Spôsob montáže listu rotora veternej elektrárne bez použitia žeriava

Číslo patentu: E 2144

Dátum: 07.11.2003

Autor: Wobben Aloys

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob montáže listu rotora vetemej elektrárne bez použitia žeriavaUž dlho je známe použiť na montáž listov rotora na vetemej elektrární mobilné Žeriavy. Také žeriavy uchytia list rotora pri päte vetemej elektrárne a privedú ho nahor k pripojeniu listu rotora náboja veternej elektrárne, takže list rotora môže byť spojený s nábojom. Toto spojenie sa uskutočňuje väčšinou zoskrutkovaním, pričom v spojovacej prírube listu rotora sú zapustené skrutkové čapy, ktoré zasahujú do zodpovedajúcich vyvŕtaných otvorov v pripojení listu rotora náboja, takže matice môžu byť na skrutkové čapy naskrutkovane a tým je list rotora upevnenyAko na uverejnený stav techniky treba upozorniť predovšetkým na knihu Ericha Haua Vetemć elektráme, 1996 Erich Hau, Windkraftanlagen, 1996 (pozri aj dokument US-A- 4445241). Je tiež známe použiť namiesto mobilného žeriavu stacionámy žeriav, ktorý je namontovaný na strojovňu vetemej elektrárne. Tento stacionámy žeriav je vybavený lanovým navijakom a pohonom navijaka, takže list motora pri päte veternej elektrárne je vytiahnutý nahor k pripojeniu listu rotora a potom môže byť s tým spojený.Nevýhoda mobilných žeriavov spočíva v tom, že tieto musia byť potom neustále priamo na mieste, keď majú byt nimi listy rotora namontované na nábojí vetemej elektrárne. Pretože aj takmer všetky ostatné dielce strojovne sú montované týmito mobilnými žeriavmi, musí byť aj list rotora, aby mohli byť mobilné žeríavy použité čo najlepšie, na stavenisku súčasne s týmito dielcarni, takže jediným použitím žeriava môžu byť namontované všetky podstatne dielce strojovne veternej elektrárne vrátane všetkých dielcov rotora. Ak však nie je možné dodať listy rotora na stavenisko včas, tak musí žeriav bud čakať na prichádzajúci list rotora, alebo alternatívne k tomu musí byť potom znovu opakovane privedený na stavenisko, aby sa mohlauskutočniť montáž listov, ked sú listy rotora dodané.Nevýhoda stacionámych žeriavov spočíva vtom, že aj tieto môžu byť bežne montované iba pomocou mobilného žeriava na strojovni veternej elektrárne, a okrem toho tieto Žeriavy, keď zostanú na strojovni, sú používané len obzvlášť zriedka, takže náklady na také Stacionárnežeriavové zariadenia sú sotva v rozumnom vzťahu k ich efektívnosti.Vynález smeruje k tomu, aby sa zabránilo hore menovaným nevýhodárn, aby sa poskytla najmämálo nákladná altematíva pre montáž listov.Úloha sa rieši spôsobom montáže listov so znakmi podľa nároku l. Výhodné ďalšievyhotovenia sú opísané v závislých nárokoch.Pri spôsobe podľa vynálezu sa možno vzdať použitia žeriava na montáž listov. Prinajmenšom list rotora nie je prívedený pomocou mobilného žeriava nahor k pripojeniu listu rotora náboja vetemej elektrárne. Vynález skôr navrhuje napnúť medzi oblasťou náboja strojovne veternej elektrárne a oblasťou zeme na päte veže vetemej elektráme paralelne k veži minimálne jedno lano, uprednostnene dve laná. Ked tieto laná teraz zachytia priebežné navijaky a tieto priebežné navijaky sú spojené so stranou pripojenia náboja listu rotora, tak tieto priebežné navijaky môžu vytiahnuť na napnutých lanách list rotora nahor knáboju veternej elektráme. Ak príslušný náboj pracuje s priradeným pripojením vpozícii 6 hodín, tak list rotora môže byť so svojím pripojením náboja privedený priamo k pripojeniu listu rotora náboja, skrutkové čapy môžu byť zasunuté priamo do otvorov náboja na to plánovaných, a list rotora môže byť priamo spojený snábojom. V nadväznosti na celú montáž listov rotora môže byť lano demontované a opäťpoužité na ďalšom stavenisku.Výhoda spôsobu podľa vynálezu spočíva v tom, že na jednej strane je možné úplne sa vzdať použitia mobilného žeriava na montáž listov, avšak na druhej strane nie je na namontovanie(demontovaníe) listu rotora na náboji stacionámy žeriav nevyhnutný. Okrem toho nástroje,ktoré sú na montáž listov spôsobom podľa vynálezu nevyhnutné, sú použiteľné aj pri ďalšíchvetemých elektrárňach, čo pri stacionárnych žeriavových zariadeniach bežne nie je možné.Okrem toho nástroj, ktorý je pre vynález potrebný, aby sa spôsob podľa vynálezu realizoval, má najjednoduchšiu podstatu, pričom montáž je dostatočne bezpečná.Keď sú dve laná pevne napnuté od oblasti náboja veternej elektráme po oblasť zeme a každé lano zachytí priebežný navijak, tak pohon navijakov sa môže uskutočniť nielen synchrónne, ale aj nesúdobo (asynchrónne), aby sa tým najlepším možným spôsobom priviedol list rotora lícujúco k pripojeniu listu náboja. Na superponovanie skrutkových čapov listu rotora so zodpovedajúcirni vyvŕtanými otvormi pripojenia listu rotora je tiež možné samotné pripojenie listu rotora pootočiť, ako vneskoršom pohone na prestavenie listu rotora, aby správneskrutkové čapy ležali v otvoroch na to plánovaných a boli pevne spojené s nábojom.Keď má vetemá elektráreň tri listy rotora, tak je výhodné, keď jedno z lán je nesené (otáčavým)hriadeľom alebo čapom nápravy veternej elektrárne, takže pri pootočení náboja zostáva totolano neustále napnuté a nemusí byť znova nastavované, aby sa pripravila montáž listu pre ďalší list rotora.Len lano, ktore je upevnené vprednej časti náboja, takzvanom kryte vrtule, musí byť pri pootočení náboja o 120 ° (pri rotore s tromi listami rotora) preložené tak, aby pre montáž listu lano ležala paralelne k pripojeniu listu rotora náboja, ktorý sa má zmontovať s listom, a bolovyregulované vertikálne. Také prestavovanie je však relatívne jednoduché a možné bez veľmi veľkých nákladov.Vynález je ďalej bližšie vysvetlený na základe príkladu uskutočnenia znázomeného na výkrese.Obrázok ukazuje v bočnom pohľade vetemú elektráreň 1 s vežou 2 a strojovňou 3, ktorá zahŕňa generátor 4 a rotor 5 s nábojom 8, upevnenou na veži, pričom generátor a rotor sú upevnené čapom nápravy 6, ktorý je uložený na nosníku stroja 7 strojovne. Samotný náboj 8 má v ložisku otočne uložené pripojenie 9 listu rotora, ktoré má prstencovú prirubu s veľkým počtom vyvŕtaných otvorov, cez ktoré sa neskôr pri montáži dajú skrutkové čapy 10 na spojovacej prírube ll listu 12 rotora nastrčiť tak, že osadenim matíc na skrutkové čapy sa list rotora dá priskrutkovat k pripojeniu listu rotora náboja Pripojenie listu rotora je ďalej vybavené obvyklým pohonom na prestavenie listu rotora (neznázomený), aby sa tým celý otáčavý dieleclistu rotora otáčal v žiadanom uhle nastavenia.Od oblasti 8 náboja strojovne 3 veternej elektráme 1 po oblasť 13 zeme (základy) vetemej elektrárne sú napnuté dve laná 14, 15 vpodstate paralelne navzájom a paralelne svežou 2. Každé z lán zachytáva priebežný navijak 16, 17, ktoré sú zo svojej strany rozoberateľne spojenés pripojením 1 na strane náboja listu 12 rotora.V oblasti odvrátenej od strany náboja, teda v koncovej oblasti 18 listu 12 rotora (hrot listu rotora), má lano vodiace zariadenie 19 a Záchytné zariadenie 20, ktoré na jednej strane túto oblasť listu rotora zachytáva a súčasne list 12 rotora pri vyťahovaní nahor pozdĺž lana vedie tak, aby tento neprichádza do styku s lanamí, a ktoré na strane druhej zabraňuje vychýleniu listu rotora z požadovaného smeru zdvíhania alebo spúšťania. iKaždý priebežný navijak obsahuje pohon (neznázomený), ktorý pri prevádzke pohybuje navijakom pozdĺž lana smerom nahor, takže list rotora 12 s tým spojený je ťahaný smerom nahor.Pohon priebežných navijakov sa dá riadiť, zároveň môže však tiež nastať synchrónny pohonpriebežných navijakov, takže tieto bežia nadol alebo nahor navzájom paralelne a neustále vrovnakej výške na lane.Nezávislý (asynchrónny) pohon navijakov má tú prednosť, že týmto spôsobom môže byť pripojenie listu rotora naklonené o určitý uhol, ak je toto nevyhnutné, aby skrutkové čapyspojovacej príruby listu rotora boli zavedené do zodpovedajúceho pripojenia listu rotora náboja.Upevnenie lán na zemi sa môže uskutočniť cez zodpovedajúce zaťažujúce platne (základy), v ktorých sú nainštalované očká 21, ktoré zachytia lano, ktoré je zo svojej strany pevne upevnené s ďalším navijakom 22. Upevnenie lana na strojovni môže nastať rovnako podobným spôsobom, je však tiež možné, aby lano, ktoré je nesené čapom nápravy, bolo zachytené takzvanýrn závesom, textilným popnihom, ktorý je ovinutý okolo čapu nápravy. Rovnako druhé lano môže byť upevnené závesom, ktorý je ovinutý okolo požadovaného pripojenia listu rotora náboja rotora. Prirodzene sa toto pripojenie listu rotora nachádza v oblasti krytu vrtule, teda puzdra náboja otáčajúceho sa s rotorom, a musí byť preto namontované vždy znovu od listuKeď je ako lano použité bežné oceľové lano, napríklad 14 mm lano, tak tým je už vytiahnutielistu rotora nahor možne bez problémov.Namiesto dvojice lán je však tiež možné, aby bolo plánované iba jediné lano, pozdĺž ktorého jelist rotora ťahaný nahor avedený k pripojeniu listu rotora náboja. Toto je možné obzvlášťpotom, keď je vytvorené zodpovedajúce vedenie, ktoré drží list rotora vplánovanejToto vedenie môže mať napríklad nepohyblivý dielec, ktorý je vedený na lane a ktorý sa stará o to, aby list rotora pri vyťahovaní nahor zotrval v podstate vo vertikálnej polohe.Po montáži listu môže byť každé lano jednoduchým spôsobom demontované a použité naSpôsob podľa vynálezu je tiež vhodný na demontáž listu, čo pravidelne nastáva potom, ked list,z akýchkoľvek dôvodov, musí byť odobratý z vetemej elektrárne a/alebo hneď potom bud opravený, alebo nahradený iným.

MPK / Značky

MPK: F03D 1/00

Značky: montáže, žeriava, použitia, elektrárne, spôsob, rotora, listů, veternej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e2144-sposob-montaze-listu-rotora-veternej-elektrarne-bez-pouzitia-zeriava.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob montáže listu rotora veternej elektrárne bez použitia žeriava</a>

Podobne patenty