Spôsob zhotovenia antimikrobiálne pôsobiaceho povlaku na technickom povrchu

Číslo patentu: E 8748

Dátum: 24.03.2006

Autori: Sandmeier Dieter, Kensbock Eva

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa vzťahuje na spôsob zhotovenia antimikrobiálne pôsobiaceho povlaku na technickom povrchu. Spôsob sa využíva V potravinárskom priemysle a priemysle obalov,najmä pri balení potravín podliehajúcich skaze. Okrem toho je možné využitie vo všetkých oblastiach, v ktorých je potrebné chrániť oblasti povrchov pred kontamináciou baktériami,plesňami, vírusmi, rikéciami alebo zárodkami, ako napríklad v medicíne, farmácii, biológii, na spotrebných tovaroch, v domácnosti alebo V textilnom priemysle.Povlaky vyššie uvedeného typu pri obaloch potravín sa samo osebe známym spôsobom používajú na ochranu zabalených potravín pred napadnutím mikroorganizmami,ako sú baktérie, plesne alebo iné Zárodky. Najmä potraviny podliehajúce skaze je možne použitím antimikrobiálne potiahnutých obalových materiálov skladovať počas dlhšej dobyvkvalitatívne vysoko hodnotnom stave. Dodatočne sa redukuje riziko vznikuchoroboplodných zárodkov na alebo v zabalených potravinách.Antimikrobiálne pôsobiace povlaky zvyčajne vykazujú matrixovito zhotovenú nosnú vrstvu súčinnými alebo inhibičnými látkami uloženými na tejto vrstve, ktore vprípade kontaktu s mikroorganizmami tieto usmrtia alebo inhibujú ich rast alebo zamedzujú ich rastu.V súčasnosti sú známe dva princípy fungovania antimikrobiálne pôsobiacich vrstievPrvý princíp fungovania sa vyznačuje tým, že antimikrobiálne účinné látky a inhibítory vykazujú volatilné, t.j. prchavé vlastnosti anajskôr sú uložené v matrixovito zhotovenej nosnej vrstve, ale po čase sa zmateriálu matrixu uvoľňujú. Antimikrobiálny účinok podľa tohto teda nevzniká len voblasti potiahnutého povrchu, ale účinné látky a inhibitory môžu v dôsledku uvoľnenia znosnej vrstvy antimikrobiálne pôsobiť v celom zabalenom objeme. Vhodne antimikrobiálne účinne látky pre tento spôsob fungovania nie je možné pre potravinárske aplikácie veurópskom priestore využiť (napríklad chlórdioxid, pretože je toxický, alebo etanol, pretože vykazuje nevýhodné senzorieké vlastnosti).Druhý princíp fungovania je výrazne rozšírenejší avyznačuje sa tým, že antimikrobiálne pôsobiace účinné látky ainhibítory sa vnosnej vrstve priestorovo fixujú takým spôsobom, aby nemohli z nosnej vrstvy samovoľne unikať. Antimikrobiálny účinokúčinných látok ainhibitorov uložených V matrixovito stvámenom vrstvenom materiáli savyvinie najmä kontaktom potravín s antimikrobiálne potiahnutým povrchom. Tu môžu účinné látky a inhibitory difundovat cez povrch matrixového materiálu do povrchu potraviny, takžeantimikrobiálny účinok povlaku je v podstatnej miere určovaný difúznou kinetikou.Ohľadom balenia potravín s antimikrobiálne potiahnutými obalmi potravin bolo vminulosti preskúmané množstvom účinných látok ainhibítorov ako aj mechanizmov uvoľňovania. Prehľad k tomuto sprostredkováva publikácia ,.Review of antimicrobial food packaging od Paola Appendini a Joseph H. Hotchkiss v Innovative Food Science Emerging Technologies 3 (2002) 113 - 126.Doteraz známe spôsoby zhotovovania antimikrobíálne pôsobiaceho povlaku vykazujú ale nevýhodu, že sú technicky náročne realizovateľné a preto drahé, ale použité východiskové látky nie sú k dispozicii v dostatočnom množstve alebo východiskové látky a/alebo výslednéprodukty nevyhovujú zákonným ustanoveniam.V 0 W 0 2004 /052961 A je opísaný spôsob výroby kopolymérov na báze hexametyléndiamínu aguanidinu, ktoré vykazujú sterilizačne vlastnosti a je možné ichna chránený povrch naniesť vo forme poťahovacieho materiálu.V US 2004/219128 Al sú opísané dezinfekčné, antimikrobiálne tesniace zmesi ako aj ich aplikácie. Zmesi opísané v tomto spise slúžia predovšetkým na trvale vylúčeniena povrchoch, ktoré je potrebné udržať bez zárodkov.Úlohou vynálezu bolo navrhnúť pokiaľ možno cenovo výhodný spôsob zhotovenia antimíkrobiálne pôsobiaceho povlaku na technickom povrchu, ktorý je možné technicky jednoducho realizovať a ktorý vyhovuje platným zákonným ustanoveniam. Vynález má byt aplikovateľný na zhotovenie antimikrobiálne pôsobiacich povlakov na obaloch potravín ako aj na technických povrchoch, ktoré sú relevantné v medicine, farmácii, biológii,na spotrebných tovaroch, v domácnosti alebo v textilnom priemysle a ktoré majú byť chránené pred osídlením mikroorganizmami ako sú napriklad baktérie, plesne alebo zárodky. Spôsob má byt realizovateľný prostrednictvom konvenčných zariadeni, takže je možnévyužít poťahovacíe systémy, ktoré sa už používajú.Riešenie úlohy podľa vynálezu je uvedené vnároku l. Výhodne znaky podstatyvynzilezu sú uvedené v závislých nárokoch ako aj v ďalšom opise.Spôsob podľa vynálezu sa v princípe vyznačuje tromi krokmi spôsobua) výroba roztoku z polyvinylacetátu, konzervačného prostriedku a rozpúšťadla, pričom sa ako konzervačný prostriedok použijú antimikrobiálne pôsobiace látky alebo zmesi látok, najmä kyselina benzoová, kyselina sorbová, natamycín, bakteriocín, rastlinné extrakty alebo ich zmesi, aako rozpúšťadlo sa použije zmes etanol-voda alebo etylacetát alebo acetón, a k roztoku sa ako regulátor aktivity pridá kyselina mliečnaalebo kyselina citrónová,b) nanesenie roztoku na technický povrch, a c) vysušenie roztoku naneseného na technickom povrchu za vytvorenia vrstvy.V prvom kroku spôsobu sa vyrobí roztok, ktorý ako zložky obsahuje polyvinylacetát,konzervačný prostriedok a rozpúšťadlo. Ako rozpúšťadlo sa použije 100 etylacetát alebo výhodnejšie zmes etanol-voda so zmiešavacím pomerom etanol/voda vrozsahu od 8020 do 10020 hmotnostných percent. Zmes etanol-voda slúži ako technicky, fyziologicky a ekologicky prijateľné rozpúšťadlo, ktoré sa odparí a z väčšej časti je ho možne získať späť.Okrem tohto je ako rozpúšťadlo vhodný aj acetón, Krozpúšťadlu sa najskôr pridá polyvinylacetát aúplne sa rozpustí v rozpúšťadle. Polyvinylacetát sa osvedčil ako ideálna látka na vytvorenie matrixovitej nosnej vrstvy na zhotovenie antimikrobiálneho povlaku, pretože je vrozpúšťadle jednoducho rozpustný,ako nosná vrstva vykazuje dobre vlastnosti uvoľňovania uložených antimíkrobiálnych účinných látok alebo inhibítorov a na technickom povrchu vytvára číru a flexibilnú, filmovú nosnú vrstvu. Roztok výhodnejšie obsahuje až 60 hmotnostných percent polyvinylacetátu, vztiahnuté na množstvo rozpúšťadla.Následne sa k rozpúšťadlu pridá konzervačný prostriedok. Konzervačný prostriedok zodpovedá vlastnej antimikrobiálne pôsobiacej účinnej látke alebo inhíbítoru. Principiálne je známy veľký počet účinných látok alebo inhibítorov, ktoré je možné použiť v predloženom spôsobe (pozrite Paola Appendini a Joseph H. Hotchkiss, lnnovative Food Science Emerging Technologies 3 (2002) strana 115, tabuľka 2). Ako zvlášť vhodné Iličinné látky alebo inhibítory sa osvedčíli kyselina benzoová, kyselina sorbová, natamycín, bakteriocín(napríklad nizín alebo pediocin), rastlinné extrakty alebo ich zmesi. Predovšetkým kyselina benzoová a kyselina sorbová sú zákonom prípustné aj pre potraviny ako aj pre plastové častiobalov potravín avykazujú široké spektrum antimikrobiálnej účinnosti proti rôznymskupinám mikroorganizmov, ako sú napriklad baktérie, kvasinky alebo plesne. V polyvinylacetátových ñlmoch zostávajú tieto obidve látky rozpustene až do vysokých koncentrácii bez toho, že by vlastnou tvorbou kryštálov ovplyvňovali transparentnosť polyvinylacetátových filmov. Možné je ale - ako je uvedene - použiť aj iné známe konzervačné látky pripadne ich zmesi, ktoré sú zákonne prípustné pre potraviny. Výhodnejšie obsahuje roztok spolu so zložkami rozpúšťadlom, polyvinylacetátom a konzervačným prostriedkom až 40 percent konzervačnej látky, vztiahnuté na množstvo polyvinylacetátuOkrem toho sa kroztoku pridá takzvaný regulátor aktivity, ktorého funkciou je nastavit hodnotu pH technického povrchu alebo jeho najbližšieho okolia tak, aby bol konzervačný prostriedok alebo konzervačné prostriedky v roztoku v nedísociovanej forme. Konzervačné prostriedky, ktoré - ako je vyššie uvedené - zodpovedajú účinným látkam alebo inhibítorom, môžu v nedísociovanom stave najlepšie rozvinúť svoj antimikrobiálny účinok. Použitie kyseliny mliečnej alebo kyseliny citrónovej ako regulátora aktivity sa prekvapujúcim spôsobom maximálne osvedčilo vkombinácii skyselinou benzoovou a/alebo kyselinou sorbovou. Roztok výhodnejšie obsahuje až do 5 hmotnostných percent regulátora aktivity, vztiahnute na množstvo konzervačného prostriedku obsiahnuté v roztoku.Výroba roztoku sa výhodne uskutočňuje za neustáleho miešania aprípadneza udržania teploty ideálnej na výrobu roztoku v rozsahu od 20 do 50 °C.V druhom kroku spôsobu sa premiešaný a eventuálne vytemperovaný roztok nanesie na technický povrch. Na tento účel prichádzajú do úvahy všetky metódy a techniky vhodné na nanášanie kvapalného média na technický povrch, ako napríklad namáčanie, potláčanie,lakovanie alebo nastriekanie ako aj nanášanie roztoku prostredníctvom štetcov, stierok alebo ryhovaných valcov. Technika zvolená na nanášanie roztoku sa orientuje podľa typu vlastnosti poťahovaného povrchu, prípadne podľa tvaru telesa obsahujúceho povrch. Na poťahovaníe napriklad polymémych fólií alebo papiera je možné použiť bežné spôsoby lakovania, pre zásobníky tvaru pohárov sú vhodnejšie rozprašovacie metódy.Ako výhodné sa ukázalo, že technické povrchy svýhodnou elektrickou polaritou povrchu sú vhodne na kompaktné spojenie medzi povrchom a roztokom. Elektrickú polaritu technických povrchov je možne vytvoriť alebo zmenit prostredníkom elektrických polí. Elektrická polarizácia technických povrchov sa výhodnejšie realizuje pred nanesenim roztoku

MPK / Značky

MPK: A61L 2/232, A61L 2/16, A61L 101/20, B05D 3/14

Značky: zhotovenia, spôsob, povlaků, pôsobiaceho, povrchu, technickom, antimikrobiálne

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e8748-sposob-zhotovenia-antimikrobialne-posobiaceho-povlaku-na-technickom-povrchu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob zhotovenia antimikrobiálne pôsobiaceho povlaku na technickom povrchu</a>

Podobne patenty