Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy

Číslo patentu: E 5001

Dátum: 12.05.2004

Autori: Öberg Fredrik, Kanflod Morgan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

2 0013 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia možno dve horninové kotvy spojiť, a tým poskytnúť dlhšiu horninovú kotvu. Hominová kotva podľa tohto vynálezu sa altematívne môže používať iba ako vonkajšia časť vyčnievajúca zhominy. čím možno ďalej v diere používať obvyklé, na trhu existujúce podobné alebo iné expanzné horninové kotvy bez spojovacej jednotky na zavesenie a platňu.0014 Podľa ďalšieho výhodného uskutočnenia môže závesný prvok zahrnovať jeden nasledovných prvkov montážne oko. jednoduchý hák, dvojitý hák, záchytný záves alebo ich kombinácie. Týmto sa zabezpečí veľká flexibilita a možnosť prispôsobiť závesný prvok podľa požiadavky.0015 Expanzný prostriedok podľa tohto vynálezu môže zahrnovať expanznú vsuvku, čím sa dosiahnu rovnaké výhody ako sú opisané vyššie.0016 Ďalšie výhody sa dosiahli rôznymi aspektmi vynálezu a objasnia sa následným detailným opisom. Stručný opis obrázkov0017 Obrázok 1 zobrazuje horninovú kotvu podľa vynálezu.Obrázok 2 zobrazuje hominovú kotvu podľa obrázka 1 vybavenú snimateľnou expanznou vsuvkou podľa tohto vynálezu.Obrázok 3 zobrazuje hominovú kotvu podľa obrázka 1, kde snímateľná expanzná vsuvka je nahradená montážnym okom.Obrázky 4 a a 4 b zobrazujú druhé uskutočnenie horninovej kotvy vybavenú snimateľnou expanznou vsuvkou a montážnym okom podľa tohto vynálezu.Obrázok 5 zobrazuje dve horninové kotvy podľa tohto vynálezu. ktoré sú spojené.Podrobný opis výhodných uskutočnení0018 Ako bolo opisané vyššie, vbani alebo pri tunelovacich prácach často treba zavesiť rôzne zariadenia. Pri vŕtani horniny sú na podoprenie niektorých homln potrebné napriklad horninové kotvy, laná,alebo iné prvky. ktorými sa hornina posilni astabilizuje, čim sa stane samonosnou. Ako bolo opisané v úvodnej časti. existujú expanzné rúrkové horninové kotvy. ktoré možno na tento účel použiť, pozrite napriklad švédske patenty č. 427 764 a 443 398.0019 Tento vynález uvádza vylepšenú horninovú kotvu, ktorú možno vybavit závesným zariadením. ktoré poskytuje minimálne vyčnievanie, a zároveň poskytuje spôsob na spojenie týchto dvoch potrieb existujúcich v prostredi vŕtania hornín. napríklad v bani, do jednej a tej istej hominovej kotvy.0020 S odkazom na obrázok 1 je zobrazená horninová kotva 7 podľa tohto vynálezu. Pomocou tlakového média expandovateľnà horninová kotva 7 zahrnuje spojovaciu jednotku na spojenie tak expanzného prostriedku 10 (pozrite obrázok 2), ako aj závesného prvku 16 (pozrite obrázok 3). Spojovacia jednotka výhodne zahrnuje spojovacie puzdro 8 s dosadacou plochou, zahrnujúcou vnútorný prostriedok 11 na prijatie tak expanzného prostriedku 10 na expandovanie hominovej kotvy 7, ako aj závesného prvku 16. Vnútomý prostriedok 11 dosadacej plochy môže napríklad zahrnovať závity, ktorými možno expanzný prostriedok 10 a závesný prvok 16 naskrutkovať na horninovú kotvu 7. Alebo, ako je zobrazené na obrázkoch 4 a a 4 b,spojovacie puzdro 8 môže namiesto toho obsahovať externé závity na interakciu s expanzným prostriedkom 10 a závesným prvkom 16. Avšak to sa musí robiť bez podstatného predĺženia vyčnievania hominovej kotvy z horniny napriklad tak, že puzdro ako súčasť expanzného prostriedku 10 a závesný prostriedok 16 majú také rozmery, že sa môžu vložiť do diery. Možné sú prípadne aj ine vhodne odpojiteľné spojenia.0021 Spojovacia jednotka zahrnuje tiež nosný nátrubok 9, ktorý sa upevňuje o hominovú kotvu 7. Časti spojovacej jednotky, čiže spojovací nátrubok 8, vprípade že je prítomný anosný nátrubok 9, možno v altematívnej forme integrovať. Okrem toho nosný nátrubok 9 zabraňuje akýmkoľvek nežiaducim uhlovým posunom medzi spojovaclm nátrubkom 8 azvyškom hominovej kotvy 7 vďaka skutočnosti, že nátmbok sa0022 Na obrázku 2 je zobrazený expanzný prostriedok 10 vo fonne expanznej vsuvky, avšak v iných uskutočneniach expanzný prostriedok 10 môže byť napriklad jednoduchá rovná trubka alebo duté lano. Funkciou expanzného prostriedku 10 je umožniť expanziu horninovej kotvy 7, a tým ukotvit horninovú kotvu 7 v hornine 12. Expanzia si vyžaduje iba expanzný prostriedok 10 zahrnujúci určitý druh dutého telesa, cez ktorý sa môže privádzat napriklad voda pod vysokým tlakom, čim horninová kotva 7 expanduje, aby sa oprela-3 odieru. Expanzná vsuvka je výhodná vtom. že natlakovanie možno vykonávať pomocou radiálnej vstrekovacej trubky, čim sa uľahčí ručné natlakovanie.0023 Expanzný prostriedok 10 je výhodne vhodný do obvyklej štandardnej upínacej hlavy pre homínovú kotvu, používanú na ukotvenie v hom e, a preto nie je potrebná špeciálne skonštruovaná upínacia hlava pre horninovú kotvu 7 podľa tohto vynálezu.0024 Vzobrazenom uskutočnení spojovacie puzdro 8 zahrnuje prirubu 13, o ktorú sa opiera hominová platňa 14. Ako podpera hominovej platne 14 do úvahy prichádzajú aj iné prostriedky než prlruba. Skutočnosť,že homínovú platňu 14 možno použit v spojení s horninovou kotvou 7, možno horninovú kotvu 7 použiť aj ako podpem hominy, čo nie je možné so závesnýmí zariadeniami podľa známeho stavu techniky. Hominová platňa 14 môže byt bežná plochá alebo klenutá platňa, ako je zobrazené na obrázku.0025 Keď sa hominová kotva 7 expanduje pomocou expanzného prostriedku 10, pričom expanzný prostriedok 10 bol pripojený k zdroju tlakového média, nie je zobrazený, expanzný prostriedok 10 sa môže odskrutkovať. To poskytuje kotvu, ktora málo vyčnieva. V prípade potreby sa tiež môže pripojit závesný pn/ok 16, pozrite obrázok 3. Takáto hominová kotva 7 sa môže použiť aj ako závesné zariadenie, napríklad pre pracovné plošiny a podobne. Závesný prvok 16 je vybavený prostriedkom na interakciu s vnútomým (alebo vonkajším) prostriedkom 11 spojovacieho puzdra B, napríklad závitmi. Na obrázku 3 je závesný prvok 16 zobrazený vo forme montážneho oka, avšak valternatívnych fonnách môže závesný prvok 16 obsahovať akýkoľvek vhodný závesný prostriedok, napríklad jednoduchý hák, dvojitý hák, záves alebo akúkoľvek ich kombináciu. Takto sa zabezpečí tlexibilné závesné zariadenie. ktoré možno podľa potreby prispôsobiť.0026 Navyše závesný prvok 16 možno odskmtkovať a môže sa pri tunelovacích prácach znovu použiť. Má to najmenej dve výhody. Po prvé, znížia sa náklady na závesný prvok 16, pretože ho možno použit viac ráz. Po dmhé, veľmi nevyčnieva z hominy, čim sa eliminuje rezanie kotiev po ich použitl, čo je okrem iného časovo náročný proces. Urýchli sa proces a zníži sa okrem iného aj požadovaná hrúbka pokrytia podkladovým betónom a podobne, čo opät zniží náklady. Ďalšia inštalácia s iba niekoľkými jednoducho zmontovanými dielmí je veľmi rýchla.0027 Ako je zobrazené na obrázku 5, spojovacie jednotka sa môže nastaviť tak, že sa dve alebo viac horninových kotiev 7 a 7 môžu spojiť na vytvorenie dlhej kotvy. Dá sa to urobit rôznymi spôsobmi. Ak je treba spojiť spolu dve hominové kotvy 7 a 7 podľa tohto vynálezu, vonkajšia hominová kotva 7 musi mať priechodný kanál so spojovacou vsuvkou 17, ktorá sa spojl so spojovacim puzdrom 8 na vnútomej hominovej kotve 7. Privedenie tlakového média zvonku do diery potom spôsobí expanziu hominových kotiev 7 a 7.0028 Vnútorná čast hominovej kotvy 7 sa môže altematívne zameníť za vonkajší držiak, ktorý je spojený s obyčajnou expanznou hominovou kotvou. Hominová kotva 7 podľa tohto vynálezu sa potom použije iba ako vonkajšia časť vyčnievajúca z hominy, pričom sa vhomine 12 dalej používajú obvyklé spojené expanzné horninové kotvy.Systém ukotvenia hornín, zahmujúci expanznú horninovú kotvu na vloženie do diery a expandovateľnú pomocou tlakového média a obsahujúci spojovaciu jednotku, expanzný prostriedok (10) na expanziu horninovej kotvy a závesný prvok (16) na interakciu so spojovacou jednotkou hominovej kotvy (7), kde spojovacie jednotka horninovej kotvy je skonštruovaná s takými vonkajšími rozmermi, že sa dá vložit do diery, pričom spojovacie jednotka zahrnuje prostriedok (11) na odpojíteľnú interakciu sexpanzným prostriedkom (10), ako aj so závesným prvkom (16) pripojiteľným o hominovú kotvu a vyznačujúci sa tým, že spojovacie jednotka zahrnuje nosný nátrubok (9) obklopujúci aspoň časti dosadacej plochy spojovacej jednotky. pričom nosný nátrubok (9) sa opiera o stenu diery, a tým zabraňuje akýmkoľvek nežiaducim uhlovým posunom medzi spojovaoou jednotkou a zvyškom horninovej kotvy.Systém ukotvenia hornín podľa nároku 1 vyznačujúci sa tým, že spojovacia jednotka zahrnuje spojovací nátrubok (8) upevnený o horninovú kotvu (7).Systém ukotvenia homin podľa nároku 2 vyznačujúci sa tým, že spojovací nátrubok (8) zahrnuje prostriedok, o ktorý sa môže opriet hominová platňa (14).Systém ukotvenia hornín podľa nároku 3 vyznačujúci sa tým, že prostriedok, o ktorý sa môže opriet hominová platňa (14), je priruba (13).Systém ukotvenia homin podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4 vyznačujúci sa tým, že spojovacia jednotka je upevnené o hominovú kotvu (7) zváraním.Systém ukotvenia homin podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že expanzný prostriedok (10) zahmuje vsuvku, ktorá sa dá vložit do spojovacej jednotky.Systém ukotvenia homin podľa ktoréhokoľvek z predchádzajúcich nárokov vyznačujúci sa tým, že hominová kotva (7) predstavuje priechodný kanál aspojovaciu vsuvku (17) na vnútornej časti na pripojenie na druhú horninovú kotvu (7).Systém ukotvenia hornín podľa ktoréhokoľvek zpredchádzajúcích nárokov vyznačujúci sa tým, že závesný prvok (16) zahrnuje jeden z nasledovných prvkov montážne oko, jednoduchý hák, dvojitý hák,záchytný záves alebo ich kombináciu.

MPK / Značky

MPK: E21D 21/00, E21F 17/00

Značky: horninová, expanzná, systém, kotvy, ukotvenie, kotva

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e5001-expanzna-horninova-kotva-a-system-na-ukotvenie-kotvy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Expanzná horninová kotva a systém na ukotvenie kotvy</a>

Podobne patenty