Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov

Číslo patentu: U 2023

Dátum: 02.12.1998

Autor: Oderský Michal

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

- i r-. , 5 . Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vzhetových- motorovTechnické riešenie sa týka koncovej vysokotlakovej rúrky prívodu paliva vstrekovaču vznetových motorov, ktorá svojim vonkajším sedlom na jednom konci dosadá do vnútorného sedla bočného nâustku telesa vstrekovacej dýzy a svojim vnútomým sedlom na druhom konci dosadá na vonkajšie sedlo, vytvorené na koncovke prívodnej palivovej rúrky, pričom axiálnyprítlak oboch týchto rozoberateľných tesniacich spojov je vyvolanýjedinou prevlečnou maticou.Z nemeckého patentu DE-PS l 153 212 je známe bočné pripojenie prívodu paliva k telesu vstrekovacej dýzy, ktorá obsahuje bočný náustok s vnútomým závitom, pričom v dne bočného náustku je vytvorené vnútorné kužeľovité sedlo. Do tohto sedla dosadá vonkajšie kužeľovité sedlo koncovej vysokotlakovej rúrky, ktorá je na opačnom konci vybavená opät vonkajším kužeľovitým sedlom, dosadajúcim do vnútomého kužeľovitého sedla vonkajšieho prívodného hrdla, vytvoreného ako dlhá dutá skrutka. Jeden koniec dlhej dutej skrutkyje zaskmtkovaný do uvedeného vnútorného závitu bočného náustku telesa vstrekovacej dýzy a na druhom konci je medzi jeho hlavou a bočnou stenou hlavy valca vytvorené tesnenie, zabraňujúce výtoku chladiaceho oleja z hlavy valca, vybavenej olejovými chladiacimi priestormi v okolí vstrekovača. Toto vonkajšie prívodné hrdlo dokonale oddeľuje olejový priestor motora od palivového systému motora. Priestor medzi koncovou vysokotlakovou rúrkou a vnútomou dutinou prívodného hrdla- dutej skrutky, slúži na odvod prípadne presiaknutého paliva z uvedených tesniacich spojov,ktoré potom odteká kanálikom, vyvŕtaným v hlave dutej skrutky, takže nedochádza k znehodnocovaniu chladiaceho a mazacieho oleja palivom. Hlava dutej skrutky je vybavená na odvrátenej strane axiálnym náustkom s vnútorným kužeľovitým sedlom a s vonkajším závitom, na ktorý je naskrutkovaná prevlečná matica, dotlačujúca vonkajšie kužeľovité sedlo koncovky palívovéhopotrubia do uvedeného vnútorného sedla.Nedostatkom tejto konštrukcie je existencia troch rozoberateľných tesniacich spojov, z .ktorých dva sú doťahované vonkajším piívodným hrdlom a jeden je doťahovaný prevlečnou ma- ticou.Jednoduchšie spojenie tohto typu -je známe z nemeckého zverejňovacieho spisu DE-OS 43 12 93 6, kde dotiahnutím jedinej dutej prevlečnej skrutky sa dosiahne rozoberateľné tesniace spojenie palivovej rúrky s vysokotlakovou koncovou rúrkou a vysokotlakovej koncovej rúrky s telesom vstrekovacej dýzy iba vo dvoch tesniacich spojoch. Pritom jeden tesniaci spoj je medzi vonkajším sedlom koncovky palivového potnibia a medzi vnútomým sedlom koncovej vysokotlakovej rúrky a druhý tesniaci spoj je medzi vonkajším sedlom druhej strany koncovej vysoko tlakovej rúrky a vnútomým sedlom telesa vstrekovacej dýzy.I-Havnou nevýhodou tejto konštrukcie je, že každý z oboch spojov, dotlačovaný rovnakou axiálnou silou je iného druhu. Prvý spoj je tvorený mäkším vonkajším kužeľom koncovky palivovej rúrky a tvrdším vnútorným kužeľom koncovej vysokotlakovej rúrky a druhý spoj je tvorený tvrdším vonkajším kužeľom koncovej vysokotlakovej rúrky a tvrdším vnútorným kužeľom sedla telesa vstrekovacej dýzy. Tento druhý spoj nezaručuje dokonalé tesnenie po de montáži a opätovnom spojení.Ďalšou nevýhodou tejto konštrukcie je, že ju nemožno použit pre hlavy valcov, kde vstrekovač a jeho okolie je dochladzované mazacím olejom, pretože prípadne uniknuté palivo z netesných spojov by mohlo preniknút mimo prevlečnej skrutky a znehodnotiť tak mazací a chla diaci olej.Nezanedbateľnou nevýhodou tejto konštrukcie je aj skutočnosť, že palivový filter je usporiadaný v koncovej vysokotlakovej rúrke pred posledným rozoberateľným spojom, takže primontáži nemožno vylúčiť vniknutie mechanických nečistôt do vstrek 0 vačaVyššie uvedené nevýhody v podstate odstraňuje koncová Vysokotlakové rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov s tesniacimi sedlami na oboch koncoch, obzvlášť k rozoberateľnému tesniacemu pripojeniu palivovej rúrky k telesu vstrekovacej dýzy, ktorej pod stata spočiva v tom, že je vytvorená ako dvojplášťová, pričom dosadacia plochaprvého tesnia ceho sedla na jednom konci je tvorená mäkším materiálom vnútomého plášťa a dosadacia plochadruhého tesniaceho sedla na druhomukonci jetvorená tvrdším materiálom vonkajšieho hrubo stenného plášť a.Použitím takejto koncovej vysokotlakovej rúrky sa docielia dva totožne typy tesniacich spojov, kedy mäkšie sedlo dosadá do tvrdšieho sedla, ktoré sa takmer zhodne deformujú a zais ťujú tesnost aj po niekoľkonásobne opakovanej montáži.Z technologického hľadiska je výhodné, ked je vnútomý plášť tvorený štandardnou vstrekovacou rúrkou a vonkajší plášť je hrubostenný a je vytvorený z ušľachtilej uhlíkovej ocele, z ktorej je vytvorené aj teleso vstrekovacej clýzy.Takáto voľba materiálu zaručí celkom identioke chovanie oboch tesniacich spojov a sícemäkšie sedlo - tvrdšie sedlo na oboch koncoch vysokotlakovej rúrky.Z hľadiska dokonale tesniaceho spoja je výhodné, ked je dosadacia plocha prvého tesniaceho sedla tvorená vonkajšou kužeľovou plochou a dosadacia plocha druhého tesniacehosedla tvorená vnútornou kužeľovou plochou.Ďalej je výhodné, ked dosadá prvé tesniace sedlo na zodpovedajúce sedlo v čele bočného náustku telesa vstrekovacej dýzy, ktorý je vybavený vonkajším závitom, na ktorom je nasknitkovane vonkajšie prívodné hrdlo, vybavené na druhej strane vonkajším závitom, na ktorom je naskrutkovaná prevlečná matica, obopínajúca koncovku palivovej rúrky a dotlačujúcaju do tesnia ceho spojenia s druhým sedlom koncovej vysokotlakovej rúrky.Toto usporiadanie dokonale zabezpečuje oddelenie palivového systému motora od olejo vého systému motora.Prehľad obrázkov na gkresochNa priložených výkresoch je znázornený príklad uskutočnenia technického riešenia, kde obr. l predstavuje čiastočný rez hlavou valca so vstrekovačom a prívodným palivovým potru bím, obr. 2 predstavuje detailnejšie rez hlavou valca s prívodným palivovým potrubím, obr. 3predstavuje detail bočneho náustku telesa vstrekovacej dýzy a obr. 4 predstavujerez koncovou Č iPríklad uskutočnenia technického riešeniaAko je zrejmé z obr. l, je vo vŕtaní hlavy 1 valca vzduchom chladeného vznetového motora uložené svojou spodnou časťou teleso g vstrekovacej dýzy, dotlačované do svojej polohy axiálne strmeñom g. V okolí telesa g vstrekovacej dýzy je vytvorený olejový dochladzovaci priestor 5, ktorýje napojený naolejový mazací okruh motora. Týmto dochladzovacím priestorom 51 prechádza bočne zvonku hlavy 1 valca cez stenu l 1 dlhá dutá matica i, alebo vonkajšie prívodné hrdlo, naskmtkovaná svojim vnútorným závitom 5 l na vonkajší závit bočného náustku 2 l telesa g vstrekovacej dýzy. Hlava §g dutej matice i tlačí cez pružnú podložku 12 g na tesniaci silikónový krúžok SÄ a utesňuje tak dochladzovací olejový priestor i proti priestoru mimo hlavy l. Aby bola dutina dutej matice 5 dokonale tesnená proti olejovému dochladzovaciemu priestoru i, je bočný náustok 21 vybavený pri päte svojho vonkajšieho skrutkovania tesniacim O-krúžkom 523.Bočný náustok gl je ďalej vybavený axiálnym vstupným kanálikom 210, ktorý prechádza na čeledo vnútorného kužeľovitého sedla 21 l. V axiálnom vstupnom kanáliku 21 Q je umiestnený štrbinový palivový filter m. Do vnútorného kužeľovitého sedla QA dosadá tesniacim spôsobom vonkajšie kužeľovité, prvé tesniace sedlo 624 koncovej vysokotlakovej rúrky Q a do jej vnútorného kužeľovitého, druhého tesniaceho sedla 6 ll na opačnom konci dosadá vonkajšie lcužeľové sedlo Ľ koncovky 7 O prívodnej palivovej rúrky Z. Koncovku E prívodnej palivovej rúrky 7 dotlačuje do uvedeného druhého tesniaceho sedla 6 ll cez klzkú podložku § prevlečná matica 2,zaskrutkovaná svojim vnútorným závitom na vonkajší závit 53 dutej matice j. Pri doťahovaní prevlečnej matice 2 dochádza k axiálnemu prítlaku mäkšieho vonkajšieho kuželovitého sedla Ľ palivovej rúrky Z do tvrdšieho vnútorného l-užeľovitého druhého tesniaceho sedla Q koncovej vysokotlakovej rúrky ý, pričom prenos doťahovacieho momentu z prevlečnej matice 2 na koncovku E prívodnej palivovej rúrky je eliminovaný klznou podložkou §. Axiálna sila, vyvodená uvedeným prítlakom na koncovú vysokotlakovú rúrku Q, vyvoláva ďalej axiálny prítlak mäkšieho vonkajšiehokužeľovitćho, prvého tesniaceho sedla 621 na opačnom konci rúrky Qdo tvrdšieho vnútorného kužeľovitého sedla E bočného náustku 2 l telesa g vstrekovacejdýzy, pričom je koncová vysokotlaková rúrka Q namáhaná na vzper. Z tohto dôvodu musi byť ikoncová Vysokotlakové. rúrka Q dostatočne tuhá a jej prvé tesniace sedlo QÄ, dosadajúcc do

MPK / Značky

MPK: F02M 37/00

Značky: vstrekovaču, koncová, přívodů, rúrka, paliva, motorov, vysokotlaková, vznětových

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u2023-koncova-vysokotlakova-rurka-privodu-paliva-ku-vstrekovacu-vznetovych-motorov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Koncová vysokotlaková rúrka prívodu paliva ku vstrekovaču vznetových motorov</a>

Podobne patenty