Zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín

Číslo patentu: U 4468

Dátum: 04.05.2006

Autor: Guba Milan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka zariadenia na jemné rezanie a drvenie surovín, určené na výrobu emulzií a homogénnych zmesí s jemnou štruktúrou.Do dnešného dňa sú známe zariadenia na jemné rezanie, ktoré sú založené na toku suroviny cez statickú rovinnú dierovanú statickú dosku a rotujúci nôž, kde je nutné zabezpečenie toku suroviny cez niekoľko rezných stupňov pri vysokých otáčkach rotujúcich nožov. Nevýhodou tohto riešenia je sústavne zabezpečovanie optimálnej vôle medzi rotujúcimi nožmi a dierovanými doskami, aby nedochádzalo k neúmemému zvyšovaniu teploty spracovávanej suroviny,ďalej veľká zložitosť, veľká náročnosť na údržbu a vysoká cena zariadenia.Ďalším známym technickým riešením sú zariadenia na jemné rezanie, ktoré sú založené na toku suroviny cez niekoľko dierovaných rezných dosiek, kde jedna rezná doska je statická a druhá rezná doska je rotačná a vysokorýchlostná. Nevýhodou tohto riešenia je zvýšené zahrievanie spraeovávanej suroviny vznikajúce jej trením s rotačnými reznými doskami, ďalej veľká zložitosť, veľká náročnosť na údržbu a vysoká cena zariadenia.Ďalším známym technickým riešením sú jednostupňové rezacie zariadenia, ktoré sú založené na toku suroviny cez rezné plátky upevnené na zuboch telesa statora a rezné plátky upevnené na zuboch rotora, bez možnosti zmeny ich vzájomnej polohy voči sebe. Nevýhodou tohto riešenia je nežiaduca zmena rezných parametrov po brúseni otupených rezných plátkov a brzdenie toku spracovávanej suroviny vlastným objemom vyčnievajúcich zubov statora a rotora do priestoru rezania, čím zmenšujú tento priestor, ďalej veľká náročnosť na údržbu a nemožnosť zabezpečenia jemnej štruktúry spracovávanej suroviny.Ďalším známym technickým riešením sú dvojstupňové rezacie zariadenia, ktoré sú zložené z dvoch rezacích hláv uložených za sebou v smere toku suroviny, pričom tok suroviny z prvého stupňa do druhého je uskutočňovaný usmerňovacím hrdlom.Výhodou tohto riešenia je veľká zložitosť, vysoká cena,vysoke prevádzkové náklady a vysoká náročnosť na údržbu, pričom servisné opravy môžu vykonávať len špecializované servisné strediská.Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín, určené na výrobu emulzií a homogénnych zmesí s jemnou štruktúrou, ktoré je tvorené telesom, na ktoré je prípevnená z jednej strany najmenej jedna plniaca násypka a z druhej strany najmenej jedna výstupná trubíca, ktorého podstata spočíva V tom, že vnútri telesa je z jednej strany uložený najmenej jeden rotor s pohonom, ktorý je tvorený rotorovým telesom, do ktorého je upevnený najmenej jeden prvostupňový rotorový nôž s vyčnievajúcim prvostupňovým rotorovým nožovým ostrím a/alebo upevnený najmenej jeden druhostupňový rotorový nôž s vyčnievajúcim druhostupňovým rotorovým nožovým ostrím a/alebo upevnená najmenej jedna rotorová lopatka a z druhej strany najmenej jeden stator, ktorý je tvorený najmenej jedným statorovým telesom, do ktorého je polohovateľne a aretačne upevnený najmenej jeden prvostupňovýsamonosný statorový nôž s vyčnievajúcim prvostupňovým statorovým nožovým ostrím a/alebo polohovateľne a aretačne upevnený najmenej jeden druhostupňový samonosný statorový nôž s vyčnievajúcim druhostupňovým statorovým nožovým ostrím.Je výhodné, že prvostupňový samonosný statorový nôž a/alebo druhostupňový samonosný statorový nôž je tvorený na jednej strane najmenej jedným prvostupňovým statorovým nožovým ostrím a/alebo najmenej jedným druhostupňovým statorovým nožovým ostrím a na druhej strane najmenej jednou prvostupňovou statorovou upínacou časťou a/alebo najmenej jednou druhostupňovou statorovou upínacou časťou.Je výhodné, že prvostupňový rotorový nôž a/alebo dnihostupňový rotorový nôž je tvorený na jednej strane najmenej jedným prvostupňovým rotorovým nožovým ostrím a/alebo najmenej jedným druhostupňovým rotorovým nožovým ostrím a na druhej strane najmenej jednou prvostupňovou rotorovou upínacou časťou a/alebo najmenej jednou druhostupňovou rotorovou upínacou časťou.Je výhodné, že medzi najmenej dvoma prvostupňovými statorovými nožovými ostríami je vytvorená najmenej jedna prvostupñová rezná štrbina a/alebo medzi najmenej dvoma druhostupňovýmí statorovýmí nožovými ostríami je vytvorená najmenej jedna druhostupňová rezná štrbina.Je výhodné, že V najmenej jednom reznom priestore,ktorý je ohraničený najmenej jednou statorovou rovinou a najmenej jednou rotorovou rovinou, je umiestnené najmenej jedno druhostupňové statorové nožové ostrie a/alebo najmenej jedno druhostupňové rotorové nožové ostrie a/alebo najmenej jedno prvostupňové statorové nožové ostrie a/alebo najmenej jedno prvostupňové rotorové nožové ostrie.Je výhodné, že na pohon je pripevnený najmenej jeden podávač.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov, kde na obr. č. l je schematicky zobrazené zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín s vertikálnou osou rotácie, na obr. č. 2 je schematicky zobrazené zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín s horizontálnou osou rotácie, na obr. č. 3 je spodné axonometrické zobrazenie dvojstupňovćho statora, na obr. č. 4 je vrchné axonometrické zobrazenie trojstupňového rotora, na obr. č. 5 je v reze zobrazené zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín s vertikálnou osou rotácie, na obr. č. 6 je axonometrické zobrazenie statorového noža, na obr. č. 7 je axonometrické znázornenie rotorových nožov, na obr. č. 8 je čiastočné axonometrické zobrazenie usporiadania prvostupňových a druhostupňových statorových nožov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaTechnické riešenie, podľa obr. č. l, je tvorené telesom 1, na ktoré je z vrchnej strany prípevnená plniaca násypka 5 na surovinu 8. Na teleso 1 je z bočnej strany prípevnená výstupné trubica 6 na odvedenie spracovanej suroviny 8 do zbemej nádoby 7. Vo mútomej časti telesa 1 je uložený stator 2 a rotor 3, zabezpečujúci spracovanie suroviny 8. Rotor 3 je prepojený s pohonom 4, zabezpečujúcim jeho vertikálnu rotáciu. Na pohon 4 je pripevnený podávač 41,zabezpečujúci tok suroviny 8. Stator 2, podľa obr. č. 5, jetvorený statorovým telesom 21, na ktoré sú polohovateľné a aretačne upewiene prvostupňové samonosné statorové nože 22 svojou prvostupňovou statorovou upínacou časťou 222. Prvostupňové samonosné statorové nože 22, podľa obr. č. 3, sú tvorené vyčnievajúcim iba prvostupňovým statorovým nožovým ostrím 221 s prvostupňovou statorovou hlavou 224. Každý prvostupňový samonosný statorový nôž 22, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane prvostupňovým statorovým nožovým ostrím 221. Každý prvostupňový samonosný statorový nôž 22 je na druhej strane tvorený prvostupňovou statorovou upínacou časťou 222. Prvostupňové statorové hlavy 224, podľa obr. č. 5, sú umiestnené v statorovej rovine 91. Na statorové teleso 21 sú polohovateľné a aretačne upevnené druhostupňové samonosné statorovć nože 23 svojou druhostupňovou statorovou upínacou časťou 232. Druhostupňové samonosné statorové nože 23 sú tvorené vyčnievajúcim iba druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23 je na druhej strane tvorený druhostupňovou statorovou upínacou časťou 232. Medzi prvostupňovými statorovými nožovými ostriami 221, podľa obr. č. 8, je vytvorená prvostupňová rezná štrbina 223, ktorej veľkost je závislá od polohovania a aretácie prvostupňových samonosných statorových nožov 22. Medzi druhostupňovými statorovými nožovými ostriami 231 je vytvorená druhostupňové rezná štrbina 233, ktorej veľkosť je závislá od polohovania a aretácíe druhostupňových samonosných statorových nožov 23. Rotor 3, podľa obr. č. 5, je tvorený rotorovým telesom 31, na ktoré sú upevnené prvostupňové rotorové nože 32. Prvostupňové rotorové nože 32, podľa obr. č. 4, sú tvorené vyčnievajúcim iba prvostupňovým rotorovým nožovým ostrím 321 s prvostupňovou rotorovou hlavou 323. Prvostupňové rotorové hlavy 323, podľa obr. č. 5, sú umiestnené v rotorovej rovine 92. Na rotorové teleso 31 sú upevnené druhostupňové rotorové nože 33. Druhostupňové rotorové nože 33 sú tvorené vyčnievajúcim iba druhostupňovým rotorovým ostrím 331. Na rotorové teleso 31 sú upevnené rotorové lopatky 34, zabezpečujúce tok suroviny 8.Technické riešenie, podľa obr. č. 2, je tvorené telesom 1, na ktoré je z bočnej strany pripevnená plniaca násypka 5 na surovinu 8. Na teleso 1 je z vrchnej strany pripevnená výstupné trubica 6 na odvedenie spracovanej suroviny 8 do zbemej nádoby 7. Vo vnútomej časti telesa 1 je uložený stator 2 a rotor 3, zabezpečujúcí spracovanie suroviny 8. Rotor 3 je prepojený s pohonom 4, zabezpečujúcím jeho horizontálnu rotáciu. Na pohon 4 je pripevnený podávač 41, zabezpečujúci tok suroviny 8. Stator 2, podľa obr. č. 5,je tvorený statorovým telesom 21, na ktoré sú polohovateľne a aretačne upevnené prvostupňové samonosné statorove nože 22 svojou prvostupňovou statorovou upínacou časťou 222. Prvostupňové samonosné statorové nože 22, podľa obr. č. 3, sú tvorené vyčnievajúcim iba prvostupňovým statorovým nožovým ostrím 221 s prvostupňovou statorovou hlavou 224. Každý prvostupňový samonosný statorový nôž 22, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane prvostupňovým statorovým nožovým ostrím 221. Každý prvostupňový samonosný statorový nôž 22 je na druhej strane tvorený prvostupňovou statorovou upínacou časťou 222. Prvostupňové statorovć hlavy 224, podľa obr. č. 5, sú umiestnené v statorovej rovine 91. Na statorové teleso 21 sú polohovateľné a aretačne upevnené druhostupňové samonosné statorové nože 23 svojou druhostupňovou statorovou upínacou časťou232. Druhostupňové samonosné statorové nože 23 sú tvorené vyčnievajúcim iba druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23, podľa obr. 6, je tvorený na jednej strane druhostupňovým statorovým nožovým ostrím 231. Každý druhostupňový samonosný statorový nôž 23 je na druhej strane tvorený druhostupňovou statorovou upínacou časťou 232. Medzi prvostupñovýmí statorovými nožovými ostriami 221, podľa obr. č. 8, je vytvorená prvostupňová rezná štrbina 223, ktorej veľkosť je závislá od polohovania a aretácie prvostupňovýeh samonosných statorových nožov 22. Medzi druhostupňovými statorovými nožovými ostriami 231 je vytvorená druhostupňové rezná štrbina 233, ktorej veľkost je závislá od polohovania a aretácie druhostupňových samonosných statorových nožov 23. Rotor 3, podľa obr. č. 5, je tvorený rotorovým telesom 31, na ktoré sú upevnené prvostupňové rotorové nože 32. Prvostupňové rotorové nože 32, podľa obr. č. 4, sú tvorené vyčnievajúcim iba prvostupňovým rotorovým nožovým ostrím 321 s prvostupňovou rotorovou hlavou 323. Prvostupňové rotorové hlavy 323, podľa obr. č. 5, sú umiestnené v rotorovej rovine 92. Na rotorové teleso 31 sú upevnené druhostupňové rotorové nože 33. Druhostupňové rotorové nože 33 sú tvorené vyčnievajúcim iba druhostupňovým rotorovým ostrím 331. Na rotorové teleso 31 sú upevnené rotorové lopatky 34, zabezpečujúce tok suroviny 8.Technické riešenie je možné využít v potravinárskom priemysle pri konštrukcii zariadení na jemné rezanie mäsových výrobkov, výrobe emulzie z bravčových koží a kostí,výrobe majonéz, dressingov a detskej výživy. Ďalšie využitie je v chemickom priemysle na výrobu jemných homogénnyeh zmesí a farmaceutickom a kozmetíckom priemysle na výrobu krémov.l. Zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín, určené na výrobu emulzií a homogénnych zmesí s jemnou štruktúrou je tvorené telesom, na ktoré je pripevnená zjednej strany najmenej jedna plniaca násypka a z dmhej strany najmenej jedna výstupná trubica, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že vnútri telesa (l) je z jednej strany uložený najmenej jeden rotor (3) s pohonom (4), ktorý je tvorený rotorovým telesom (31), do ktorého je upevnený najmenej jeden prvostupňový rotorový nôž (32) s vyčnievajúcim prvostupňovým rotorovým nožovým ostrím (321) a/alebo upevnený najmenej jeden druhostupňový rotorový nôž (33) s vyčnievajúcim druhostupňovým rotorovým nožovým ostrím (331) a/alebo upevnená najmenej jedna rotorová lopatka (34) a z druhej strany najmenej jeden stator (2), ktorý je tvorený najmenej jedným statorovým telesom (21), do ktorého je polohovateľné a aretačne upevnený najmenej jeden prvostupňový samonosný statorový nôž (22) s vyčnievajúcim prvostupňovým statorovým nožovým ostrím (221) a/alebo polohovateľne a aretačne upevnený najmenej jeden druhostupňový samonosný statorový nôž (23) s vyčnievajúcim druhostupňovým statorovým nožovým ostrím (23 l).2. Zariadenie, podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c e s a tý m, že prvostupňový samonosný statorový nôž(22) a/alebo druhostupňový samonosný statorový nôž (23) je tvorený na jednej strane najmenej jedným prvostupňovým statorovým nožovým ostrím (221) a/alebo najmenejjedným druhostupňovým statorovým nožovým ostrím(231) a na druhej strane najmenej jednou prvostupňovou statorovou upínacou časťou (222) a/alebo najmenej jednou druhostupňovou statorovou upínacou časťou (232). 3. Zariadenie, podľa nároku 1, v y z n a č uj ú c e s a t ý m , že prvostupñový rotorový nôž (32) a/alebo druhostupňový rotorový nôž (33) je tvorený na jednej strane najmenej jedným prvostupňovým rotorovým nožovým ostrím (321) a/alebo najmenej jedným druhostupňovým rotorovým nožovým ostrím (331) a na druhej strane najmenej jednou prvostupňovou rotorovou upínacou časťou (322) a/alebo najmenej jednou druhostupňovou rotorovou upina~ cou časťou (332). 4. Zariadenie, podľa nároku 1 až 3, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že medzi najmenej dvoma prvostupňovými statorovými nožovými ostriami (221) je vytvorená najmenej jedna prvostupňová rezná štrbina (223) a/alebo medzi najmenej dvoma druhostupňovými statorovými nožovýrni ostriami (231) je vytvorená najmenej jedna druhostupňová rezná štrbina (233). 5. Zariadenie, podľa nároku l až 4, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že v najmenej jednom reznom priestore (9), ktorý je ohraničený najmenej jednou statorovou rovinou (91) a najmenej jednou rotorovou rovinou (92), je umiestnené najmenej jedno druhostupňové statorové nožové ostrie (231) a/alebo najmenej jedno druhostupňové rotorové nožové ostrie (331) a/alebo najmenej jedno prvostupňové statorové nožové ostrie (221) a/alebo najmenej jedno prvostupňové rotorové nožové ostrie (321). 6. Zariadenie, podľa nároku 1 až 5, v y z n a č u j ú c e s a t ý m , že na pohon (4) je pripevnený naj~ menej jeden podávač (41).

MPK / Značky

MPK: A23N 1/00, B02C 18/06, B26D 3/00

Značky: jemné, zariadenie, rezanie, surovin, drvenie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u4468-zariadenie-na-jemne-rezanie-a-drvenie-surovin.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na jemné rezanie a drvenie surovín</a>

Podobne patenty