Mobilný komunikátor

Číslo patentu: U 3543

Dátum: 01.07.2003

Autori: Jadron Kamil, Murphy Roger, Bzincák Pavol, Gavenda Ivan, Sameliak Viliam

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka konštrukcie mobilného komunikátora najmä pre podnikovú sféru optimalizovaného na prácu v teréne. Je ale taktiež využiteľný pre súkromné osoby a spadá do oblasti najmä komunikačných prenosovýeh sústav.V oblasti podnikania ako je vzdialená logistika, servisné a záchranné služby, lesníctvo a iné sú kladené požiadavky na technologické zabezpečenie na získavanie dát zo snímačov napríklad čiarového kódu, na spracovanie a zabezpečenie prenosu dáta pripadne na technológie navigácie a lokalizácie. Sú bežné aj požiadavky na mobilný pristup k webovým aplikaciám alebo k dátam prístupným na intranete/extranete spoločnosti.Zo stavu techniky je známe, že napriklad v logistike skôr uvedené požiadavky sa bežne zabezpečovali samostatnými technologickými zariadeniami, kde z pracoviska alebo stanovišťa v teréne sa prenos dát zabezpečoval mobilným telefónom. Snímanie čiarového kódu sa uskutočňovalo zas len samostatným jednoúčelovým snímačom čiarového kódu. Kontrola a okamžitá lokalizácia napríklad prepravovaného tovaru sa vykonávala samostatným vyhladávacím a navigačným zariadením. Spracovanie dát sa vykonávalo cez PC alebo Notebook computer.Práca tak objemného rozsahu sa týmto spôsobom stáva náročná na technické vybavenie príslušnými zariadeniami a pre prácu v teréne je už neúnosné obsluhovať a mať k momentálnej dispozícií viacero zariadení.Nevýhodou takéhoto systému práce v teréne je nutnosť použitia a najmä prenášania viacerých samostatných funkčných celkov z miesta na miesto, s čím je spojená vyššia náročnosť na údržbu a servis viacerých zariadení a udržania ich prevádzkyschopnosti.Preto bolo úlohou konštruktérov navrhnúť také konštrukčné riešenie, ktoré by zabezpečila vyššie úžitkové samostatné technické požiadavky a to v jednom zariadení,čo vyústilo do riešenia podľa tohto úžitkového vzoru.Uvedené nedostatky odstraňuje mobilný komunikátor podľa tohto technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom, že pozostáva z nosného kovového rámu, do ktorého je z jednej strany osadený integrovaný dotykový displej,pričom z druhej strany nosného rámu je osadená prepojovacia doska s modulom mobilného telefónu GSM/GPRS(dvojpásmový modul 900/1800, prenos dátJhlasu/SMS) a/alebo modulom navigácie a lokalizácie GPS (globálny polohový systém) a/alebo modulom snímača dát a/alebo modulom spracovania dát CPU. Osadený nosný kovový rám je vsadený do puzdra s priezorom na integrovaný dotykový displej. Puzdroje výhodne plastové.Ďalším podstatným znakom mobilného komunikátora podľa technického ríešeníaje jeho variabilnosť, keď modul snímača dát obsahuje alebo môže byť realizovaný snímačom čiarového kódu BCR a/alebo snímačom Smart karty a/alebo snímačom magnetickej karty a/alebo snímačom odtlačkov prstov a/alebo fotoaparátom.Úžitkové vlastnosti mobilného komunikátora podľa technického riešenia sa zvyšujú prvou prídavnou intemouservisnou kartou CF (Compakt Flash) a/alebo druhou prídavnou užívateľskou kartou SD (Security Digital).Mobilný komunikátor podľa technického riešenia obsahuje aj sadu konektorov minimálne na externé napájanie a externé antény, ktoré sú vyvedene od prepojovacej dosky je cez plastové puzdro. Tým je daná aplikácia mobilného komunikátora aj pre použitia stabilné ako sú pracovné stoly,alebo použitia mobilné ako sú dopravné prostriedky najmä automobily. Jc to zabezpečené tým, že súprava konektorov minimálne na externe napájanie a externé antény je zasúvateľná do prídavného príslušenstva, ktoré tvori kolíska spriahnutá s prestaviteľným ramenom a mobilnou alebo stabilnou montážnou súpravou.Výhody mobilného komunikátora podľa tohto technického riešenia spočívajú v tom, že obsluhou jedného prenosného a navyše ľahkého ručného elektronického zariadenia sa docieli vykonávanie pracovných úkonov ako je zosnimanie dát napríklad čítačom čiarového kódu, ich následné spracovanie mikroprocesorovou jednotkou a odoslanie spracovaných dát mobilnou sieťou. Taktiež tým istým zariadením je možnc navigovať prepravovateľa tovarov na trase alebo ho lokalizovať a tak kontrolovať tovar na prepravovanej trase. Pokiaľ by si situácia vyžadovala, tým istým zariadením je možné pripojiť sa k sieťam intranet/extranet alebo k webovým stránkam. Zvýšená robustnost prístroja zaručuje odolnosť proti mechanickému poškodeniu jeho elektroniky a najmä displeja. Komunikátorje vyvinutý pre používateľov, pre ktorých je vhodnejšie a pohodlnejšie používať na písanie v mobilnom zariadení skôr prsty ako stylus. Dotykové QWERTY klávesnica ovládateľná prstami a programovateľné tlačidlá ActionKeys ponúkajú možnosť rôznorodého použitia. Mobilný komunikátor je environmentálne utesnený, t. j. je odolný proti prachu a dažďu a je schopný vydržať opakované nárazy a pády na tvrdý povrch. Funkčnosť mobilného komunikátora možno rozširovať prostredníctvom technológie Wireless LAN alebo akejkoľvek inej technológie doslupnej na CF karte. Pamäte SDRAM, Flash ROM a SD/MMC poskytujú dostatok priestoru pre všetky dôležité profesionálne aplikácie a pre operačný systém Windows.CE.NET.SD/MMC umožňuje ochranu pred stratou dát. Ďalšie rozšírenie pamäte je možné prostredníctvom CF karty. Laserový čítač čiarového kódu je v miniatúrnom vyhotovení má vynikajúci výkon a umožňuje snímať dáta z čiarových kódov aj na slnečnom svetle alebo pri silnom umelom osvetleni. Globálny polohový systém sleduje vozidlá, naviguje vodičov, lokalizuje miesta činnosti, pomáha pri zabezpečení on-line potvrdenia o dodaní tovaru.Prehľad obrázkov na výkresochMobilný komunikátor podľa tohto technického riešenia bude bližšie ozrejmený pomocou výkresov, na ktorých obr. l zobrazuje uloženie LCD displeja na nosný rám. Na obr. 2 je znázomená osadená prepojovacia doska. Na obr. 3 je znázornená osadená prepojovacia doska upevnená na nosnom ráme. Na obr. 4 je znázomené vyvedenie konektorov z plastového puzdra. Na obr. 5 je znázomená jeho ergonometria. Napokon na obr. 6 je znázomené prídavné zariadenie pre mobilný komunikátor.Príklady uskutočnenia technického riešeniaV tomto príklade konkrétneho uskutočnenia je opísaná základná verzia mobilného komunikátora podľa tohto technického riešenia vhodná najmä pre prepravcov a logistické firmy, ktorá je znázomená na obr. l až 5. Pozostáva z nosného masívneho kovového rámu l, do ktorého je z jednej strany pružne osadený veľkoplošný integrovaný dotykový displej LCD, pričom z druhej strany nosného rámu l je osadená prepojovacia doska 2 s modulom telefóny GSM/GPRS, modulom navigácie a lokalizácie GPS, modulom snímača dát realizovanćho snímačom BCR čiarového kódu a modulom spracovania dát CPU. Úžitkové vlastnosti mobilného komunikátora podľa technického riešenia sa zvyšujú prvou prídavnou internou servisnou kartou CF(Compakt Flash) a/alebo druhou prídavnou uživateľskou kartou SD (Security Digital). Od prepojovacej dosky 2 je cez puzdro 3 vyvedená súprava konektorov 4 minimálne na extemé napájanie a externé antény. Osadený nosný rám l je vsadený do plastového puzdra 3 s priezorom pre LCD displej. Prístroj je osadený aj mikrofónom 6 a reproduktorom 7. Prístroj obsahuje samostatné dobíjacie energetické články.Analogicky možno vytvoriť verziu mobilného komunikátora podľa tohto technického riešenia vhodného pre políciu, ktorá je znázomená na obr. l až 5. Pozostáva taktiež z nosného rámu l, do ktorého je z jednej strany osadený integrovaný dotykový displej LCD, pričom z druhej strany nosného rámu l je osadená obojstranná prepojovacia doska 2 s modulom telefónu GSM/GPRS, modulom navigácie a lokalizácie GPS, modulom snímača dát realizovaného snímačom odtlačkov prstov a/alebo fotoaparátom a modulom spracovania dát CPU. Osadený kovový nosný rám 1 je vsadený do plastového puzdra 3 s priezorom na integrovaný dotykový displej LCD, Príklad 3Obdobne možno vytvoriť aj verziu mobilného komunikátora podľa tohto technického riešenia vo všeobecnej modiñkácii s plnou výbavou, ktorá je znázomená na obr. l až 6. Pozostáva taktiež z nosného rámu l, do ktorého je zjednej strany osadený integrovaný dotykový displej LCD, pričom z druhej strany samonosného rámu l je osadená obojstranná prepojovacia doska 2 s modulom telefónu GSM/GPRS, modulom navigácie a lokalizácie GPS, modulom spracovania dát a modulom snímača dát CPU. Modul spracovania dát CPU spolupracuje s prvou prídavnou servisnou kartou CF. Modul snímača dát obsahuje snímač BCR čiarového kódu a/alebo snímač Smart kany a/alebo snímač magnetickej karty a/alebo snímač odtlačkov prstov a/alebo fotoaparát. Osadený nosný rám 1 je vsadený do plastového puzdra 3 s priezorom na integrovaný dotykový displej LCD. Od prcpojovacej dosky Z je cez puzdro 3 vyvedená súprava konektorov 4 minimálne na extemé napájanie a extemé antény. Súprava konektorov 4 na extemé napájanie a externé antény je zasüvateľná do prídavného príslušenstva 5, ktoré tvorí kolíska spriahnutá s prestaviteľným ramenom so stabilnou montážnou súpravou napojenou na sieťový adaptér a vonkajšie antény. Takáto zostava je vhodná ako výbava pracovných stolov na kancelárske účely v teréne. Analogicky je použiteľná aj v automobiloch s aplikáciou mobilnej montážnej súpravy.Mobilný komunikátor podľa tohto technického riešenia je využiteľný ako praktický bezdrôtový komunikátor optimalizovaný na prácu v teréne najmä pre podnikovú sféru,všade kde používateľ potrebuje zozbierať a spracovať informácie na mieste činnosti ako je vzdialená logistika, prepravne služby, služby zákazníkom a servisné služby, verejné služby, maloobchodný mobilný predaj, bezpečnostné a záchranné služby, lesníctvo, armáda.l. Mobilný komunikátor, v y z n a č uj ú ci s a t ý m , že pozostáva z nosného rámu (I), do ktorého je z jednej strany osadený integrovaný dotykový displej (LCD),pričom z druhej strany nosného rámu (l) je osadená prepojovacia doska (2) s modulom telefónu (GSM/GPRS) s vnútomou anténou a/alebo modulom navigácie a lokalizácie (GPS) s vnútomou anténou a/alebo modulom snímača dát a/alebo modulom spracovania dát (CPU) osadený nosný rám (l)je vsadený do puzdra (3) s priezorom.2. Mobilný komunikátor podľa nároku l, v y z n a č uj ú ci s a tý m , že modul snímača dát (CPU) obsahuje snímač (BCR) čiarového kódu a/alebo snímač Smart karty a/alebo snímač magnetickej karty a/alebo snímač odtlačkov prstov a/alebo fotoaparát.3. Mobilný komunikátor podľa nároku l, v y z n a č uj ú c i s a tý m . že modul spracovania dát(CPU) je prepojený s prvou prídavnou servisnou kanou CF a/alebo druhou prídavnou užívateľskou kartou SD.4. Mobilný komunikátor podľa nároku l až 3, v y zn ačuj úci sa tým, žeodprepojovacejdosky(2) je cez puzdro (3) vyvedená súprava konektorov (4) na extemé napájanie a externé antény.5. Mobilný komunikátor podľa nároku 4, v y z n a č u j ú c i s a tý m , že súprava konektorov (4) na extemé napájanie a extemé antény je zasüvateľná do prídavného príslušenstva (5), ktoré tvorí kolíska spriahnutá s prestaviteľným ramenom a mobilnou alebo stabilnou montážnou súpravou.

MPK / Značky

MPK: H04B 1/00, H04B 1/38, H04B 7/00

Značky: mobilný, komunikátor

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u3543-mobilny-komunikator.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Mobilný komunikátor</a>

Podobne patenty