Číslo patentu: U 4465

Dátum: 04.05.2006

Autori: Chudý Jozef, Hradiský Branislav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technicke riešenie sa týka manipulátora na manipuláciu s päťkovým lanom v technologickej sústave na výrobu pneumatík.Na výrobu pneumatik pre motorové vozidlá sa používa i vnútomá kovová výstuž, nazývaná päťkové lano alebo tiež hexalano.V technologickej linke na výrobu tohto päťkového lana je po zariadení nazývanom Hexalankovačkď, umiestnené zariadenie, nazývané ako Jadrovačkď. Vyrábaný produkt päťkového lana je potrebné v rámci technologického postupu premiestniť z výstupu prvého uvedeného zariadenia na vstup druhého uvedeného zariadenia. Doteraz známy postup premiestňovania je ručný, t. j. pracovná obsluha zariadení uchopí na výstupe prvého zariadenia do ruky päťkové lano a prenesie ho k druhému zariadeniu, kde ho uloží na ďalšie spracovanie.Hlavnou nevýhodou uvedeného stavu techniky je potreba pracovnej sily na výkon relativne jednoduchej a opakujúcej sa činnosti. Nie sú známe žiadne zariadenia na zabezpečenie tohto úkonu.Uvedený nedostatok odstraňuje manipulátor na manipuláciu s paťkovým lanom v technologickej sústave na výrobu pneumatík podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z pozdĺžneho mechanizmu, príečneho mechanizmu a zásobníka päťkových lán,doplnených o elektroovládaciu skriňu. K pozdlžnemu mechanizmu je z jednej jeho strany umiestnený žľab odovzdávacieho zariadenia.Ku koncu jednej zo strán príečneho mechanizmu je umiestnený držiak prijímacieho zariadenia. Pozdĺžny mechanizmus je tvorený stojanom s bočnými stĺpmi, prepojenými lineárnym vedením na jazdu pojazdnej hlavice so závesným ramienkom. Priečny mechanizmus je tvorený pojazdovým rámikom s členmi na jazdu po paralelnom vedení, ktorý je vybavený magnetickým upinačom.Zásobník pozostáva z úložnej plochy s bočnicami, medzi ktorými sú umiestnene oddeľovacie lišty, pričom je vybavený pojazdovými kolieskami, manipulačnou úchytkou a prepojkou na pripojenie prvkov automatického posuvu.Žľab odovzdávacieho zariadenia je tvorený dnom, bočnými lištami a dorazovou lištou a je vybavený snímačom polohy.Držiak pozostáva z elektromagnetov, umiestnených na nosníku telesa prijímacieho zariadenia.Prehľad obrázkov na výkresochRiešenie je bližšie ozrejmené na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje pohľad na celkovú zostavu manipulátora obr. 2 znázorňuje pohľad na pozdĺžny mechanizmus manipulátora obr. 3 znázorňuje pohľad na priečny mechanizmus manipulátora obr. 4 znázorňuje zásobník manipulátora obr. 5 znázorňuje žľab odovzdávacieho zariadenia obr. 6 znázorňuje držiak prijímacieho zariadeniaPríklady uskutočnenia technického riešeniaZostava manipulátora (obr. l) je uložená na podlahe a zložená z pozdĺžneho mechanizmu 2, príečneho mechanizmu 3, zásobníka 4 a elektroovládacej skrine 7. Na výstupnej časti odovzdávacieho zariadenia Hexalanovačky je upevnený žľab 5 a na vstupnej časti prijímacieho zariadenia Jadrovačky je upevnený držiak 6.Pozdĺžny mechanizmus 2 (obr. 2) má tvar rampy a je tvorený stojanom s dvoma bočnými stĺpmi 21, prepojenými lineámym vedením 22 s pojazdnou hlavicou 23, na ktorej je umiestnené závesné ramienko 24.Priečny mechanizmus 3 (obr. 3) je tvorený pojazdovým rámikom 31 s členmi 33, umožňujúcimi jazdu po dvoch paralelných vedeniach 34. Rámik 31 je vybavený V homej časti magnetickým upínačom 32.Zásobník 4 (obr. 4) je zhotovený z úložnej plochy 41,ktorú tvoria pozdĺžne dosky, ktoré sú na obidvoch koncoch prepojené bočnicami 42. Medzi nimi je umiestnená sada oddeľovacích líšt 43. Zásobník má štyri pojazdové kolieska 44, manipulačnú úchytku 45 pre ručnú manipuláciu a prepojku 46 na pripojenie prvkov automatického posuvu.Žľab 5 (obr. S) odovzdávacieho zariadenia je zhotovený z dna 51, na ktorom sú upevnené bočné lišty 52 a predná dorazová lišta 53. Na bočnej strane žľabu 5 je umiestnený snímač 54 polohy.Päťkove lano 1 sa vykotúľa z odovzdávacieho zariadenia do žľabu 5 až ku jeho dorazovej lište 53, pričom jeho poloha je zosnímaná snímačom 54 a je spustená činnost odoberania päťkového lana 1 závesným ramienkom 24,ktoré ho vyzdvihne zo žľabu 5, prejazdom pojazdovej hlavice 23 presunie do magnetického upinača 32 príečneho mechanizmu 3.Pojazdový rámik 31 príečneho mechanizmu 3 sa presunie s päťkovým lanom 1 až k prijímaciemu zariadeniu, kde ho pritlačí na elektromagnety 63, ktoré ho prevezmú a postúpia na ďalšiu operáciu.Tento priklad je totožný s príkladom l, okrem opisu dynamickej časti. Nastane vtedy, ked je pracovný krok prijímacieho zariadenia rýchlejší ako pracovný krok odoberacieho zariadenia. Vtedy sa v žľabe 5 nenachádza žiadne päťkové lano l a tak pojazdová hlavica 23 pozdĺžneho mechanizmu 2 sa presunie k zásobníku 4, odkiaľ si rovnakým spôsobom odoberie päťkové lano 1 a premiestni ho do prijímacieho zariadenia.1. Manipulátor na manipuláciu s päťkovým lanom v technologickej sústave na výrobu pneumatík, v y z n a č uj ú c i s a t ý m , že pozostáva z pozdĺžneho mechanizmu (2), ku ktorému je z jednej jeho strany umiestnený žľab (5) odovzdávacieho zariadenia, a priečne pod pozdlžnym mechanizmom (2) je umiestnený priečny mechanizmus (3), ku ktorého koncu jednej z jeho strán je umiestnený držiak (6) prijímacieho zariadenia a zo zásobníka (4) päťkových lán, ktorý je umiestnený súoso voči priečnemu mechanizmu (3).2. Manipulátor podľa nároku l, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že pozdĺžny mechanizmus (2) je tvorený stojanom s bočnými stĺpmi (21), prepojenýrni lineámym vedením (22) na jazdu pojazdovej hlavice (23) so závesným ramienkom (24).3. Manipulátor podľa nárokov 1 a 2, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že priečny mechanizmus (3) je tvorený pojazdovým rámíkom (31) s členmi (33) na jazdu po paralelnom vedení (34), ktorý je vybavený magnetickým upínačom (32).4. Manipulátor podľa nárokov I až 3, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že zásobník (4) pozostáva z úložnej plochy (41) s bočnicami (42), medzi ktorými sú umiestnené oddeľovacie lišty (43), pričom je vybavený pojazdovými kolieskami (44), manipulačnou úchytkou (45) a prepojkou(46) na pripojenie prvkov automatického posuvu.5. Manipulátor podľa nárokov l až 4, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že žľab (5) odovzdávacieho zariadenia je tvorený dnom (5 l), bočnými lištami (52) a dorazovou lištou (53) a je vybavený snímačom (54) polohy päťkového lana.6. Manipulátor podľa nárokov 1 až 5, v y z n a č u j ú c i s a tý m, že držiak (6) pozostáva z elektromagnetov (63), umiestnených na nosníku (62) telesa (61) prijímacieho zariadenia.6, Manípulátor podľa nárokov l až 5, v y z n a č u j ú c i s a t ý m , že držiak (6) pozostáva z elektromagnetov (63), umiestnených na nosníku (62) telesa (61) prijímacieho zariadenia.

MPK / Značky

MPK: B65G 47/02

Značky: manipulátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u4465-manipulator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Manipulátor</a>

Podobne patenty