Zariadenie na korekciu dráhy guľových projektilov repliky zbrane

Číslo patentu: E 2495

Dátum: 14.09.2004

Autor: Marsac Bertrand

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 vynález sa týka zariadenia na korekciu dráhy projektilu pre repliku zbrane typuAir Soft Gun® alebo Softair®, ktorá vystreluje velmi ľahké plastové guľky s priemerom približne 6 milimetrov. vynález sa presnejšie týka korekcie dráhy plastového projektilu vystreľovaného zhlavne repliky zbrane. Korekciu dráhy projektilu je možné vykonať ako vertikálne tak aj horizontálne pri replikách dlhých zbraní ako aj replikách krátkych zbraní.0002 vynález nachádza uplatnenie najmä pri pružinových alebo elektrických dlhých zbraniach a predovšetkým pri replikách dlhých zbranl ako sú elektrické pušky. vynález je použitý najmä pri replikách zbranl, ktorých projektily sú plastové guľky. Vynález taktiež može byť použitý na krátkych0003 Voblasti replík zbranl je reprodukovaných množstvo modelov palných zbranl, scielom výroby hračiek pre dospelých a/alebo deti. Tieto repliky zbranl sú vo všeobecnosti zbrane, ktoré namiesto guliek alebo olovených brokov skutočných zbranl, vystrelujú plastové projektily, ako sú plastové guľky. Avšak, repliky zbranl vo všeobecnosti obsahujú chyby, pochádzajúce z vlastnej výroby týchto replík. Tieto chyby, vo všeobecnosti sa nachádzajúce v spúšťovom mechanizme alebo hlavni,vedú kvychýleniu projektilov pri ich vypálení zo zbrane. Napriklad, pri vypálenl, môžu byť projektily vychylované doprava alebo na druhú stranu doľava, alebo takisto smerom nahor alebo smerom nadol. lieto chyby nie je prakticky možné vylúčiť a jednoducho sú spôsobené výrobnými toleranciami. Sú výrazné predovšetkým pre repliky dlhých zbranl puškového typu s dlhou hlavnou. Je teda zrejmé, že člm väčšiu vzdialenosť projektil prejde, tým výraznejšia je odchýlka dráhy projektilu.0004 Vsúčasnosti, pri väčšine repllk dlhých zbranl, nie je používaná žiadna Korekcia dráhy projektilov.0005 Pre vertikálnu korekciu dráhy projektilov vystrelovaných z hlavne repliky zbrane jestvuje jeden systém. Tento systém sa volá HOP UP ®, a pozostáva z gumového kolika umiestneného vo vnútri hlavne zbrane na vstupe a na vertikále ku stredu hlavne. Presnejšie, tento gumový kolik sa nachádza na vertikálnej osi, ktorá prechádza stredom hlavne zbrane, na homej časti hlavne. Tento gumový kolik má za úlohu držať a nasmerovať projektil. Vpodstate, tento gumový kollk zadržiava projektil ,vystrelený spúšťovým systémom, predtým ako opustí hlaveñ zbrane. Zadržiavanie projektilu pri jeho vystrelení z hlavne udelí projektilu rotáciu na jeho dráhe pri výstrele. Táto rotácia má za následok zdvihnutíe projektilu, teda zmenu dráhy projektilu smerom nahor. Avšak vlastná váha projektilu vykompenzuje vynútene stúpajúcu dráhu projektilu, čo vytvorl horizontálnu dráhu projektilu, tesne po tom ako opusti hlaveň.0006 Ako je zrejmé zuvedeného vysvetlenia, tento systém HOP UP umožňuje korekciu dráhy projektilu len vertikálne. Avšak ako bolo uvedené vyššie, výrobné chyby repllk zbraní môžu spôsobovať chyby dráhy rovnako vertikálne ako aj horizontálne.0007 vynález má presne za cieľ odstrániť nedostatky vyššie uvedeného systému. Za týmto účelom,vynález navrhuje zariadenie na korekciu dráhy projektilu pri výstreie z hlavne elektrickej dlhej zbrane,táto korekcia môže byť Vertikálna alebo rovnako súčasne aj Vertikálna a horizontálna. Preto zariadenie podľa vynálezu pozostáva z umiestnenia dvoch gumových kolíkov symetricky situovaných na oboch stranách vertikálnej osi prechádzajúcej stredom hlavne.0008 Presnejšie, vynález sa týka zariadenia na korekciu dráhy projektilu pri výstrele z hlavne repliky, obsahujúceho prvý kolik, tvoriaci prvý zádržný výstupok projektilu v hlavni, vyznačujúce sa tým, že obsahuje druhý kolik, tvoriaci druhý zádržný výstupok projektilu v hlavni, prvý a druhý kolik sú situované symetricky na oboch stranách vertikálnej osi prechádzajúcej stredom hlavne.0009 Výhodne je možne výšku prvého a druhého výstupku v hlavní regulovať, čo umožňuje všetky možné nastavenia s daným účinkom na guľku za účelom optimalizácie presnosti výstrelu.Prehľad obrázkov na výkresoch0010 Obrázok 1 znázorňujejedno vyhotovenie zariadenia na korekciu dráhy podľa vynálezu. 0011 Obrázky 2 A a 2 B znázorňujú druhé vyhotovenie zariadenia na korekciu dráhy z vynálezu. 0012 Obrázok 3 znázorňuje terč ma ktorom sú zásahy projektilov získané rozdielnymi nastaveniamizariadenia z vynálezu. 0013 Obrázok 4 znázorňuje jeden variant zariadenia na korekciu dráhy z vynálezu.0014 Obrázok 1 znázorňuje pohľad spredu, vreze, na hlaveň elektrickej repliky dlhej zbrane,napriklad repliky pušky. Táto elektrická replika dlhej zbrane, pre zjednodušenie nazvaná ako zbraň alebo replika zbrane, je opatrená zariadením na korekciu dráhy podľa vynálezu. Na tomto obrázku 1,je hlaveň zbrane označený ako 1. Hlaveň obsahuje vnútornú stranu 1 i a vonkajšiu stranu 1 e. Táto hlaveň 1 je opatrená, pozdĺž jej vnútornej strany ii, hlavňovou spojkou 2. Táto hlavňová spojka 2 je bežne vyrobená z elastického materiálu ako je guma.0015 Bod C je znázornený vstrede hlavne a zobrazuje geometrický stred hlavne cez ktorýprechádza Vertikálna os označená XX ako aj horizontálna os HH.0016 Vsúlade svynálezom, je hlaveň 1 opatrená zariadením na korekciu dráhy projektilu. Toto zariadenie obsahuje prvý kolik 3 d (pravý kolik) a druhý kolik 3 g (ľavý kolik), ktoré vo vnútri hlavne 1 vytvárajú prvý výstupok 6 d, resp. druhý výstupok 69. Tieto kolíky 3 d a 3 g sú symetricky umiestnené na oboch stranách vertikálnej osi XX, nad horizontálnou osou HH. V príklade podľa obrázka 1, sú kolíky 3 d a 3 g sú umiestnené vzhľadom na vertikálnu os XX približne pod uhlom 40 °.0017 Závity kolíkov 3 d a 3 g môžu byť zavedené do hlavne tak, že prechádzajú cez samotnú hlaveň 1. Taktiež môžu byt zavedené tak, že prechádzajú cez lôžko hlavne a samotnú hlaveň. V druhom pripade to umožňuje, aby nastavovacie kolíky boli umiestnené blizko pažby repliky zbrane. Strelec potom môže ľahko nastavovat výšky výstupkov pri súčasnom miereni na cieľ.0018 V príklade uskutočnenia podľa obrázka 1, každý kolík 3 d a 3 g obsahuje skrutku, 4 d resp. 4 g,ktorá sa zatáča do hlavňovej spojky 2 a týmto vytvára, tlakom na spojku, výstupky 6 d, resp. 6 g. V tomto príklade uskutočnenia, sú skmtky 4 d a 4 g každá ukončená vrúbkovaným kolečkom 5 d resp. 5 g, ktoré umožňujú nastavenie výšky skrutky zatáčajúcej sa do spojky 2. Týmto, pri zatáčanl alebo vytáčani každej skrutky v hlavní 1, sa skmtky viac alebo menej zatáčajú do spojky 2 a vytvárajú menši alebo váčšl výstupok. Systém nastavovania výšky výstupkov je teda rotačný.0019 lnými slovami, nastavovanie výšky každej skrutky zatáčanej do spojky Znastavuje výšky každého výstupku. Výstupky 6 d a 6 g môžu takto teda mať rovnakú výšku, alebo naopak rozdielnu výšku.0020 Úlohou každého zvýstupkov je podľa potreby pridržat projektil včase jeho vystrelenia zhlavne. Toto prídržanie umožňuje upraviť dráhu projektilu ked opúšťa hlaveň. Skutočnosť, že je možné mať rôznu výšky výstupkov umožňuje upraviť dráhu horizontálne. Inak povedané samotná prltomnosť výstupkov umožňuje korigovať dráhu projektilov vertikálne. Rozdielne nastavovanie výšky výstupkov umožňuje úpravu dráhy projektilov horizontálne, to znamená smerom doprava alebo smerom doľava. V účinku, ked má výstupok malú výšku jeho účinok na projektil pri výstrele sa týmto znižuje a na druhej strane, pri velkej výške výstupku jeho účinok na projektil pri výstrele sa zvyšuje. 0021 Rozumie sa, že ak sú výstupky 6 d a 6 g rovnakej výšky, to znamená, že vrúbkované kolečko kolika 3 d a vrúbkované kolečko kolika 3 g sú nastavené rovnakým spôsobom, potom nie je dráha projektilu upravená horizontálne je upravená len vo vertikálne rovine. Naproti tomu, ak sú výstupky 6 d a 69 rozdielnej výšky, toto ovplyvňuje dráhu projektilu v horizontálnej rovine a vo vertikálnej rovine. 0022 Konkrétne, ak je ľavý výstupok 6 g je vyššie ako pravý výstupok 6 d, potom je výstrel je orientovaný smerom doľava. Naproti tomu, ak je pravý výstupok 6 d je vyššie ako ľavý výstupok 6 g,potom je výstrel orientovaný smerom doprava.0023 Príklad orientácie výstrelu je znázornený na obrázku 2. Presnejšie, obrázok 2 znázorňuje terč na ktorom sú uskutočnené tri výstrely projektilov.0024 Výsledok prvého výstrelu T 1 znázorňuje, že projektil bol korigovaný len vertikálne. Pravý výstupok 6 d a ľavý výstupok 6 g teda boli rovnako nastavené.0025 Výsledok druhého výstrelu T 2 je orientovaný vpravo od vertikálnej osi XX. To znamená, že výška pravého výstupku 6 d bola väčšia ako výška ľavého výstupku 69.0026 Naproti tomu, výsledok tretieho výstrelu T 3 je situovaný vľavo od vertikálnej osi XX. To znamená, že ľavý výstupok 6 g bol váćši ako pravý výstupok 6 d.0027 Tento obrázok 2 teda znázorňuje, že dráha projektilu može byť upravená v horizontálenj rovine a aj vo vertikálnej rovine, tým že sa zmeni výška výstupkov 6 d a 6 g.Taktiež sa rozumie, že korekcia dráhy projektilov v celom priestore umožňuje prakticky korigovat všetky chyby dráhy repliky zbrane.0028 Na obrázku 3 A je znázornený bočný pohľad vreze druhého uskutočnenia riešenia podľa vynálezu. V tomto príklade uskutočnenia je nastavovacl kolik označený ako 8. Tento kolik 8 obsahuje čap 9 z elastického materiálu, napríklad z gumy, umiestnený na pružnom pásiku 10, napríklad z kovu. Čap 9 je upevnený na jednom z koncov pružného pásiku 10 akýmkoľvek možným spôsobomupevnenia, napríklad prilepením alebo predierkovaním. Pružný pásik 10 je upevnený na určitej dĺžke,napríklad v polovici jej dĺžky, k ovládacej tyčke 11, napríklad z kovu.0029 V hlavni 1 je vytvorený otvor 13 pre čap 9. Čap 9 je teda držaný v polohe nastavenej strelcom votvore 13. Čap 9 týmto vytvára vhlavni zbrane výstupok. Výška tohto výstupku je ovládaná ovládacou tyčkou 11 spojenou s pružným pásikom 10. Presnejšie, pružný pásik 10 udržiava čap 9 viac alebo menej hlbšie v otvore 13. Za týmto účelom je pružný pásik 10 napružovaný ovládacou tyčkou 11 na ktorej je upevnený. Takže, čim viac je ovládacie tyčka 11 ťahaná smerom k strelcovi, tým viac je pružný pásik 10 napružený a čap 9 je menej zasunutý do otvoru 13, teda tým je výstupok kratší. Opaćne, čím viac je ovládacia tyčka 11 tlačená smerom k lôžku hlavne 7, tým viac je pružný pásik 10 nenapružený a tým viac je čap 9 zasunutý do otvoru 13 a tým väčšia je výška výstupku. Takže keď je ovládacia tyčka 11 zatlaćená na maximum smerom k hlavni 1, pmžný pásik 10 prilieha kvonkajšej strane hlavne 1, čo má za následok prílišné zasunutie ćapu 9 do vnútra hlavne 1, vytvorí sa výstupok s maximálnou výškou bez rizika zablokovania trocha väčšej guľky , pretože ohybnosť pružneho pásika umožní aby táto guľka bola vystrelená Na druhej strane, keď je ovládacia tyčka 11 maximálen vytiahnutá smerom ku strelcovi. je pružný pásik 10 maximálne napružený (ako je znázomené na obrázku 3 A), čo má za následok maximálne zdvihnutie čapu v otvore 13, pričom sa nevytvorí žiadny výstupok.0030 Pre zabezpečenie tejto manipulácie - zatláčanie alebo vyťahovania ovládacej tyčky 11, môže tyčka obsahovať páčku 11, ktorá môže byť napriklad predĺžením ovládacej páčky zahnutým do uhla 90 ° voči horizontálne osi HH. Vtomto prípade, ako je znázornená na obrázku 3 B, táto páčka 12 prechádza pozdĺžnym otvorom 15 vytvoreným v telese 14 zbrane.0031 Ťahanim alebo tlaćením tejto páčky 12, strelec priamo upravuje výšku výstupku vytvoreného čapom 9. Tento priklad uskutočnenia umožňuje získať systém Iineárneho nastavovania výšky výstupkov. Takéto Iineárne nastavovanie má výhodu, že je pre strelca jednoduché na meranie. Týmto,pohlad na páčku 12 v podlhovastom otvore 15 umožňuje strelcovi vizuálne zistiť úroveň výstupkov, to znamená, či je výstupok nulový, nízky, priememý, vysoký alebo na maxime a všetky medziúrovne výstupkov.0032 Obrázky 3 A a 3 B znázorňujú jediný výstupok a jeden systém nastavovania výšky tohto výstupku. Samozrejme bude sa rozumieť, že ako v prvom príklade uskutočnenia (znázornenom na obrázku 2), zariadenie na korekciu dráhy podľa tohto druhého príkladu uskutočnenia obsahuje rovnako dva symetrické výstupky, výška každého výstupku je nastavovaná nezávislým ovládacim systémom (ovládacia tyčka, pružný pásik, atd).0033 Ktorýkoľvek z príkladov uskutočnenia je vybratý, zariadenie na korekciu dráhy je umiestnené hneď za miestom odkial je projektil vystreíovaný smerom von, pri vstupe do hlavne. V prvom príklade uskutočnenia, systémy nastavovania výstupkov sú umiestené na vonkajšej strane zbrane, prakticky na tomto mieste z ktorého je vystreíovaný projektil. V druhom príklade uskutočnenia, systémy nastavovanie výstupkov majú tú výhodu, že môžu byť premiestnené, to znamená, umiestnené navybranom mieste zbrane, napriklad blizko k strelcovi. 0034 Vjednom variante vynálezu, zariadenie na korekciu dráhy nemusí byť nastavitelné. Môže byťteda byť aplikované na lacnejších replikách zbraní. V tomto prípade, zariadenie na korekciu obsahuje

MPK / Značky

MPK: F41B 11/00, F41A 21/00

Značky: zariadenie, projektilov, dráhy, repliky, guľových, zbraně, korekciu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e2495-zariadenie-na-korekciu-drahy-gulovych-projektilov-repliky-zbrane.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na korekciu dráhy guľových projektilov repliky zbrane</a>

Podobne patenty