Spôsob a zariadenie na inštalovanie samorezného expanzného svorníka a samorezný expanzný svorník

Číslo patentu: E 3534

Dátum: 20.10.2004

Autori: Kanflod Morgan, Öberg Fredrik

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Tento vynález sa týka spôsobu azariadenia na inštalovanie samorezného expanzného svomíka podľa príslušných predvýznakových častí nárokov 1 a 7 asamorezného expanzného svomíka podľa predvýznakovej časti nároku 13.Rúrkové expanzné svomíky sú používané v baniach atuneloch, aby stabilizovali priečelie skaly a/alebo poskytli kotviace zariadenia na použitie ako držiaky pre rôzne vybavenie, ktoré má byť zavesené na priečelie skaly. Upevnenie takého svomíka vnútri vyvŕtanej diery sa dosiahne natlakovaním rúrkového tela, za účelom získania trvalého upevnenia svomíka proti povrchu vrtu.Predošlé rúrkové expanzné svomíky tohto druhu sú bežne zavedené do predvŕtaných dier a následne natlakované.Najmä v zariadeniach, kde svomík má byť inštalovaný do nestabilnej horniny, je pozorované, že úlomky hominy z povrchu vyvŕtanej diery majú tendenciu sa pohybovať smerom dovnútra a tým zabraňovať vsunutiu svomíka do diery.JP patentová prihláška 2-3 73505 (Kumaigai a ďalší) opisuje samorezný svomík expanzného typu majúci vrtnú korunku na prednom konci svomíka samotného. Tento prostriedok umožňuje vyhnúť sa potrebe predvŕtania diery, do ktorej má byť svomík zavedený. Zariadenie podľa tohto patentového spisu, však, neposkytuje praktické riešenie problému poskytnutia efektívnych prostriedkov na efektívne uskutočnenie kroku expanzie.DE 4024 869 Al opisuje samorezný svomík obsahujúci spojovaciu časť na spoluprácu s spojovacími prostriedkami vŕtačky. Uvedené spojovacie prostriedky majú vývrt na prijatie spojovacej časti do seba. Spojovacia časť má na svojej vonkajšej strane otvor pre expanzný kanál. Po odstránení spojovacích prostriedkov, keď sa vŕtacia činnosť ukončí, vysokotlaková hlava môže byť pripevnená cez spojovaciu časť.Cieľom tohto vynálezu je poskytnúť spôsob a zariadenie podľa hore uvedeného poskytujúce riešenie problému doterajšieho stavu techniky.Ďalším cieľom tohto vynálezu je poskytnúť expanzný svomík podľa hore uvedeného, ktorý rieši problém svomíka zo stavu techniky.Tieto predmety sa dosiałmu spôsobom a zariadením podľa hore uvedeného prostredníctvom znakov význakových častí príslušných nárokov l, 7 a 13.Týmto spôsobom, bolo umožnené poskytnúť oveľa rýchlejšie a bezpečnejšie inštalovanie svomíkov, ktoré významne redukuje náklady na inštalovanie pre každý svomík a spolu redukuje náklady celej raziacej a banskej činnosti.Poskytnutím vŕtačky do kameňa, ktorou môže byt akákoľvek štandardná vŕtačka do kameňa, s otočným zariadením, je možné uskutočniť krok vítanía a následne expandovať svomík bez potreby odtiahnutia vŕtačky za účelom napojenia samostatného zdroja expanznej tekutiny.Toto urýchľuje inštalačný proces a poskytuje oveľa bezpečnejšie inštalovanie, keďže svomík nemusí byť uvoľnený z vŕtačky, ktorá namiesto toho, tiež počas kroku expanzie môže byť ďalej napojená na svomík, čím zabráni potrebe ďalších externých prostriedkov alebo zariadení na zabránenie tomu, aby svomík vypadol z vyvŕtanej diery.Je výhodné, že otočné zariadenie obsahuje tlakovou tekutinou ovplyvňované tesniace zariadenie, aby sa získal utesnený kanál V kroku expanzie. Toto riešenie uľahčuje bezpečne kontrolovať tesniacu operáciu vo vzdialenosti od umiestňovania svomíka. Najmä, je výhodné a vhodné, že tesnenie je poskytnuté na dvoch osových stranách vstupného otvoru na tekutinu, keďže toto robí vzájomnú rotačnú polohu otočného zariadenia a svomíka voľnou.-2 Použitie expanznej tekutiny na účely utiahnutia je výhodné, pretože toto odstraňuje potrebu prídavných zdroj ov tekutiny.Ostatné výhody sú získané prostredníctvom znakov tohto vynálezu, ktoré budú vysvetlené nižšie.Vynález bude ďalej opísaný na pozadí uskutočnenia a s odkazom na pripojené výkresy, na ktorýchObr. 1 schematicky zobrazuje vŕtačku v spôsobe inštalovania samorezného svomika použitím zariadenia podľa tohto vynálezuObr. 2 zobrazuje zariadenie podľa tohto vynálezu spolupracujúce so svomíkom podľa vynálezu v axiálnom reze, Obr. 3 je schéma zobrazujúca spôsob podľa tohto vynálezu, aObr. 4 je axiálny rez expanzného svomíka podľa tohto vynálezu.Obr. 1 zobrazuje bežné vŕtačku 1, ktorá je posuvná dopredu a dozadu po klznej ploche,ktorá je nesená vrtnou súpravou (nezobrazená). Vŕtačka 1 poskytuje pohyb rozmšujúci hominu a energiu samoreznému svomíku 2, ktorý má byt inštalovaný dovnútra vyvŕtanej diery 4, aby bol zavŕtaný do skalnej steny alebo stropu majúcich skalné priečelíe 3. Najmä, vyvŕtaná diera 4 je vytvorená prostredníctvom vrtnej korunky 5 umiestnenej na konci samorezného svomíka 2.Po ukončení procesu vytvárania vrtu pre celý svomík, poloha priečelia skaly vzhľadom na svomík bude ako je indikované prerušenými čiarami označenými 3, t.j. na najbližšom konci svomíka.Otočné zariadenie 6 je pevne prichytené na vŕtačku prostredníctvom držiaka 7.Po ukončení kroku vŕtania otočné zariadenie 6 bude aktivované takým spôsobom, že utesnený kanál bude vytvorený medzi zdrojom 8 expanznej tekutiny a expanznou časťou samorezného svomíka 2 spôsobom, ktorý bude opísaný nižšie. Toto umožní ukončiť celý inštalačný proces vrátane kroku vŕtania a kroku expanzie bez potreby odobratia vŕtačky zo svomíka.Na obr. 2, otočné zariadenie 6 je zobrazené vo väčšom detaile v súčinnosti s expanzným samorezným svomíkom 2, ktorý, pri pohľade z jeho vzdialeného konca, obsahuje prvok 5 vŕtacej korunky pozostávajúci zvŕtacej korunky adržiaka vŕtacej korunky. Držiak vŕtacej korunky je pripevnený na expanznú časť 9, ktorá je na jej bližšom konci pripojená na spojovaciu časť 10. Spojovacia časť 10 je vo svojom vnútri opatrená závitmi 12, aby mohla byť upevnená na adaptér 11 vŕtačky vyčnievajúci z nezobrazenej vŕtačky a majúci zodpovedajúce závity.Otočné zariadenie poskytuje otočné puzdro 13, ktoré v jednej koncovej oblasti ukončuje dvojica tesniacich krúžkov 14 a 15, ktoré sú oddelené dištančným krúžkom 16 majúcim jeden alebo viacero radiálnych priechodov pre tekutinu. Na inom mieste vnútri otočného puzdra 13, výhodne oproti polohe tesniacich krúžkov 14 a 15, je usporiadaný piest 17, ktorý spolu svalcom 19,vytvoreným vo vnútri otočného puzdra 13, vytvára pracovnú komoru 18, ktorá je utesnená s prstencovými piestovými tesneniami 20 a 21.Piest 17, po natlakovaní pracovnej komory 18, sa pohybuje axiálne doľava, ako je vidno na obrázku, aposkytuje axiâiny tlak na tesniace krúžky 14 a 15 prostredníctvom dištančného rukáva 22. Takto tesniace krúžky 14 a 15 budú vystavené axiálnemu tlaku veľkosti dostatočnej na to, aby spôsobil ich roztiahnutie radiálne smerom dovnútra, takže poskytnú bezpečne a spoľahlivé tesnenie proti vonkajšej strane kruhového cylindrického povrchu spojovacej časti expanzného svomíka 2.V zobrazenom uskutočnení, expanzná tekutina vstupuje do otočného puzdra cez Výstupok 23, ktorý je pripojený na nezobrazený zdroj tlakovej tekutiny.Výstupok 23 je zaskrutkovaný do priestoru vnútri otočného puzdra, ktorý na jednej strane komunikuje spracovnou komorou 18 prostredníctvom tesniaceho kanála 24. Na druhej strane-3 uvedený priestor komunikuje s ventilom 25 na reguláciu tlaku, ktorý obsahuje telo 26 ventilu, ktoré je pružinovo zaťažené špirálovou pružinou 27 proti ventilovému lôžku 28.Keď tlak tekutiny v priestore vo vnútri výstupku 23 prekročí prednastavenú hranicu, tlak bude tlačiť ventilové telo doľava, ako je vidno na obrázku 2, aby sa dosiahla komunikácia medzi uvedeným zdrojom expanznej tekutiny (nezobrazený) a expanznou časťou 9 svormka 2.Uvedená hranica je nastavená takým spôsobom, že po natlakovaní priestoru vnútri výstupku 23 tlak tekutiny začne vstupovať do pracovnej komory 18, aby pritlačil piest 17 v smere doľava,ako je vidno na obr. 2. Po ukončení tohto posunu, tlak vnútri pracovnej komory 18 sa zvýši tak, ako tlak vnútri uvedeného priestoru. Takto, rovnaký zvýšený tlak bude pôsobiť na axiálny povrch ventilového tela 26 vnútri ventilového lôžka 8, takže sila z tekutiny následne posunie ventilové telo 26.Toto poskytne možnosť pre expanznú tekutinu, aby prešla cez ventil pozdĺž ventilového kanálika a odtiaľ prešla v radíálnom smere cez otvor (otvory) v dištančnom krúžku 16, ďalej cez vstupný otvor 29 na expanznú tekutinu v spojovacej časti 10, cez šikmý kanálik, ktoré vedie zo vstupného otvoru 29 pre expanznú tekutinu cez spojovaciu časť 10 do vnútra expanznej časti 9.Na obr. 3, proces inštalovanía svomíka podľa vynálezu sa začína pri 30. Vzťahová mačka 31 indikuje ukončenie kroku vŕtania hominy, značka 32 utiahnutie otočného zariadenia proti svomíku, značka 33 expanziu svomíka majúceho vŕtačku stále pripojenú, značka 34 uvoľnenie otočného zariadenia a uvoľnenie vŕtačky a značka 35 ukončenie inštalačného procesu.Na obr. 4, samorezný expanzný svomík 2 je zobrazený vaxiálnom reze oddelene od otočného zariadenia, aby bolo možné názomejšie vysvetliť jeho znaky. Na vzdialenom konci svomíka je prvok 5 vŕtacej korunky pozostávajúci z vítacej korunky 5 a držiaka 5 vŕtacej korunky majúcích spolupracujúce závity alebo iné spojovacie prostriedky.Expanzná časť 9 funguje bežným spôsobom, zatiaľ čo spojovacia časť 10 poskytuje kruhový cylindrický povrch 36 na spoluprácu s otočným zariadením 6 (obr. 2) a má vstupný otvor 29 pre expanznú tekutinu komunikujúci s vnútrom expanznej časti 9.Pri vŕtaní, oplachovacia tekutina je bežne dopravovaná zvŕtačky atečíe cez rúrku 37 na oplachovaciu tekutinu usporiadanú centrálne vnútri expanznej časti 9 a končiacu na konci držiaka 5 vŕtacej korunky, odkiaľ oplachovacia tekutina tečie cez jeden alebo viacero odtokových kanálov 38, aby sa poskytlo opláchnutie na povrchu vŕtacej korunky.Vynález môže byť pozmenený bez odchýlenia sa od rozsahu vynálezu. Ako príklad, otočné zariadenie môže byť skonštruované odlišne, napríklad tak, že pritiahnutie proti svomíku sa dosiahne prostredníctvom samostatných prostriedkov, napriklad prostrednictvom samostatného tekutinového napojenia na piest zodpovedajúci piestu 17 zobr. 2. Tiež iné prostriedky alebo hybné prvky na dosiahnutie utesneného kanála môžu byt poskytnuté.Ako príklad, ventil 25 sa otvára pri tlaku okolo 150 bar.Tesniace usporiadanie môže byť skonštruované inak, ale je výhodné, že tesnenie sa dosiahne na dvoch axiálne rozložených miestach, ktoré zodpovedajú miestu vstupného otvoru svomíka na expanznú tekutinu. spojovacia časť 10 svomíka môže byť skonštruované a navrhnutá inak, ale je potrebné mať povrch a vstup (vstupy) na expanznú tekutinu, ktoré môžu spolupracovať s otočným zariadením v každej vzájomnej rotačnej polohe svomíka a otočného zariadenia Je výhodné, že povrch 36 je kruhovo cylindrický, ale iné tvary tiež môžu byť funkčné, ako je napríklad časť valcová, kónického tvaru atď.Otočné zariadenie je výhodne pripevnené na apodopreté akoukoľvek bežnou vŕtačkou. Podpera môže byť akéhokoľvek vhodného druhu ako napríklad pevný oceľový profil, ktorý je naskmtkovaný na vŕtačku ako aj na otočné zariadenie.Svomik môže tiež byť skonštruovaný inak, t.j. majúcí bežnejšiu konštrukciu rozhrania medzi spojovacou časťou a expanznou časťou. Prvok S vrtnej korunky môže pozostávat z integrálnej jednotky namiesto dvoch oddelených častí, Vstupný otvor na expanznú tekutinu môže byť tiež usporiadaný oddelene od spojovacej časti, napríklad v samostatnom rukáve mimo expanznej časti blízko k spojovacej časti.Spôsob inštalovania, do skalnej steny alebo stropu, samorezného expanzného svomíka (2) majúceho prvok (5) vrtnej korunky, expanznú časť (9) a spojovaciu časť (10),- poskytujúci, V kroku narúšania skaly, samoreznému svomíku (2) pohyb narúšajúci skalu a oplachovaciu tekutinu na vytvorenie vrtu, a- zavádzajúci, v kroku expanzie, natlakovnú expanznú tekutinu do expanznej časti (9), aby došlo k jej expanzii, aby bola zatixovaná vo vnútri vrtu.vy zn ač u j ú c i s a zavedením expanznej tekutiny prostredníctvom otočného zariadenia (6), ktoré je usporiadané na spoluprácu svonkajším povrchom (36) v mieste spojovacej časti (10) počas inštalovania svomíka, teda, vneaktívnom stave otočného zariadenia, svomík (2) sa môže voľne pohybovať počas kroku narúšanía skaly a v aktívnom stave otočného zariadenia, priťahovaním ho proti svomíku (2) vkroku expanzie takým spôsobom, že medzi zdrojom expanznej tekutiny aexpanznou časťou (9) sa vytvorí utesnený kanál pre expanznú tekutinu.Spôsob podľa nároku 1, kde priťahovaníe otočného zariadenia (6) proti svomíku (2) je uskutočnené tlakovou tekutinou pôsobiacou na tesniace zariadenie (14, 15, 17, 18).Spôsob podľa náuoku 2, kde tesniace zariadenie (14, 15, 17, 18) tesní na dvoch axiálnych stranách vstupného otvoru (29) svomíka pre expanznú tekutinu.Spôsob podľa nároku 2 alebo 3, kde expanzná tekutina sa použije na pritiahnutie.Spôsob podľa ktoréhokoľvek z nárokov 2 až 4, kde pritiahnutie je uskutočnené tlakovou tekutinou pôsobiacou na piestové zariadenie (17).Spôsob podľa nároku 5, kde piestové zariadenie (17) spolupracuje s tesniacim zariadením(14, 15, 17, 18) s dvoma samostatnými tesniacimi krúžkami.Zariadenie na inštalovanie, do skalnej steny alebo stropu, samorezného expanzného svomíka (2) majúceho prvok (5) vrtnej korunky, expanznú časť (9) a spojovaciu časť (10) obsahujúce- prostriedky na zavedenie natlakovanej expanznej tekutiny do expanznej časti, za účelom jej expanzie, aby došlo k jej zañxovaniu vo vnútri vrtu v kroku expanzie, v y zn ač u j ú c e s a t ý m, že prostriedky na zavedenie natlakovanej expanznej tekutiny obsahujú otočné zariadenie (6), ktoré je usporiadané na spoluprácu s vonkajším povrchom (36) v oblasti spojovacej časti (10) počas inštalovania, takže v neaktívnom stave otočného zariadenia (6), svomík (2) je voľný na pohyb počas kroku narúšania skaly a ktoré,vaktívnom stave otočného zariadenia (6), je pritiahnuteľné proti svomíku (2) v kroku expanzie takým spôsobom, že medzi zdrojom expanznej tekutiny a expanznou časťou (9) je vytvorený utesnený kanál pre expanznú tekutinu.Zariadenie podľa nároku 7, kde otočné zariadenie (6) obsahuje tesniace zariadenie (14, 15,17, 18), na ktoré má pôsobiť tlaková tekutina pri priťahovaní otočného zariadenia (6).Zariadenie podľa nároku 8, kde tesniace zariadenie (14, 15, 17, 18) je usporiadané na tesnenie na dvoch axiálnych stranách vstupného otvoru (29) svomíka pre expanznú tekutinu.

MPK / Značky

MPK: E21D 21/00, E21D 20/00

Značky: expanzný, samořezný, samorezného, svorník, inštalovanie, expanzného, zariadenie, svorníka, spôsob

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e3534-sposob-a-zariadenie-na-instalovanie-samorezneho-expanzneho-svornika-a-samorezny-expanzny-svornik.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na inštalovanie samorezného expanzného svorníka a samorezný expanzný svorník</a>

Podobne patenty