Umiestnenie retardéra na vozidle

Číslo patentu: U 2464

Dátum: 16.05.2000

Autori: Gans Petr, Hykel Rudolf, Krpec Jaroslav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Umiestnenie retardéra na vozidleTechnicke riešenie sa týka oblasti automobilov, konkrétne umiestnenia retardéra na vozidle s podvozkom, ktorého aspoň časť je tvorená nosnou rúrou chrbticovej štruktúry, v ktorej sú usporiadané nástroje na prenos hnacej sily aDoteraj ši stav technikyUsporiadanie retardérov na vozidlách je také, že vozidlá majú väčšinou retardér umiestnený medzi prevodovkou a rozvodovkou tak, že na príslušnom spojovacom hriadeli medzi prevodovkou a rozvodovkou je umiestnený rotor re tardéraÄStator retardéraje upevnený na podvozku vozidla, najčastejšie na ráme.Ďalšie známe riešenia majú retardér konštrukčne zakomponovaný do niektorého agregátu vozidla, napr. do prevodovky, kolesa, parkovacej brzdy, ná pravy. Retardér potom tvorí s príslušným agregátom neoddeliteľnú súčasť.Prvé známe umiestnenie retardéra nemožno bez technicky zložitých a značne nákladných konštrukčných úprav použiť u vozidiel, u ktorých podvozok je aspoň z časti tvorený nosnou rúrovou ohrbticovou štruktúrou, v ktorej sú umiestneinć nástroje na prenos hnacej sily a spojovacie hriadelei Uvedené úpravy by totiž spočívali v zásahu do nosnej rúry a do nástrojov na prenos hnacej sily. ľo je hlavne pri dodatočnom vybavení Livedených vozidiel retardćrmi praktickyDruhé známe usporiadanie retarderov na vozidlách má hlavný nedostatok v tom, že pri dodatočnom vybavení vozidla retardćrom je nutné nahradit celýagregát, do ktorého je retardér resp. jeho súčasti zakomponované. Pri vozidláchs nosnou rúrou chrbticovej konštrukcie je to väčšinou nemožné, pretože ich zá stavbový priestor v oblasti podvozku je v dôsledku ich konštrukcie obmedzený aagregáty obsahujúce retardćry sú samozrejme priestorovo náročnejšie. Príslušný agregát so zakomponovaným retardérom je pomerne zložitý, výrobne náročný a tým veľmi nákladný. Nehľadiac na to, že pre jednotlivé typy vozidiel ide o špeciálne vzájomne odlišné konštrukcie. Takto usporiadané retardéry okrem tohovyžadujú vyššie chladiace výkony.Zo stavu techniky je tiež známe umiestnenie retardéra na vozidle, ktorého podvozok je tvorený nosnou rúrou chrbticovej konštrukcie, ktorá obsahuje spolu spojené duté nosné telesá a skrine rozvodoviek náprav a v ktorej sú umiestnené nástroje na prenos hnacej sily a spojovacie hriadele. Retardér je umiestnený na niektorom z koncov nosnej rúry tak, že jeho stator je pripevnený k nosnej rúre ajeho rotor je spojený so spojovacím hriadeľom.Nedostatok takto umiestneného retardéra vyplýva z jeho umiestnenia v osi nosnej rúry. Retardér svojimi rozmermi totiž presahuje obvod nosnej rúry a tak zmenšuje svetlú výšku vozidla. Táto skutočnosť sa prejavuje ako značná nevýhoda pri vozidlách prevádzkovaných v teréne, konkrétne zníženim ich prejaz nosti terénom a okrem toho je tu nebezpečenstvo poškodenia alebo zničenia re tardéra.Uvedené nedostatky sú v podstatnej miere odstránené pri umiestnení retardéra na vozidle s podvozkom, ktorého aspoň časť je tvorenánosnou rúrou chrbticovej konštrukcie, ktorá obsahuje aspoň jedno duté nosné teleso a skriňu rozvodovky nápravy, v ktorých sú usporiadané nástroje na prenos hnacej sily a spojovacie hriadele podľa technického riešenia, ktorého podstata spočíva v tom,že retardér je k nosnej rúre pripojený cez prevodové nástroje, pričom najnižšie ležiaci bod retardéra má od terénu vzdialenosť, ktorá je minimálne rovná svetlejVo výhodnom uskutočnení má prevodový mechanizmus skriňu, do ktorejzasahuje spojovací hriadeľ, ktorý vystupuje zo skrine rozvodovky zadnej nápra vy a na ktorom je uložené prvé ozubené koleso zaberajúce s druhým ozubeným kolesom uloženým na výstupnom hriadeli, ku ktorého koncu vyistupujúcemu zoskrine je pripojený retardérNa pripojenie retardéra k nosnej rúre je možné využít mechanizmy v skri ni zostupnej prevodovky vozidla.Aby svetlú výšku vozidla neznižoval ani prevodový mechanizmus, má tiež jeho najnižšie ležiaci bod od terénu vzdialenosť, ktorá je minimálne rovnáUmiestnenim retardéra podľa technického riešenia sa neznižuje svetlá výška vozidla, čím sa inak neobmedzí priechodnost vozidla a zabráni sa možněmu poškodeniu retardéra. Týmto umiestnením retardéra sa tiež využije voľný priestor na vozidle, čo prispieva aj ku kompaktnosti vozidla. Takto usporiadanými retardérmi je možné dodatočne vybavovať aj už existujúce vozidlá, a toPrehľad obrázkov na výkresochPríklad usporiadania retardéra na vozidle podľa technického riešenia je znázornený na priložených výkresoch, kde obr. l predstavuje podvozok vozidla s retardérom v bočnom pohľade, obr. 2 tiež pohľad zhora a obr. 3 schematicképripojenie retardéra k nosnej rúre podvozku vozidla v čiastočnom reze.Vozidlo, v príklade uskutočnenia dvojnápravový ťahač návesu, má podvozok, ktorý obsahuje nosnú rúru 1 chrbticovej konštrukcie tvorenú spolu spojenými dutými nosnými telesami g, skriňami g rozvodoviek náprav, priečnicami g a skriňou S zostupnej prevodovky. Ku skrini i zostupnej prevodovky je nad nosnou rúrou 1 pripevnená základná prevodovka Q. V nosnej rúre 1, resp. v ichdutých nosných telesách z sú uložené neznázornené spojovacie hriadele vystu pujúce zo zostupnej prevodovky a vedúce k rozvodovkám prednej a zadnej nápravy. V rozvodovkách náprav sú uložené neznázornene kužeľové súkolesia shriadeľmi, prostredníctvom ktorých sa prenáša krútiaci moment na kolesá vo zidla.Ku zadnému koncu nosnej rúry l, konkrétne ku skrini i rozvodovky zadnej nápravy je pripojená skriňa 1 prevodového mechanizmu 13 a k tejto skrini 1je ďalej opísaným spôsobom pripojený retardćr l 7.V skrini 7 prevodového mechanizmu Qje v ložiskách ll a Q uložený spojovací hriadel m, ktorý vystupuje zo skrine g rozvodovky zadnej nápravy a na ktorom je uložené prvé ozubené koleso g. Prvé ozubené koleso 8 zaberá s druhým ozubeným kolesom 2 uloženým na výstupnom hriadeli 1 §, ktorý je v skrini Z prevodovćho mechanizmu l§ uložený v ložiskách ü a 1 §. Koniec vý stupného hriadeľa Q vystupujúceho zo skrine Zje vybavený unášačom 16, naktorom je uložený retardér Q.Osi hriadeľov Q a l ležia v spoločnej vertikálnej rovine. Táto spoločná rovina by mohla byt aj šikmá, pokiaľ by to dovolili priestorové pomery vozidla. Vždy však musí byt dodržané to, že žiadna časť retardéra 11 nie je od terénu I vzdialená menej, než je svetlá výška § vozidla. Inak povedané, aj najnižšie ležiaci bod retardéra l 7 je nad terénom vo vzdialenosti l, ktorá je väčšia nanajvýš rovná svetlej výške S vozidla. T 0 isté platí aj pre vzdialenosť B, v ktorejleží nad terénom l najnižší bod prevodového mechanizmu 18, resp. jeho skrine 7.Ak je počas jazdy vozidla uvedený retardér u do činnosti, napr. elektromagnetický z kabíny vodiča, prenáša sa jeho brzdný účinok cez Výstupný hriadel Q s druhým ozubeným kolesom 2 na prve ozubené koleso § a spojovacíhriadeľ l 0 a z neho na kužeľové súkolesia rozvodoviek náprav a ďalej na kolesáAk má vozidlo dve zadné nápravy, môže byt skriňa 1 prevodového me chanizmu Q s retardérom LZ pripojená bud pred prvou zadnou nápravou alebo

MPK / Značky

MPK: B60K 17/00

Značky: umiestnenie, retardéra, vozidle

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u2464-umiestnenie-retardera-na-vozidle.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Umiestnenie retardéra na vozidle</a>

Podobne patenty