Telo ventilu obtokovej sústavy

Číslo patentu: U 380

Dátum: 06.04.1994

Autor: Ďurec Ján

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

-4 Telo ventilu obłokovej súpravyTechnické riešenie sa týka tela ventilu obłokovej súpravy,najmä pre vodomer. Riešenie patrí do oblasti vodovodných inštalácii na meranie spotreby studenej alebo teplej vody a umožňuje zabudovať vodomer bez porušenia tejto roz vodovej sústavy.U známych typov obłokových súprav je telo ventilu vyhotovené z kovu mechanickým opracovaním tak. že jednotlivé časti tela-sú pospájané závitmi a utesnené tesniacimi materiálmi. alebo sú pospájané cínovou pájkou. Obĺokovê ramená sú tiež konštrukčne prispôsobené na spájanie rovnakým spôsobom.Nevýhodou doteraz používaných typov je zarastanie prietokových prierezov vodným kameňom a minerálmi, čo môže zapríčiniť podstatné zníženie prietokov a obĺoková súprava potom nespĺňa požiadavky na prietokové množstvo vody. Ďalšou nevýhodou je zvýšená hlučnosť obłokovej súpravy spôsobená prúdením vody cez hrany spojovaných súčiastok.Nevýhody tela ventilu obíokovej súpravy vyhotoveného vzájomným pospájaním jednotlivých kovových častí spočívajú hlavne vo vysokých nákladoch na materiál a vo zvýšenej prácnosti, čo sa priamo odráža v cene výrobku.Pri zhotovovaní těla ventilu obłokovej súpravy z jedného, čyüvoch kusovouštrekovaním mosadze do formy je čalšou nevýhodou relatívne nízka životnosť formy, vysoká technická náročnosť na vyhotovenie tejto formy a následne nevyhnutnosťtrieskového opracovania tela ventilu.Uvedené nedostatky v podstatnej miere odstraňuje teloventilu obłokovej súpravy, najmä pre vodomery, tvorené plastovým odstrekom, podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva V tom, že plastový odstrek má otvor pre vršok ventilu spojený s odtokovým kanálom a vstupným kanálom. vytvoreným v rúrke vyčnievajúcej z dutiny výstupného kanála,ktorý je spojený s prítokovým kanálom. zakončenie rúrky je opatrené osadením.Výhodné je, ked otvor pre vršok ventilu je opatrený závitom.K výhodám patrí aj to, že závit je vytvorený v zástreku, ktorý je na vonkajšom obvode opatrený aspoň jednou drážkou a s plastovým odstrekom spojený nepohyblivo a nerozoberateľne.Výhodou je tiež to, že vnútorná stena výstupného kanála je.v jeho ústí vystužená prstencovou vložkou a vonkajšia stena výstupného kanála je opatrená závitom.Technickým riešením sa dosiahne zníženie hlučnosti zmenšením počtu spojovaných miest tým, že telo ventilu je vytvorené ako jeden kompaktný kus. Výrobok je prispôsobený na pripojenie dalších prvkov z plastických látok. čo zaručuje, že obłoková súprava nebude zarastať vodným kameňom a minerálmi, čím sa zachová počiatočný prietok. Riešenie je výrobne nenáročné, funkčne spoľahlivé a vyznačuje sa dlhouživotnosťou pri nízkych výrobných a materiálových nákladoch.Prehľad obrázkov na gýkresochTechnické riešenie je bližšie vysvetleně pomocou výkresov. na ktorých obr. l znázorňuje telo ventilu obíokovej súpravy v pozdĺžnom reze, na obr. 2 je znázornené príkladné usporiadanie obíokovej súpravy a obr. 3 znázorňuje pripojenietela ventilu na šikmý typ prechodného ventilu.Telo ventilu podľa technického riešenia je zapojené do obĺokovej súpravy pre vodomer podľa obr. 2 vytvorenej tak. že do prechodného ventílu li pôvodného rozvodu vody je namontovaný medzikus lg, do ktorého je naskrutkovaný plastový odstrek l. Do otvoru v zástreku g je namontovaný vršok lg ventilu. Odtokový kanál g je napojený na vstupnú vetvu vodomeru ll. Prítokový kanál 1 je napojený na výstupnü vetvu vodomeru lg do ktorej je namontovaný T-kus lg,napr. pre zabudovanie odbočky na splachovač WC, pripojený doteraz samostatne na stúpacie potrubie.Z prechodného ventílu lg pôvodného rozvodu vody sa vyskrutkuje vršok lg ventilu. Na jeho miesto sa naskrutkuje medzikus lg, do ktorého sa naskrutkuje plastový odstrek l. Pomocou o-krúžku gg opierajúceho sa o osadenie lg rúrky § plastového odstreku 1 sa utesní sedlo prechodného ventilali. K odtokovému kanálu Q a prítokovému kanálu 1 sa pripojí vodomer gł výhodne pomocou vstupnej vetvy ll vodomerugł,výstupnej vetvy lg vodomeru gł a závitových nástavcov 33 vyhotovených z plastu, ktoré sa spoja s telom ventílu obĺokovej súpravy polyfúznym zváraním. Vršok lg ventílu sa po tom naskrutkuje do zástrełku 9 plastového odstreku l, kdeplní svoju pôvodnú funkciu.Po otvorení vršku łá ventílu prúdi pritekajúca voda v smere šípky cez vstupný kanál 5 a odtokový kanal g do vodomeru gł. Po odmeraní pretečeného množstva vody, preteká táto cez prítokový kanál 1 a Výstupný kanál Q späť do prechodného ventílu li. Medzikus lg slúži na vytvorenie dostatočne veľkého prietokového prierezu gg.Telo ventílu podľa technického riešenia umožňuje vytvorenie rovnakej obĺokovej súpravy pre vodomer i pri prechodnom ventile šikmého typu, s hlbšie položeným sedlom. V tom prípade je výhodné opatriť rúrku Ž plastového odstreku 1Technické riešenie je výhodne využiteľné ako vodoínštalačný prvok sériovej výroby na inštaláciu do existujúcej rozvodovej sústavy za účelom merania spotreby studenej. ale bo teplej vody, bez porušenia tejto sústavy.

MPK / Značky

MPK: G01F 1/40, F16K 1/54, F16K 27/02

Značky: obtokovej, sústavy, ventilu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u380-telo-ventilu-obtokovej-sustavy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Telo ventilu obtokovej sústavy</a>

Podobne patenty