Spôsob spracovania predmetu, systému alebo zariadenia a príslušné spracovávacie zariadenie

Číslo patentu: E 7034

Dátum: 09.02.2007

Autor: Schneider Frank

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob spracovania predmetu, systému alebo zariadenia a príslušnéVynález sa týka spôsobu spracovania predmetu, systému alebo zariadenia na rôznych spracovávacích miestach, na ktorých sa pomocou vopred stanovených pracovných prostriedkov uskutočňujú spracovávacie procesy priradené vždy týmto spracovávacím miestam. Spôsob odpovedajúci predvýznaku nároku l je známy zo spisu EP 0 950 888 A 2.Vynález sa ďalej týka zariadenia pre spracovanie predmetu,systému alebo zariadenia na rôznych spracovávacích miestach,ktorým sú vždy priradené spracovávacie procesy s vopredU doterajších spracovávacích zariadení je pre zaistenie bezpečnosti V pracovných procesoch nutne monitorovať vedenie pracovných prostriedkov v súradniciach. Pracovne prostriedky sa prostredníctvom technických zariadení, napríklad pomocou väčšieho počtu snímačov lineárnych meraných hodnôt a koderov uhlov,privádzajú do opakovaných presných polôh v priestore. To znamená,že v jednom vopred definovanom priradení sú určitým polohám vpriestore, V jednej rovine alebo jednom smere, priradené pevne stanovené pracovné procesy s pevne stanovenými pracovnými prostriedkami a pevne stanovenými pracovnými parametrami. Pomocou týchto polôh je okrem uvoľnenia procesu možnái dokumentácia týkajúca sa kvality, to znamená napríklad výsledokpracovneho procesu, V ďalej zaradených procesoch je tak umožnený prístup k polohám a uloženým výsledkom a tak napríkladk dodatočnému opracovaniu viazanému k polohe.Úkolom vynálezu je vylepšiť spôsob a zariadenia vyššie zmieneného druhu tak, aby okrem jednoduchej polohovej pomôcky bola k dispozícii jednoduchým spôsobom i informácia o príslušnomPrvý úkol je vyriešený tým, že informácia relevantná pre spracovanie sa prenesie impulzmi svetelného lúča, ktorý sa prijme optikou, následne sa vyhodnotí, a že potom sa zobrazí informáciaDruhý úkol je vyriešený tým, že zariadenie obsahuje aspoň jednu optiku pre príjem svetelného lúča vyslaného svetelným zdrojom, ako i vyhodnocovaciu jednotku pre vyhodnotenie prijatého svetelného lúča ohľadne informácií relevantných pre spracovanie,a že svetelný zdroj pre vysielanie impulzového svetelného lúča jePretože farba svetelného lúča je jednoducho meniteľná, slúži podľa nároku 2 farba svetelného lúča s výhodou ako informáciaĎalšou výhodou je, keď podľa nároku 3 informácia relevantná pre spracovanie obsahuje pracovný prostriedok určený na použitie pre príslušné spracovávacie miesto a/alebo priradený spracovávací proces. Pretože potom sa týmto spôsobom iba jediným prostriedkom,totiž svetelným lúčom, vydá ako informácia o mieste spracovania, tak i o manipulácíách, ktoré majú byt uskutočňované pri proceseĎalšie výhodné uskutočnenia zariadenia sú poznateľnéPríklad uskutočnenia vynálezu je v nasledujúcom bližšieobr.1 zariadenie podľa vynálezu pre spracovania predmetu,systému alebo zariadenia a obr. 2 podstatné spôsobové kroky spôsobu spracovania podľaNa obr. 1 je znázornené zariadenie pre spracovanie predmetu,systému alebo zariadenia K na rôznych spracovávacích miestach B,ktorým sú vždy priradené spracovávacie procesy s vopred stanovenými pracovnými prostriedkami W. Predmetom môže napríklad byt motorové vozidlo alebo komponent motorového vozidla, ako napríklad na obr.1 znázornená karoséria K, ktorá obsahuje väčší počet spracovávacích miest B. V danom príklade uskutočnenia je ako pracovný prostriedok použitý skrutkovač W. Zariadenie podľa vynálezu v predloženom príklade uskutočnenia obsahuje dva svetelné zdroje 1, ktoré slúžia pre označenie príslušného spracovávacieho miesta B, a riadiaceho zariadenia 2,ktoré riadi svetelné zdroje l podľa uloženej informácie relevantnej pre spracovanie pre príslušné spracovávacie miesto B. Svetelný lúč je pritom nosičom informácie relevantnej pre spracovanie priradenej príslušnému spracovávaciemu miestu B. Zariadenie ďalej obsahuje dve optiky 3 pre príjem svetelných lúčov vysielaných zo svetelných zdrojov l, ako i vyhodnocovaciu jednotku 4, ktorá slúži pre vyhodnotenie prijatých svetelných lúčov z hľadiska informácií relevantných pre spracovanie. Za vyhodnocovaciu jednotkou 4 je zaradená obrazovka 5 pre zobrazenie informácie relevantnej prespracovanie. S výhodou sa použijú svetelné zdroje l, ktorých vyslanésvetelné lúče sú premenné vo farbe. Farba svetelného lúča môže byt využitá ako informácia relevantná pre spracovanie a robotníkovi jednoduchým spôsobom môže ukázať napríklad skrutkovač W ako pracovný prostriedok, ktorý má byt použitý, Prídavne sa informácia relevantná pre spracovanie, napríklad spracovávací proces alebo dôležité spracovávacie parametre, ukladajú do pamäti a prenášajú prostredníctvom impulzov svetelného lúča. K tomuto účelu je príslušný svetelný zdroj 1 odpovedajúcim spôsobom riadený riadiacim zariadením 2. Poprípade je upravená kamera 6 pre snímanie spracovávacieho miesta po jeho spracovaní. Obrazové dáta obrazu snímaného kamerou 6 pre príslušné spracovávacie miesto B saAby bolo možné uskutočňovať automatické spracovanie, použije sa robot, ktorý je nosičom optiky 3 a vyhodnocovacieho zariadenia 4. Spracováva spracovávacie miesto B, označené vždy jedným svetelným lúčom, podľa informácie relevantnej pre toto spracovanie pomocou vopred stanoveného pracovného prostriedku W. Robot môže byť ešte prídavne vybavený kamerou 6 a zariadením 7 pre preskúšavaniesprávneho spracovania vyššie uvedeným spôsobom.Jedna zvláštna alternatíva môže spočívat v tom, že svetelnýSpôsob spracovania predmetu, systému alebo zariadenia K podľa vynálezu na rôznych spracovávacích miestach W je na obr. 2 znázornený svojimi podstatnými krokmi. V prvom kroku V 1 sa príslušné spracovávacie miesto B označí svetelným lúčom, ktorý slúži ako nosič informácie relevantnej pre spracovanie, poprípade ako dátová pamäť pre uloženie tejto informácie. Informácia relevantné pre spracovanie sa prostredníctvom impulzov svetelného lúčaa eventuálne prostredníctvom farby svetelného lúča uloží do pamäti

MPK / Značky

MPK: B25J 9/16

Značky: zariadenia, předmětů, spracovania, spôsob, zariadenie, příslušné, spracovávacie, systému

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e7034-sposob-spracovania-predmetu-systemu-alebo-zariadenia-a-prislusne-spracovavacie-zariadenie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob spracovania predmetu, systému alebo zariadenia a príslušné spracovávacie zariadenie</a>

Podobne patenty