Dvíhací mechanizmus výklopnej garážovej brány

Číslo patentu: U 1943

Dátum: 09.09.1998

Autor: Steinhübl Jozef

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Dvíhrcí mechanizmus výklopnej garážovej brányTecnické riešenie sa týka zariadenia dvíhncieho mechanizmu vtxlopnej gsrážovej brány vo vodiacich lištách.ą ł . Dntercz e pre tento ú el používali rôzne druhy 2 typy prevedenieč âvihrcírh zrriaiení mechanizmov na ručné alebo elektrické otváranie. Llsvne o spôsob uchytenia držiaka ramene, ako aj celéhore umožňujú vo väčšine prípadov väčšiu vâĺu pri chodeo dverí r tím vzniká v herne časti pri otvorených dverá vola, ktoréPoâstrts teräningého ríešeniä Éiešenic ss týka mechanizmu výklopného rámu o 1 pomocou Jräiehovłoncw r púzdrnmi, toré sú upevnené nu zá ubni dverí, do L nrsunú ivíhscie páky, ktorých spodná česť je vsunutá do íržiakovrámu dverí vrchná s čspom je vsunutá do púzdra držiaka lomce na zárubni. Ha ráme v hornej časti dverí sú pripevnené držiaky 5 kolesami,ktoré sú nrrunuté do vodiacich líšt e tie sú upevnené na obidvoch strenárh rtien r umožňujú posun dverí dozaduą He hornej časti dvihacich zavesia pomocné pružinj, rrmien sú ossdené čnpv z ñrážkov na ktoré sa ktoré pre háäzajú stredom dräicku domce u uĺnhčujú Jverám ĺehk 2 p e e o ťrernv chod. P správne fungovanie dveri j- p âatetné neistevi rpránv nápon pružiny, ktorý sa zvyšuje alebo znižuje pomocou spodného držisu úcvtky pružiny na zárubni. Tiehlo páky ktoré je-vsunuté dosá vo voâiecich liětách zabraňujú dverám väčší oâklonu chodu. Uchytenie vodiacich líšt vpredu aj vzadu majúč aby bol posun dverí plynulý.Technická riešenie bude bližšie objasnené poäĺa výkresu na ntorom sú znčicramnć jeânotli é Écsti mechanizmu obrázok 5, ako aj cclý eLHĚYO- . j J oorázok 3. stav pozície iastočne otvorenej prsi,ráok ą.łvíhací mechanizmus zariuącnia obrázok I. pozostąva zo záruone Ě na Kto j sú upevnené držiaky domca Q 3 vodiacich líšt łg V ktorých C Lre LHutá dvere s kolieskami 2 do spodného držiaka ua dveráchcpouná časť tiahla páky g a horná do domca 4 do hornej časti3 viaci mechanizmus výklopnej garážovej brány vyznačujev ktorých sú vsunuté dvere s kolieskami asa že na zárubni /1/ sú upevnené ůomce ržiakom /9/ V ktorom je vsunutá Spojná časťiuhla páky /2/ a vrchná časť vsunutá čo doaca /4/.do púzdra äomca /4/ a na koncocn

MPK / Značky

MPK: E05F 1/08, E05F 11/06

Značky: mechanizmus, dvíhací, brány, výklopnej, garážovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u1943-dvihaci-mechanizmus-vyklopnej-garazovej-brany.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dvíhací mechanizmus výklopnej garážovej brány</a>

Podobne patenty