Použitie gama žiareniu odolných RFID čipov vo farmaceutických zariadeniach

Číslo patentu: E 5178

Dátum: 08.08.2007

Autor: Burke Aaron

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Opis Použitie RFID čipov sa stalo bežným, zvlášť pri riadení prostriedkov, presnejšie v aplikáciách spojených s riadením zásob. Použitie RFID čipov umožňuje napríklad sledo vanie výrobnej linky a pohyb prostriedkov alebo súčastí zásobovacím reťazcom.Na ďalšie objasnenie tohto prístupu, výrobná jednotka môže nalepovať RFID čipy na súčasti keď tieto vstupujú do výrobného zariadenia. Tieto súčasti sa potom vložia do výrobného toku, kde tvoria čiastkové zostavy v kombinácii s ďalšími súčastämi, a nakoniec vedú k výslednému výrobku. Použitie RFID čipov umožňuje osobám vo výrobnej jednotke sledovať pohyb špecifických súčastí celým výrobným procesom. Tiež to umožňuje jednotke,aby bola schopná identifikovať špecifické súčasti, ktoré obsahuje ľubovoľná čiastočná zostavaNavyše, použitie RFID čipov bolo schválené aj V lekárenskom a farmaceutickom priemysle. Vo februári 2004 Federálny úrad pre kontrolu potravín a liekov Spojených Štátov vydal správu schvaľujúcu použitie RFID čipov na označovanie a sledovanie liekov. Toto je pokus ako poskytnúť pôvod a obmedziť prenikanie falzifikátov predpísaných liekov na trh aOd svojho uvedenia sa RFID čipy použili vmnohých aplikácíách, ako napríklad na identifikáciu a poskytovanie informácií na riadenie procesu pri filtračných výrobkoch. U.S. patent 5,674,381 vydaný Den Dekkerom vroku 1997 uvádza použitie elektronických značiek v spojení s filtračným prístrojom a vymeniteľnými ñltračnými zostavami. Patent uvádza presnejšie filter obsahujúci elektronickú značku, ktorá má čítaciu/zapisovaciu pamät a sním spojený ñltračný prístroj, ktorý obsahuje čítacie prostriedky reagujúce na značku. Elektronická značka je prispôsobená na počítanie aukladanie skutočných prevádzkových hodín vymeniteľnćho filtra. Filtračný pristroj je prispôsobený umožniť použitie alebo odmietnutie filtra na základe tohto čísla v reálnom čase. Patent tiež uvádza, že elektronickáznačka sa môže používat na ukladanie identifikačných informácií o vymeniteľnom ñltri.Patentová prihláška od Baker a kol., vydaná v roku 2005 ako U.S. patentová prihláška č. US 2005/O 205658, uvádza systém sledovania procesného zariadenia. Tento systém obsahujepoužitie RFID čipov v spojení s procesným zariadením. RFID čip je opísaný ako schopnýukladania najmenej jednej sledovateľnej udalosti. Tieto sledovateľné udalosti sú vymenovávanć ako čistiace dáta, a dávkové procesné dáta. Publikácia tiež uvádza RFID čítačku, ktorá sa môže pripojiť k PC alebo k intemetu, kde sa nachádza databáza procesného zariadenia. Táto databáza obsahuje väší počet sledovateľných udalostí a môže poskytovať informácie užitočné pri určovaní času životnosti procesného zariadenia na základe akumulovaných dát. Prihláška zahŕňa použitie tohto typu systému s rôznymi procesnýmizariadeniami, ako sú napríklad ventily, pumpy, filtre a ultrafialové lampy.Ďalšia patentová prihláška, podaná od Jomitz a kol. a zverejnená v roku 2004 ako U.S. patentová prihláška č. 2004/0256328, uvádza zariadenie a spôsob na sledovanie integrity čistiacej sanitárnej techniky. Táto publikácia opisuje použitie filtrov obsahujúcich pamäťový čip na základnej doske a komunikačné zariadenie, V spojení s filtračnou stanicou. Filtračná stanica pôsobí ako monitorovacie a testovacie zariadenie integrity. Táto prihláška tiež uvádza súbor krokov, ktoré sa majú použit na zabezpečenie integrity filtračných prvkov používaných v puzdrách na viacnásobné použitie. Tieto kroky obsahujú dopytovanie pamäťového prvku na overenie typu filtra, ktorý je používaný, údajov jeho okrajových hodnôt a jeho výrobných výstupných dát.Napriek zlepšeniam, ku ktorým došlo počas používania RFID čipov, existujú ďalšie oblasti, ktoré neboli uspokojivo vyriešené. V súčasnosti napríklad nemôžu byť RFID čipy používané v prostredí, ktoré vyžaduje alebo využíva žiarenie. Toto je spôsobené skutočnosťou, že pamäťové ukladacie zariadenie nachádzajúce sa vo RFID čipe nemôže odolávať žiareniu. Pri podrobení žiareniu, presnejšie gama žiareniu, sa obsah týchto pamäťových prvkov poruší, následkom čoho sú vyradené ako nepoužíteľné v tomto prostredí. Existuje však veľký počet aplikácií, ako napríklad lekárenský a farmaceutický priemysel, kde ožarovanie systému je požadované. Preto by bolo pre tieto a ďalšie odvetvia priemyslu veľmi výhodnémať k dispozícii RFID čip, ktorý môže odolávat žiareniu bez straty alebo poškodenia dát.Nedostatky doterajšieho stavu techniky prekonáva predložený vynález, ktorý opisuje systém a spôsob na použitie RFID čipov v prostrediach, v ktorých sa používa žiarenie. RFIDčipy sú zabudované do rôznych prvkov farmaceutického systému, čím umožňujú zákazníkovinahrávať relevantné infonnácie o prvku, ako napríklad číslo šarže, dátum výroby, testovacie parametre, atď Čípy sa na prvky môžu aplikovať počas výroby alebo okamžite po konečnej montáži a môžu sa podrobiť sterilizačnému procesu bez rizika straty alebo poškodenia dát. Pamäťové zariadenie včipe používa technológiu, ktorá nezávisí od ukladania náboja akomechanizmu na ukladanie informácií.Prehľad obrázkov na ýkresochPoužitie RFID čipov sa stáva čoraz bežnejším. V určitých aplikáciách je však ich použitie obmedzené alebo nemožné. Napriklad ľubovoľné prostredie, v ktorom musí byť čip podrobený žiareniu, poruší alebo zničí obsah pamäťového zariadenia v čipe. Zariadenia, ktoré sú ožarované gama žiarením, ako napríklad farmaceutické prvky, alebo na ktoré sa pôsobí röntgenovým lúčom, ako napríklad zariadenia, ktoré prechádzajú letiskovými bezpečnostnými systémami, nemôžu V súčasnosti používať RFID čipy. Pre výrobky používané v týchto prostriedkoch sa preto musia nachádzať alternatívne riešenia. V niektorých prípadoch je napríklad ku zariadeniu pripevnený jednoduchý čiarový kód, a databáza sa používa na ukladanie a získavanie relevantných informácií spojených s čiarovým kódom. Inými slovami,pamäťový prvok čipu je doslova vybraný a udržiavaný na inom mieste. Zatiaľ čo tento prístup umožňuje ukladanie a získavanie dát spojených so zariadením, vyžaduje počítačový prístup a vzdialenú databázu na ukladanie. Toto riešenie je navyše komplikované, ak obidvaja, výrobca zariadenia a užívateľ zariadenia, chcú mať prístup a aktualizovať informácie spojené so zariadením. Také usporiadanie vyžaduje spoločný prístup do databázy, čo môže byť obtiažnealebo nemožné pre potrebu utajenia a ochrany údajov.Druhé riešenie zahŕňa pripevňovaníe RFID čipu vmieste procesu po ožarovaní zariadenia. Na farmaceutické prvky sú napríklad často pôsobí gama žiarením. Aplikácia RFID čipu po tomto kroku môže obísť problém poškodzovania pamäti. Údaje spojené s prvkom,ktorý sa vytvoril pred krokom ožarovania, však musia byť nejako uložené a spojené so zodpovedajúcim prvkom tak, aby neskôr pripevňovaný čip obsahoval všetky požadovanéTretím riešením je zakázať používať ožarovanie zariadenia. Užívatelia preto musia nájsť alternatívny prístup na získanie výsledkov dosahovaných ožarovaním zariadenia (ako jenapríklad sterilizácia). Žiadne z týchto riešení zjavne nie je optimálne.Malo by sa poznamenať, že aj keď predložená prihláška opisuje použitie RFID čipov,vynález týmto nie je obmedzený. Základným problémom, ktorý sa má vyriešiť, je obmedzenie používaného pamäťového zariadenia, a toto nie je obmedzené na určitý komunikačný protokol. Takže zatiaľ čo pamäťové zariadenia vo RFID čipoch sú jasne ovplyvňované ožarovaním, rovnako tak sú ovplyvňované zariadenia, ktoré používajú pamäťové zariadenia s inými komunikačnými protokolmi, ako napríklad Zigbee (IEEE 802.15.4), Bluetooth (IEEE 802.l 5.1), WiFi (IEEE 802.1 l), IrDA, a ďalší.J adrom problému je neschopnosť tradičných pamäťových zariadení odolávať žiareniu. Toto je veľmi dobre známy problém, a ovplyvňuje všetky typy pamätí, vrátane FLASH,EEPROM, DRAM a SRAM. Pretože všetky zo vyššie uvedených pamäťových zariadení používajú na reprezentovanie hodnoty každého binámeho bitu, uložený náboj, každé z nich je citlivé na poruchy spôsobené žiarením. V tomto prípade, je náboj uložený v kondenzátore, ožarovaním bud znížený alebo zvýšený, čím je ovplyvnená jeho hodnota.Existujú ďalšie pamäťové technológie, ktoré používajú iné mechanizmy, ako je ukladanie náboja na udržanie hodnoty bitu. FRAM alebo fero-elektrické RAM napríklad používajú molekuly s bi-stabilnou štruktúrou na ukladanie stavu, pričom jedna zo stabilných molekulárnych konfigurácii reprezentuje l a ďalšia stabilná konfigurácia reprezentuje O. Niekoľkými všeobecnými molekulami používanými vFRAM sú PZT (olovo-zirkoničitantitaničitan), SBT (olovo-bizmut-tantaličnan) aBLT (lantánom substituovaný bizmuttantaličnan). Každá má stredný atóm v kubickej jednotkovej bunke s dipólovým momentom. Tieto molekuly prepínajú medzi týmito dvoma stabilnými stavmi na základe pôsobenia elektrického poľa na molekulu. Pretože tieto bunky sú závislé od elektrického poľa, viac ako od ukladania náboja, pamäte využívajúce tento mechanizmus sú oveľa menej citlivé na gama a ďalšie typy žiarenia ako tradičné polovodičové pamäťové štruktúry. Fero-elektrické zariadenia sú dobre známe a sú detailnejšie opísané v U.S. patente č. 3,728,694, vydanom

MPK / Značky

MPK: G11C 11/22, G11C 11/02

Značky: čipov, farmaceutických, zariadeniach, odolných, použitie, žiareniu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e5178-pouzitie-gama-ziareniu-odolnych-rfid-cipov-vo-farmaceutickych-zariadeniach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie gama žiareniu odolných RFID čipov vo farmaceutických zariadeniach</a>

Podobne patenty