Spôsob výroby nosného pásu a nosný pás

Číslo patentu: E 5029

Dátum: 08.09.2005

Autor: Tůma Jan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

vynález sa týka spôsobu výroby nosného pásu z vopred zadatelného množstva plastového materiálu s množstvom vytvarovaných prvkov, ktoré sa vytvarujú v tvarovacích dutinách tvarovacieho nástroja. Ďalej sa vynález týka nosného pásu s množstvom vytvarovaných prvkov.Z W 0 02/13647 A 2 je známy spôsob výroby osinového uzáveru (suchého zipsu) s množstvom v jednom kuse s nosičom spojených a symetricky usporiadaných vytvarovaných prvkov vo forme zahákovávacích prostriedkov takého druhu, že vždy sa stopka vybavená hlavou pri tvarovatelnej hmote privádza do tvarovacej zóny medzi prltlačný nástroj a tvarovací nástroj. Pri známom spôsobe pri pohľade v pozdĺžnom reze príslušnej vytvarovanej dutine sa oproti ležiace vymedzovacie steny priebežne vybavujú konvexným priebehom pásu, pričom sa dosahuje plynulo prebiehajúci prechod medzi tvarmi prierezu stopky a hlavy pre zahákovávací prostriedok nosiča tak,že nastáva hladký proces odformovávania. iZ DE 198 28 856 C 1 je známy spôsob výroby časti suchého zipsu s množstvom v jednom kuse s nosnými pásom vytvarovaných zahákovávacích prostriedkov ako vytvarovaných prvkov, pri ktorom sa termoplastický materiál privádza do medzery medzi prltlačným nástrojom a tvarovacim nástrojom, pri ktorom sa ako tvarovací prvok na tvarovacom nástroji používa sitko, ktoré má priebežné dutiny a pri ktorom sa zahákovàvacie prostriedky vytvoria tak, že termoplastícký materiál vdutinách sitka vytvrdne prinajmenšom čiastočne, pričom sa používa taký tvarovací nástroj, aby strana sitka, odvrátená od prítlaćného nástroja mala druhý tvarovací prvok. spolupôsobiaci s týmito dutinami, ktorým sa tvaruje termoplastický materiál.Z EP 1 028 639 B 1 je známy spôsob výroby nosného pásu z materiálu s viacerými stopkami, ktoré sa rozprestierajú najmenej z jednej strany pásu, pričom spôsob zahŕňa nasledujúce kroky- zvolenie najmenej prvého materiálu pre prvú vrstvu materiálu,- zvolenie najmenej druhého materiálu pre druhú vrstvu materiálu,- tavné tvarovanie prvej vrstvy s prvým povrchom a druhým povrchom z prvého materiálu,- tavné tvarovanie druhej vrstvy s povrchom a druhým povrchom z druhého materiálu,- spojenie prvých povrchov vrstvy prvého a druhého materiálu, počas ktorého sa vrstvy nachádzajú v roztavenom stave, na vytvorenie viacvrstvovej fólie a- vytvorenie viacerých stoplek na najmenej druhom povrchu vrstvy druhého materiálu- pritom tento tvarovací krok zahŕňa tvarovanie viacerých stopiek z najmenej pNého materiálu a/alebo druhého materiálu a spôsob ďalej zahŕňa krok ovládania podmienok spracovanie a hrúbky, viskozity a relatívnych veľkostí prvého a druhého materiálu tak, že prvý materiál ktorý vytvára prvú vrstvu, vyčnieva do alebo cez stopky, vytvarované na druhom povrchu druhej vrstvy a tvorí čast stopíek.Ďalej je z európskeho spisu známy pás, ktorý sa vyrába týmto spôsobom. So známym riešením sa najmenej jedna z dvoch vrstiev materiálu vytvorí spoločným vytlaćovaním plastového materiálu, pričom v ďalšom kroku spôsobu sa konce stopiek kalandrujú dalším tvarovacim valcom,aby sa získal hríbovitý háčikový zapínací materiál.So známym spôsobom sa dá získat množstvo rozličných foriem vyhotovenia suchého zipsu, výhodne s hrlbovitýml časťami suchého zipsu, ktoré sú charakterizované tým, že prlslušný zapínací prvok (stopka a hlava) je vytvarovaný masívne, t.j. pozostáva priebežne z plastového materiálu.Z EP-A-O 661 007 je známy spôsob výroby nosného pásu z vopred zadateíného množstva plastového materiálu s množstvom vytvarovaných prvkov, ktoré sa tvarujú vtvarovacích dutinách tvarovacieho nástroja, pri ktorom privedením podtlaku, najmenej pri časti tvarovacích dutín, sa privedie vždy také množstvo plastového materiálu na časť steny formy príslušnej tvarovacej dutiny, že vo vnútri vytvarovaného prvku vznikne slučkový upevňovací prvok, ktorý priečne k smeru nosného pásu má na oboch stranách otvor do okolia, aby takto ponúkol možnost zaseknutia zahákovávacieho prostriedku zospodu, ktorý pri tvare vyhotovenia podľa známeho riešenia s nim korešponduje množstvom slučkových upevñovacích prvkov na strane nosného pásu,pri inej forme vyhotovenia však bol usporiadaný oproti a pri ďalšej forme vyhotovenia celkom vynechaný tak, že nosný pás mal len smerom von otvorené slučkové upevňovacie prvky.vychádzajúc z tohto stavu techniky, vynález si kladie za úlohu preto ďalej zlepšiť známe spôsoby a zapinacie systémy, aby sa rozšírili možnosti ich používania. Z toho vychádzajúca úloha je riešená spôsobom so znakmi nároku 1 v celosti, ako aj produktom so znakmi nároku 8.-2 Podľa charakteristickej časti nároku 1 je sposob podľa vynálezu charakterizovaný tým, že príslušný vytvarovaný prvok je vytvorený ako hríbovitý zahákovávací prostriedok tak, že hlavička sa pripája na stopku, ktorá dalej prechádza do patky avzahákovávacom prostriedku je rotačne symetricky usporiadané kavita a tiahne sa od pätky cez stopku prinajmenšom po hlavu. Príslušný vytvarovaný nosný pás podľa vynálezu sa vyznačuje tým, že jednotlivé vytvarované prvky majú najmenej čiastočne kavitu, ktorá sa tiahne rotačne symetricky vo vnútri hríbového zahákovávacieho prostriedku a to medzi pätkou a hlavičkou príslušného vytvarovaného prvku.S riešením podľa vynálezu je možné vgeometricky takmer ľubovoľne zadateíných vytvarovaných prvkoch zabezpečiť kavitu, taktiež dutinu, ktorou sa dá dosiahnuť množstvo výhod. Okrem úspory materiálu atým hmotnosti, čo pôsobí výhodne aj na výrobné náklady, dajú sa vzdušnou dutinou dosiahnuť lepšie tepelno-izolačné vlastnosti aokrem iného sa dá stanovením objemu kavity nastaviť tuhosť vytvarovaného prvku tak, že táto má nastaviteínú poddajnosť vo vopred nastaviteľných hraniciach. Nakoniec hrá zvláštnu úlohu, ked vytvarovaný prvok podľa vynálezu je koncipovaný ako hríbový háčikový zapínacl materiál s následkom, že pri interakcii s flaušovým materiálom alebo príslušným iným háčikovým zapínacim materiálom sa prvky navzájom interagujúce na vytvorenie zapnutého suchého zipsu môžu pod zapínacim tlakom voči sebe ľahšie pohybovať, čo výrazne zlepšuje správanie sa pri zábere. Takto vylepšeným záberovým správaním však potom može navzájom interagovať viacero zapínacích prvkov, čo dalej výhodne pôsobí na hodnoty pevnosti odlupovania zipsu a tým može viesť k zvýšeniu zapínacích síl.Vďalšom, včom sa zrejme kavity dajú využiť, vzniká napríklad možnost priamo pri výrobnom procese alebo neskôr priviesť vstrekovacími dýzami farbiace médium tak, že môže odpadnút dodatočný proces farbenia nosného pásu svytvarovanými prvkami, hlavne vo forme háčikového zipsu, pri ktorom sa farba musí najprv natlačit. Okrem obvyklých farieb možno takto nanášať ako médium aj svietiace pigmenty alebo podobne. Ďalej vzniká možnosť týmto spôsobom vytvorené kavity vo vytvarovaných prvkoch otvorit na ich strane odvrátenej od nosného pásu buď aktuálne pri výrobnom procese, alebo neskôr pomocou príslušných zárezov tak, že takýmto spôsobom sa vo vytvarovaných prvkoch vytvoria kapiláry, s ktorými sa dajú realizovať samočistiace povrchy (Iotusový efekt), ktoré svojim tvarovaním majú potom kapilarny účinok ked sa dbá na to,aby pomer kapilárnej energie K a adhéznej energie A bol vačší ako 1 (pozri aj DE 102 07 193 A 1).Okrem toho sa dá spôsob podľa vynálezu navrhnúť výrobno-technicky bezpečný a nákladovo výhodný a hlavne sa da získať pomocou jedného výrobného kroku materiál háčikového zipsu, pričom čiastočne vznámom stave techniky sú zaznamenané vlackrokové spôsoby s dodatočným kalandrovaním voľných koncov stopiek kvôli vytvoreniu hlavy. Ďalšie výhodné formy riešenia podľa vynálezu sú predmetom ostatných nárokov, Vďalšom sa bližšie vysvetll podľa výkresov spôsob podľa vynálezu na základe jednej formy vyhotovenia. Pritom v principialnom zobrazení a nie podľa mierky zobrazujeObrázok 1 silne schematicky zjednodušený ačiastočne vreze nakreslený pohlad zboku na zariadenie na uskutočňovanie spôsobu podľa vynálezuObrázok 2 perspektívne zobrazenie dvoch navzájom zasunutých sitiek kvôli zvýrazneniu rozsahovo zobrazenej, v prehnanej velkosti, dutiny vytvorenej otvormi sitiekObrázok 3 v silne zväčšenom zobrazení pozdĺžny rez usporiadania podľa zobrazenia obrázku 2Obrázok 4 zahákovávací prostriedok, ako sa dá vyrobit pomocou zariadenia podľa zobrazení obrázkov 1 až 3Obrázoks pohľad zhora na nosný pás, vyrobiteľný so zariadením podľa obrázku 1 až 3,sviacerými zahákovávacími prostriedkami ako vytvarovanými prvkami podľa čiastočného zobrazenia obrázka 4.Obrázok 1 uvádza schematické zobrazenie časti zariadenia na uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu s vytláčacou hlavou 1, ako prívodného prostriedku pre plastový materiál,nachádzajúci sa v plastickom alebo kvapalnom stave, ktorý sa ako pás, ktorého šírka v podstate zodpovedá šírke vyrábanej časti suchého zipsu, privádza do medzery medzi prítlačným nástrojom 3 a tvarovacím nástrojom 5. Ako prítlačný nástroj sa predpokladá prítlačný valec a pri tvarovacom nástroji sa jedná o, ako celok pomocou 5 označený, tvarovací valec. Oba valce sú poháňané vsmeroch otáčania uvedených na obrázku 1 zaoblenými šípkami 7 a 9 tak, že medzi nimi sa3 vytvorí dopravná medzera, cez ktorú sa dopravuje plastový materiál vsmere dopravy, pričom zároveň sa v medzere ako v tvarovacej zóne tvaruje plastový pas na nosný pás 10 časti suchého zipsu anosný pás 10 na strane obrátenej ktvarovaciemu valcu 5 získava tvarovacími prvkami tvarovacieho valca vytvarovanie potrebné na vytvorenie zahákovávacích prostriedkov.Na tento účel má tvarovací valec na obvode ako tvarovaciu vrstvu sito 11 sjednotlivými tvarovacími dutinami 12. Takáto tvarovacia dutina 12 je napríklad znovu zobrazená zväčšená na obrázku 3. Ďalej sú tvarovacie dutiny 12, čo nie je bližšie zobrazené, rozdelené pravidelne po vonkajšom obvode v pozdĺžnom smere tvarovacieho valca so svojim sitom 11, pričom rozdelenie a počet sa dá voľne voliť. Obrázok 3 znovu uvádza pozdĺžny rez príslušnej použitej tvarovacej dutiny 12, pričom vymedzovacie steny 13, ležiace v pozdĺžnom reze proti sebe, majú priebežne konvexný priebeh dráhy 14. Rozumíe sa, že vymenované obe vymedzovacie steny 13 sú vzhľadom na podstatu rotačno-symetrickej konštrukcie tvarovacej dutiny 12 časťou uzatváracej tvarovacej steny 15, ktorá je vymedzená materiálom sita 11 tvarovacieho valca. Pomocou takýchto tvarovaclch dutín 12 je možné vytvoriť zahákovávací prostriedok v tvare stopky 17, opatrenej vždy hlavou 16Ako ďalej zobrazuje obrázok 2, je pritom zakrivenie príslušného priebehu dráhy 14 v smere k tvarovanej hlave 16 uskutočnené silnejšie ako v smere päty 18, ktorou je stopka spojená s nosným pásom 10. Ako zvlášť výhodné sa pritom ukazuje, ked sa pozeráme v pozdĺžnom smere stopky 17 v smere hlavy 16 vybavit priebeh dráhy 14 so silnejším zakrivenim nad stredom, výhodne začínajúc vhomej tretine. Na udržanie požadovaných tvarovaclch dutín 12 so svojou rotačne symetrickou konštrukciou v tvare hyperboloidu sa ako výrobne výhodne ukázali galvanické nanášacie spôsoby (galvanícké pokovovaníe). Ďalej sa prípadne dal vyrobit aj laserovým spôsobom konvexný priebeh dráhy 14 z plného materiálu sita alebo mriežky.Na obrázku 4 zobrazený čiastočný zahákovávací prostriedok ako vytvarovaný prvok sa dá získal svyššie opísaným spôsobom. Symetrickà konštrukcia vzniká bezprostredne pri výrobe vtvarovacej dutine 12 podľa obrázku 3. Takýto zahákovávací prostriedok môže byť geometrický skonštruovaný veľmi malý, napr. mať výšku len 0,4 mm so šírkou zapínacej hlavy veľkosti poriadku 0,6 mm. Prierez stopky 17 je pri tejto forme vyhotovenia približne 0,25 mm. Ďalej sa dá podla zobrazenia obrázku 5 usporiadať množstvo takýchto zahákovávacích prostriedkov na nosný pas 10. Tvar hlavy 16 sa už ďalej nemusí dopracovávat tak, že spôsobom podľa vynálezu sa v podstate dá získat materiál zipsu v jednom výrobnom kroku. Ďalej možno predpokladať, že sa do vonkajšieho obrysu do seba uzatvorenej kruhovej hlavy 16 urobia rezy, aby sa takto získalo množstvo zaháknutí pozdĺž hlavy 16. Zahákovávacie prostriedky zobrazené na obrázku 4 a 5 môžu mat hlavne na svojej hlave 16 aj iný vzhíad, napríklad mat geometriu hlavy, ako je už uvedené v PCTNVO 00/00053.V koncentrickom usporiadanl voči situ 11 a vo vnútri alebo pod nim existuje dalšie sito 20 ako vrstva, ktorá je svojou vonkajšou stranou v priamom styku s vnútornou stranou sita 11. Takéto ďalšie sito 20 má oproti tvarovacím dutinám 12 prvého sita množstvo prietokov 21 sita, napríklad poriadku od 10000 do 20000 prietokov na cmz atakto vytvorené prietoky 21 majú priemer geometrícky zvolený tak malý, že síce ešte prepúšťajú vzduch vpodstate ale neprepúšťajú tvarovaný plast cez vytláčaciu trysku 1. Ďalej môže byť tvarovací proces pre zahákovávacíe prvky tak riadený, že v každom prípade pred dosiahnutim prietokov 21 plastovým materiálom je tvarovací proces hlavy 16 už ukončený. Toto sa dá napríklad dosiahnuť vhodnou reguláciou teploty na tvarovacom nástroji 5. Aj dalšie sito 20 je skonštruované galvanicky, ako už bolo opísané pre prvé sito 11. Prietoky 21 sa však dajú získať aj ako príestrely laserového lúča valcového tvaru. Vzniká možnosť rozdeliť prietoky 21 sita rovnomerne po celom obvode ďalšieho sita 20, alebo usporiadať prietoky 21 sita len na miestach (nie sú zobrazené), kde sú v podstate prekryté tvarovacou dutinou 12.Pomocou bližšie nezobrazeného vákuového alebo podtlakového zariadenia, ktoré má svoj prívod vtvare tvarovacieho valca cez vnútro (nie je zobrazené) tvarovacieho nástroja 5, sa dá takýmto sposobom nasat plastový materiál, pochádzajúci z extrudéra do tvarovaclch dutín 12 tak,že na jednej strane prúdiaci plastový materiál nezapchá prietoky 21 sita a na druhej strane sa plastový materiál usadí v tenkej vrstve na vymedzujúce steny 13 tak, že pre každý vytvarovaný prvok sa vytvorí kavita, ako je napríklad zobrazené na obrázku 4 pre zahákovávací prvok. Takáto kavita sa rozprestiera rotačne symetricky v zahákovávacom prostriedku od jeho päty 18 cez stopku 17 a vyústuje v hlave 16. Ďalej takáto kavita 22 preniká do nosného pásu 10 a takto vyúsťuje dookolia. V závislosti od privedeného podtlaku sa v kavitách 22 dá ovládať ich geometrická úpravaa tým aj hrúbka steny pre pätu 18, stopku 17 a hlavu 16 príslušného zahákovávacieho prostriedku.-4 Vynechaním prietokov 21 sita, alebo uzatvorením týchto prietokov 21, alebo privedením podtlaku len pre určité prietoky 21 sita, sa dajú vyrobit určité jednotlivé zahákovávacie prvky aj bez kavít 22. Ďalej pomocou takéhoto spôsobu okrem zariadenia vzniká aj možnost vyrábať konvenčné zipsové systémy bez kavít 22 avolitelne vprípade potreby skavitami 22 podľa toho, či spôsob sa prevádzkuje bez podtlaku, resp. s podtlakom. Pri prlslušne vysokom podtlaku vzniká taktiež možnosť, aby kavity 22 vrchnej strany hlavy 16 prenikali (nie je zobrazené) tak, že týmto spôsobom sa dajú vyrobiť kapiláme rúrky vo vnútri materiálu zipsu, čo podporuje samočistenie takýchto povrchov (pozrite tak obsah zverejnenia DE 102 07 193 A 1).Pri vhodnom výbere plastového materiálu sa dá prípadne samostatne vyrobit nosný pás 10 so svojimi vytvarovanými prvkami s kavitami 22. Na zvýšenie stability a hlavne na uľahčenie odformovanía nosného pásu 10 z tvarovacieho nástroja 5 so svojimi tvarovacími dutinami 12 však možno poradiť nanášanie zipsového pásu 23 na zadnú stranu nosného pásu 10. Na výrobu takéhoto zipsového pásu 23 z vhodného plastového materiálu slúži ďalšia vytláčacia hlava 2 podľa zobrazenia obrázku 1. Pokým, ako je zobrazené na obrázku 1 sa použijú dve vytláčacle hlavy 1 a 2,z tohto dôvodu vzniká viacvrstvová konštrukcia zahákovávacieho prostriedku druhu koextrudovaného suchého zipsu. Ztohto dôvodu vzniká ale aj možnost nahradiť ďalšiu vytláčaciu hlavu 2 odvíjacím zariadením, z ktorého možno odvljat fóliový plastový ale aj kovový pás, ktorý potom vytvára zadnú stranu nosného pásu 10. Takto by bolo napríklad taktiež možné na takýto kovový alebo fóliový pás z plastu nanášať na jednu stranu lepiaci prostriedok, na ktorom zostáva potom priľnutý vyformovaný nosný pás 10. Pri vhodnom plaste by takéto spojenie vrstiev materiálu bolo znovu rozpojitelné. Pri príkladoch vyhotovenia zobrazených na obrázkoch sa však výhodne predpokladá, že nosný pás 10 svytvarovanými prvkami pozostáva ztzv. polyetylénu s nízkou hustotou (LDPE) a zadná strana alebo zipsový pás 23 z polyetylenu s vysokou hustotou (HDPE).Ako je zvlášť znázornené na obrazku 4, môžu kavity 22 viest k zahákovávaciemu prvku,ktorý je velmi tenkostenný a tým pri zabraní do ostatných zahákovávaclch prostriedkov, vrátane tzv. flaušového alebo háčikového materiálu, sa môže pri zahákovávaní príslušne poddať, čo zvyšuje počet možností zaháknutia a tým vedie k zlepšenej situácií zapínacej sily jednotlivých zahákovávaclch prostriedkov. Zvlášť vodevnom a plienkovom priemysle, kde suché zipsy majú mat mäkké správanie, aby sa zabránilo poškodeniu kože, sú takto skonštruované zapínacie prvky s kavitami 22 viac ako zmysluplné. Ďalej vzniká možnosť počas výrobného procesu alebo dodatočne kavity 22 vyplniť, napr. farbiacim médiom tak, že môže odpadnúť neskoršie farbenie zipsu. Taktiež možno takto do kavít 22 priviesť svietiace médiá, čo zvyšuje dizajnové možností zipsu.Spôsob podľa vynálezu sa nemusí obmedzovať na použitie pre zaplnacie prvky avšak vzniká tu množstvo foriem vyhotovenia pre najrôznejšie druhy vytvarovaných prvkov. Takto sa dajú pri modifikovanej konštrukcii sita s uvedeným tvarovacím spôsobom dosiahnut aj len cylindrické stopky 17 s príslušnými cylindricky vytvarovanými kavitami 22. V závislosti od konštrukcie tvarovacej dutiny tvarovacieho nástroja 5 je takto myslitelné množstvo foriem vyhotovení. Obe sitá 11 a 20 sa pri opotrebeni dajú jednoducho stiahnuť z vlastného tvarovacieho valca a vymeniť za nové sitá. Taktiež vzniká prinajmenšom možnosť vyrobiť ďalšie sito 20, ako súčasť tvarovacieho valca z jedného kusa, alebo spolu tvarovacl valec s priebehom tvarovacích dutín 12 vedla prietokov 21 sita.Spracovávané plasty môžu byť mnohostranné, napríklad vo forme polyamidov alebo polyolefínov, ako sú polypropylén alebo polyetylén (HDPL a LDPL). Ďalej sa môžu použiť aj iné termoplasty, ako je polyester, polyetyléntereftalát, polystyrén, polykarbonát, polymetylmetakrylát,etylénvinylacetátový kopolymér, vrátane akrylátom modiñkovaného etylénu, vinylacetátový polymér a etylénakrylazidový kopolymér, ako aj polyetylénstyrén. Ďalej je možné použitie teplom tvrditeľných plastov ako sú elastoméry, ako je prirodne alebo synteticky vyrobitelná guma, vrátane kopolymérov so styrénovými blokmí s podielmi izoprénových, butadiénových alebo etylénových (butylénových) blokov. Ďalej vzniká možnost používat metalocénom katalyzovaný polyolefín, polyuretán alebo polydiorganosiloxán. Pokým sa uvedene pásy s vytvarovanými prvkami úplne nezískali spôsobom spoločného vytláčania, avšak pozostávajú napríklad z kombinácie kovového pásu s nosným pásom z plastu, používajú sa na spojenie pásov tlakovo citlivé lepidlá, alebo za horúca tavené lepidlá. Na vystuženíe príslušného pásu a na zosilnenie sa dajú použit ťažné termoplasty, ako nylon alebo polyvinylchloríd. Takto vytvorený vytvarovaný artikel sa dá opatríť nátermi a pokryvmi, ktoré sa dajú aj naparovat, alebo nanášat stíerkou. Ďalej sú na výrobu štruktúrovanía vzmysle samočistiacich povrchov možné dodatočné ošetrenia, ako laserom, ultrazvukom, alebo podobnými ďalšími. Ďalej možno použiť výrobné materiály, ktoré sú biologicky degradovatelné.

MPK / Značky

MPK: B29C 43/22, A44B 18/00, B29C 47/12

Značky: spôsob, nosného, výroby, pásu, nosný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e5029-sposob-vyroby-nosneho-pasu-a-nosny-pas.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby nosného pásu a nosný pás</a>

Podobne patenty