Spôsob premývania biofiltra

Číslo patentu: E 7740

Dátum: 14.11.2003

Autor: Lahtinen Heikki

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob premývania biofiltra Opis Doterajší stav techniky0001 Predmetom vynálezu je spôsob premývania biologického filtra umiestneného v nádrži.0002 Pri úprave vody, napríklad pri úprave pitnej vody aodpadovej vody, sa používa na zlepšenie kvality vody široká škála rôznych zariadení. Veľké úsilie sa pri zlepšovaní jej kvality vynaldadá napríklad na odstránenie nebezpečných zlúčenín z vody, alebo na úpravu pH. Zaria denia sa tiež používajú na zlepšenie vzhľadu vodu, t. j. na zlepšenie chuti, pachu a vzhľadu.0003 Pri úprave pitnej vody je často dôležité znížiť obsah mangánu a železa vo vode. Oba tieto prvky v pitnej vode spôsobujú technické problémy vo vodovodných potrubiach a tiež aj nepríjemný zápach a nepríjemnú chuť, niekedy aj ohrozenie zdravia. Niekedy je tiež potrebné odstrániť alebo premeniť organické látky nachádzajúce sa v pitnej vode, ktoré môžu spôsobovat nepríjemný zápach alebo nepríjemnú chuť. V niektorých prípadoch je tiež potrebné odstrániť zlúčeniny a mikroorganizmy vo vode, ktoré sú zdraviu škodlivé. Na odstránenie týchto zlúčenín z vody sa používajú napríklad chemické zrážanie a mechanická filtrácia. Používa sa aj oxidácia vody, chemická alebo mechanická, aby sa umožnilo vyzrážanie napríklad železa alebo mangánu z vody. Tieto metódy sú však často technicky komplikovaná a nákladné a spojené so sprievodnými javmi. Okrem toho je prevádzka zariadení nákladná v dôsledku používania chemikálií a potreby energie pre odstredivky a kompresory potrebné na prevzdušňovanie a umýva nie filtrov, ako aj spotreby premývacej vody.0004 Prihláška európskeho patentu EP 0 730 895 zverejňuje filtračné zariadenie, ktoré obsahuje v strede dvojstennú rúru. Vzduch sa vtláča do priestoru medzi obe rúry a vedie sa pod filter. Podľa EP 0 730 895, stĺpec 4, ríadky 39 - 42 sa do priestoru medzi oboma rúrami dvojstennej rúry privádza množstvo vzduchu, tento vzduch prechádza do vnútornej rúry pri dne cez štr biny a nesie so sebou zmitý materiál z filtračnej vrstvy.0005 US patent 4,547,286 uvádza zariadenie na úpravu vody obsahujúce vzostupný filter a vertikálne prívodné potrubia, na ktoré sú namontované perforované prívodné rúry. V stĺpci 6,riadok 6 až 9 sa uvádza, že čistenie sa vykonáva pravidelným rozptýlením bublín plynu cezkvapalinu vo filtračnej vrstve.0006 Prihláška európskeho patentu EP 259 000 zverejňuje filtračné zariadenie, ktoré má filtračné médíum vyrobené z vlákien. Ďalej obsahuje rozšírenú piestnicu s množstvom otvorov. Piest je pripojený na prívod premývacej tekutiny a na prívod vzduchu alebo plynu. V stĺpci 5,na riadkoch 20 až 36 sa opisuje čistenie filtra tým, že sa zastaví prítok tekutiny do prívodu a potom sa uvedie do činnosti zostava pneumatického alebo hydraulického piestu a valca tak, aby piest stúpal a týmto spôsobom rozšíril priestor, vktorom je uložený uhlíkový materiál. Totospôsobi, že vlákna sa oddelia od seba a pritom prechádza cez ne pracia voda z napájacieho po trubia.0007 US patent 4,460,467 opisuje zariadenie na čistenie vody obsahujúce zrnité filtračné médium, potrubie na vstrekovanie premývacieho vzduchu a protiprúdové premývacie potrubie. V stĺpci 3, na riadkoch 26 až 52 sa uvádza, ako sa vykonáva protiprúdové premývanie zrnitého filtračného média. Premývanie podľa US patentu 4,460,467 sa vykonáva striedanim premývania0008 Napríklad pri úprave pitnej vody sa na prevzdušňovanie tradične používajú prevzdušňovacie dýzy, cez ktoré sa privádza pretlakový vzduch do vody a vzduch sa rozptyľuje do bubliniek. Z bublín kyslík difunduje do vody atakto oxiduje zlúčeniny obsiahnuté vo vode. Namiesto vzduchu sa na prevzdušňovanie môže použiť aj kyslík, bud čistý, alebo čiastočne zmiešaný so vzduchom. Takzvaná oxidačná kapacita v týchto zariadeniach často závisí od množstva dostupného vzduchu/kyslíka, a na docielenie dostatočnej oxidácie je preto často potrebné privá dzať veľké množstvo vzduchu do vody. Používanie veľkého množstva vzduchu vyžaduje veľké0009 Filtrácia je v podstate založená na fyzikálnych a chemických reakciách medzi filtračným zmitým materiálom a filtrovanými látkami. Ako filtračný materiál sa môžu používať na príklad piesok, plastové plníace materiály a keramické telieska.0010 Pomocou filtrov je možné upraviť aj veľké množstvo vody, napríklad ked sa odstraňuje mangán a železo. Filter môže byt napríklad pomalý filter s ñltračnou rýchlosťou vody v rozsahu od 0,1 m/h do 0,5 m/h. Významná zložka čistenia na pomalých filtroch je založená na biologickej aktivite na povrchu filtra. Pri rýchlych filtroch je filtračná rýchlosť podstatne vyššia ako pri pomalých filtroch. Filtračná rýchlosť môže byť napríklad od 2 m/h do 50 m/h. Pri rýchlych filtroch nemá biologická aktivita taký veľký význam, ako pri pomalom filtrovaní.0011 Z hľadiska ñmgovania zariadenie je tiež dôležité, ako efektívne je možné zariadenie čistiť. Zrazenina nahromadená vo íiltroch znižuje výkon filtra zvýšením relatívnej rýchlosti vody. Zmenšuje sa aj kontakt filtračného materiálu s vodou, čo tiež obmedzuje výkon filtra. Teda intenzitikáciou premývania a súčasne jeho zrýchlením sa môže účinne zvýšiť hospodárnosť a výkon procesu. Filter sa môže čistiť vodou, alebo vzduchom, alebo ich kombináciou. Počas čis tenia sa je zariadenie vyradené z prevádzky a vznikajú aj odpadové vody, ktoré sa musia odvá dzať do odpadových vôd. Opis vynálezu 0012 Charakteristické znaky spôsobu sa uvádzajú v nároku 1.0013 Na nádobu môže byt pripevnený ejektor, do ktorého sa môže prívádzať plyn a voda,výhodne vzduch a voda, z tohto ejektora sa zmes vody a plynu môže privádzať prívodným zariadením v podstate pod jednotku na úpravu vody na premývanie jednotky na úpravu vody0014 Pri spôsobe podľa vynálezu sa zmes plyn/voda v prívodnom zariadení typu potrubia alebo hadice uvedie do rýchleho pohybu predtým, ako sa dostane do priestoru pod jednotkou na úpravu vody. Aj voda pod biologickým filtrom je nútená prúdiť v dôsledku sily účinne pôsobiacej na ňu smerom nahor do biologického filtra. Keď klesne tlak, zo zmesi plyn/voda prúdíacej nahor sa uvoľní z vody viac plynu vo forme mikrobublín, čím sa ďalej zrýchli prietok vodya súčasne zintenzivni premývanie biologického filtra.0015 Príslušné zvýšenie výkonu premývania sa v rámci vynálezu môže využívať aj u iných druhoch aplikácií bez toho, aby sa akokoľvek obmedzil predmet ochrany vynálezu. Jednotkouna úpravu vody je biologický filter.0016 Ejektor sa môže výhodne nainštalovať v zásade vo vrchnej časti nádrže a spojiť so spodnou časťou nádrže prívodným zariadením tak, že z ejektora sa zmes plyn/voda môže privádzať prostredníctvom prívodného zariadenia do spodnej časti nádrže, aby sa zintenzívnilo premývanie jednotky na úpravu vody a/alebo nádrže. Voda prúdíaca smerom hore a bubliny plynu účinne premiešavajú napr. materiál biologického filtra a tiež účinne transportujú nečistoty do odpadovej jednotky, ktorou je prepadový žliabok a odpadové potrubie. Výhoda tohto riešenia jev tom, že prívodné zariadenie je podľa možnosti čo najdlhšie a tým je akceleračná vzdialenosť0017 Podľa jedného uprednostňovaného predmetu vynálezu bol biologický filter pripojený na nádrž zariadenia na úpravu vody, ejektor bol nainštalovaný nad homým povrchom (8 u) biologického filtra (8) a zmes voda/plyn na premývanie biologického filtra sa môže privádzať z ejektora dole pod dolný povrch biologického filtra cez prívodné zariadenie nainštalované v biolo gickom filtri.0018 Na odstraňovanie plynu sa na nádrž môže namontovat vákuová prípojka. Podtlak vo vákuovej prípojke sa môže tvoriť pomocou vákuovćho zariadenia. Toto je mimoriadne výhodné, pretože týmto spôsobom sa zapáchajúce a nebezpečne plyny, vznikajúce počas premývania,môžu účinne zbierať a odvádzať zo zariadenia na úpravu vody. Plyny vznikajúce pri premývaní môžu zapáchať veľmi silno a môžu dokonca obsahovat zdraviu škodlivé látky. Pomocou podtlaku sa zníži tlak v nádrži a tým sa plyn môže účinnejšie uvoľňovať zo zmesi plyn/voda. Toto zase naopak zlepšuje výkon premývacieho zariadenia, pretože prúdenie zmesi je intenzívnejšie,aj premývanie ako také je tiež intenzívne pôsobením plynu uvoľňovaného vo forme rovnomer ných mikrobubliniek.0019 Zmes voda/vzduch sa môže privádzať z ejektora pod biologický filter cez prívodné zariadenie pripojené z vonkajšej strany nádrže. Výhodne sa však zmes voda/vzduch privádza z e jektora pod biologický filter cez prívodné zariadenie nainštalované vnútri biologického filtra.0020 Príjem vody u známych postupoch, napríklad u rýchlych pieskových filtrov, je napr. od 5 do 8 z celkového množstva upravovanej vody. U kontinuálnych premývacích filtrov môže byt príjem vody dokonca 15 až 20 z celkového množstva upravovanej vody. Pomocou tohto vynájdeného premývacieho postupu príjem premývacej vody môže byť od l do 2 z celkového množstva upravovanej vody. Zavedenie tohto postupu má významný vplyv nacelkové náklady úpravy a na celkový výkon zariadenia.0021 V zariadení na úpravu vody, v ktorom je rýchlosť filtrácie vody napr. 8 m/h do 15 m/h,je zvyčajne možné dosiahnuť dobrý výsledok premývania pomocou zariadenia deñnovaného vynálezom pri premývacom čase 10 min až l 5 min. V tomto prípade príslušný príjem premýva cej vody je 10 m 3 až 20 m 3.0022 Pripevnený filter môže byt výhodne rýchly filter, ale môže byť aj napr. pomalý filter. Filter môže byť jednovrstvový alebo víacvrstvový.

MPK / Značky

MPK: C02F 3/00, B01F 5/00, C02F 1/00

Značky: spôsob, biofiltra, premývania

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e7740-sposob-premyvania-biofiltra.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob premývania biofiltra</a>

Podobne patenty