Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu

Číslo patentu: E 21054

Dátum: 30.01.2013

Autor: Roger Christophe

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález si nárokuje prioritu francúzskej prihlášky 1251181,podanej 10. februára 2012, ktorej obsah (text, nároky a nákresy) je tu zahrnutý0002 Tento vynález sa týka oblasti automobilového priemyslu akonkrétnejšie tepelnej izolácie v motorovom priestore motorových vozidiel.0003 Spalovacie motory dosahujú vysoké prevádzkové teploty z dôvodu explózií, ktoré v nich prebiehajú. Použité materiály (obvykle s malou tepelnou zotrvačnosťou, ako sú hliníkové zliatiny), v kombinácii so zdokonalenými chladiacimi systémami (na báze vzduchu alebo vody) umožňujú udržať vmotorovom priestore relatívne nízku priemernú teplotu, nižšiu ako 100 °C.0004 Niektoré komponenty však majú maximálnu prevádzkovú teplotu nižšiu ako je priemerná teplota vyskytujúca sa v motorovom priestore. Keďže je umiestnenie týchto komponentov obvykle vynútené architektúrou motora,väčšia vzdialenosť od zdrojov tepla je možná iba zriedkavo, a preto je nevyhnutné tepelne izolovat tieto komponenty, aby boli chránené pred teplom, ktoré vyžaruje motor.0005 Na tento účel sa používajú tepelné štíty vyrobené z tuhých teplovzdorných materiálov (predovšetkým plasty odolávajúce vysokým teplotám), prípadne v kombinácii s výstelkami z izolačného materiálu, ako je kamenná vlna alebo sklenená vata). Riešenie tohto typu je predstavené v americkom patente US 7 972 708.0006 Problémom tepelných štítov je ich spôsob upevnenia v oblasti motora, predovšetkým ak nejde o ochranu velkosériových komponentov, ale o komponenty vyrábané v limitovanej sérii, pre ktoré pôvodne nemuseli byť vmotorovom priestore naplánované upevňovacie body pre tepelné štíty.0007 Za týchto podmienok sa tepelný štít obvykle upevňuje pomocou konzoly na existujúci konštrukčný prvok motorového priestoru, pričom nie je možné zaručiť izostatické upevnenie štítu. Ten je z tohto dôvodu vystavený vibráciám motorového priestoru, pričom tieto vibrácie vytvárajú cyklickénamáhanie, ktoré spôsobuje rýchlejšiu únavu materiálu. Dokument US 2007151539 publikuje tepelný štít na ochranu predmetu pred teplom vyskytujúcim sa v motorovom priestore, ako je opísaný v predvýznaku0008 Prvým cieľom je zaručiť správne upevnenie tepelného štítu vmotorovom priestore motorového vozidla.0009 Druhým cieľom je zvýšiť odolnost voči únave materiálu tepelnéhoštítu v motorovom priestore motorového vozidla.0010 Tretím cieľom je predĺžiť životnost tepelne izolovaných komponentov0011 Na tento účel je v prvom rade navrhnutý tepelný štít na ochranu predmetu pred teplom vyskytujúcim sa v motorovom priestore motorového vozidla, pričom tento štít má vonkajšiu stranu, ktorá sa umiestňuje oproti komponentu a obsahuje rameno vystupujúce na vonkajšej strane, pričom totorameno obsahuje vankúšik, ktorý tvorí opornú plochu na opretie o komponent.0012 Keď je štít namontovaný, môže sa tak opierať o komponent. Z toho vyplýva lepšia stabilita štítu bez toho, aby bolo potrebné vytvárať ďalšie zupevňovacie otvory v motorovom priestore. 0013 Možno vytvoriť rôzne ďalšie vlastnosti, samostatne alebo v kombinácii- rameno je vytvorené z rovnakého kusa materiálu- rameno obsahuje pružný vankúšik, ktorý tvorí opornú plochu- vankúšik je vytvorený nalisovaním- vankúšik je vyrobený z elastoméru- štít obsahuje bočnú stenu s navŕtanými otvormi na upevnenie na priečku0014 V druhom rade navrhujeme motorové vozidlo obsahujúce motorový priestor, komponent chránený pred teplom vyskytujúcim sa motorovompriestore, a takýto tepelný štít vložený medzi motorový priestor a komponent, pričom sa tento štít opiera o komponent svojim vystupujúcim ramenom.0015 Ďalšie predmety a výhody tohto vynálezu budú jasné po prečítaní nižšie uvedeného opisu prednostného spôsobu realizácie, ktorý sa odvoláva na pripojené obrázky, na ktorých- obrázok 1 je schematický bočný pohlad zobrazujúci prednú časť motorového vozidla, zo strany ľavého predného blatníka- obrázok 2 je pohľad v pozdĺžnom reze, znázorňujúci tepelný štít priložený k chránenému komponentu- obrázok 3 je pohľad zhora v perspektíve na tepelný štít z obrázka 2- obrázok 4 je pohľad zdola v perspektíve, zobrazujúci štít, ktorý je nad0016 Na obrázku 1 je čiastočne znázornené motorové vozidlo 1, v oblasti ľavého predného blatníka 2. Ide o druh vozidla typu sedan, ale mohlo by to byt i0017 Vozidlo 1 obsahuje motorový priestor 3 vymedzený vpredu nárazníkom 4, zhora kapotou 5 motora, a zboku predným blatníkom 2, ktorý0018 V motorovom priestore 3 sú namontované komponenty, ktorých optimálna prevádzka si vyžaduje vopred stanovené teplotné rozsahy. V predstavenom príklade vozidlo 1 obsahuje systém automatického vypnutia a naštartovania motora, známy pod názvom stop start. Tento systém obsahuje kondenzátor 8 s veľkou kapacitou, ktorý akumuluje elektrinu potrebnú na časté štartovanie. Tento kondenzátor 8, ktorý má valcovité teleso, je namontovaný v priestore vytvorenom na boku (v tomto prípade na ľavom boku) motorového priestoru 3, nad predným kolesom 7.0019 Kondenzátor 8 potrebuje na svoju prevádzku teplotu okolia, ktorá neprekračuje približne 50 °C. Kondenzátor 8 je zboku oddelený od motorového priestoru 3 priečkou 9, ktorá sa rozprestiera súčasne vertikálne a pozdĺžne. Táto priečka 9 však neizoluje kondenzátor 8 od motora úplne.0020 Na tento účel je vozidlo 1 vybavené tepelným štítom 10 v tvare kapoty, ktorý je vložený medzi motorový priestor 3 a kondenzátor 8, pričom tento kondenzátor prikrýva, aby ho chránil pred teplom, ktoré sa uvoľňuje zmotora a ktoré sa vyskytuje v motorovom priestore 3.0021 Tento štít 10, vyrobený prednostne z plastu, ktorý má dobrú mechanickú odolnosť a takisto dobrú odolnost voči teplu (napr. polyoxymetylén alebo POM), môže byť obložený výstelkou z izolačného materiálu, ako je sklenená vata alebo kamenná vlna.0022 Štít 10 obsahuje spodnú stenu 11, ktorá má hornú (alebo vnútornú) stranu 12, otočenú ku kapote 5 a vystavenú teplu motora, a protilahlú spodnú(alebo vonkajšiu) stranu 13, umiestnenú oproti kondenzátoru 8.0023 Ako možno vidiet na obrázku 3, štít 10 obsahuje bočnú stenu 14,ktorá sa rozprestiera aspoň čiastočne po obvode spodnej steny 11. Z vnútornej strany má bočná stena 14 navŕtané otvory 15 na upevnenie štítu 10 na priečku 9, v ktorej sú takisto protiľahlé otvory. Toto upevnenie možno vytvoriť prostredníctvom upevňovacích dielov 16, ako sú nity, svorky alebo aj skrutky. Na protiľahlej strane priečky 9 môže byť štít jednoducho v kontakte s prednýmblatníkom, pričom však nemusí byť o neho upevnený.0024 Aby sa zabezpečila izostatická montáž štítu 10 a zabránilo sa jeho prevísajúcemu rozťahovaniu od priečky 9, štít 10 je vybavený ramenom 17,ktoré vystupuje zo spodnej strany 13, pričom toto rameno 17 vymedzuje opornú plochu 18 na opretie o valcovité teleso kondenzátora 8.0025 Toto rameno 17 môže byť namontované upevnením na spodnú stenu 11 štítu 10, ale podľa prednostného spôsobu realizácie je vyrobené z rovnakého kusa materiálu a tvorí so spodnou stenou 11 jednoliaty celok. V praxi0026 Rameno 17 sa jednoducho opiera o kondenzátor 8 a tak udržiavakonštantnú vzdialenosť medzi ním a štítom 10. Táto vzdialenosť vytvára medzištítom 10 a kondenzátorom 8 priestor, ktorý umožňuje cirkuláciu vzduchu, ktorápodporuje ochladzovanie kondenzátora 8.

MPK / Značky

MPK: B60R 13/08, F02B 77/11, B62D 29/00, B62D 25/08

Značky: ramenom, vybavený, komponentu, tepelný, voči, štít, oporným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e21054-tepelny-stit-vybaveny-opornym-ramenom-voci-komponentu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Tepelný štít vybavený oporným ramenom voči komponentu</a>

Podobne patenty