Výklopné ramenné zariadenie výklopnej brány

Číslo patentu: U 1780

Dátum: 04.03.1998

Autor: Nechaj Valentín

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Výklopné ramenné zariadenie výklopnej brányTechnické riešenie sa týka výklopného ramenného zariadenia výklopnejDoterajší systém otvárania a nadvihnutia výklopných brán sa vykonáva rôznymi spôsobmi a to prevažne ručne alebo za pomoci elektrického pohonu.Ručne otváranie klasické je dosť namáhave a nebezpečné najmä preto, že otvárací mechanizmus nezabezpečuje dostatočné spoľahlivé a ľahké otváranie brány.Mechanizmus otvárania Iýklopných brán nezodpovedá súčasnej dobe,nakoľko stávájíice zariadenie na otváranie brán sú konštruované vo väčších toleranciách, čo zapríčiňuje netesnosti dosadacích plôch a veľké vôle medzitrecimi časťami týchto plôch mali za následok spomínané nedostatky. Podstata technického riešeniaUvedené nedostatky celkom odstraňuje Výklopné ramenné zariadenie výklopnej brány podľa tohoto technického riešenia, ktorého podstata spočíva vtom, že na hornú časť zárubne je pripevnený držiak koľajnice a na spodnú časť zárubne je pripevnený dolný držiak pružiny a držiak ramennej Časti. Výklopný rám je pripevnený v spodnej časti k držiaku ramena a v hornej časti k držiaku kolieska. Pravá strana celého ramenného zariadenia výklopnej brányje zrkadlovým obrazom ľavej strany ramenného zariadenia výklopnej brány.Funkcia zariadenia podľa tohoto technického riešenia umožňuje veľmi ľahký chod výklopnej brány s výhodou, že celá hmotnosť výklopného rámus obkladovým materiálom je rozložená na štyri nosné body a pomocou ramen nej časti a vodiaceho kolieska sa dosahuje vyvážený stav pri otváraní brány aľahký a bezpečný chod, čo je najväčšou výhodou technického riešenia.Pre správnu funkciu otvárania výklopného rámu s obkladovým materiálom je výhodné, aby výklopná časť mala pevnú časť, ktorú tvorí držiak ramennej časti pripevnený na zárubňtr a pohyblivú časť, ktorú tvorí rameno a pružina pripevnená zjednej strany k hornému držiaku pružiny a z druhej strany při pevnená k dolnémtr držiaku pružiny.Ramenné zariadenie zabezpečuje pri otváraní brány vyváženie hmotnosti výklopného rámu s obkladovým materiálom pomocou ramena a pružinyPre bezpečný a ľahký chod otvárania brány je výhodné, aby vocliaca časť pozostávala z pevnej časti, ktorú tvorí držiak koľajnice upevnený na zárubňu,na ktorom je rozoberateľným spojom pripevnená koľajnice, V ktorej je uložené vodiace koliesko pripevnená v držiaku. kolieska, ktorý je pripevnený o výklop ný rám rozoberateľným spojom.Pri otváraní brány vodiace koliesko a koľajnica zabezpečuje otváranieJe výhodné použiť dve až tri pružiny na jednu stranu pre správne vyváže nie rôznych hmotnosti brán a to pri každej polohe otvárania. Ďalej je výhodné, aby vodiace koliesko bolo z teflónu s ložískom.U výklopnej časti je výhodné, aby vzdialenosť hriadeľa od čapu bola vrozmedzí od 110 mm do 200 mm, čapu od dosadacej plochy bola v rozmedzí od 85 mm do 185 mm a plocha pravá od plochy ľavej bola v rozmedzí od 65 mm do 135 mm.Rozmerove prevedenie výklopnej časti zabezpečuje vyváženosť hmotnostiU vodiacej časti je výhodné, aby vzdialenosť bočnej plochy od zvislej osi skrutiek bola V rozmedzí od 15 mm do 50 mm, vrchná plocha od osi hriadeľa bola v rozmedzí od 100 mm do .70 mm, vrchná ploha od stredovej vodorovnej osi bola v rozmedzí od 100 min do 170 mm a bočná plocha od zvislej osi bola v rozmedzí od 5 mm do 25 mm.Rozmerové prevedenie u vodiacej časti zabezpečuje bezporuchové, vode rovné vedenie hornej časti výklopného rámu s obkladovým materiálom.Výklopná a vodiaca časť umožňuje tichý, nehlučný a tlmený chod otvárania brány. Otváranie a zatváranie brány nevyžaduje zvýšené úsilie, nakoľko jepotrebná len malá tlačná sila na výklopný rám.Prehľad obrázkov na výkreseTechnické riešenie bude bližšie objasnené pomocou výkresu, na ktorom znázorňuje obr.1 celkové riešenie výklopného ramenného zariadenia výklopnej brány s príslušenstvom is orientáciou pravej a ľavej strany.Na obr.2.l je znázornená ramenné zariadenie a na obr.2.2 je znázornená ramenné zariadenie v bočnom pohľade.Na 0 br.3 je znázornená vodiaca časť a pripevnenie koľajnice a držiakuZariadenie podľa obr.1 pozostáva zo zárubne l, na ktorej je pripevnený držiak ramennej časti í, držiak koľajnice g a dolný držiak pružiny i. O držiak ramena 7 a držiak kolieska Q je prichytený výklopný rám i s obkladovýmmateriálom Q. Do držiaka ramena zje uložené rameno Q a čapom Q otočneupevnené v držiaku ramennej časti 4. Pružina §je pripevnená zjednej stranyv dolnom držiaku pružiny 1 a z druhej strany v hornom držiaku pružiny 9V koľajnici gje umiestnené vodiace koliesko lQ, ktore je upevnené v držiakuPri pohybe výklopného rámu i smerom nahor je horná časť výklopného rámu 5 vedená vodorovne v koľajnici pomocou vodiacelío kolieska LQ, pričom spodnú ćasť výklopného rámu 5 tlačí rameno Q v dôsledku sťahovania pružiny § smerom nahor.Vodiace koliesko 1 Q s teflónu s ložiskom Ľ umožňuje tichý, nehltíčný a tlmený chod otvárania brány.Pre správnu funkciu a vyváženie hmotnosti výklopného rámu 5 s obkladovým materiálom lgje výhodné, aby vzdialenosť hriadeľa l 8 od čapu l 5 bola V rozmedzí od 110 mm do 200 mm, Čapu l od dosadacej plochy l 6 bola v rozmedzí od 85 mm do 185 mm a plocha pravá Q od plochy ľavej E bola v rozmedzí od 65 mm do 135 mm, obr.2.1. a obr. 2.2.Ďalej pre funkciu správneho chodu otvárania je výhodné, aby vzdialenosť bočnej plochy 2 l od zvislej osi skrutiek Q bola v rozmedzí od 15 mm do 50 mm, vrchná plocha 23 od osi hriadeľa 24 bola v rozmedzí od 100 mm do 170 mm, vrchná ploha ě od stre dovej vodorovnej osi 2 § bola V rozmedzí od 100 mm do 170 mm a bočná plocha a od zvislejVýklopné ramenné zariadenie garážovej brány spríslušenstvom, podľa navrhovaného technického riešenia, je možné priemyselne vyrábať a využívať všade tam, kde treba zabezpečiť vstup a výstup do objektov, no najmä garáži a

MPK / Značky

MPK: E06B 11/02, E05D 7/06

Značky: zariadenie, brány, ramenné, výklopnej, výklopné

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u1780-vyklopne-ramenne-zariadenie-vyklopnej-brany.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Výklopné ramenné zariadenie výklopnej brány</a>

Podobne patenty