Systém upínania rámových konštrukcií

Číslo patentu: U 2648

Dátum: 12.09.2000

Autori: Kuráň Jozef, Mocný Ernest

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Systém upínania rámových konštrukciíTechnické riešenie sa týka systému upínania vzduchotechnických distribučných prvkov pozostávajúcich z dvoch a viacerých rámov, medzi ktorými sú vložené vhodne tvarované pružiny z oceľových pások zabraňujúce po montáži náhodnému vysunutiu koncovej rámovej konštrukcie. K takýmto distribučným prvkom patria hlavne výustky, stenové a podlahové mriežky a ďalšie vzduchotechnické súčasti slüžiace na distribúciu vzduchu. Systém upínania rámových konštrukcií predstavuje spojenie, pri ktorom možno distribučný prvok upevnić pri použití malej sily. Demontáž distribučného prvku sa dá vykonať opačným postupom, ale s niekoľkonásobne väčšou silou ako pri montáži.Známe konštrukcie slúžiace na vyústenie vzduchu zo vzduchotechnického potrubia do pobytovej a pracovnej zóny sú spravidla riešené ako dva do seba osovo zasunuté rámy navzájom spojené hlavne rozličnými skrutkami Konštrukcie výustiek a mriežok sú vyhotovené z tuhého profilového rámu prevažne z profilov s prierezom tvaru písmenaL. V profilovom ráme sú vložené pevné profilové listy alebo otočné lamely. Samotné mriežky sú opísané v osvedčeniach o zápise ÚV SK 773, SK 775,SK 776, SK 777 a SK 829. Montáž týchto distribučných prvkov na stavbe sa vykonáva pomocou väčšieho montážneho rámu, ktorý sa obyčajne nerozoberateľne upevni skrutkami alebo nitmi do pripraveného otvoru na boku alebo na konci vzduchotechnického potrubia alebo do otvoru v stene. Vlastná montáž distribučného prvku pozostáva v jeho vložení do montážneho rámu a vzájomnom rozoberateľnom spojení. Skrutkové rozoberateľné spoje bývajú vyhotovené na lícnej strane rámu a sú nasmerované osovo v smere nasunutia rámov, alebo kolmo na smer osi nasunutia rámov.V oboch prípadoch je montáž a prípadnádemontáž zdĺhavá, spojesú z vonkajšieho pohľadu málo estetické a hlavne pri umiestnení skrutiek kolmo na smer nasunutia rámov dochádza pri prevá dzke k nežiaducim zvukovým efektom (hrkotaniu).Uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje systémv upínania rámových konštrukcií distribučných vzduchotechnických prvkov, ktorého podstata spočíva v tom, že medzi upínací rámik a nosný rámik distribučného vzduchotechnického prvku sú vložené pružiny z oceľových pások nasunuté upevňovacími časťami pružín na rovinnú stenu nosného rámika postavenú rovnobežne so smerom nasúvania distribučného prvku. Pružiace časti pružiny vytvárajú prítlak na upínací rámik a upevňovacie časti pružín sú vybavené trojuholníkovými zarážkami na stabilizáciu upevnenia pružín. Na upevnenie distribučných prvkov so širšími rámikmi sa používajú pružiny, ktoré sa na nosný rámik distribučného prvku pripájajú pomocou trhacích nitov. Po vzájomnom zasunutí rámikov tvar pružín umiestnených medzi nimi zamedzuje samovoľné vypadnutie, alebo vypadnutie distribučného prvkuz upínacieho rámika pôsobením jeho vlastnej hmotnosti. Prehľad obrázkovVýhody technického riešenia vyplývajú tiež 2 priložených ob rázkov, kde naobr. 1 je znázornený nárys a pravý bokorys jednoradovej výust ky so systémom upínania rámových konštrukciípoužitej v systéme upínania rámových konštrukciístabilizujúce upevnenie pružiny a naobr. 4 je znázornený detail upevnenia dvojradovej výustkypomocou pružiny upevňovanej pomocou trhacích nitov.Na priložených obrázkoch 1, 2 a 3 je znázornené upína nie jednoradovej výustky 5 vybavenej otočnými lamelami 5 doupínacieho rámika 5 pomocou pružiny 5. Hlavnou častou jednoradovej výustky 5 je nosný rámik 5 vytvorený z dvoch rovnobežných profilov 5 nosného rámika a dvoch kolmých profilov 1 nosného rámika, spojených spojovacími rohovníkmi 5. Kolmé profily 1 nosného rámika majú na vnútornej rovinnej stene 5 striedavo vytvorené otvory 59 a vybrania 55. Kolmé profily 1 nosného rámika sú postavené oproti sebe tak, že v osi jednej otočnej lamely 5 je vždy striedavo umiestnený jeden otvor 55 a jedno vybranie 55. Otočné lamely 5 sú na koncoch vybavené ihlanovitými výstupkami 55. Otočné lamely 5 sa svojimi ihlanovitými výstupkami 55 nasunú do striedavo umiestnených otvorov 55 a výrezov 55, pričom sa proti vypadnutiu poistia páskami 55 s otvormi. Na spodnej strane nosného rámika 5 je nalepené pórovité tesnenie 55. Na vzduchotechnickom potrubí 55 sa do štvorhranného otvoru 55 umiestni upínací rámik 5 a upevní sa samoreznými skrutkami 51. Na rovinné steny 5 sa po obvode nosného rámika 5 nasunü pružiny 5, z ktorých každá pozostáva z upevñovacej časti 55 pružiny a pružiacej časti 55 pružiny,ktorá obsahuje trojuholníkové zarážky 55 na stabilizáciu upevnenia pružín 5. Po nasunutí jednoradovej výustky 5 do upínacieho rámika 5 sa pružiace časti 55 pružiny 5 pritlačia k vnútornej stene upínacieho rámika 5, a tak bránia náhodnémuvypadnutiu jednoradovej výustky 5. Príklad 2Na obrázku 4 je znázornené upínanie dvojradovej výustky 55, ktorá má otočné lamely 5 presadené o 90 ° a obsahuje široké rovnobežné profily 55. Pre tento typ širokého rovnobežného profilu 55 sa používa pružina 5 pozostávajúca z pružiacejotvory alebo len jeden otvor pre nit gg na upevnenie pružiny Q k širokým rovnobežným profilom g pomocou trhacích nitov gł. Oštatné vyznačené diely 1, Q, 3 a lg až ll plnia rovnakúfunkciu ako pri upínaní jednoradovej výustky v príklade 1.systémom upínania podľa úžitkového vzoru sa môže montovać väčšina vzduchotechnických distribučných prvkov ako sú výustky, stenové a podlahové mriežky slúžiace na prívod aleboodvod vzduchu z pobytovej zóny, ktorých nosnou časťou je pevný rámik.a montujú sa do upínacieho rámika.

MPK / Značky

MPK: F24F 13/075, F16S 3/00

Značky: rámových, upínania, konštrukcií, systém

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u2648-system-upinania-ramovych-konstrukcii.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Systém upínania rámových konštrukcií</a>

Podobne patenty