Doska vybavená aspoň jedným zahnutým okrajom a spôsob výroby tejto dosky

Číslo patentu: E 9087

Dátum: 26.07.2007

Autori: Delafon Olivier, Rachidia Abderrahim

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Doska vybavená aspoň jedným zahnutým okrajom a spôsob výroby tejto doskyOpis 0001 Vynález sa týka spôsobu výroby dosiek vybavených aspoň jedným zahnutým okrajom.0002 Vynález sa týka tiež dosky so zahnutým okrajom ako takej, hlavne na použitie ako do pravný nosič pre vidlicový nakladač typu vozíka alebo iného.0003 Je dokonale známa doprava tovaru alebo výrobkov z jedného miesta skladovania na druhé, alebo z miesta skladovania na vozidlo či naopak, pomocou drevených paliet a vidlico vých nakladačov, ako sú napríklad vozíky, pričom tovar zostáva k dispozícii na týchto paletách.0004 S cieľom obmedzenia používania dreva a/alebo snahou o získanie miesta a/alebo zníženia hmotnosti, došlo k snahe nahradiť klasické drevene palety, ktoré sa však stali prostriedkom, ktorý sa mohol zdať nenahraditeľným.0005 Vynálezcovia preto hľadali nové prostriedky vo forme dosiek so zdvihnutými okrajmi, aby pod tieto dosky bolo možne ľahko zasunúť vidlice nakladačov.0006 Na získanie dosiek tohto typu si možno predstaviť rôzne techniky, napríklad typu dražkovania, aby sa umožnilo ohnutie okrajov, ale vynálezcovia objavili úplne originálny a prekva pujúci postup, aby sa dosiahol takýto výsledok.0007 Postup výroby dosiek vybavených aspoň jedným zahnutým okrajom podľa vynálezu vychádza z materiálu, ktorý je za tepla vytláčaný medzi dvoma fóliami a celok je potom kalan drovaný, napríklad tak, ako je opísané v dokumente FR 2 528 350 A.0008 Spôsob podľa vynálezu je pozoruhodný hlavne tým, že sa používajú dve fólie o nerovnakých šírkach a že materiál je vytláčaný tak, aby pokryl zreteľne celý povrch širšej fólie a presiahol užšiu fóliu aspoň na jednej strane vytvárajúc tak aspoň jeden pozdlžny okraj tvorený širšou fóliou pokrytou len vytlačeným materiálom, pričom sa tento okraj ohne bez ďalšieho zásahu jen prirodzeným mechanickým napätím v priebehu výroby, a to konkávnym spôsobom zo0009 Vynález okrem toho doporučuje kontinuálny spôsob rovnako, ako vo vyššie citovanom dokumente, pri ktorom sú obe fólie o nerovnakých šírkach fóliami navíjanými v pruhoch, pri čom celok je po operácii kalandrovania rozrezávaný priečne.0010 Napríklad aspoň okraj vytvorený širšou fóliou pokrytou len vytlačeným materiálom je mechanicky orezávaný, aby sa vytvoril pravidelný okraj a/alebo sa finálny výrobok presnejšie0011 Podľa jedného spôsobu uskutočnenia majú obe fólie zhodnú strednú pozdĺžnu os tak, aby vytvorili dva zahnuté pozdĺžne okraje.0012 Podľa rôznych spôsobov uskutočnenia alebo podľa zvláštností sa kalandrovanie vykonáva pri regulovanej teplote a/alebo je celok po kalandrovaní ochladený vzduchom a/alebo vy tláčaný materiál pochádza z termoplastickej zmesi a alebo fólie sú listy odolného papiera.0013 Vynález sa tiež samozrejme týka, a to všeobecne ako takej, dosky vybavenej aspoň jedným zahnutým okrajom, tvorenej jadrom z termoplastickej hmoty sendvičovo zovretým medzi dvoma fóliami, ktorá je pozoruhodná tým, že jedna z týchto fólií je užšia takým spôsobom, že termoplastícká hmota pokrýva celý povrch širšej fólie presahujúc užšiu fólií aspoň na jednej strane a vytvára tak aspoň jeden pozdlžny okraj tvorený širšou fóliou pokrytou len termoplas tickou hmotou, pričom tento okraj je zahnutý konkávnym spôsobom zo strany užšej fólie.0014 Ako už bolo uvedené, zvlášť výhodné využitie dosky podľa vynálezu je jej použitie ako nosnej dopravnej dosky pre vidlicový nakladač, pretože zahnutý okraj alebo zahnute okrajeuľahčujú zasunutie vyššie uvedených vidlíc pod túto dosku.0015 Vyššie uvedené využitie však nemôže byt vyčerpávajúce, pretože vynález sa týka všet kých využití takej dosky vybavenej aspoň jedným zahnutým okrajom.0016 Vynález bude lepšie pochopený pri čítaní opisu, ktorý bude nasledovať a ktorý odkazuje- obr. l ukazuje schematicky výrobnú linku, ktorá umožní opísať postup podľa vynálezu,- obr. 2 je pohľad zdola na výrobok na výstupe z linky,- obr. 3 je pohľad zhora na výrobok na výstupe z linky,- obr. 4 ukazuje konečný výrobok v priečnom reze podľa IV-IV na obr. 3,- obr. 5 ukazuje konečný výrobok rovnakým spôsobom, ako obr. 4, ale podľa iného spô sobu vyhotovenia.0017 Na obr. l je vidieť výrobnú linku na výrobok podľa vynálezu, ktorá obsahuje extrúder 1 vybavený plniacou násypkou 2, dvoma závitovkovými dopravníkmi 3 a, 3 b na výrobok, dýzou 40018 Dýza 4 ústi medzi dva valce 6 a, 6 b kalandra vybaveného na výstupe tretím valcom 6 c, pričom tento kalander je okrem iného teplotne regulovaný.0019 Na valce 6 a, 6 b, ktoré sa otáčajú v opačnom smere a ktore sú zreteľne v kontakte alebo skoro v kontakte medzi sebou sú privádzané fólie 7 a 8 v pruhoch prichádzajúcich z cievok 9 a 10 takým spôsobom, že hmota na výstupe z dýzy, čiže vytláčaný materiál ll, je vytláčaný me dzi obe fólie 7 a 8, ktoré sa čiastočne navíjajú okolo valcov 6 a, 6 b tak, ako ukazuje obr. l.0020 Takto je pochopiteľne, že vytláčaný materiál 11 je zavádzaný medzi obe fólie a že na výstupe z valca 6 c kalandra sa získava celok tvorený vytláčaným materiálom ll zavedenýmmedzi dve fólie 7 a 8.0021 Materiálom, ktorým je plnená násypka 2, je napríklad termoplastícká hmota typu opísaného vo vyššie citovanom dokumente FR 2 528 350 A, ale mohlo by sa jednať o akýkoľvek iný materiál, ktorý je sa dá za tepla zmäkčit a potom aspoň čiastočne tvrdne pri ochladzovaní, pri čom tento materiál môže byt aspoň sčasti prírodný. 0022 Fólie 7 a 8 v pásoch môžu byt napríklad z odolného papiera typu kraft.0023 Zobrazené zariadenie má okrem určitých vodiacich valčekov, ako sú 12 a, 12 b, 12 c, za kalandrom v tomto poradí za sebou tiež systém ochladzovania vzduchom 13, miesto ťahania 14 celku, miesto orezávania 15 odrezkov, ktoré bude zmienené ďalej, a miesto priečneho rozrezá vania 16.0024 Ako to zobrazujú okrem iného obr. 2 až 5, fólia 8 v páse je užšia než fólia 7 v páse ainak sú pritom obe fólie na obr. 3 a 4 vystredené, to znamená s prekrytím ich pozdlžnych osí.0025 Týmto spôsobom, ako to ukazuje obr. 3, vytlačený materiál 11, ktorý je rozmiestnený zreteľne na celej šírke fólie 7, prečnieva tak, že vytvára dva okraje 17 a, 17 b na fólii 7, ktoré súpokryté len vytlačeným materiálom 1 l, teda s výnimkou časti fólie 8.0026 Vytlačený materiál 11, už čiastočne ochladený v kalandri, potom na mieste 13 ochladí takto vytvorený celok, ktorého okraje sú sčasti odrezané V mieste odrezávania 15 tak, aby vytvoril pravidelné okraje a/alebo sa finálny výrobok presnejšie dimenzoval, pričom odrezky 18 a, 18 b (obr. 2 a 3), ktoré následne vznikajú, sú odstraňované.0027 V dôsledku toho, že sa používajú dve fólie 7 a 8 o nerovnakých šírkach, ohýbajú sa ok~raje 17 a a 17 b len mechanickým napätím bez ďalšieho zásahu ako ukazuje obr. 4.0028 Toto prekvapivć mechanické napätie pochádza pravdepodobne z napätia pôsobiaceho na okraje v priebehu ochladzovania materiálu, napätie, ktore ohne okraje konkávnym spôsobom zo strany užšej fólie, pričom toto ohnutie sa dá pozorovat hlavne vo fáze ochladzovania medzi0029 Je jasné, že ked sa zvolí vyhotovenie len jedného zahnutého okraja, potom stačí, aby jeden z okrajov fólie 8 bol zarovnaný so zodpovedajúcim okrajom fólie 7 takým spôsobom, abysa získal konečný výrobok typu zobrazeného na obr. 5 s jediným zahnutým okrajom 17 a.0030 Postup, ktorý bol opísaný, sa tu týka výroby kontinuálnym spôsobom, ale dá sa samozrejme predpokladať aj výroba po jednotkách, ked fólie dimenzované na tento účel nie sú ani0031 Okrem toho, ako už bolo vyššie uvedené, vynález sa týka tiež každej dosky ako takej, to znamená vyrobenej tak, ako bolo opísane vyššie, alebo vyrobenej pripadne inak, ale tvorenej,ako bolo už špecifikované vyššie, jadrom z termoplastickej hmoty sendvičovo zovretým medzi dvoma fóliami, v ktorej je jedna z týchto fólií užšia takým spôsobom, že termoplastická hmota pokrýva celý povrch širšej fólie presahujúc užšiu fóliu aspoň na jednej strane a vytvára tak aspoň jeden pozdĺžny okraj tvorený širšou fóliou pokrytou len termoplastickou hmotou, pričomtento okraj je zahnutý konkávnym spôsobom zo strany užšej fólie.0032 Práve tak sa také dosky môžu výhodne použit ako dopravné nosiče pre vidlicove nakla dače, ale take využitie nie je limitujúce.

MPK / Značky

MPK: B29C 53/04, B32B 1/04

Značky: vybavená, okrajom, zahnutým, jedným, tejto, výroby, doska, spôsob, dosky, aspoň

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e9087-doska-vybavena-aspon-jednym-zahnutym-okrajom-a-sposob-vyroby-tejto-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Doska vybavená aspoň jedným zahnutým okrajom a spôsob výroby tejto dosky</a>

Podobne patenty