Predĺžená karoséria automobilového vozidla

Číslo patentu: E 5556

Dátum: 13.02.2007

Autor: Bouchy Laurent

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Predložený vynález sa týka predĺženej karosérie automobilového vozidla.Predložený vynález sa prednostné používa pre úžitkové vozidlá vzadu uzatvorené dvoma dverami alebo pre valník. Predĺžená karoséria je odvodená od krátkej karosérie obsahujúcejpätu konštrukcie obločnice s ohybom opíerajúcim sa o bočnú stenu kabíny posádky.Aby bolo možné ponúknuť klientele čo najväčšiu rozmanitosť variantov jedného modelu daného automobilového vozidla, je vyvinutý základný model anaň sa pridávajú osobitné doplňujúce prvky pre ten variant, ktorý je želané získať. Tento spôsob, akým sa postupuje, je osobitne použiteľný, keďže jeden variant automobilového vozidla predstavuje len malépercento dennej výrobnej kadencie.Obrázok 1 zpripojených nákresov znázorňuje túto koncepciu používania na príklade úžitkového automobilového vozidla typu malého dodávkového automobilu uzatvoreného vzadu dvoma krídlami dverí. Na tomto pohľade vperspektíve vidno veľmi schematicky krátku karosériu 10 so strechou l, zadný základný prstenec 2, ľavý bočný panel 3, pravý bočný panel 4 (symetrickým spôsobom). Táto karoséria 10 je predĺžená prostredníctvom dlhej a špecifickej päty konštrukcie obločnice 20, majúcej svoj vlastný zadný prstenec 5. Navyše predlžená karoséria vo všeobecnosti vyžaduje položenie neohybnej medziľahlej priečky, abyObrázok 2 znázorňuje vo vodorovnom reze klasické riešenie pravej časti karosérie, pohľad v smere chodu vozidla dopredu. Pravá časť päty konštrukcie obločnice 2 sa opiera prostredníctvom ohybu o pravú bočnú stenu 7 kabíny posádky automobilového vozidla. Päta konštrukcie obločnice 2 je predlžená dozadu automobilového vozidla rozširujúcim dielcom 5 päty konštrukcie obločnice. Aby sa zabránilo napätiu okolo pozdĺžnej osi karosérie, je namontovaná výstuž rozšírenia 8 medzi rozširujúcim dielcom 5 a rozšírením 9 bočnej stenykabíny posádky. Obrázok 2 ukazuje konečne tiež polohu žliabku 11.Táto tradičná koncepcia je podľa rozličných aspektov dost nákladná. Po prvé, náklady na koncepciu avyhotovenie nástrojov potrebných na výrobu rozširujúcich dielcov sú výraznevysoké, predovšetkým vzhľadom krelatívne nízkej produkcii, pre ktorú sú tieto nástrojepoužívané. Navyše, táto koncepcia vyžaduje komplexnú logistiku vzmysle skladovania,potom prepravy rozširujúcich dielcov do výrobne alebo na montážny post. Potom, rovnako v prípade robotizovanej montáže ako v prípade montáže mechanikom, rozširujúce dielce siZ tohto dôvodu niektorí výrobcovia automobilových vozidiel a niektorých karosérií sa uchýlili k hybridnej technike, to znamená rozširujúce dielce sú prilepené na základnú karosériu a priskrutkovane na ňu na miestach pripravených za týmto účelom. Na konci takto nadstavená karoséria je povrchovo upravená, aby mohla byť nalakovaná na malej manuálnejTáto hybridná technika má výhodu V tom, že nenamšuje rytmus alebo kadenciu základnej výroby, ale V každom prípade vysoké výrobné a logistické náklady predsa nie sú znížené. FR2771697 A predstavuje karosériu podľa preambuly z patentového nároku 1.Cieľom vynálezu je navrhnúť koncepciu predĺženej karosérie, ktorá umožňuje zjednodušiť výrobu karosérie a ktorá predovšetkým umožňuje významne redukovať náklady na výrobua uskladňovanie rozširujúcich dielcov a náklady na pracovnú silu alebo zásahy robotmi počasCieľ vynálezu je dosiahnutý s predĺženou karosériou úžitkového automobilového vozidla,predĺžená karoséria je odvodená od krátkej karosérie obsahujúcej pätu konštrukcie obločnices ohybom opierajúcim sa o bočnú stenu kabíny posádky.V súlade svynálezom predĺžená karoséria obsahuje druhú pätu konštrukcie obločnice identickú s prvou pätou konštrukcie obločnice a posunutú voči nej v smere pozdĺž karosérie,obidve päty konštrukcie sú navzájom spojené spojovacím prvkom piat konštrukciePredlžená karoséria podľa vynálezu vychádza teda zmodifikácie ohybu opierajúceho sa o bočnú stenu kabíny posádky, spojenej s modiñkáciou zadnej častí prechodu zadného kolesa. Vďaka týmto modifrkáciám získava sa predĺženie päty konštrukcie obločnice a eliminovanie dvoch osobitných dielcov, zložitých adrahých, používaním jednoduchého ahospodárnehospojenia piat konštrukcie obločnice.Vkonečnom dôsledku namiesto osobitných rozširujúcich dielcov používaných pred vynálezom predĺžená karoséria podľa vynálezu používa dve identické päty konštrukcieobločnice osovo posunutá jednu voči druhej na dĺžku želateľného predĺženia karosérie.Vďaka takémuto usporiadaniu podľa vynálezu nástroje používané pre základnú karosériu môžu byť tiež použité pre predĺženú časť. Takto postačuje predpokladať jediný osobitnýnástroj pre vyhotovenie spojenia medzi dvoma po sebe idúcimi pätami konštrukcie obločnice.Pokiaľ sa týka stability karosérie, usporiadania podľa vynálezu prinášajú výhodu v možnostipreviesť torziu z identického zadného prstenca na krátku verziu alebo na základ karosérie.Podľa jedného variantu realizácie vynálezu, rovnako dve päty konštrukcie obločnice sú navzájom spojené časťou bočnej steny kabíny posádky, predĺženej rozšírením bočnej stenyPodľa iného variantu realizácie vynálezu zadná časť prechodu zadného kolesa obsahuje rozšírenie smerom nadol, ktoré umožňuje ukryť otvor vytvorený vprvej päte konštrukcie obločnice, uvedený otvor je dôsledkom prirazenia druhej päty konštrukcie obločnice narozšírenie bočnej steny kabíny posádky.Vkonečnom dôsledku, vprípade kedy podľa vynálezu prvá a druhá päta konštrukcie obločnice sú identické, ich oddelenie je podmienené ich prirazením na zodpovedajúcu bočnú stenu kabíny posádky a na rozšírenie bočnej steny kabíny posádky, ktoré majú rozličné tvary. Bočná stena kabíny posádky obsahuje výklenok smerom dovnútra vozidla v blízkosti zadnej časti prechodu kolesa. Tento výklenok je predpokladaný pre integrovanie zadného prstenca (neznázorného). Tento výklenok je relatívne včlenený na úrovní bočnej steny kabínyposádky, zatial čo je v úrovni výklenku relatívne horizontálne.Cieľ vynálezu sa tiež dosahuje s automobilovýrn vozidlom majúcim takú predĺženú karosériu,ako je opísané vyššie. Ďalšie charakteristiky a výhody predloženého vynálezu vyplynú z nasledujúceho opisuOpis je uskutočnený s odkazmi na pripojene obrázky, na ktorých- obrázky l a 2 znázorňujú princíp karosérie predlženej tradičným spôsobom,- obrázok 3 znázorňuje usporiadania karosérie predlženej podľa vynálezu a,- obrázok 4 ukazuje, ako detail z karosérie podľa vynálezu, zónu modifkácie prechoduObrázok 3 znázorňuje usporiadania vynálezu pre predĺženú karosériu vpohľade podľahorizontálneho rezu pravej časti karosérie, predok karosérie je na obrázku umiestnený naľavo.Možno teda predovšetkým pozorovať, že vynález preberá časť predošlých usporiadaní znázomených na obrázkoch 1 a 2. Takto predĺžená karoséria obsahuje prvú pätu konštrukcie obločnice 2 A apostranný panel tvoríaci bočnú stenu kabíny posádky 17. Päta konštrukcie obločnice ZA sa opiera prostredníctvom ohybu 6 na pravú bočnú stenu 17 kabíny posádkySpôsobom rozdielnym oproti tradičnej koncepcii predĺžená karoséria podľa vynálezu obsahuje okrem iného druhú pätu konštrukcie obločnice 2 B zhodnú s prvou pätou konštrukcie obločnice 2 A a umiestnenú ako osovo vzdialenú smerom dozadu vozidla, takto je spojovacídiel piat konštrukcie obločnice 15 vsunutý medzi dve päty konštrukcie obločnice 2 A, 2 B.Na bočnej stene kabíny posádky možno nájsť vpodstate štruktúru spred vynálezu, to znamená dielec bočnej steny kabíny posádky 17 je predĺžený rozširujúcim dielcom bočnejsteny kabíny posádky 19.Obrázok 4 ukazuje ako Výňatok dve päty konštrukcie obločnice 2 A, 2 B oddialené jedna od druhej.Zadná časť prechodu zadného kolesa 21 obsahuje zónu modifikácie 22 prechodu kolesa.Podľa vynálezu zadná časť prechodu zadného kolesa 21 obsahuje rozšírenie 22 smerom nadol, ktoré umožňuje skryt otvor vytvorený v prvej päte konštrukcie obločnice 2 A, uvedenýotvor je dôsledkom prírazenia druhej päty konštrukcie obločnice 2 B na rozšírenie bočnejsteny kabíny posádky 19.

MPK / Značky

MPK: B62D 33/00

Značky: predĺžená, karoséria, automobilového, vozidla

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e5556-predlzena-karoseria-automobiloveho-vozidla.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Predĺžená karoséria automobilového vozidla</a>

Podobne patenty