Zlepšený pružinový rozperný člen, najmä pre riadky viniča

Číslo patentu: E 9162

Dátum: 07.03.2007

Autor: Zavattarelli Stefano

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zlepšený pružinový rozperný člen, najmä pre riadky viniča0001 Tento vynález sa týka zlepšeného pružinového rozperného člena podľa nároku l,najmä pre riadky viniča alebo podobné riadky. Jeho jednotlive súčasti sú špeciálne prispôsobené tak, aby umožnili čo najjednoduchšie a najpohodlnejšie prepnutie rozperného člena samotného z otvorenej konfigurácie, v ktorej sú podpemé drôty pre výhonky viniča oddelené od príslušných podpemých stĺpikov, do zatvorenej alebo zopnutej pozície,V ktorej sa drôty dostanú do blízkosti stĺpikov.0002 Konkrétnejšie, rozperný člen pozostáva s dvoch bočných ramien, ktoré je možné roztvoriť, a ktoré majú - na svojom voľnom konci - očko, ktoré umožňuje, aby cez neho prechádzali podporné drôty pre výhonky viniča, pričom takéto ramená - na svojich opačných stranách aprostredníctvom elastickej slučky alebo krúžku - sa spájajú do pevného podporného ramena, ktore sa aplikuje na stĺpik, a ktore má - vo svojej homej časti ~ háčik alebo podobný mechanizmus, ktorý umožňuje rýchlo, jednoducho a pohodlne zahákovat voľnú koncovú časť pružinového ramena, ked používateľ zatlačí predmetné pružinové rameno smerom k stĺpiku, aby napokon zostala v tejto pozícii.0003 Rozperný člen je pomeme pohodlnejší apraktickejší na používanie vporovnaní s pružinami tohto druhu podľa doterajšieho stavu techniky, hlavne vďaka svojej konfigurácii, ktorá umožňuje používateľovi najrýchlejšie anajjednoduchšie zahákovanie otvárateľného ramena k pevnej stredovej časti, bez toho, aby bolo potrebné prevliecť toto rameno cez vegetáciu, čo sa zvyčajne vyskytuj e pri rozperných členoch podľa doterajšieho stavu techniky.0004 Tento vynález spadá vo všeobecnosti do odvetvia pestovania viniča alebo vínohradníckeho vybavenia a týka sa najmä odvetvia zaoberajúceho sa zariadeniami a nástrojmi používanými na vyrovnanie viniča do riadkov.0005 Ako je všeobecne známe, ked výhonky viniča rastú, t.j. predlžujú sa pri raste príslušnej rastliny, vzniká potreba na vykonanie opatrení so zámerom ich udržania v čo najväčšej blízkosti príslušného riadku, aby sa predišlo tomu, že prekážajú V ceste medzi susediacimi riadkami abránia prechodu strojov apracovníkov, ktorí pracujú vo vinici počas obdobia kultivácie, medzi nimi.0006 Počas mnohých rokov sa toto robilo manuálne uväzovaním výhonkov viniča jedného po druhom ku kovovým drôtom natiahnutým medzi stĺpikmi atiahnúcim savpodstate rovnobežne so zemou. Nedávno sa začali používať na tento účel špeciálnepodperné pružiny, ktoré pozostávajú z dvoch elastických ramien, ktoré sa upevnia vo svojej základni k podpemým stĺpikom prostredníctvom háčikov alebo podobných mechanizmov, a ktoré majú na svojich voľných koncoch slučku vymedzujúcu krúžok, cez ktorý prechádzajú kovové drôty pre uviazanie výhonkov viniča.0007 Ako výhonky viniča rastú a predlžujú sa, hmotnost pôsobiaca na tieto ramená sa zvyšuje a ramená samotné majú tendenciu sa otvárať, čím umožnia vykĺznutie výhonkov a ich odtíahnutie sa od stĺpikov, ktoré sú podperami pre ríadky viniča. Keď výhonky narastú do značnej dĺžky, vzniká potreba, aby pracovníci zatlačili konce pružín smerom hore pred tým, ako ich manuálne opät zopnú spolu a upevnia na háčiky alebo podobné mechanizmy, ktorý sa nachádzajú na stĺpikoch.0008 Ešte nedávnejšie bol predstavený na trhu pružinový rozperný člen vyrobený z oceľového drôtu, pozostávajúci z jedného kusu, ktorý má celistvú konštrukciu s dvomi ramenami, ktoré sa nachádzajú na ich voľných koncoch s príslušnými očkami, ktorými prechádzajú podpemé drôty pre výhonky viniča, a tvoria elastickú slučku spájajúcu tieto dve ramená V ich základni alebo spodnej časti.0009 Jeden z takýchto rozperných členov podľa doterajšieho stavu techniky je opísaný v EP 0 876 756 a je zobrazený na nákresoch na obrázku l a obrázku 2, na ktorých je znázornený jeho otvorený a zatvorený alebo zopnutý stav, Na týchto obrázkoch sú tieto ramená celkovo označené ako l ag, pričom znakové číslo ą je použite na označenie elastickej slučky, ktorá spája tieto ramená.0010 Pri tomto rozpernom člene sa nachádza na hornom konci jedného z ramien predĺženie i, ktoré smeruje kprotiľahlému ramenu a je ukončené - na svojom konci časťou á, ktorá je ohnutá do tvaru háčika.0011 Rozpemý člen podľa doterajšieho stavu techniky, ktorý je popisovaný, sa upevňuje k stĺpiku prostredníctvom úchytiek v tvare U, alebo podobných, ktore sú v kontakte s elastickou slučkou g v jeho základni, pričom dve bočné ramená zostávajú voľné, t.j. neupnuté.0012 Keď majú ramená tendenciu sa otvoriť, vzhľadom na výhonky viniča, ktore pôsobia na ne svojou hmotnosťou, pracovník musí zasiahnuť a ohnúť ich smerom hore a zahákovať rameno z do háčika i na ramene l, čím vráti pružinový člen do zatvorenej, t.j. zopnutej konfigurácie znázornenej na obrázku 2.0013 Ikeď je takéto riešenie pomeme efektívne, je možné ho ďalej zlepšiť, najmä čo sa0014 Rozperný člen, ktorý je popisovaný, sa V skutočnosti javí ako nepohodlný, keď ho používa jeden pracovník, keďže pre jeho zopnutie je potrebné prestrčít jeho rameno cez výhonky a listy rastliny viniča a potom uchopiť rameno na opačnej strane a potiahnut ho smerom k stlpiku, aby bolo možne ho zahákovať do druhého ramena.0015 Takáto manipulácia, keď rastlina viniča dosiahne plného vzrastu a jej výhonky a listy tvoria pomerne hustú vegetáciu, sa ukazuje byť obtiažna na vykonanie, a preto je výhodnejšie a určite viac vhodné, aby túto operáciu vykonávali dvaja pracovníci na opačných stranách riadku viniča, pričom jeden z nich by tlačil jedno rameno rozperného člena smerom hore, pokým sa obe ramená napokon zopnú dokopy.0016 To je presne prípad, kde sa hodí tento vynález, ktorý poskytuje zlepšený pružinový rozperný člen, ktorý sa vďaka charakteristickému tvaru svojich častí ukazuje ako pohodlnejší a praktickejší na použitie, keďže má pevné rameno, alebo stredovú podperu,ktorá má háčiky obrátené k príslušným pružným ramenám rozpemého člena, aby ho bolo možné jednoducho zatvoriť, t. j. zopnúť takýmito ramenami pre upnutie.0017 Týmto odpadá potreba pre pracovníka, aby uchopil ramená, ktoré ležia na opačných stranách riadku viniča, a ktoré nemusia byt kvôli vegetácii dobre viditeľné alebo jednoducho dosiahnuteľné.0018 Funkcie a výhody tohto vynálezu budú lepšie pochopené z opisu, ktorý je uvedený nižšie prostredníctvom neobmedzujúcich príkladov s odkazmi na pripojene obrázky, pričom- Obrázky l a 2 sú schematickými pohľadmi na pružinový rozperný člen podľadoterajšieho stavu techniky, ktorý je zobrazený V otvorenom a zopnutom stave- Obrázok 3 je schematickým pohľadom na pružinový rozperný člen podľa tohtovynálezu, ktorý je zobrazený v otvorenom stave a- Obrázok 4 je schematickým pohľadom na pružinový rozperný člen podľa tohtovynálezu, ktorý je zobrazený V zopnutom stave.0019 S ohľadom na Obrázky 3 a 4, pružinový rozpemý člen podľa toho vynálezu pozostáva z páru ramien Q a l 0, ktore majú horné konce zahnuté tak, aby vytvárali príslušné očká Q, l 2, cez ktore budú prechádzať drôty podopierajúce riadky viniča, aktoré vytvárajú na svojich opačných stranách jednu alebo viacero slučiek alebo očiek l 3, EP l 832 160 B 1ji, ktoré sa spájajú do stredovej alebo prostrednej časti M. V hornej časti je táto stredová časť tvarovaná tak, že vytvára pár ramien 15, 1 §, ktoré smerujú k príslušným pružným ramenám L 1 a l 0, a ďalej sa ohýnajú smerom späť na svojich príslušných koncoch tak, že vytvárajú háčiky l 6, Q, ktoré sú upravené tak, aby sa do nich zahákovali a zaistili pružné ramená m a 10, keď sa tieto ramená zatlačía do svojej zopnutej pozicie.0020 Keď je rozperný člen podľa tohto vynálezu zostavený vyššie popísaným spôsobom,je možné ho jednoducho vyrobiť z jedného kusu, celistvou konštrukciou náležitým vytvarovaním oceľového drôtu.0021 V spodnej časti rozpemého člena podľa tohto vynálezu sa môže nachádzať jedna elastická slučka alebo krúžok l 3 výhodne tu však budú dve takéto pružné slučky kvôli zvýšeniu počtu upínacích bodov pružinového rozpemého člena kpríslušnému stĺpiku za účelom zabezpečenia jeho zlepšenej väčšej stability z dlhodobého hľadiska.0022 Spôsob, akým sa používa a aplikuje pružinový rozperný člen podľa tohto vynálezu,je najjednoduchší.0023 Po upevnení rozpemého člena k stlpikom a prevlečení podperných drôtov cez očká l je celá inštalácia pripravená na použitie.0024 Keď hmotnosť výhonkov pôsobiaca na podperné drôty narastíe kvôli rastu týchto výhonkov viniča, a ked majú ramená tendenciu sa otvoriť v dôsledku tejto hmotnosti do prilišného rozsahu, pracovník skontroluje a zatlačí každé rameno smerom hore, čím ho zahákuje do háčika Q stredovej podpornej časti.0025 To je možné urobit veľmi pohodlným, jednoduchým spôsobom, keďže - vzhľadom na to, že háčik sa nachádza na rovnakej strane ako rameno - nevzniká potreba, aby pracovník prevliekol, alebo lepšie, prestrčil svoju ruku na druhú stranu cez vetvy, listy apodobne, aby neisto našiel háčik pripevnený kdruhému ramenu, čo sa v skutočnosti vyskytuje v systémoch podľa doterajšieho stavu techniky.0026 Taktiež bude ocenené, že použite materiály, ako aj tvary a veľkosti jednotlivých položiek rozpemého člena podľa tohto vynálezu, ako sú popísané vyššie, môžu byť vždy vybrané tak, aby vhodnejšie spĺňali konkrétne požiadavky alebo vyhovovali konkrétnej

MPK / Značky

MPK: A01G 17/06

Značky: člen, najmä, riadky, rozpěrný, viniča, zlepšený, pružinový

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e9162-zlepseny-pruzinovy-rozperny-clen-najma-pre-riadky-vinica.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zlepšený pružinový rozperný člen, najmä pre riadky viniča</a>

Podobne patenty