Otočná podložka na podávanie súčiastok

Číslo patentu: E 3094

Dátum: 04.02.2005

Autor: Coutier Charles

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Uvedený vynález sa týka otočnej podložky slúžiacej na podávanie súčiastok pracovníkovi obsluhujúcemu montážnu linku napríklad pre motorové vozidlá (viď. napríklad EP-1 312 440-A). 0002 Cieľom uvedeného vynálezu je uľahčiť V maximálnej možnej miere úkony obsluhujúceho pracovníka na montážnej linke a prácu pomocou stojana na súčiastky, jednoduchým na ovládanie, resp. na uchopenie, čo obsluhujúcemu pracovníkovi ponúkne pohodlný prístup k súčiastkam, ktoré sú na ňom umiestnené.0003 Na tento cieľ je predmetom. vynálezu otočná podložka zahŕňajúca horizontálne sa otáčajúci rám okolo vertikálnej osi,tvoriacej oporu najmenej jednej plošine, pričom plošina je kĺbovo pripojená k rámu okolo horizontálnej osi, prostriedky určené na vytvorenie dostatočnej sily na preklopenie plošiny okolo jej kĺbového čapu, na protiľahlej strane vertikálnej osi,keďže uvedená podložka obsahuje najmenej jednu, a dotykovú plochu pre okraj podporného nosnika plošiny.0004 Toto zariadenie pohybujúce sa po dráhe umožňuje udržať sklon plošiny vzhľadom k otočnému kĺbu pripojenia k rámu v súlade s uhlovou polohou rámu I( vertikálnej osi. Zároveň je zrejmé, že ak dráha obsahuje nejakú preliačinu v danej polohe,koncová časť podporného nosnika kopíruje túto nerovnosť a plošina sa nakloní pod uhlom, ktorý vyplynie od rozpätia tohto preliačenia.0005 V prvom spôsobe uskutočnenia vynálezu tvori dráha nemennú trasu kruhového otáčania pre koleso horizontálnej osi vedenú koncovou podperou, ktorá zahŕňa oblasť s rozdielnou výškou povrchu (už spomínané preliačenie povrchu) zabezpečujúcu kontrolované preklopenie plošiny okolo jej kĺbového čapu a stanovenie uhlového vychýlenia rámu okolo vertikálnej osi. Preklopenie plošiny samozrejme závisí od hodnoty úrovne zvýšenia0006 V druhom spôsobe uskutočnenia vynálezu zahŕňa dráha okrajovú časť horizontálneho nepohyblivého kotúča, na ktorú je sklápacia kladka spúšťaná váhou plošiny, táto okrajová časť je vybavená výrezom na protiľahlej strane ktorého je umiestnená nepohyblivá podpera, na ktorej vrchnú časť prechádza podpora plošiny keď kladka zapadne do výrezu, plošina vybavená sekundárnou dráhou dotyku okraja nepohyblivého podstavca predstavujúceho zníženú zónu zaisťuje kontrolované preklopenie plošiny okolo jej kĺbového čapu a stanovenie uhlového vychýlenia rámu okolo vertikálnej osi otáčania sa podložky.0007 Prostriedky na preklopenie plošiny zahŕňajú v spôsobe uskutočnenia také postavenie otočného čapu plošiny k rámu, že vodorovný priemet ťažiska plošiny minimálne naloženej, je umiestnený na opačnej strane kĺbového čapu vzhľadom k vertikálnej osi otáčania rámu.0008 Prostriedky na preklopenie môžu tiež zahŕňať namiesto uvedeného postavenia kĺbového čapu, alebo tento dopĺňať,elastický prvok dosadania plošiny, umiestnený medzi plošinu a rám.0009 Ďalšia charakteristika a výhody vynálezu vyplývajú z nasledujúceho opisu dvoch spôsobov uskutočnenia otočnej podložky.0010 Odvolávame sa na priložené nákresy, pričom obrázok 1 zobrazuje prvý spôsob uskutočnenia otočnej podložky, obrázok 2 druhý spôsob uskutočnenia podložky.0011 Podložka zahŕňa podstavec 1 uložený alebo zafixovaný na povrchu 2 vodorovnej plochy, tento podstavec 1 vymedzuje os 3 vertikálneho otáčania rámu 4, ktorý zahŕňa napriklad dva paralelné podporné nosníky dvoch kĺbových čapov 5 a a 5 b.0012 Plocha 6 je pripojená k rámu 4 kĺbovým ćapom 5 a a je vybavená rámovou stojkou 7 a jedným alebo dvomi mechanizmami otáčania sa 8 po povrchu 2 umiestnenými na jej konci. Rovnakým spôsobom je plocha 9 pripojená k rámu 4 okolo horizontálnej osi5 b a na okraji zahŕňa mechanizmus otáčania sa 11.0013 Každá z plôch 6 a 9 môže byť doplnená Vertikálnymi stenami oddelenia nákladu, ktorý je prenášaný z ľavej strany obrázku V smere šípky A a ktorý je Vykladaný na pravej strane tohto obrázku podľa šípky B.0014 Rám 4 zahŕňa V spodnej časti, medzi podpornými nosníkmi konštrukcie dvoch kĺbových čapov 5 a a 5 b dve kovové doštičky 12,13 ktoré tvoria dotykovú plochu pre pružiace prvky ako pružiny 14 a 15, každá smerujúca k natočeniu plôch 6 a 9 v smere preklopenia podložky do exteriéru. Rámové stojky 7 a 10 zabraňujú vykonaniu uvedeného preklopenia.0015 Keď sa podložka otočí okolo osi 3, kolieska alebo mechanizmy otáčania 8 a 11 opišu dráhu 16, ktorá je z väčšej časti kruh vo vodorovnej polohe na ploche 2 povrchu, alebo stopu pokrývajúcu povrch v dráhe koliesok 8 a 11. Pre uhlový úsek tejto Vymedzenej dráhy, ktorý určuje zníženie 17 uskutočnené na ploche samotnej a umožňujúce plochu pre otáčanie koliesok viac menej kolmú na každú rámovú stojku 7 a 10 pri prechode svojou úrovňou.0016 Keď sa plocha 6 dostane do pozície uvedenej na obrázku 1 je prázdna. V tom momente je zaťažená súčiastkami, ktoré zariadenie musí predložiť montérovi V smere šípky A. Pokusne by mala byť stanovená geometria a usporiadanie predovšetkým osi 5 a Vo vzťahu k rámu a rámovej stojke 7 tak, aby vo väčšine prípadov naloženia plochy 6, ťažisko nákladu G bolo buď umiestnené V takej pozícii, aby jeho horizontálny priemet prešiel na druhú stranu osi 5 a vo vzťahu k vertikálnej osi otáčania 3. Keď je naloženie ukončené a hlavne vyprázdnenie plochy 6 vykonané,montážny pracovník otočí podložku okolo osi 3. Kolieska 11 opäť vystúpia nad sklon zníženia dráhy 17 bez ťažkosti keďže plocha 9 je prázdna. Samotný pohyb ruky montéra môže vykonať preklopenie plochy 9 V opačnom smere hodinových ručičiek okolo osi 5 b,odlepiac kolieska 11 od dráhy 17, sklon teda neposkytuje viac odpor voči rotácii podložky okolo osi 3. V rovnakom momente saplocha 6 otočí, aby nahradila plochu 9 a kolieska 8 prejdú nazošikmenú plochu zníženej dráhy 17, ktorú kopírujú bez problémov s ohľadom. na posunutie ťažiska G a/alebo účinku pružiny 14,ktorá zanecháva. rámovú stojku 7 na dráhe 16 a 17. Na. spodnom bode zníženia 17 sa podložka prestane otáčať a zastaví sa pod určitým uhlom, V rovnakom čase sa plocha 6 preklopila a zaujala šikmú polohu rovnakú ako je zobrazená na obrázku pre plochu 9 a montážny pracovník môže manipulovať so súčiastkami umiestnenými na ploche 9 a ktorých dosiahnutie je uľahčené práve sklonom plochy smerom k nemu.0017 Na obrázku 2 nachádzame niektoré už opísané prvky s rovnakými odkazmi. Podstavec 1 podložky zahŕňa vrchnú plochu ktorá tvorí dráhu pre koliesko 20, ktorý tvorí súčasť rámu 4 a ktorý podopiera váhu rámu a zaťaženia plôch podložky. Tieto kolieska môžu byť V počte 4 alebo 6. Vo vnútornej dráhe koliesok je podstavec l vybavený diskom 21 oddelujúcim ho vertikálne od dráhy koliesok 20, vonkajšia časť tohto disku tvorí svojou vonkajšou stranou 22 dráhu pre koliesko 23 umiestnené na okraji rámovej stojky 24 spojenej s plochou 6. Rámová stojka 24 je umiestnená vo vzťahu k osi otáčania 5 a k rámu 4 takým spôsobom,že všetky tendencie plochy nakloniť sa k exteriéru sú blokované kolieskom 23 na vonkajšej dráhe 22 disku 21.0018 Rovnakým spôsobom plocha 9 zahŕňa rámovú spojku 25 pre koliesko 26 na udržanie spojenia s dráhou 22.0019 Disk 21 je vybavený Výrezom 27, do ktorého môže zapadnúť každé z koliesok 23 a 26. Tak ako koliesko 23 alebo, ako je zobrazené koliesko 26 dosiahne úroveň výrezu, plocha 9 nie je zaistená proti sklonu preklopenia a preklopí sa smerom k exteriéru. Toto preklopenie je však kontrolované prvkom na dráhe 28 súvisiacim s plochou 9, ktorý obsahuje zárez s klesaním na oboch stranách, dráha ktorá je zosúladená s nepohyblivou podpornou stojkou 30 umiestnenou oproti výrezu 27 a doplnenou krútiacim mechanizmom 31. Keď koliesko 26 dosiahne úroveň výrezu 27, dráha 28 je v spojení s krútiacim mechanizmom 31 a nasledujerotácia podložky okolo osi 3 sprevádzaná kontrolovaným

MPK / Značky

MPK: B23Q 7/02, B23Q 1/25

Značky: otočná, súčiastok, podávanie, podložka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e3094-otocna-podlozka-na-podavanie-suciastok.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Otočná podložka na podávanie súčiastok</a>

Podobne patenty