Zariadenie na pripájanie plastických hadíc

Číslo patentu: U 331

Dátum: 02.02.1994

Autori: Minčev Želju, Klepetko Martin

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zariadenie na pripájanie plastických hadic Q.t 21 a. s tfL-1 l 1 ~ił 2 vTechnické riešenie sa vzťahuje na zariadenie sluäiace na pripájanie plastických hadic prípadne hadic z gumy či podobnýchhmôt. übvykle má olivu buď samostatnú alebo s pritlačacim členom.Su známe rozne uskutočnenia takýchto zariadení. Najjednoduchäia úprava, ktorá vyhovuje iba pri nízkych tla och je tvorená olivou s priečnymi výstupkami a vrubmi. Vonkajšípriemer výstupku olivy je o niečo väčší ako vnútorný priemer ha~dice, ktora na olive drzi iba vlastnou pružnosťou.Pokiaľ budú v hadici vvääie tlaky, pripadne budú hadice navyše mechanicky namáhané, pripevñuje sa hadica strmeňom, upinacoupáskou, núdzove viazacím drôtom alebo podobne.Pre vyššie tlaky a mechanické namáhanie obzvlášť dynamickénamahanie sa používajú zariadenia zložitejšie.Tak napríklad z nemeckého uverejňovacieho spisu 25 57 996 je známe zariadenie, kde oliva je tvorená zrezaným kuželom, na ktorý je nasunuta plastická hadiea, ktora je k olive axialne pritlačená prevlećenou maticou s vloäeným upínacim krúžkom z plastickej hmoty.Podľa nemeckého zverejñovacieho spisu 3 Q 286 je oliva pretiahnutého tvaru a prevlećené matica ma pretiahnutý vnútorný kužel, ktorý pritláča hadicu k olive V smere proti smeru navliekania hadice. Podobné riešenie je znázornená V nemeckom uverejňovacom spiee 35 44 725 s tým rozdielom, že oliva má pomerne ostrýÚlohou technického riešenia je zvýšiť pevnosť spojeniaÚloha je riešená vytvorením zariadenia na pripájanie plastických hadic, obsahujúcim olivu s prevlečenou maticou, pričom oliva má kuäelovitý nabeh, ktorého podstata je podľa technického riešenia v tom, že pozdĺžny prořil olivy je tvorený nabehovou priamkou, na ktorú plynule nadväzuje konvexný oblúk a/alebo krivka, na ktorý je v inřlexnom bode napojený konkavny oblúk a/alebo krivka. Podľa technického riešenia je výhodne, keď konkavny oblúk ma menší polomer ako konvekný oblúk, najlepšie keď je jeho polo mer polovicou polomeru konvexneho oblúka.Technické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov,kde na obr.1 je znázornené zariadenie v pozdĺänom reze V zmontovanej polohe, na obr.2 pozdĺžny rez olivou z obr.1 , na obr. zväćšený detail olivy z obr.2 a na obr. 4 pozdĺžny rez prevleče nou maticou z obr.1 . Príklad uskutočneniaHadica 1 ako je znázornená na obr.1 je navlečena na olivú5 a pritlačena prevlećenou maticou §.üliva g je rotačným telesom, ktoreho pozdĺzny profil je tvbrený nábehovou priamkou 21, na ktorú plynule nadväzuje konvexný oblúk gg, pripadne konvekna krivka, na ktorý je v inřlexnom bodeE napojený konkávny oblúk gg, pripadne konkávna krivka.Folomer konkavneho oblúka Zł JE polovicou polomeru konvexného oblúka gg. Proti kuželovej rotaćnej ploche, charakterizovanej nábehovoupriamkou gł působí upínacia plocha šł prevlećenej matice §.Hadica 1 je zvieraná tlakom medzi kuželovou plochou zodpove dajúcou rotácii nabehovej priamky 3 a pritlačnou plochou šł.Vplyvom účelového vytvorenia konvezného oblúka gg prípadnekrivky s inřlekným bodom Ek, priľne hadice A k zadnej partii o 1 i vy 2 a samozvierným pôsobením zvýši odpor hadice 1 proti vyvleće niu z olivy z, íieyn ss.luá z už itełzgsšRiešenie , ktore je podstatou úžitkového vzoru je vyuäiteľné všade tam, kde je potrebne zabezpečiť zvýšenú pevnosť spojenia pripojených hadíc rôznych materiálov (predovšetkým z plastických hmôt a gumy) proti vyvlećenio z olivy , predovšetkým pri používaní takto spojených hadíc pri zvýšených tlakoch v nich resp. pri mechanickom namáhaní takto spojených hadíc a kde byvyvlečenie hadice zo spojovacej olivy viedlo ku vzniku škôd.na pripájanie plastických hadic, Pćĺl/ 452 - 95pripojovacou prevlećnou maticoú, pričom oliva má kúäelový nábeh, V y z n a Č ú j ú C e 5 a t ý m , že pozdĺäny prořilolivy (2) je tvorený nabehovou priamkoú konvekný oblúk (22) a/alebokrivka. Zariadenie podľa nároku 1 V y 2 n a Čže konkávny oblúk (24) máZariadenie podľa nároku 2 V y 2 n a Č(21), na ktorú plynule na ktorý je V

MPK / Značky

MPK: F16L 33/14

Značky: plastických, hadíc, zariadenie, pripájanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u331-zariadenie-na-pripajanie-plastickych-hadic.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na pripájanie plastických hadíc</a>

Podobne patenty