Zavinovacia fólia a jej použitie ako baliacej fólie

Číslo patentu: E 3415

Dátum: 15.11.2005

Autor: Lohr Waldemar

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Zavinovacia fólia a jej použitie ako baliacej fólievynález sa týka zavinovacej fólie, ktorú možno vyrobiť koextrúziou viacerých vrstiev plastu, a jej použitie ako baliacej fólie.Je známe, že na balenie cukroviek, ako sú bonbóny, ale tiež cukrárskeho tovaru sa používajú tzv. zavinovacie fólie, pričom tieto majú vykazovať dobré tvarovacie vlastnosti, t.j. nepatrnú tvarovú pamäť, dobrú tuhosť a transparentnosť. Tieto zavinovacie fólie sa používajú pre zavinovacie obaly(skrucovacie obaly), pričom proces balenia prebieha tak, že sa zavinovacia fólia okolo baleného tovaru omotá. táto vo forme hadice sa na stranách skráti a následne sa na postranných koncoch skrúti, takže zabalený tovar je chránenýJedna na zavinovanie vhodná baliaca fólia pozostáva napr. z celofánu. Tento sa vyznačuje transparentnosťou a vysokou tuhosťou. Jeho výroba je však neraz nákladná a zložitá.Alternatívy k tomu boli nájdené pri výrobe polypropylenových fólii tieto však vykazujú neuspokojivé tvarovacie vlastnosti. To znamená, že konceobalu, teda skrútené konce, majú tendenciu sa rozvinúť späť do pôvodnéhoV dôsledku toho sa prešlo ktomu, že sa hľadali prídavné látky, ktorými by sa obmedzilo rozvinovanie zavinovacích obalov. Boli pritom využité vlastnosti tzv. cykloolefínkopolymérov (COC), ktoré sa vyrábajú napr. polymerizáciou etylénu s norboranom za pomoci kovových katalyzátorov.Zásluhou ich molekulámej štruktúry sú cykloolefínkopolyméry tuhšie než sám o sebe známy polyetylén s nízkou hustotou (LDPE). Zásluhou použitia týchtocykloolefínkopolymérov vo forme polymérnych zmesí mohla byť teda zvýšená tuhosť pôvodne navrhnutých zavinovacích baliacich materiálov na báze polyetylénu alebo polypropylénu. Príslušné zloženia roztokov sú oplsané v EP A-920 989, DE-A 1-195 36 043 a JP-A-11077924. Ďalšia možnosť zvýšenia tuhosti materiálov pre zavinovacie obaly bola podľa dokumentu JP-A-10166529 využitá tak, že medzi polypropylénovú fóliu a fóliu z cykloolefínkopolymérov je usporiadané vrstva sprostredkujúca priľnutie. Aj keď pre materiály na zavinovacie obaly mohla byt prípravou COC-zmesí, popr. pomocou prostriedkov pre sprostredkovanie priľnutia, zrejme zvýšená požadovaná tuhosť, sú tieto opatrenia vdôsiedku na jednej strane presného zadania pomerov miešania polymérnych zmesí a na druhej strane použitia pridavnej medzivrstvy vo forme prostriedku na sprostredkovanie priľnutia pri výrobe zavinovacích fólií (materiálov pre zavinovacie obaly) pomerne nákladné.V tomto smere môže pomôcť vynález.Podľa vynálezu je navrhnutá zavinovacia fólia v úvode opísaného druhu,ktorá sa vyznačuje tým, žea) jedna alebo viacero vrstiev plastu pozostáva z vjej (ich) štruktúre jednotných sčasti kryštalických polyolefínov ab) najmenej jedna ďalšia vjej štruktúre jednotná vrstva plastu pozostáva zamorfného cykloolefínkopolyméru, pričom vrstvy a) a b) sú spoluĎalšie výhodné uskutočnenia zavinovacej fólie podľa vynálezu sú opísanéVynález sa ďalej týka použitia viacvrstvovej, koextrúziou vyrobenej fólie z plastu, pozostávajúcej z a) jednej alebo viacerých vrstiev plastu z vjej (ich) štruktúre jednotných sčasti kryštalických polyolefínov a b) najmenej jednej ďalšej vjej štruktúre jednotnej vrstvy plastu zamorfného cykloolefínkopolyméru, pričom vrstvy a) a b) sú spolu navzájom v priamom styku, ako baliace fólie pre zavinovacie obaly.Ďalšie uskutočnenia použitia podľa vynálezu sú opísané vzávislýchVynález je vďalšom bližšie objasnený na základe obr. 1 až 3 a na základe príkladov uskutočnenia. Obr. 1 pritom znázorňuje možné uskutočnenie zavínovacej fólie podľa vynálezu na báze trojvrstvovej štruktúry 1. Obr. 2 naproti tomu znázorňuje zavinovaciu fóliu na báze päťvrstvovej štruktúry 2. Ďalšie možné uskutočnenie zavínovacej fólie podľa vynálezu je znázomené na obr. 3, pričom tu je taktiež päťvrstvová štruktúra 3, avšak v porovnaní s obr. 2s odlišným usporiadanlm vrstiev navzájom.Zavinovacia fólia podľa vynálezu, ako je ako príklad znázornená na obr. 1 až 3, môže byť vyrobená nasledujúcim spôsobom.Zavinovacia fólia, ako je znázornená na obr. 1, sa na vyfukovacom alebo Iiacom stroji pre fólie vyrobí tak, že na vnútornú vrstvu 4 zpolyoleflnu sa koextrúziou z obidvoch strán nanesú amorfné vrstvy 5 z cykloolefínkopolymérov. Parametre procesu sú pritom nastavené tak, že cykloolefínkopolymér zostane vo vytvorenej trojvrstvovej štruktúre v amorfnom stave, zatiaľčo použitý polyolefín zostane v sčasti kryštalickom stave.zásluhou nastavenia parametrov v koextmznom zariadení môžu byť na trojvrstvovú štruktúru podľa obr. 1 nanesené z obidvoch strán prídavné polyelefínové vrstvy 6, takže zavinovacia fólia 2, ako je znázornená na obr. 2,sa vyrába ako päťvrstvová štruktúra.Ako polyolefín sa používajú polypropylén (PP) a polyetylén (PE). Ďalšou volbou monomérov v molekulovom reťazci, napr. vo forme homo-PP, randomPP alebo LLDPE, môžu byť nastavené ďalšie vlastnosti, ako je tuhosť a tvarovatelnosť.Podľa technológie, ktorá je opísaná v príklade 1, sa na jadrovú vrstvu 8 zpolyolefínu nanášajú ďalšie polyolefínové vrstvy. Uprostred ležiaca jadrová vrstva 8 pritom pozostáva z homo-PP a z obidvoch strán nadväzujúcej vrstvy 7 z LLDPE. Na túto trojvrstvovú štruktúru 4 z rôznych polyolefínov sa následne z obidvoch strán nanášajú vrstvy 5 z amorfného cykloolefínkopolyméru.Súhrnne možno povedať. že voľbou v svojej štruktúre jednotného amorfného cykloolefínkopolyméru vnajmenej jednej vrstve zavinovacej fólie podľa vynálezu v kombinácii s vo svojej štruktúre jednotným sčasti kryštalickým polyolefínom možno na jednej strane dosiahnuť tuhosť potrebnú pre zavinovacle obaly a na druhej strane uspokojivú tvarovatelnosť, t.j. vratné chovanie, pričom zavinovaciu fóliu možno vyrobiť jednoduchým spôsobom.

MPK / Značky

MPK: B32B 27/32, B65D 65/40

Značky: zavinovacia, fólia, fólie, baliacej, použitie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e3415-zavinovacia-folia-a-jej-pouzitie-ako-baliacej-folie.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zavinovacia fólia a jej použitie ako baliacej fólie</a>

Podobne patenty