Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu do priestoru

Číslo patentu: U 2145

Dátum: 07.05.1999

Autor: Kuráň Jozef

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu doTechnické riešenie sa týka dielov kruhového alebo štvorhranného vzduchotechnického potrubia vybaveného autonómnymi členmi nausmerňovanie prúdu vzduchu do priestoru mimo potrubia. Súčasný stav technikyDoteraz známe zariadenia na usmerňovanie vzduchu do priestoru sa vyrábajú V rozličných vyhotoveniach. Ich charakteristickým znakom je, že medzi vzduchotechnickým potrubím a súčasťami priamo usmerňujúcimi prúd vzduchu do priestoru mimo potrubia sú vložené ďalšie, väčšinou zložité a drahé diely. Na potrubia sa montujú rozličné typy nástavcov, na ktoré sa montujú rôzne typy výustiek s reguláciami, klapkami alebo doskami 5 regulačnými členmi. Prípadne sa k vzduchotechnickému potrubiu pripája skriňa vybavená výstupnou dierovanou doskou, mriežkou,virivou doskou, prípadne doskou s regulačnými lamelami, ktorá tvorí pohľadový interierový prvok. Úlohou všetkých týchto zariadení je regulovať prívod vzduchu do priestoru, aby nedochádzalo k prievanu a Vzduch vystupoval rovnomerne rozdelený. Spoločnou nevýhodou všetkých doteraz známych riešení sú okrem veľkej zložitosti aj veľké nároky na priestor okoloVyššie uvedené nevýhody existujúcich riešení do značnej miery odstraňuje potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie prúdu vzduchu do priestoru, podľa technického riešenia, ktoréhopodstata je nasledovná. Jednotlivé autonómne členy na usmerne nie vzduchu sú umiestnené na povrchu potrubia. Ich počet a spôsob rozmiestnenia je závislý od konkrétneho nmožstva vzduchu privádzaného na určené miesto. Každý autonómny člen na usmerňo vanie vzduchu pozostáva z obdĺžnikového otvoru, do ktorého jepomocou dvoch držiakov lamely, resp. pomocou držiaka lamely akonzoly s otvorom vytvorenej 2 plechu potrubia priamo na kratšom boku obdĺžnikového otvoru otočne upevnená regulačná lamela. Regulačná lamela pozostáva zo spojovacej steny a na jej koncoch pripojených dvoch bočných stien, na ktorých sú vytvorené čapy. Medzi bočnými stenami v strede nad spojovacou stenou je výstuha. Na opačnej strane spojovacej steny sú dve usmerňovacie plochy. Na okrajoch spojovacej steny sú dve tesniace hrany. Vzduchotechnické potrubia s autonómnymi členmi je s výhodou doplnené regulačnou klapkou. Vhodným natočením regulačných lamiel sa vytvoria Výstupné otvory a vhodným nasmerovaním jednotlivých prúdov autonómnych členov je nmžné rozvíriť a premiešať vzduch aj vo väčšej vzdialenosti pod potrubim. Výhodou technického riešenia je jednoduchosť konštrukcie, nízka cena a vhodné usmerňovanie vzduchu vVýhody technického riešenia vyplývajú aj z nasledovnýchobr. l znázorňuje nárys potrubia s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchuobr. 5 znázorňuje V reze A - A z obr. 1 uchytenie regulačnej lamely pre kruhové potrubia veľkých priemerov a pre štvorhrannéKruhové potrubie s autonómnymi členmi na usmerñovanievzduchu do priestoru podľa technického riešenia, znázornené Vnáryse na obrázku 1 pozostáva z nasledovných častí. Na povrchuvzduchotechnického potrubia l sú v skupinách, alebo V radoch rozmiestnené autonómne členy g, pričom každý autonómny člen g pozostáva z obdĺžnikového otvoru §, do ktorého je pomocou dvoch držiakov § lamely upevnená regulačná lamela 3. Množstvo vzduchu prechádzajúceho cez regulačné lamely 3 sa nastavuje klapkou l§,ktorou je vybavené potrubie l. Klapka lg pozostáva z dierovanej dosky ll, na ktorej sú na protiľahlých stranách pomocou skrutiek lg upevnené čapy lg klapky. Čapý lg klapky sú uložené do ložísk gg čapov, ktoré sú pripojené do steny potrubia l pomocou upevňovacích podložiek gl. okraje potrubia l súopatrené obvodovými drážkami gg pre vhodné nasunutie spojok gâRegulačná lamela 3 je vytvorená z bočných stien lg s čapmi ll, medzi ktorými je výstuha lg a spojovacia stena lg, na ktorú sú pripojené usmerňovacie plochy ll. Na spojovacej stene lg sú na ok-rajoch tenké tesniace hrany lâ. Regulačná lamela 3 je svojimi čapmi ll osadená do ložísk Q v držiakoch l lamely. Držiak § lamely sa upevňuje stlačením montážneho vybrania É a nasunutím okrajov obdĺžnikového otvoru § do zárezov 1. Na kruhových potrubiach veľkých priemerov a na štvorhranných potrubiach sa regulačná lamela g upevňuje pomocou jedného držiaka 3 lamely a jednej konzoly 2 s otvorom vytvorenej vytvorenej priamo z plechu potrubia l na kratšej strane obdĺžnikového otvoru Ě. Ako vidieť z obrázkov 2, 4, 5, pričom obr. 3 ukazuje možné nastavenie veľkosti výstupných prierezov na jednotlivých stranách regulačnej lamely Q a možnosť meneniavýsledného smeru prúdu vzduchu.Toto riešenie je možné použiť i pri štvorhrannýchpotrubiach, pričom jeho výhodou je, že autonómne členy môžu byťpodľa potreby rozmiestnené na povrchu potrubia, vzduch vystupuje do priestoru rovnomerne, nehlučne a jeho vírivé účinkymožno vopred pri návrhu predpokladať a po montáži podľa potreby

MPK / Značky

MPK: F16L 55/09, F24F 11/08

Značky: autonómnymi, priestoru, vzduchu, usmerňovanie, členmi, potrubie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u2145-potrubie-s-autonomnymi-clenmi-na-usmernovanie-vzduchu-do-priestoru.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Potrubie s autonómnymi členmi na usmerňovanie vzduchu do priestoru</a>

Podobne patenty