Posuvné držadlo a vodiaca koľajnička pre zariadenie na prepravu osôb

Číslo patentu: E 5997

Dátum: 30.08.2005

Autori: Dürrer Albrecht, Miessbacher Herwig

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Predložený vynález sa týka posuvného držadla pre zariadenie na prepravu osôb, ako sú napríklad pohyblivé schody alebo pohyblivý chodník. Okrem toho sa vynález týka aj vodiacej koľajničky pre takéto posuvné držadlo a bočného obloženia zariadenia na prepravu osôb s balustrádou, s vodiacou koľajničkou, ktorá je na tejto upevnená, a s posuvným držadlomupevneným na vodiacej koľajničke.Zariadenia na prepravu osôb, či už pohyblivé schody alebo pohyblivé chodníky, sú zvyčajne na každej strane vybavené nekonečným, pohybujúcím sa posuvným držadlom, ktoré je synchrónne poháňané sprepravným zariadením osôb. Posuvné držadlo je vedené vo vodiacej koľajníčke, ktorá je upevnená na balustrádu. Spätná vetva prepravného zariadenia apohon posuvného držadla môžu byť uzatvorené V balustráde alebo umiestnené pod ňouNa tento účel používané posuvné držadlá sú zvyčajne z ohybného materiálu, aby boloumožnené obiehanie posuvného držadla okolo príslušných vodiacich a hnacích kladiek.Zvyčajne vykazuje posuvné držadlo prierez tvaru písmena C, pozostáva teda zo stredovej častí a dvoch bočných okrajových záhybov, ktoré obopínajú vodiacu koľajničku. Aby nebolo možné posuvné držadlo stiahnuť z vodiacej koľajničky, vyžaduje definovanú priečnu tuhosť, najmä voblasti okrajových záhybov. Posuvné držadlo musí byt teda v pozdĺžnom smere ohybné avpriečnom smere tvarovo stabilné. Uznámych posuvných držadiel tvaru písmena C sa na zhotovenie posuvných držadiel preto používa zväčša gumový materiál, ktorý je vo vnútri prierezu dodatočne vystužený tkaninou alebo vrstvou kordu. Takéto posuvné držadlo je uverejnené napríklad V US 5,255,772. Priečna tuhosť sa tu zaistí viacerými vloženými vrstvami ztvrdého materiálu. Výroba takéhoto posuvného držadlas viacerými priečne vystužujúcími vloženými vrstvami je ale náročné a drahé.DE 21 00 772 uverejňuje posuvné držadlo z flexibilného základového telesa, ktoré obsahuje stredovú časť a lemovú časti, pričom okraje je možné pomocou kĺbového uchytenia zahnúť okolo stredovej časti. Pri nasadení na vodiacu koľajničku sa okraje poskladujú pod prírubu vedenia, aby sa umožnilo ohýbanie posuvného držadla v obidvoch smeroch okoloV US 2, 879,881 je uverejnené posuvné držadlo, obsahujúce proñl vytvarovanýextrúziou taktiež takmer tvaru písmena C. Toto posuvné držadlo ale neklže voľne navodiacom systéme, ale je nasadené do dvoch prírub vodiacej koľajničky, s ktorými je spojené trecím stykom. Samotná vodiaca koľajničkaje posúvaná retazovým systémom. Konce ramienpísmena C sú v priereze mierne rozšírené, čo ale očividne neplní žiadnu funkciu.Na záver je známe aj posuvné držadlo (JP-A-l 0316348 a JP-A-07267562), u ktorého sú postranné okrajové záhyby zakrivené a týmto profilované a obopinajú vodiacu koľajníčku na jej postranných koncoch a pomocou výstupku eventuálne zasahujú do drážky na spodnejÚlohou vynálezu bolo navrhnúť posuvné držadlo tohto typu s jednoduchoukonštrukciou, ktoré môže byť ešte bezpečnejšie držané na vodiacej koľajničke.Posuvné držadlo podľa vynálezu je nárokované v nároku 1, účelná vodíaca koľajničkav nároku 14 a výhodné bočné obloženie prepravného zariadenia V nároku 15.Pri posuvnom držadle podľa vynálezu je proñlovaný úsek vyhotovený prostredníctvom vydutiny, ktorá je voditeľná v stope prípadne vo vodiacej drážke vodiacejkoľajničky a ktorá zaisťuje posuvné držadlo proti vykĺznutiu z vodiacej koľajničky.Posuvné držadlo so svojou vydutinou prípadne svojimi vydutinami je teda na vodiacej koľajníčke uchytené stopou prípadne vodiacou drážkou vyhotovenou vo vodiacej koľajničke. Ako stopa sa pritom označuje akékoľvek zariadenie prebiehajúce v pozdĺžnom smere vodiacej koľajničky, ktoré na vodiacej koľajničke uchytáva proñlovaný úsek, ako sú napríklad tvarované vložky, drážkovanie a podobne. Výhodnejšie je proñlovaný úsek uchytený tvarovým stykom vo vodiacej drážke a tak sa zamedzuje jeho vykĺznutiu. Preto už nie je potrebná priečna tuhost ohybného základového telesa na to, aby bolo toto pridržiavané na vodiacej koľajničke. O veľa viac môžu byť postranné okrajové záhyby úplne flexibilné a ohýbateľné voči stredovej oblasti základného telesa. Týmto je možné ľahké prispôsobenie azavedenie posuvného držadla do stopy.V prvej výhodnej forme uskutočnenia vykazujú postranné okrajové záhyby vyduté zhrubnutie, ktoré je možné tvarovým stykom začlenit aviesť vpríslušnej stope vodiacej koľajničky. Alternatívne vykazujú postranné okrajové záhyby zalomený úsek, ktorý spolu spríslušnou prírubou vodiacej koľajničky vytvára zárez. Uvažovaná je aj tretia forma uskutočnenia, v ktorej postrarmé okrajové záhyby nevykazujú žiadne zhrubnutie ani obdobné,ale na svojich koncoch vykazujú konštantnú hrúbku. Ak nie je materiál posuvného držadlazvolený príliš mäkký a stlačiteľný, je možné do príslušnej stopy vodiacej koľajničky zaviesťaj takýto profil bez toho, že by vykĺzol.V priebehu obežného pohybu kĺže profilovaný odsek v stope spravidla stacionámej vodiacej koľajničky. Z tohto dôvodu je stopa prípadne vodiaca drážka ako aj profilovaný úsek výhodnejšie vybavený povrchom snízkym trením. Výhodnejšie je proñlovaný úsek postranných okrajových záhybov pokrytý so špeciálnou klznou vrstvou. Táto pozostáva napríklad ztkaniny alebo pleteníny ztextílie alebo plastu. Rovnaká klzná plocha jevýhodnejšie vyhotovená medzi vodiacou koľajníčkou a ohybným základným telesom.Ohybné základné teleso je výhodnejšie zhotovené napríklad extrúziou ako plošný,pásový útvar s konštantnou alebo kontinuálne sa meniacou hrúbkou, môže mat ale aj tvar písmena C. Výhodnejšie je zhotovený zo zosieťovaného alebo termoplastického elastomémeho materiálu. Výhodné zosieťovateľné elastoméme materiály sú vyrobené na báze prírodného alebo syntetického kaučuku, vhodné termoplastické elastomérne materiály sú napríklad elastoméry uvedené v ISO 18064 ako sú TPE-U, TPE-V, TPE-O, TPE-S, TPE-A alebo TPE-E. Základné teleso môže byť vyrobene buď vcelkovom priereze zjedného elastomémeho materiálu alebo môže vykazovať jeden materiál jadra amäkšie alebo tvrdšie vonkajšie vrstvy. Vonkajšia vrstva môže byť vyhotovená farebne, vybavená potlačou,vybavená štruktúrovaným povrchom alebo úpravou povrchu. Takáto úprava môže mať napríklad antimikrobiálny účinok alebo môže byť vybavená vonnými látkami Alternatívne môže byť potlačený aj jednotný základový materiál základného telesa alebo môže byt vybavený povrchovou štruktúrou alebo povrchovou úpravou. Zvlášť výhodné je štruktúrupovrchu vyhotoviť z pohľadu haptiky ako zvlášť drsnú.Vo výhodnej forme vyhotovenia ohybne základné teleso obsahuje ťahaný prvok prebíehajúci vpozdĺžnom smere, ktorý môže byt vyhotovený napríklad z jedného alebo viacerých kovových pásov alebo z oceľových alebo textilných kordov. Tieto sú výhodnejšie vnorené v základnom telese. Ťahaný prvok slúži na absorpciu napäťového namáhaníaVďalšej forme vyhotovenia je elastomérne základné teleso vyhotovené z jedného alebo viacerých elastomérnych materiálov, pričom je vytvorený bud jednotným materiálom jadra s odlišným obalovým materiálom alebo je vytvorená krycia platňa tvoriaca odkladaciuplochu ruky s odlišnou podkladovou platňou základného telesa.Podľa ďalšieho aspektu je vynález zameraný na vodiacu koľajničku pre posuvnédržadlo zariadenia na prepravu osôb, ktorá v podstate vykazuje profil písmena T s homýrnpriečnym nosníkom. Vodiaca koľajnička vykazuje pod priečnym nosníkom na obidvoch stranách stopu prípadne vodiacu drážku, do ktorej je možné zaviesť profilovaný odsek postranných okrajových záhybov posuvného držadla. Týmto spôsobom sa zamedzí sklznutiu posuvného držadla z vodiacej koľajničky. Výhodnejšie je posuvné držadlo udržiavané prostredníctvom zárezu V stope, ktorá môže byt tvorená stenou prebiehajúcou v pozdĺžnomVodiaca koľajnička môže byt zhotovená z kovu, napríklad hliníka, alebo z plastu akoĎalej je vynález zameraný na obloženie stien zariadenia na prepravu osôb, na ktoromje upevnená vodiaca koľajnička.Vynález teraz bude bližšie opísaný na základe výhodných foriem uskutočneniaObrázok zobrazuje priečny rez cez vodiacu koľajničku s nasadeným posuvnýmdržadlom podľa prvého príkladu uskutočnenia vynálezu.Obrázok 2 zobrazuje čiastočný priečny rez cez vodiacu koľajničku s nasadenýmposuvným držadlom podľa druhého príkladu uskutočnenia vynálezu.Na obrázku l je možné vidieť ešte homú časť sklenej balustrády 7. Na tejto je upevnená vodiaca koľajnička 4 z plastu alebo kovu, ktorá má prierez približne tvaru písmena T. Za účelom úspory materiálu sú bočné krídla priečneho nosníku 5 duté. Na vonkajšej strane má vodiaca koľajnička pokiaľ možno povrch s minimálnym trením alebo má povrch potiahnutý. Na spodnej strane obidvoch priečnych ramien 5 obsahuje vodiaci prvok vždy jednu vytvarovanú stenu 8 a, 8 b, ktorá spoločne so spodnou stranou priečneho nosníka vytvárastopu alebo vodiacu drážku.Posuvné držadlo, ktoré má v priereze tvar písmena C, je v podstate zložené zohybného základového telesa 1, ktoré svojimi flexibilnýmí postrannými okrajovými záhybmi 2 a, 2 b obopína priečny nosník 5 vodiacej koľajničky. Na koncoch okrajových záhybov sa nachádzajú zhrubnutia 6 a, 6 b, ktoré sú nasunuté do vodiacej drážky vodiacej koľajničky a tam sú tvarovým stykom fixované proti postrannému vyklznutiu. Výhodnejšie je zárez vodiacej drážky alebo stopy taký malý, že vyduté zhrubnutia 6 a, 6 b je možné do ich príslušnej stopy vtlačit s vynaložením primeranej sily. V závislosti od vytvarovania stopyazárezu môže byt sila, ktorá zaisťuje okrajové záhyby proti vykĺznutiu, väčšia ako sila

MPK / Značky

MPK: B66B 23/22, B66B 23/00

Značky: vodiaca, osôb, zariadenie, koľajnička, posuvné, prepravu, držadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e5997-posuvne-drzadlo-a-vodiaca-kolajnicka-pre-zariadenie-na-prepravu-osob.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Posuvné držadlo a vodiaca koľajnička pre zariadenie na prepravu osôb</a>

Podobne patenty