Jednobubnová kosačka s hnaným pojazdom

Číslo patentu: U 1767

Dátum: 04.03.1998

Autor: Burcín Vladimír

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Technické riešenie sa týka jednobubnovej kosačky s hnaným pojazdom a s ručným vedením a ovládaním, najmä na kosenie trávy.Sú známe ručne vedené kosačky lištové, alebo rotačné dvojbubnové kosačky, poháňané spaľovacím motorom, alebo elektromotorom, ktorých pojazd je poháňaný trecím prevodom,alebo je pohon pojazdu riešený cez skrutkovicovú prevodovku.Lištové kosačky na jednoosovom malotraktore pôsobia negan tívne ne ľudský organizmus prenášaním vibrácií z lišty,ktorej zotrvačné sily z priamočiareho pohybu nožov je ob~ tiažne vyvážit. Tiež pohon pojazdu trecím prevodom je málo účinný a vykazuje rýchle opotrebenie. Pohon cez prevodovku je náročný. Elektromotoricky poháňané kosačky majú obmedzený dosah a s ohľadom na prívodný kábel je práca s nimi komplikovaná.Uvedené nevýhody odstraňuje jednobubnová kosačka s hnaným pojazdom podľa technického riešenia, ktorej podstata spočíva v tom, že pohon od vstupného hnacieho agregátu,ktorý nie je predmetom technického riešenia, je prevedený klinovým remeňom.na zvislý rotačný bubon, ukončený tanierom s najmenej jedným nožom. Zo zvislého rotačného bubna je pohon zároveň prenesený prevodom klinovým remeňom cez predlohu a dalej prevodom so skríženým klinovým remeňomcez vodiacu vidliou a napínacíu kladku na hriadeľ pohonu pojezdu, ukončený na obidvoch koncoch ozubenými pastorkami zapadajúcimi do vencov s vnútorným ozubením, ktoré sú upevnené na pojezdových kolesách kosačky.Tanier zvislého rotačného bubna je v miestach upnutia no~ žov spevnený prelisom dohora a zo strany terénu je chránený klzákom, ktorý môže byť upevnený voči tenieru pevne,alebo voľne otočne.Celé prevodové ústrojenstvo pohonu ako aj tanier s nožmi zvislěho rotečného bubna sú zakrytované celistvým krytom.Prehľad obrázkov na výkresochJednobubnová kosačka e hnaným pojazdom je znázornená na priložených výkresoch, kde na obr. l je bočný pohľad s čiastočným pozdľžnym rezom, na obr. 2 je pôdorys s čiastočným pozdľžnym rezom, na obr. 3 je čelný pohľad a na obr. 4 je bočný pohľad na kosačku s osadeným pohonom,ktorý nie je predmetom technického riešenie.V prednej časti rámu l jednobubnovej kosačky s hneným pohonom je upevnené uloženie zvislého rotačného bubna g a uloženie predlohy pohonu pojazdu Q. V zadnej časti rámu l je upevnený jednoosý pojazd 3 e vstup pohonu 5.Vstup pohonu Ž je ukončený domčekom spojky äl, spojeným s hnacou remenicou gg pohonu Ž. Táto je spojená klinovým remenom 6 s hnanou remenicou gł zvislého rotačného bubna2, pod ktorou je hnecie remenica 33 predlohy pohonu po~jazdu 3, ktorá je spojená klinovým remeňom T s hnanou re menicou gl predlohy pohonu pojezdu 2. Predloha pohonu pojazdu 2 je ukončená dole hnacou remenicou gg, spojenou prekríženým klinovým remeňom § cez vodiacu vidlicu ga napínaciu kladku lg s hnenou remenicou gl, uloženou na hriadeli gg, na koncoch ktorého sú pastorky 53 zabera júce do ozubených vencov s vnútorným ozubením 55, upevnenýoh na kolesách Q pojazdu É. Zvislý rotačný bubon g ukončený v dolnej časti tanierom gâ, na ktorom je upevnený najmenej jeden nôž gi, e ktorý je v miestach upevnenie nožov vystužený prelisom ggł, je chránený zospodu V miestach styku s terénom pevným/obr. 4/, alebo voľne rotujúcim /obr. 1 až 3/ klzákom gg.Pohon lg, ktorý nie je predmetom technického riešenie, je osadený v domčeku spojky äł a jeho súčasťou je vedenie jednobubnovej kosačky vrátane ovládania napínacej kladky lg klinového remeňa § pohonu pojazdu 4.z rámu, zo zvislého rotačného bubna, z predlohy pohonu pojazdu, z pojazdu, z prevodov klinovými remeňmi, z ozubeného prevodu a z krytov, v y z n a č u j ú c a s e t ým , že pohon je prevedený zo vstupu pohonu /5/ cez hnaciu remenicu /52/, klinový remeň /6/ e hnaciu remenicu /2 l/ na zvislý rotačný bubon /2/, ukončený tanierom/23/, na ktorom je upevnený najmenej jeden nôž /24/a pohon pojazdu /4/ je prevedený z hnacej remenice /22/ zvislého rotačného bubna /2/ klinovým remenom /7/ na hnanú remenicu /3 l/ predlohy pohonu pojazdu /3/ a z hnacej remenice /32/ skríženým klinovým remeňom /8/ cez vodiacu vidlicu /9/ a napínaciu kladku /lo/ na hnenú remenicu /41/ upevnenú na hriadeli /42/3 na koncoch ktorého sú osadené pastorky /43/ zepadajúce do vencov s vnútorným ozubením /44/, spojených s pojazdovými kolesami /454 pričom celé prevodové ústrojenstvo a celý tanier /23/s nožmi /24/ zvislého rotačného bubna /2/ sú krytom /15/.Jednobubnová kosačka s hnaným pojazdom podľa nároku 1, v y z n a č u j ú c a s a t ý m , že plech taniere/23/ je v miestach upnutie nožov /24/ spevnený preli som /231/.Jednobubnová kosačka s hnaným pojezdom podľa nároku 1,v y z n a č u j ú c a t ý m , že tanier /23/ s nožmi /24/ zvislého rotačného bubna /2/ je zo.streny styku s terénom chránený

MPK / Značky

MPK: A01D 34/68

Značky: hnaným, jednobubnová, kosačka, pojazdom

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-u1767-jednobubnova-kosacka-s-hnanym-pojazdom.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Jednobubnová kosačka s hnaným pojazdom</a>

Podobne patenty