Zapojenie signalizačného obvodu

Číslo patentu: U 29

Dátum: 07.07.1993

Autor: Jiránek Břetislav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické řešení se týká zapojení siqnalizačního obvodu.zvláště pro akustickou signalizaci zpětného chodu motorovýchPři zpětném chodu nákladních automobilů a autobusů je z bezpečnostních důvodů zapotřebí tento stav signalizovat. Obdobně je vhodná akustická signalizace jakéhokoli stavu. napří klad v technologických procesech. kdy vzniká nebezpečí překročení kritických hodnot hmotnosti. vnějších rozměrů. hladiny. času. teploty a podobně.Známá zapojení obvodů pro akustickou signalizaci výskytu ur čitého mezního stavu využívají celou řadu snímačů různéhodruhu. které daný stav vyhodnotí jejich výstupní signál je zpracován a zesílen a na výstupu obvodu je reproduktor. siréna nebo jiné vhodné akustické zařízení. Snímače jsou zpravidla kontaktní. mohou být tvořeny 1 mnoha jinými konvenčnfmi bezkontaktními provedeními. Mají různou spolehlivost a stálost vlastností a protože pracují většinou v nepříznivýchprovozních podmínkách. v prachu. při otřesech, ve vlhkosti a agresivním chemickém prostředí. mají často vyšší odběr proudu a jsou výrobně nákladná.Nedostatky současného stavu do určité míry odstraňuje zapojení signalizačního obvodu podle tohoto technického řešení,jehož podstata spočívá v tom. že generátor signalizačních a modulačního kmitočtů. připojený svým prvním vstupem k výstupu zdroje stejnosměrného stabilizovaného napětí. je prvním výstupem připojen přes blok teplotní stabilizace a modulace ke svému druhému vstupu a druhým výstupem připojen ke vstupu koncového stupně. k jehož výstupu je připojen piezoelektrický měnič.Generátor signalizačních a modulačního kmitočtů je tvbřen binárním čítačem s vlastním oscilátorem.Koncový stupeň je tvořen dvěma müstkově zapüjenými operačními zesilovačl.Blok teplotní stabllizace a modulace sestává z prvního translstoru. jehož báze je přes odpor jemného nastavení kmitočtu oscilátoru spojena s jeho kolektorem připojeným přes odporový dělič a diody k druhému vstupu generátoru signalizačních a modulačního kmitočtů. kde kolektor prvního transistoru je přjpojen ke zdroji stejnosměrného stabilizovaného napětí a kde odbočka odporového děliče je spojena s bází druhého transistoru. mezi jehož emltorem a kolektorem je připojen první odpor RC článku nastavení kmitočtu. připojeného k dru hému vstupu generátoru signalizačních a modulačního km 1 toč~tu. Zapnjení podle tohoto technického řešení umožňuje akustjckouslgnallzaci se dvěma střídajícíml se teplotně stab 1 l 1 zovaný~ml kmltočty. je odolné proti zvýšenému vstupnímu napětí a máTechnické řešení bude blíže vysvětleno pomocí výkresü. kde na obr.1 je blokové schema jeho zapojení a na obr.2 příklad jednoho z možných konkrétních zapojení se dvěma lnteqrovaný mj obvody a plezoelektrlckým měnjčem.Na obr.1 je blokové schema zapojení slgnallzačního obvodu podle tohoto technického řešení. Generátor L signalizačních a modulačního kmltočtů je připojen svým prvním vstupem ggg k výstupu zdroje g stejnosměrného stabillzovaného napětí.Prvním výstupem Lg je dále přlpojen přes blok Q teplotní stabilizace a modulace ke svému druhému vstupu ígg a druhým výstupem Lg přípojen ke vstupu koncového stupně 3. k jehož výstupu je připojen piezoelektrický měníč §.Na obr.2 je příklad konkrétního zapojení signallzačního obvodu. Zdroj 3 stejnosměrného stabilizovaného napětí zobr.1 je zde tvořen můstkovým usměrňovačem s diodami Ql. QZ.D 3 a QA. chráuícím signalizační obvod proti přepóiování napájecího napětí. K výstupu müstkového usměrňovače jsou kouvenčním způsobem připojeny navzájem paralelně dvě seriové kombinace omezovacích odporů a zenerových diod BÄLZQL a Bg zpgiggg. První omezovací odpor B omezuje proud první zenerovou diodou Z 9 a napájí stabilizovaným napětím o velikosti 11 voltü generátor L (viz obr.1) signalizačních a modulačního kmitočtu. tvořený prvním integrovaným obvodem Lgl. a transistory I 1 g bloku Q teplotní stabilizaoe a modulace. Druhý omezovací odpor EQ omezuje proud v serid zapojenými druhou a třetí zenerovou diodou QEQQQEL které napájejí napětím 30 voltů druhý integrovaný obvod Log koncového stup ně ą.Generátor L (první integrovaný obvod LQL) je tvořen čtrnáctibitovým binárním čítačem typu CMOS s vlastním oscilátorem. Na obr.2 jsou podrobně označený jeho vývody, protože však nejsou pro popis zapojení a funkce tohoto signalizačního obvodu podstatué. není jejich detailní funkce popisována, pro tože je pro průměrněho odborníka v daném oboru zřejmá. Kmi-točet osciláturu je dán RC čláukem tvořeným odpory R 6,RZa kondenzátorem QA. tento RC článek je připojen k vývodům-EL-LQL-L 1 prvního integrovaného obvodu Lgł. Tento kmitočet se dělí v integrovaném obvodu lg čtrnáctkrát dvěma, jednotlivé výstupy děličů jsou vyvedeuy. První integrovaný obvod LD vytváří elektrický signál o dvou kmitočteoh 2.75 kHz a 1.3 kHz. modulovaný kmitočtem jeden až tři Hz se střídou přibližně 1 1 za pomoci prvního transistoru Il. odporů R 3 BAR§ a druhého transistoru lg . odporü B§BZ a kondenzátoru EL. Jejich zapojení je následující. Báze prvního transistoru 1 v bloku teplotní stabilizace a modulace Q je přes odpor R 3 jemného nastavení kmitočtu oscilátoru spojena s jeho kolektorem připojeným přes odporový dělič BQLBQ a diody Q§Q§ k druhému vstupu generátoru 1 signalizačních a modu lačního kmitočtü (vývodům g.§ prvního integrovaného obvoduIU 1). Kolektor prvního transistoru Il je připojen ke zdrojistejnosměrného stabiiizovaného napětí 2 (společnému bodu odporu R 1 n zenerovy diody ZU 1). Udbočka odporového děliče QQL RQ (jezdeo odporu RQ) je spojene s bázi druheho transistoru 12. mezi jehož emitorem a kolektorem je připojen první odpor Rý RC článku nastavení kmitočtu. připojeného k druhému vstupu generátoru L siqnalizačnĺch a modulačnĺho kmitočtu (vývodu AQ prvního integrovaného obvodu Lgł).Kmitočet signálu je určen kondenzátorem Q a odpory ggjgz a upravován druhým transistorem IQ. odpory ągàgg a prvním transistorem Ił s odporem Kg. Druhý transistor lg má bázi modulovanou kmitočtem 1 až 3 Hz z prvního integrovaného obvodu lg přes odporový dělič EgR§. Výsledkem jsou dva střidající se kmitočty. Modulaci kmitočtu zpüsobuje změna vodivosti druhého transistoru 12. Záporné napětí na bázi tohoto transistoru mění odpor mezi jeho emitorem a kolektorem. Zvyšuje jeho vodlvost. čímž dochází k následnému zvýšení kmitočtu oscilátoru. Kiadné napětí vzhledem k přítomnosti diod QQAQQ bázi druhého transistoru lg neovlivňuje a kmitočet zůstává na nejnižší hodnotě. První transistor 1 přitom zajišťuje teplotní stabilizaci kmitočtu. která je v rozmezi přibližně plus minus 50 Hz v rozsahu teploty od -30 °C do 80 °C. Údpor R 5 (trimr) určuje. zdali kmitočet v závislosti na Leplotě klesá nebo stoupá a jeho nastavením je možno zajistit dobrou teplotní stabilitu kmitočtu v závislosti na teplotě. Optimální prdběh stability je nastaven v hodnotě přibližně -0.2 Hz/1 °C v celém rozsahu od -40 °C až do 80 °C. nastavení je přitom prováděno při teplotě 20 °C. Záporná hodnota teplotni stability kmitočtu je volena s ohledem na přibližně stejný prüběh teplotni stability resonannčního kmitočtu piezolektrického měniče 5. to je zdroje akustického signálu. Odpor EQ jemně nastavuje kmitočet oscilátoru. Koncový stupeň Š je zde tvořen dvojitým operačním zesilovačem (druhým integrovaným obvodem igg) v můstkovém zapojení, který poskytuje dostatečně velký signál pro buzení k němupřipojeného piezoelektrického měniče 5.Signalizační obvod podle tohoto technického řašení je umís

MPK / Značky

MPK: B60Q 5/00, H03B 21/00

Značky: obvodů, zapojenie, signalizačného

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u29-zapojenie-signalizacneho-obvodu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zapojenie signalizačného obvodu</a>

Podobne patenty