Valčekovo-zubová spojka

Číslo patentu: U 3640

Dátum: 07.10.2003

Autor: Bohačík Roman

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka valčekovo-zubovej spojky umožňujúcej spojenie a rozpojenie hnacej a hnanej časti stroja len zmenou relativnej rýchlosti medzi hnacou a hnanou časťou.Doteraz sa používajú voľnobežné spojky pracujúce na princípe zubov a západiek, ktoré sa väčšinou používajú v nábojoch bicyklových kolies. Nevýhoda tohto systému spočíva v tom, že západky nezapadajú do zubov úplne rovnomeme. Prečo je tomu tak vyplýva z konštrukcie tohto systému. Pri zábere spojky môže nastať situácia keď západka nezaskočí úplne, ostane visieť na hrane zuba, čo spôsobuje vytlačenie, alebo odlomenie zuba. Taktiež môže pri zábere zaskočiť len jedna západka, zvyčajne sa používajú dve až štyri. Jeden zub nestačí preniesť krútiaci moment a odlomí sa. Ďalej sa používajú voľnobežné samosvomé valčekové spojky. ich nevýhodou je, že stačí malé Vytlačenie alebo opotrebovanie plôch na ktoré dosadajú Valčeky a spojka začne preklzávať.Nedostatky uvedené v časti doterajšieho stavu techniky odstraňuje valčekovo-zubová spojka podľa tohto technického riešenia. Podstatou technického riešenia je valčekovozubová spojka pozostávajúca z vonkajšieho venca, ktorý má po vnútomom obvode špeciálne vytvarovanć zuby, do ktorých zapadajú valčeky. Vnútomý veniec má na vonkajšom obvode vytvorené zuby, počet ktorých je menší, ako počet zubov na vonkajšom venci a medzi tieto dva druhy tvarovo a rozmerovo odlišne zuby zapadajú valčeky. Valčeky sú rozmerovo dimenzované v závislosti od veľkosti spojky, Dĺžka valčeka má byť minimálne trojnásobok jeho polomeru r. Takýto pomer zaručuje, že sa valček v spojke neskríži. Valčeky sú udržiavaná pružinou, ktorá je voľne uložená v drážke na vnútomom venci. Pmžina je ukotvená jedným koncom v otvore na vnútomom venci. Počet zubov na vnútomom venci je minimálne 2. Výhodný je počet zubov na vnútomom venci 3. Minimálny počet valčekovje 2. Výhodou valčekovo-zubovej spojky je, že pri malých rozmeroch dokáže preniesť relatívne veľký krútiaci moment. Ďalšou výhodou opísanćho vynálezu je, že Valčeky zapadajú medzi špeciálne vytvarovanć zuby, ktoré spolu so zubovými plochami bránia nesprávnemu zapadaniu valčekov,preto nemôže pri opotrebovaní, alebo vytlačení dosadacích plôch dôjsť k preklzávaniu spojky ako v prípade voľnobežnej samosvornej valčekovej spojky. Ďalšou výhodou je, že Valčeky zapadajú medzi zuby naraz a v okamihu, ked dochádza k záberu, to je spojeniu spojky, sú valčeky vždy zapadnuté medzi zubami, takže nemôže nastať situácia, ako v prípade voľnobežnej spojky so zubami a západkami. Súčasnć zapadanie valčekov medzi zuby spôsobuje špeciálny tvar zubov na vonkajšom a vnútornom venci, ich geometria a pružina, ktorá pritláča jednotlivé Valčeky k určitým zubom. Pmžina, ktorá je zakotvená v otvore na vnútomom venci sa v drážke môže voľne pohybovať. Počet zubov na vonkajšom venci je väčší ako počet valčekov aje limitovaný veľkosťou uhla A a veľkosťou valčekovo-zubovej spoj ky.Prehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie je bližšie ozrejmenć na priložených výkresoch, kde obr. l znázorňuje čelný pohľad na valčekoVo-zubovú spojku, obr. 2 znázonňuje detail A - zuby, medzi ktorými je rádius, obr. 3 vyobrazujc konštrukčné riešenie spojky v zábere, obr. 4 vyobrazuje konštrukčne riešenie spojky pri voľnobehu, obr. 5 vyobrazuje spojku v mŕtvom chode, na obr. 6 je znázomený rez A-A, na obr. 7 je znázomený rez B-B a obr. 8 zobrazuje detail variantného tvaru zubov.Príklady uskutočnenia technického riešeniaValčekovo-zubová spojka je zložená z vonkajšieho venca 1 na ktorom sú zuby 6, z vnútomého venca 2 na ktorom sú zuby 8, z valčekov 3, pohyblivo uložených v priestore medzi vonkajším a vnútomým vencom a pružiny 4. Pmžina 4 je voľne uložená v drážke l 0 a ukotvená v otvore 5. Valčekovo-zubová spojka je zobrazená na obr. 1 a ďalších.K záberu vaIčekovo-zubovej spojky dochádza ked otáčky vonkajšieho venca l a vnútomého venca 2 alebo pôsobenie krútiaceho momentu sú v protismere. Na obr. 3 je vidieť valčekovo-zubovú spojku v zábere. Valčeky 3 sú zapadnuté medzi zuby 6. Zuby 6 na vonkajšom venci majú tvar so zaoblenou zubovou plochou 7, ako je to vidieť na obr. 2. Obrázok 2 predstavuje detail zubov 8 nachádzajúcich sa na vnútomom venci 2 medzi ktorými je zubová plocha 9. Polomer zaoblenia R zubovej plochy 7 je rovnaký alebo väčší ako polomer valčeka r. Na obr. 4 je vidieť postavenie valčeka pri voľnobehu valčekovo-zubovej spojky. Na obr. 6 je zobrazený rez valčekovo-zubovou spojkou. Uhol A, ktorý zviera dotyčnica k zaoblenej zubovej ploche 7 v momente záberu, a zubovej plochy 9 je ostrý uhol. Uhol B, ktorý zviera priamka vedená obrysom zuba 8 a dotyčnica k zubovej ploche 7 je tupý uhol, ako je to zrejmé z obr. 2. Detail ukotvenia pružiny je zrcjmý z obr. 7. Vzájomné postavenie valčekov a zubov na obidvoch vencoch valčekovo-zubovej spojky v prípade takzvaného mŕtveho chodu je zobrazené na obr. 5. Valčeky už nie sú unášané zubami 8 a zubové plochy 9 ešte netlačia na Valčeky 3. Valčeky sú v priestore medzi zubami 6, preto nemôže dôjsť k momentu,že Valčeky ostanú visieť na hrane zubov 6, tlačiť na ňu a tým spôsobiť deštrukciu zubov.Aby nedochádzalo k skriženiu valčekov vo valčekovozubovej spojke uvedenej v príklade 1 je vhodná minimálna dĺžka valčeka trojnásobok jeho polomeru r.Príklad 3 Valčekovo-zubová spojky, ako bola opisaná v príklade l. Variantný tvar ozubenia na vonkajšom venci je tvorenýzubami, medzi ktorými sú nezaoblenć plochy navzájom zvierajúce tupý uhol B 2. Variantný tvar zubov je zobrazenýValčekovo-zubová spojka je priemyselne využiteľná vo všetkých strojných zariadeniach, kde je treba prenášať velký krútiaci moment, najmä v takých strojných zariadeniach,kde sú žiaduce malé rozmery voľnobežnej spojky. Výhodnel. Valčekovo-zubová spojka umožňujúca spojenie a rozpojenie hnacej a hnanej časti stroja, v y z n a č u j ú c a s a t ý m . že pozostáva z vonkajšieho venca(l) na ktorom sú zuby (6) ohraničenć zubovou plochou, z vnútomćho venca (2) na ktorom sú zuby (8) ohraničenć zubovou plochou (9), z valčekov (3) pohyblivo uložených medzi vonkajším vencom (l) a vnútomým vencom (2) a pružiny (4), ktorá leží v drážke (10) aje ukotvená v otvore(S), ktorou sú valčeky (3) udržovanć v požadovanej polohe.2. Valčekovo-zubová spojka podľa v nároku l, v y značujúca sa tým, žczuby(6) navonkajšom venci sú spojené zaoblcnou zubovou plochou (7) s polomerom zaoblenia R väčším alebo rovným polomeru r valčeka (3).3. Valčekovo-zubová spojka podľa nároku l, v y značujúca sa tým, že zuby(6)navonkajšom venci (l) zvíerajúce tupý uhol B 2 sú spojené nezaoblenými plochami.4. Valčekovo-zubová spojka podľa nároku l, v y značujúca sa tým, ževalček(3)máminimálnu dĺžku rovnú trojnásobku jeho polomeru.

MPK / Značky

MPK: F16D 3/22, F16D 41/24, F16D 41/00

Značky: spojka, valčekovo-zubová

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u3640-valcekovo-zubova-spojka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Valčekovo-zubová spojka</a>

Podobne patenty