bezpečnostného stlpika riadenia. Zabudovaná prevodovka riadenia spolu s celým mechanizmom riadenia musela len umožniť presne a citlivé natočenie riadiacich kolies a volantu. To znamenalo splniť podmienky Vyhlášky FMD č. 90 / 1975, kde sa pripustilo najviac 36 stupňov pri vozidlách s rýchlosťou do 25 km/h, 27 stupňov pri vozidlách do 100 krn/h a 18 stupňov a nižšie pri vozidlách s konštrukčnou rýchlosťou nad 100 km/h. Pritom sa nebral ohľad na úplnú bezpečnost a pohodlie vodiča cez doterajšie typy riadenia pri všetkých mobilných energetických prostriedkoch.Pri prvých typov mobilných energetických prostriedkoch bolo prevodové ústrojenstvo pripojené k volantu pevne. Tento tvrdý, mechanizmus riadenia, pri prudkých nárazoch spôsoboval ťažké zranenia, až pomliaždenie hrudného koša. Často i s následkom smrti vodiča a to napichnutím hrudného koša na vreteno riadenia.Preto v roku 1984 na základe poznatkov z predchádzajúcich vážnych a početných zranení na komunikáciách i v teréne došlo k ochrane vodičov cez novelizáciu zbierky zákonov Ministerstva dopravy a to vydaním novej Zb., pod č. 41 / 1984 FMD na zvýšenie bezpečnosti pri haváriách. Tento zákon prinútil všetkých výrobcov a konštruktérov vyriešiť novú konštrukciu riadenia pre zabezpečenie zníženia úmrtnosti na vozovkách. Z celosvetových poznatkov, výrobcovia začali vyrábať novšie a bezpečnejšie stĺpiky riadenia.Novší a bezpečnejši druh riadenie sa umiestňoval, čo najvzdialenejšie od predného okraju automobilu, mimo prednú deformačnú zónu. Navrhnutá konštrukcia stlpikariadenia, už umožňovala posunutie a sklonenie volantu pri pôsobení určitej sily, čim sa znížilo riziko ťažkých poranení hrudného koša vodiča.Toto novšie konštrukčne riešenie, sa začalo aplikovať len pri osobných motorových vozidlách a len z časti pri malých nákladných automobiloch. Hlavne pri tých vozidlách,ktore svojou konštrukčnou rýchlosťou prekračovali rýchlosť až 100 km/h. Pri týchto motorových vozidlách obohatených o tento bezpečnostný prvok výrobca ešte obohatil svoje výrobky o bezpečnostné ochranné pásy na zníženie predchádzajúcich početných zranení. Pri traktoroch a ďalších mobilných energetických prostriedkoch sa tento ochranný systém bezpečnejšieho riadenia do dnešných čias málo aplikuje pre jeho zložitosť až nevhodnosť konštrukčného zabezpečenia.Jedine, čo výrobca zmodemizoval pri týchto zostávajúcich mobilných energetických prostriedkoch - osobných vozidlách, tak len malý náklon volantu a s jeho malým pozdĺžnym predĺžením na zmiernenie obtiažnosti v riadení vodiča a spríjemnenía (čiastočného) pohodlia. Jedným z takýchto riešení bolo sklopenie volantu pri poľnohospodárskych traktoroch. Účelom tohto riešenia bolo sklopenie volantu do najvhodnejšej, pracovnej polohy oproti zastaralému spôsobu riadenia.V pracovnej polohe bol - je tento volant aretovaný západkou zapadajúcou do ozubeného segmentu aj to len v homej časti stlpika riadenia. Západka je samosvomá, čo zvyšuje bezpečnosť funkcie zariadenia ale výrazným spôsobom neovplyvnila pohodlie vodiča. Tento spôsob riešenia len malou mierou odľahčil kŕčovitú napätosť svalstva v zápästí, čo malou mierou prispelo k uľahčeniu riadenia vozidla.Technicke riešenie z deväťdesiatich rokov (1991) prinieslo len malú zmenu v nastavení uhla volantu. Nové technické riešenie opakovane vylepšilo homú časť uchytenia volantu V oblasti pristrojového panelu. A to bezpečnostnou osou naklopenia predstaviteľného volantu za pomoci dvoch osadených skrutiek. Skutky sú stredom naklopenia stlpiku volantu. Bezpečnostný prvok tohto zariadenia spočíva v možnosti opustenia stlpika volantu cez drážky v nosnej časti karosérie, čím zostane zachovaná funkcia bezpečnostného hriadeľa volantu a nedôjde k nárastu sily na venci volantu. Toto riešenie výrazne neprispelo a ani neovplyvnilo bezpečnú a pohodlnú jazdu po všetkých druhoch komunikáciách, lebo sa použilo len pri osobných a nákladných vozidlách. Časť vodičov zvyšku energetických prostriedkov zostala bez ochrany zdravia a pohodlia, hlavne pri lesných a poľnohospodárskych traktoroch.V deväťdesiatom šiestom roku vzniklo ďalšie nove upevnenie riadenia volantu vozidla. Upevnenie volantu na hriadeli riadenia sa vykonalo prostrednictvom spojovacej objímky, ktorá je upemená na hlave volantu. Hriadeľ riadenia má koncový úsek upravený s vonkajším ozubenim pre spojovaciu objimku s vnútomým ozubenim, ktorá slúži na veľmi krátke pozdĺžne nastavenie volantu (cca 100 mm). Znovu len pre osobné a nákladné motorové vozidlá s trambusovou kabinou. Volant pre osobné vozidlá po 96 roku tvorí zmontovanú konštrukčnú skupinu s integrovaným airbag - modulom, ktorý zabezpečuje bezpečnosť len pri osobných motorových vozidlách.K ďalšiemu vylepšeniu došlo v deväťdesiatom siedmom roku a to, že volant motorového vozidla má v náklonnej časti volantu plastické teleso, na uloženie plynového vaku nad hriade 1 om volantu.Na kategóriu vodičov pohybujúcich sa v ťažkých terénoch sa úplne zabudlo. Napriklad na vodičov v lesoch, v rôznych lomoch a v ďalších ťažko prístupných terénoch.Obzvlášť, ak Vodič pri veľmi náročnej práci V lese a prudkej zmene pohybu vozidla V teréne, musí opustit kabínu svojho stroja. Súčasný stav traktorov a samochodíek z dôvodu bezpečnej prevádzky a ovládania, opustenia kabíny je stále obtiažne, lebo vychádza zo sériových výrobkov.Jedine, čo deväťdesiate roky priniesli v rámci modemizácii a ochrany vodičov, tak len modemizáciu novších typov osobných motorových vozidiel so zvýšenou konštrukčnou rýchlosťou cez 200 km/h. Čím renovovaní výrobcovia osobných motorových vozidiel začali vybavovať svoje automobily o Volanty so záchranným pneumatickým systémom pod názvom airbag. Tento bezpečnostný mechanizmus s názvom airbag pri prudkom náraze vozidla na prekážku umožňuje tlmiť náraz vodiča na vreteno riadenia bez poškodenia hrudného koša. Týmto modemým pneumatickým zariadením sa odstránila Väčšina smneľných úrazov zapričinených napichnutím vodiča na vreteno volantu aj to len pri osobných automobiloch.l ked všetky súčasné modemé mobilné energetické prostriedky si postupným časom vynútili i zníženie náročnosti na riadenie, a to zavedením posilňovačov a tlmičov riadenia, pri ktorých priame riadenie vozidla vyžadovalo veľkú silu vodiča na obvode volantu, ale dodnes nedoriešili celkovú bezpečnost V ťažkých až prikrych terénoch zvyšku energetických prostriedkov.Uvedené nedostatky ostatných mobilných energetických prostriedkov, hlavne lesných traktorov, najčastejšie sa pohybujúcich vo veľmi ťažkých až náročných terénoch do značnej miery odstraňuje moje nove bezpečnostné katapultážne riadenie volantu zaručujúce nielen pohodlie vodiča ale aj ochranu pri prudkom náraze vozidla na prekážku. Bezpečnostné katapultážne zariadenie volantu je odlišné oproti airbagu, ktorý len tlakom pôsobí na hrudný kôš a tým ochraňuje vodiča pred napichnutím na hriadeľ volantu sa odlišuje V tom, že pri prudkom náraze energetický prostriedok na prekážku je Vodič chránený V tom, že volant je vymrštený opačným smerom od vodiča. Pričom zároveň dochádza k autornatickému zníženiu výškového nastavenia volantu na minimum, čo je súčasťou katapultážneho bezpečnostného systému. Pritom airbag nezabezpečuje úplnú bezpečnost V ťažkých až príkrych terénoch s významnou činnosťou zväčšenia priestoru V kabíne a možného opustenia vodičom danú techniku. Zároveň je doriešené i nové uhlové nestavenie volantu na stlpiku riadenia zabudovaného V podlahe, čim sa umožňuje dokonalý sklon volantu a to od 90 do 30 stupňov záklonu volantu smerom k vodičovi. Nové technické riešenie bezpečnostného katapultážneho riadenia volantu umožňuje bez zábranové vystupovanie z kabíny vozidla vodičovi, nielen po zaparkovaní ale aj pri života ohrozujúcej situácií V rámci okamžitého opustenia priestoru kabíny, čo predchádzajúce riadiace systémy neumožňujú.Nové technické riešenie nastavenia volantu, umožňuje volant pred výstupom vodiča z kabíny energetického prostriedku odsunúť volant do maximálnej vzdialenosti od posedu vodiča do bezpečnostného priestoru V kabíne, čím mu uľahčí bez zábranový výstup a nástup do akéhokoľvek energetického prostriedku. V prípade núdze, nové zariadenie je schopne V jednej sekunde mechanicky, alebo elektropneumatický odsunút volant do najbezpečnejšej vzdialenosti od vodiča (to je 90 stupňov, čím sa nestráca účinnosť riadenia) a tak sa mu vytvorí obrovský bezpečnostný priestor pre nutné opustenie (hlavne traktorovej) kabíny, čo pridoteraz vyrábaných typoch nie je možné. Energetické prostriedky vybavené týmto zariadením aj po vymršteni volantu sú plne ovládateľné i v stoji vodiča. Nové bezpečnostné katapultážne zariadenie, zabezpečuje v každej pozícii nastavenia volantu pre pohodlie vodiča. I pri nepredvídateľnom rýchlom odsunuti volantu je každý energetický prostri edok ovládateľný a bezpečný.Pritom nové pozdĺžne nastavenie volantu predstavuje nezvyčajný výškový rozsah nastavenia volantu, čo predstavuje výšku nastavenia od trubkového držiaka stĺpika 52 riadenia, t. j. od možnej nuly O až do 300 milimetrov po hodnotách 10 mm. Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu je veľmi účinné a bezpečné, ktoré zabezpečuje maximálne pohodlie vodičom pre všetky výškové rozdiely i v tých najťažších terénoch. Pričom veľmi účinne chráni Vodiča, pred zranenim hrudníka v pripadnej kolízii i pri nutnej potrebe opustenia kabíny.Ide o zariadenie veľmi jednoduchej ale veľmi účinnej mechanickej, ako aj o elektropneumatickej konštrukcie,ktoré veľmi rýchlo umožňuje meniť polohu volantu. Jednak výškové, tak aj uhlové. To znamená, prechod z pracovného pohodlia až do zabezpečenia bezpečnostného priestoru V kabíne vodiča a to katapultovaním. Katapultáž, je len mechanický alebo elektropneumaticky odstrel, volantu do bezpečnostnej vzdialenosti od vodiča, čím sa zväčšuje ochranný priestor pre vodiča.Po tomto vynútenom úkone, či už samotným vodičom alebo nárazom v havarijnom prostredi, vodič bez akéhokoľvek obmedzenia, môže úplne ľahko a bezpečne opustit pracovný stroj. Aj pri opúšťaní kabíny stroja môže ešte Vodič ovplyvniť polohu stroja, čim tak zmierňuje následky poškodenia.Podstata riešenia nového druhu ovládania mobilných energetických prostriedkov (hlavne pri lesných traktoroch) spočíva v tom, že bol vytvorený úplne nový ovládací systém ( predných) kolies od prevodky riadenia až po volant.V technickom prevedení to znamená, že bol vytvorený úplne nový stojan riadenia vybavený vidlicovým čapovým uchytenim stĺpika riadenia, doplnený o uhlový zubový delič na nastavenie uhlu volantu. Pribudla uhlová zarážka, nový druh stĺpika riadenia. Výsuvný nastaviteľný hriadeľ, čo do rozsahu výškového ovládania. Výsuvný držiak stĺpika riadenia, i iný hriadel volantu - homý. Navyše pribudli dva ovládacie pedále na ovládanie výškového a uhlového nastavenia volantu cez pozdlžny a výškový delič. Celé zariadenie je doplnené o dva kardanové bezpečnostné kríže úplné. Použil sa drážkový výsuvný hriadeľ volantu - pozdĺžny, s použitím dvoch domčekov hriadeľa volantu a samotného volantu riadenia.Pristrojová doska je upevnená na prehľadnom mieste tohto zariadenia s možnosťou polohovania pre lepšie sledovanie prístrojov. Ostatné povinné ovládače silne pripominaj ú luxusný vzhľad pre dobre vybavené osobne automobily.Stojan riadenia je upevnený V strede V prednej časti kabíny V trubkovom držiaku riadenia, V ktorom sa pohybuje výsuvný držiak stĺpika riadenia pre výškové nastavenie Volantu. Pre skvalitnenie, ďalšej polohy volantu a to v uhlovej je stojan riadenia vybavený o uhlový hrebeňový delič, ktorý ľahko umožňuje uhlovć nastavenie volantu riadenia priamo V podlahe kabíny, t. j. od 30 - 90 stupňov. Celé nové zariadenie je vypracované tak, aby zabezpečovalo maximálne pohodlie ako aj V vzpriamenom, či sedacom vstave vodiča. Pohodlie sa nastavuje, podľa skutočnej veľkosti a zdravotného stavu vodiča, čo je doplnené i o sedačku s priečnym automatickým stabilizátorom na vytvorenie maximálneho pohodlia vodiča V teréne.Nový systém ovládania riadenia energetických prostriedkov (hlavne pri traktoroch všetkých druhov) nezneprijemñuje jazdu v nízkej polohe umiestnenia volantu, ako pri množstve doterajších vyrábaných traktorov. Preto pri starších druhoch traktorov, dochádzalo k veľkej skolióze chrbtice vodičov a k značným chronickým bolestiam.Zariadenie je veľmi jednoduché a pritom veľmi bezpečne s presnou možnosťou riadenia i v prípade veľkého nebezpečenstva vo veľmi ťažkých terénoch.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude objasnené pomocou výkresov od obrázku l - 4. Obrázok l znázorňuje technické riešenie pri traktoroch (v poľnohospodárskych a hlavne v lesných podmienkach ) so zoznamom vzťahových značiek. Obrázok 2 znázorňuje uhlové nastavenie volantu v 30 stupñovom náklonne v detailom reze jednotlivých súčiastok, na pochopenie funkčnosti tohto zariadenia. Obrázok 3 znázorňuje uhlové a pozdĺžne nastavenie volantu v maximálnych,rozsahoch, čo do výšky (od 0 do 300 mm) a uhla, od 30 až do 90 stupňov so zobrazením polohovateľného prístrojového panelu a ovládacích pedálov pre uhlové (pravý pedàl) a pozdĺžne (ľavý pedál) nastavenie volantu. Obrázok 4 znázorňuje úplný sklon nastavenia volantu i s pozdĺžnym nastavením v tzv. nulovej (0) hodnote.Príklady uskutočnenia technického riešeniaZariadenie (obr. 1 a 2) pozostáva zo stojana 10 riadenia z vidlicového čapového uchytenia stĺpika 11 riadenia z uhlového zubového deliča 12 na nastavenie volantu v rozsahu 30 - 90 stupňov z uhlovej zarážky 13 zo stĺpika 15 riadenia z výsuvným nastaviteľným spojovacim hriadeľom 16 v rozsahu od 0 - 300 mm z výsuvného držiaka 17 stĺpika riadenia z hriadeľa volantu - z horného 19 z kardanových bezpečnostných križov 22 z drážkového výsuvného hriadeľa volantu pozdĺžneho 24 z dvoch domčekov hriadeľa volantu 25 z krytu stĺpika riadenia z dolného 26 a krytu riadenia z homého 27 a z volantu 28 . Uhlové nastavenie volantu v rozsahu od 30 - 90 stupňov sa uskutočňuje tak, že vodič pri vstupe do kabíny má volant v polohe 90 stupňov (obr. 3),potom zasadne do sedačky, uchytí volant do oboch rúk,pravou nohou zatlačí pedál 21 a tým sa cez úplné napínacie lano 54 odisti úplný zaisťovací segment 39 v uhlovom zubovom deliči, čím je umožnené pohybovať volantom od 30 - 90 stupňov podľa požadovanej potreby vodiča. Pritom celá konštrukcia uhlového nastavenia volantu je zabezpečená dvoma ťažnými pružinami 14 zabezpečujúce katapultáž volantu tie sú spoľahlivo uchytené v homej časti na trubkovom držiaku 52 stĺpika riadenia a v dolnom konci v uhlovej zarážky 13 a v prípade akéhokoľvek ohrozenia vodiče V teréne, napríklad možného prevrátenia alebo napichnutia na hriadeľ volantu, i ked je volant uhlové nastavený k zdravotne najnáročnejším podmienkam riadenia vodiča,čím sú úplne odstránené bolesti chrbtice z nežiaduceho záklonu (náklonu) vodiča. V takýchto nežiaducich prípadoch ohrozenia života, znovu stačí vodičovi len zatlačit pravou nohou pedál 21 a volant sa automaticky vymrští do polohy 90 stupňov (čo je parkovacia poloha), ale ani v tejto polohe vymrštenia volantu sa traktor (poľnohospodársky, alebo lesný), či mobilný prostriedok ncstáva neovládateľný. V každom uhlovom nastavení volantu nové technické riešenie zabezpečuje bezproblémové ovládanie daného mobilného energetického prostriedku. To je výhoda tohto riešeniaoproti súčasným riadeniam mobilných energetických prostriedkov renovovaných svetových firiem.Toto najnovšie technické riešenie ľubovoľne nastaviteľného riadenia volantu je doplnené i o veľmi presné pozdĺžne nastavenia volantu, cez pozdĺžny zubový delič 42,ktorý jednoduchým spôsobom zabezpečuje výšku nastavenia volantu s presnosťou po 10 mm na základe výšky vodiča a to až do 300 mm. V pripade nastavenia výškového rozdielu riadenia volantu stačí, ked vodič ľavou nohou zatlačí podá 21 a cez úplné napínacie lano 20 odisti záver pozdĺžneho zubového deliča 32 a oboma rukami uchopí volant riadenia 28 a pozdĺžnym ťahom smerom k hrudi - k 5 ebe nastaví potrebnú výšku riadenia volantu 28, čim sa zároveň povytiahne veľmi presný výsuvný držiak stĺpika 17 riadenia spolu s výsuvnou nastaviteľnou spojovacou hriadeľov 16, všetko podľa potreby jeho výškového pomeru,tak aby cesta, či práca s týmto energetickým prostriedkom mu zabezpečila úplné pohodlie, s porovnaním podmienok ovládania osobného automobilu.Nové bezpečnostné katapultážne riadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov má svoje ovládacie prvky uchytené na hriadeli 19 volantu, ako pri osobných automobiloch, ako napriklad páčkový prepínač 23 pre všetky funkcie zabezpečujúce bezpečnost po komunikácíách všetkých druhov vrátane terénu daného stroja. Obdobným spôsobom je uchytcný i držiak 30 prístrojovej dosky nastavovací spolu s polohovateľným prístrojovým panelom 18, čim kabina je zbavená akýchkoľvek doplňujúcich panelov v smere sedenia vodiča.V prípade, že sa mobilný energetický prostriedok pohybuje v ťažko dostupnom teréne až s ohrozením života vodiča (v lesoch) a stroj sa sám uvedie do nebezpečného pohybu s neumožnením zastavenia stroja vo svahu, vodič v takomto prípade oboma nohami zatlačí na pedále 21 po ľavej a pravej strane sedačky, čím cez úplné napínacie lano 20 a 54 odisti úplný zaisťovací segment 39 a záver pozdĺžneho zubového deliča 32 a tak dôjde po odchyteni rúk z volantu 28 riadenie k mechanickému odpáleniu tohto bezpečnostného katapultážneho riadenia volantu do 90 stupňov,čim v kabíne vytvorí neobmedzujúci priestor na okamžité opustenie kabínky vodiča, vodičom do voľného priestoru. Pritom i v tej poslednej chvíli riadenia, môže bezpečne nasmerovať stroj do priestoru, aby tak zmiemil následky velkého poškodenia.Nové technické riešenie je možné využít pri všetkých mobilných energetických prostriedkoch na zabezpečenie maximálneho pohodlia v akomkoľvek teréne s neohrozením zdravia vodičov.l. Bezpečnostné katapultážne zariadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov, v y značujúce sa tým, že je tvorené stojanom(10) riadenia, na ktorom je primontovaný domček (43) na vidlicové uchytenie stĺpika (15) riadenia a uhlový zubový delič (12) na nastavenie volantu (28), do ktorého zapadá úplný zaisťovací segment (39), ktorý je namontovaný na tmbkovom držiaku (52) stĺpika (15) riadenia spolu s domčekom (47) vidlicového uchytenia držiaka (l l) stĺpika riadenia (15), v ktorom je umiestnený výsuvný držiak (17) stĺpika (15) riadenia cez domček (35) s valcovým puzdrom(34) a cez ťažnú pružinu (33) s výškovým obmedzovačom(37) a s pozdĺžnym zubovým deličom (42) a 5 dvomi výsuvnými nastaviteľnými spojovacimi hriadeľmi (16) a cez dva domčeky hriadeľa volantu (28) a cez dva kardanovébezpečnostné kríže (22) úplné, a dve ťažné pružiny (14) a cez úplné napínacie lano (20) je pripojené na ovládajúci pedál (21).

MPK / Značky

MPK: B62D 1/00

Značky: všetkých, energetických, riadenie, prostriedkov, volantu, katapultážne, bezpečnostné, mobilných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u4703-bezpecnostne-katapultazne-riadenie-volantu-do-vsetkych-mobilnych-energetickych-prostriedkov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Bezpečnostné katapultážne riadenie volantu do všetkých mobilných energetických prostriedkov</a>

Podobne patenty