Číslo patentu: U 2442

Dátum: 16.05.2000

Autor: Varkonda Štefan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka univerzálneho lapača určeného na hromadný neselektívny, alebo selektívny odchyt hmyzu, potláčanie populácie hmyzu pri premnožení, ako aj na monitorovanie výskytu hmyzu, najmä podkôrneho, drevokazného alebo aj iných druhov hmyzu.Z literatúry a praxe je známe použitie rôznych druhov priemyselne alebo ručne zhotovovaných lapačov, ktoré umožňujú aplikáciu účinných atraktantov a ich nasadenie na odchyt rôznych druhov hmyzu. Známe sú napríklad lapače druhov Theyson, Chemika,Borregaard, tzv. segmentové, transparentné, Röchling a pod Pri tzv. nárazových lapačoch hmyz letí za atraktantom, naráža na bariéru a padá do pridruženej pasce, kde následne hynie. Pri pristávacích typoch hmyz vábený atraktantom dosadá na špeciálne upravený povrch, hľadá zdroj a aktívnym pohybom sa dostáva do pasce. Nevýhodou týchto lapačov býva relatívne nízka selektivita, znížená funkčnosť pri menších druhoch hmyzu, obmedzené spektrum druhov, proti ktorým sa dá nasadiť, problematická skladnosť samotného lapača a s tým súvisiace problémy s dopra vou, montážou, skladovaním a podobne. Podstata technického riešeniaOpísané nedostatky do značnej miery odstraňuje lapač hmyzu podľa technického riešenia, využívajúci kolmo na seba usporiadané vertikálne umiestnené bariérové steny, pascu, ktorej dno je tvorené sitom a ktorá je spojená s lievikom.Podstata technického riešenia spočíva v tom, že lievik plynule prechádza do zvýšenej spodnej manžety distribútora, ktorej horizontálne dno, opatrené ohraničenou sieťou, tvoríhorizontálnu podstavu distribútora lapača hmyzu. V priestore.distribútora, ohraničenom zvrchu horizontálnou zrážacou stenou so zvýšenou manžetou a aretačnými drážkami, sú dalej centrálneumiestnené vertikálne a kolmo na seba usporiadané bariérovésteny, spojené prostredníctvom kolmých výsečí, alebo perforo vanou valcovou distribučnou komorou umiestnenou V ich spojnici.Bariérové steny sú v distribútore upevnené prostredníctvomaretačných drážok a samosvorných zámkov rozmiestnených Vzvýšených manžetách. V prípade, že sú bariérové steny navzájom spojené prostred níctvom kolmých výsečí sú ešte V spodnej časti, nad horizontálnou podstavou distribútora opatrené šikmými výsečami a prípadne jedna z nich závesným otvorom.výhodne, je sito na dne pasce opatrené otvormipriemeru 3,5 až 4 mm. Veľkosť otvorov je jedným z predpokladov na selektívnyodchyt nežiaduceho hmyzu, napríklad rôznych druhov lykožrútov asúčasne na vylúčenie nežiaduceho odchytu predátorov. Perforovaná valcová komora umiestnená v spojnici bariérových stien a alternatívne voľný priestor vznikajúci nad horizontálnoupodstavou distribútora sú určené na umiestnenie vábidla. Na jehočo najoptimálnejšom účinku sa zúčastňujú tiež sito na dne pasceumožňujú prirodzené prúdenie vzduchu zabezpečované malýmgradientom teploty. Samotná perforovaná valcová komora sa ďalejna funkcii lapača hmyzu, po prípadnej špeciálnej úprave povrchu, môže podieľať ako pristávacie miesto pre odchytávaný hmyz alapač pôsobí ako nárazovo-pristávací. Lapač hmyzu technického riešenia má Jeaplikovať rôzne druhy feromónových vábidiel.Je vhodné ho využiť najmä pre rôzne druhy podkôrneho a drevokazného hmyzu. Z užívateľského hľadiska je výhodná najmä skladnosť jednot livých súčastí lapača a jednoduchá kompletizácia priamo na mies te jeho použitia, resp. jednoduchá demontáž. Súdržnosť jednotlivých dielov je zaručená aj pri silných nárazoch vetra. Pripadne poškodené diely sa môžu ľahko nahradiť.Lapačom hmyzu podľa technického riešenia sa výrazneobmedzuje aj náhodný nežiaduci odchyt predátorov, užitočných aPrehľad obrázkov na výkresochTechnické riešenie bude bližšie vysvetlené pomocou výkresov,na ktorých jena obr. 1, znázornený variant lapača hmyzu s bariérovýmistenami Spojenými navzájom pomocou kolmých výseči ana obr. 2 variant lapača hmyzu s bariérovými stenami aperforovanou valcovou komorou umiestnenou V ich spojnici.Príkladý uskutočnenia technického riešeniaLapač hmyzu podľa technického riešenia (obr.1) pozostáva 2 pasce 1, ktorej dno je tvorené sitom s veľkosťou otvorov 0,7 mm Pasca je spojená s lievikom 2. Lievik 2 plynule prechádza do zvýšenej spodnej manžety 31 distribútora 3, ktorej dno tvorenéhorizontálnu podstavu §l 2 distribútora 3. V priestore distribútora, ktorý je zvrchu ohraničený horizontálnou zrážacou stenou 32 so zvýšenou manžetou § 22 a aretačnými drážkami 321, sú centrálne umiestnené vertikálne a kolmo na seba usporiadané bariérové steny §§ spojené prostrednictvom kolmých výsečí. V distribútore 3 sú upevnené pomocou aretačných drážok § 21 a samosvorných zámkov § 11 a § 23. V spodnej časti, nad horizontálnou podstavou gig distribútora 3 sú bariérové steny 33 opatrené šikmými výsečami § 31 a jedna z nich závesným otvorom 332 na umiestnenie vábidla.Lapač hmyzu podľa technickéhąďriešenia (obr. 2) pozostáva z pasce 1, ktorej dno tvorí sitčÝ 7 s veľkosťou otvorov 0,7 mm. Pasca 1 je spojená s lievikom 2. Lievik 2 plynule prechádza do zvýšenej spodnej manžety 31 distribútora 3, ktorej dno tvorenéhorizontálnu podstavu 312 distribútora 3. V priestore distri bútora 3, ktorý je zvrchu ohraničepý horizontálnou zrážacoustenou 32 so zvýšenou manžetou 322 a aretačnými drážkami 32 l, súcentrálne umiestnené vertikálne a kolmo na seba usporiadané bariérové steny gg, ktoré sú spojené perforovanou valcovou distribučnou komorou êââ, umiestnenou V strede distribútora g vich spojnici. Upevnené sú prostrednictvom aretačných drážok ggła samosvorných zámkov äłł a ggg. Vo valcovej perforovanej distribučnej komore ggg je umiestnené Vábidlo.Účinnosť lapača podľa technického riešenia dalej ilustrujúPriemerné počty ulovených ks hmyzu - lykožrút smrekový (Ips typographus), lykožrút lesklý (Pythiogenes chalcographus),drevokaz čiarkovaný (Trypodendron lineatum) a necieľových druhovPriemerné počty ulovených ks lykožrúta smrekového (Ips typographus), lykožrúta lesklého (Pythiogenes chalcographus),predátorov a ostatných druhov hmyzu z pokusu vykonaného v troch

MPK / Značky

MPK: A01M 5/00, A01M 5/02

Značky: lapač, hmyzu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u2442-lapac-hmyzu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Lapač hmyzu</a>

Podobne patenty