Hĺbkotlačová farba na získanie kovovolesklej potlače

Číslo patentu: U 2667

Dátum: 12.09.2000

Autori: Jarolín Dušan, Sedláček Lukáš, Boháč Zdeněk, Slavík Radek

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Hĺbkotlačová farba na získanie kovovo-lesklej potlačeOblasť techniky Technické riešenie sa týka hĺbkotlačovej farby na získanie kovovo lesklej potlače, najmä nanemetalizovanej podložke a to striebomého alebo zlatého odtieňa.Doterajší stav techniky Doterajšia hĺbková tlač so striebomou či zlatou potlačou, napr. na nápojové etikety, priktorých je zákazníkom požadovaný vysoký kovový lesk, je založená na použití hĺbkotlačového papiera s nánosom hliníka na vytvorenie kovového lesku na celej ploche. Tie miesta etikiet na pomerne drahom metalizovanom hĺbkotlačovom papieri, na ktorých nebol kovový lesk požadovaný,je potrebné pretlačiť a zakryť ich hĺbkotlačovou farbou, napr. bielou farbou a pod. Naviac je potrebné skladovať odrezky a zbytky metalizovaných hĺbkotlačových papierov s nánosom hliníka,ktoré sa musia bud páliť, alebo sa v odpadovom hospodárstve z nich oddeľuje hliníková vrstva. Napr. v nápojovom priemysle sa etikety zmývajú lúhom a Čističky sa zanášajú hliníkom z hĺbkotlačových, hliníkom metalizovaných etikiet.I Cieľom tohto technického riešenia je dosiahnut podobný výsledok dostupnýmiprostriedkami bez týchto nevýhod.Tento cieľ spĺňa hĺbkotlačová farba na získanie kovovo lesklej potlače, najmä na nemetalizovanej podložke a to striebomého alebo zlatého odtieňa, podľa tohto technického riešenia,ktorého podstata spočíva v tom, že hĺbkotlačová farba obsahuje spojivo nitrocelulózové NC alebo polyvinylbutyralové PVB a ďalej ako farbivo mosadzný a bronzový prášok, v množstve 60 až 90 hmotn. ,spojiva NC alebo PVB,4 až 25 hmotn. mosadzného prášku,4 až 25 lunotn. bronzového prášku, pritom Z 10 až 40 hmotn. reprezentuje súčet obsahu farbív z celkového obsahu hĺbkotlačovej farby.S výhodou hĺbkotlačová farba na získanie striebomého kovového lesku obsahuje 68 až 75 hmotn. nitrocelulózového NC alebo polyvinylbutyralového PVB spojiva,10 až 19 hmotn. mosadzného prášku, 9 až 18 hmotn. bronzového prášku, kdeZ 25 až 32 hmotn. predstavuje súčet obsahu farbív z celkového množstva hĺbkotlačovej farby.Striebomý lesk je možné zmeniť na zlatý lesk, pokiaľ sa potlačené miesta línií a/alebo plôch so striebristo kovovým leskom pretlačia hĺbkotlačovou farbou na získanie zlatej potlače s vysokým kovovým leskom. Hĺbkotlačová farba na tento účel obsahuje nitrocelulózové NC alebo polyvinylbutyralové PVB spojivo, a ako farbiva hĺbkotlačová farbivo žlté, oranžové a číeme s obsahom jednotlivých zložiek70 až 95 hmotn. NC alebo PVB spojiva,1 až 20 hmotn. žltého hĺbkotlačového farbiva 1 až 20 hmotn. oranžového hĺbkotlačového farbiva a do 0,5 hmotn. čiemeho hĺbkotlačového farbiva, pritom E 5 až 30 hmotn. predstavuje súčet obsahu farbív z celkového obsahu hĺbkotlačovej farby. S výhodou táto hĺbkotlačová farba obsahuje 84 až 89 hmotn. nitrocelulózového NC alebo polyvinylbutyralového PVB spojiva,3 až 10 hmotn. žltého hĺbkotlačového farbiva 3 až 10 hmotn. oranžového hĺbkotlačového farbiva a do O,2 hmotn. čierneho hĺbkotlačového farbiva, pritom E ll až 16 hmotn. predstavuje súčet obsahu farbív z celkového obsahu hĺbkotlačovej farby.Jednotlivé zložky hĺbkotlačovej farby na získanie striebomej potlače sa miešadlami premiešajú v zásobníku a následne priebežne vo farebnílcu, aby ťažšie častice hĺbkotlačovej farby neklesali na dno, Premiešavaná hĺbkotlačová farba sa tlačí hĺbkotlačovou technikou len v požadovaných líniách a/alebo plochách na nemetalizovanú podložku upraveným tlačovým valcom s rastrom 54 až 80 bodmi na cmz, výhodne 70 až 72 bodmi na cmz, s uhlom 0 až 4, výhodne 0 až 2. Prebytočná hĺbkotlačová farba sa počas hĺbkotlače stiera tvrdými stierkami.Ako nemetalizovaná podložka môže byť použitý nemetalízovaný hĺbkotlačový papier, alebo nemetalizovaná ohybná fólia, najmä polymérna fólia, pričom polymérom môže byť plast ako napríklad polyetylén, polyester, alebo polypropylén či celulóza. V prípade použitia týchto ohybných fólií je výhodné, ked uvedené hĺbkotlačové farby ďalej obsahujú pridavok aditíva na ich priľnavosť na podložku v množstve do 2 hmotn., vztiahnuté ako prídavok k celkovému obsahu hĺbkotlačovej farby.Hlavnou výhodou tohto riešenia je získanie striebomej, prípadne zlatej potlače s vysokýmkovovým leskom na nemetalizovanej podložke hĺbkotlačovou technikou a dostupnými prostriedkami. Pritom získaná striebomá kovovo lesklá potlač môže slúžiť ako podkladový prostriedok na získanie zlatej kovovo lesklej potlače. V striebomej hĺbkotlačovej farbe je možné nadosiahnutie rôzneho striebomého odtieňa meniť podiely mosadzného a bronzového prášku, avšakvždy len tak, aby súčet farbív bol V defmovanom rozsahu. V zlatej hĺbkotlačovej farbe je možné na dosiahnutie rôzneho zlatého odtieňa menit podiely žltého, oranžového a čierneho farbiva, avšak vždy len tak, aby celkový súčet farbív bol v definovanom rozsahu technického riešenia.Ďalšou prednosťou tohto technického riešenia sú podstatne nižšie výrobné náklady oproti štandartne použivanej hĺbkovej tlači metalizovaného hĺbkotlačového papiera s hliníkovým nánosom, alebo metalizovaných plastických fólií, pri dosiahnutí rovnakého efektu kovového lesku. Naviac je možné takto potlačiť len tie miesta, ktoré majú vykazovať kovový lesk oproti doterajšiemu stavu techniky, kedy naopak bolo nutné hĺbkotlačovou farbou zakrývať miesta, ktoré kovový lesk vykazovať nemali.Toto technické riešenie je naviac ekologické, pretože získaný hĺbkotlačový papier či fólia sa dajú recyklovať, pretože neobsahujú hliníkovú vrstvu na celej podložke ako na metalizovanýchhliníkových hĺbkotlačových papieroch alebo fóliách. Odpadáva tak skladovanie odrezkov a zbytkovmetalizovaných hĺbkotlačových papierov s nánosom hliníka.Na získanie kovovo striebomej potlače sa pripravia jednotlivé zložky hĺbkotlačovej farby,čo je spojivo nitrocelulózové NC alebo polyvinylbutyralové PVB, a ďalej farbivá, t. j. mosadzný abronzový prášok, v množstva hmotn. podľa nasledovnej tabuľky podľa možností zloženia 1 až 6Obecné lepšie výsledky na hĺbkotlač dáva nitrocelulózové spojivo. Podiely mosadzného abronzového prášku v hlbkotlačovej farbe sa menia v uvedenom rozsahu v príkladných zloženiach 1až 5, a ich rozdielny podiel ovplyvňuje výsledný kovovo strieborný odtieň. V konkrétnom zložení 6je uvedené možné príkladné vyhotovenie. Jednotlivé zložky sú bežne používané zložky nahĺbkotlačovú techniku. Na uvedene zloženie hĺbkotlačovej farby bolo použité NC a PVB spojivo typu NR 68-1 15 029021, mosadzný prášok a bronzový prášok typu MR 68, výrobca Siegwerk, DE. Jednotlivé zložky hĺbkotlačovej farby na získanie striebomej potlače sa miešadlamipremiešajú v zásobníku. a následne priebežne vo farebníku, aby ťažšie častice hĺbkotlačovej farbyneklesali na dno. Premiešavaná hĺbkotlačová farba sa tlačí hĺbkotlačovou technikou len .v požadovaných liniách a/alebo plochách na nemetalizovanú podložku upraveným tlačovým valcom s rastrom 54 až 80 bodmi na cmz, výhodne 70 až 72 bodmi na cmz, s uhlom O až 4, výhodne O až 2. Prebytočná hĺbkotlačová farba sa počas hĺbkotlače stiera tvrdými stierkami.Ako nemetalizovaná podložka môže byt použitý nemetalizovaný hĺbkotlačový papier, alebo nemetalizovaná ohybná fólia, najmä polymérna fólia, pričom polymérom môže byť plast ako napríklad polyetylén, polyester, alebo polypropylén či celulóza. V prípade použitia týchto ohybných fólií je výhodné, keď uvedene hĺbkotlačové farby ďalej obsahujú prídavok aditíva na ich priľnavosť na podložku V množstve do 2 hmotn., vztiahnuté ako prídavok k celkovému obsahu hĺbkotlačovej farby.Jednotlivé zložky hĺbkotlačovej farby sa najskôr premiešajú v zásobníku pomocou miešadiel na homogénnu zmes tak, aby sa zabránilo klesaniu ťažších častíc farbiva na dno. Z rovnakého dôvodu sa následne priebežne premiešava hĺbkotlačová farba vo farebníku, do ktorého je pri hĺbkovej tlači ponorený tlačiarensky valec tlačiarenského stroja.Tlačiarensky valec sa na tento účel upraví vopred tak, že má vyrytý raster s 54 až 80 bodmi na l cmz pod uhlom 0 až 4, najvýhodnejšie so 70 až 72 bodmi na 1 cmz pod uhlom 0. Raster do značnej miery ovplyvňuje výslednú potlač a jeho voľba závisí na mnohých aspektoch zadania, t. j. kvalite podložky, zložení hĺbkotlačovej farby, hustote požadovanej potlače a pod. Najužšie definované rozmedzie rastra sa javí ako optimálne pre väčšinu prípadov.Tlačiarenským valcom sa hĺbkotlačová farba tlačí na nemetalízovanú podložku, napr,hĺbkotlačový nemetalizovaný papier, avšak len na liniách a plochách motívu podľa požadovanej predlohy. Prebytočná hĺbkotlačová farba sa stiera z tlačíarenského valca tvrdými stierkami,tvrdšími ako pri bežnej tlači. Týmto postupom sa dosiahne na nemetalízovanom hĺbkotlačovom papieri vysoký striebomý lesk len na požadovaných liniách, t. j. čiarach, písme čí číslach, grafikeči plôškach dekoru. Tento typ hĺbkovej tlače je vhodný napr. na etiketách na víno.Príklad 2 Zlatá potlač svysokým kovovým leskom na liniách a/alebo plôškach nemetalizovanej podložky sa získa tak, že sa táto podložka najskôr opatrí striebomým vysoko lesklým povrchomlínií a/alebo plôšok podľa príkladu l. Potom sa tieto kovovo striebomć línie a/alebo plôšky pretlačia

MPK / Značky

MPK: C08L 29/14, C08L 1/18, C09D 11/02, C08K 3/10, C09B 69/10

Značky: potlače, farba, získanie, hĺbkotlačová, kovovolesklej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u2667-hlbkotlacova-farba-na-ziskanie-kovovolesklej-potlace.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hĺbkotlačová farba na získanie kovovolesklej potlače</a>

Podobne patenty