Nástroj na vystružovanie dier najmä dier malých a stredných priemerov

Číslo patentu: E 2072

Dátum: 14.11.2005

Autori: Dvořáček Jaroslav, Vaněk Vladimír, Fiala Stanislav

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Nástroj na vystružovanie dier najmä dier malých a stredných priemerovvynález sa týka nástroja na vystružovanie dier, najmä malých a stredných priemerov obsahujúci upínaciu stopku upravenú na upnutie v upínacích prostriedkoch obrábacích strojov, na túto upínaciu stopku nadväzuje driek, s ktorým je spojená rezná časť, na ktorej sú po obvode rozmiestnené dve pozdĺžne oporné plôšky a pozdĺžne rezné zuby s čelnými reznými čepeľami.Doterajší stav techniky Vystružovanie presných dier s vyššími požiadavkami na tvarovú presnosť diery sana postupových linkách a obrábacích centrách robí spravidla vystružovacími nástrojmi sjednou výmennou reznou doštičkou dvomi prispájkovanými opornými doštíčkami v reznej časti nástroja, na ktorej sú vytvorené pozdĺžne vodiace oporné plôšky. Zásadnou nevýhodou tohto riešenia je pomerne pracné a náročne ustaveníe reznej doštičky pri jej výmene. Ustavenie doštičky sa robí pomocou špeciálnych meracích prípravkov kvalifikovanou zaškolenou obsluhou. Ďalšou nevýhodou je relatívne rýchle opotrebovaníe oporných doštíčíek, ktoré vedie kpostupnému zhoršovaniu predovšetkým tvarovej presnosti vystružovaných dier atým kpredčasnému vyradenie celého pomerne drahého nástroja. Skoré vyraďovanie opotrebených nástrojov je nutné dôsledne sledovať, inak dochádza zvlášť pri uplatnení týchto nástrojov vhromadnej výrobe napríklad na CNC obrábacích centrách alebo na postupových linkách khaváriám nástrojových jednotiek a zbytočným prestojom týchto drahých zariadení.Uvedené nedostatky zvýrazňuje aj skutočnosť, že na dosiahnutie vysokej produktivity je nutné v porovnaní s viac čepelovými výstružníkmi voliť vyššie otáčky nástroja.Určitým riešením je opatriť reznú doštičku oteru vzdorným povlakom. Avšak pri neopovlakovaných oporných doštíčkách a povlakovanej výmene reznej doštičky sa zvyšuje nepomer v ich optimálnej životnosti. Koncepčné riešenie takého nástroja sa stáva v princípe neefektívne. Pritom eventuálne predĺženie životnosti fazetiek na oporných doštíčkách uplatnením oteru vzdorných povlakov je zvlášť pri nástrojochna hlboké vystružovanie vzhľadom na ich značnej dĺžke ekonomicky neefektívne.Voči uvedeným nevýhodám je do určitej miery lepšie známe riešenie s výmennými jedno čepeľových rezných hlavíc presne vyrobených s rozmerovými parametrami rezných zubov apozdĺžnych operných fazetiek. Nástroj nie je potrebné ujeho uživateľa problematicky a pracne zoraďovať. Upinacia stopka takej reznej hlavice je spravidla uložená s presahom vdrieku nástroja. Určitou nevýhodou tohto riešenia,najmä pri stredných priemeroch nástrojov je relatívne vyššia nadobúdacia cena v porovnani s nástrojom s výmennou reznou doštičkou.V prípadoch, kedy nie je požadovaná vyššia tvarová a rozmerová presnosť, zvlášť pri dierach smenšou hĺbkou, je ďalšia nevýhodou uvedenej koncepcie jedno britových vystružovacich nástrojov ich nižšia výkonnosť v porovnani s bežnými viac čepelovými výstružníkmi.Relatívne výhodnejším riešením tejto problematiky je vyhotovenie s dvomi výmennými reznými doštičkami, ktoré sa používa u nástrojov so stredným priemerom vystružovaných dier.Vedľa komplikovanejšieho a náročnejšieho nastavovania týchto britových doštičiek pri ich výmene je podstatnejšie obmedzenie ich počtu na dve pri stredných priemeroch nástrojov - do 30 mm najmä kvôli potrebnému priestorovému rozmiestneniu upevňovacích príložiek a nastavovacích elementov aztýchto dôvodov obmedzenie len na jednu výmennú reznú doštičku pri malých nástrojových priemeroch, napríklad 6 mm. Zvýrobného hľadiska je nevýhodou ajkonštrukčná zložitosť takýchto nástrojov.Podstata yynâlezu Vyššie uvedené nedostatky do značnej miery odstraňuje technické riešenie, ktoréhopodstatou je. že rezná časť je tvorená kompaktným tvarovým kotúčikom z rezného materiálu pripevneného k drieku a na tomto tvarovom kotúčiku sú vjednej polovici jeho obvodu vytvorené aspoň dva rezné zuby s pozdĺžnymi reznými čepeľami a na protilahlej polovici obvodu tvarového kotúčika sa nachádzajú valcové pozdĺžneoporné plôšky, medzi ktorými je uhlový rozstup v rozsahu 60 ° až 140 ° .Ďalšou doplňujúcou podstatou je, že pozdĺžne rezné čepele sú tvorené iba dvomirovinnými plochami, z ktorých jedna je čelo čepele a druhá chrbát čepele.Ďalšou podstatou je, že vzdialenosť priesečníka pozdĺžnej reznej čepele a čelnej reznej čepele od čelnej roviny sa u jednotlivých rezných zubov postupne v smere pracovnej rotácíe zväčšuje.Inou doplňujúcou podstatou je, že obidve pozdĺžne plôšky majú rovnakú polomerovú vzdialenosť od pozdĺžnej osi reznej časti, pričom pozdĺžne rezné čepele, a to aspoň pri ich prednej časti majú polomerovú vzdialenosť od pozdĺžnej osi reznej časti o málo väčšiu.Doplňujúcou podstatou je tiež, že na tvarový kotúčik reznej časti nadväzuje valcová upevňovacia stopka so spekaného karbidu, uložená vdiere oceľového drieku s presahom.variantnou podstatou je, že upevňovacia stopka je prispájkovaná ku tvarovému kotúčiku zhotovenému z cermetu.Ďalšou variantnou podstatou je, že upevňovacia stopka je prispájkovaná ku tvarovému kotúčiku zhotovenému z reznej keramiky.Doplnkovou podstatou je, že pri reznej časti zavlažovanej centrálnym prívodom chladiaceho amazacieho média sú vsmere nástrojovej rotácíe vytvorené pred pozdĺžnymi opornými plôškami zavlažovacie drážky.Ďalšou podstatou je, že súčet všetkých výstupných prierezov vyústenia centrálneho prívodu chladiaceho amazacieho média do zubových medzier azavlažovacich drážok je menší ako akýkoľvek priečny prierez vnútorného rozvodu tohto média.Prehľad obrázkov na výkresoch Vynález je bližšie osvetlený pomocou výkresu, na ktorom obr. 1 znázorňujepríkladné vyhotovenie podľa technického riešenia v čiastočnom pozdĺžnom reze. Na obr. 2 je toto riešenie znázornené v reze A-A. Na obr. 3 je rovnako v reze A-A variantné vyhotovenie tohto riešenia. Ďalšie príkladné vyhotovenie je na obr. 4v čiastočnom pozdĺžnom reze a na obr. 5 je v reze B-B.Príkladné vyhotovenie vynálezu podľa obr. 1 a 2 pozostáva z reznej časti 1 a drieku 2 a upínacej stopky ą upnutej rýchloupínačom g v upínacej hlavici § upevnenej v neznázornenom vretene obrábacieho stroja. Rezná časť 1 je tvorená kompaktným tvarovým kotúčikom § s upevňovacou stopkou Z zhotoveným zo spekaného karbiduoceľového drieku g. Na tvarovom kotúčiku § sú vytvorené tri rezné zuby g s pozdĺžnymi reznými čepeľami g a čelnými reznými čepeľami 11, ktorých priesečníky E majú postupne v smere pracovnej rotácie vždy väčšiu vzdialenosť od čelnej roviny IT. Na tvarovanom kotúčiku § sú ďalej upravené dve pozdĺžne operné plôšky g, ktoré majú od pozdĺžnej osi 91 reznej časti 1 rovnakú polomerovú vzdialenosť g Pri tom polomerová vzdialenosť 5 pozdĺžnych rezných čepelí 10 od pozdĺžnej osy Ql je o málo väčšia, napríklad o 0,01 mm. v ich prednej časti 1 pričom sa 5 rezných čepelí 1 Q smerom kstopke nástroja postupne zmenšuje. V diere § drieku g je vyhotovených § pozdĺžnych drážok 14 na prívod chladiaceho a mazacieho média z centrálneho kanála Ř k zubovým medzerám g azavlažovacím drážkam 11 uoporných plôškach 12. Počet pozdĺžnych drážok v iných vyhotoveniach môže byt väčší alebo menší podľa veľkosti priemeru drieku. Súčet všetkých výstupných prierezov vyústenia Q centrálneho prívodu uvedeného média do zubových medzier 15 azavlažovacích drážok í 7 je menší ako súčet priečnych prierezov pozdĺžnych drážok 14 centrálneho kanála 15. Rezné zuby g sa nachádzajú s pravidelným rozstupom na jednej polovice obvodu tvarového kotúčiku § a opornej plôšky 12 na druhej polovine tohto obvodu a to s uhlovým rozstupom 95 °. Prostredná pozdĺžna rezacia čepeľ 19 sa nachádza voči pozdĺžnej osi Ql reznej časti 1 naproti opornej plôšky 12, čo je výhodné zhľadiska výrobných a kontrolných meraní. Pozdĺžne rezné čepele 11 sú vytvorené iba dvomi rovinnými plochami, z nich jedna je čepeľové čelo 19 a druhá čepeľový chrbát 20.Príkladné vyhotovenie vynálezu podľa obr. 3 je v podstate variantné riešenie vyššie uvedeného vyhotovenia . Uhlový rozstup oporných plöšok je 100 a uhlový rozstup medzi krajnými pozdĺžnymi reznými čepeľami Q a opornými plôškami g je zhodný.Príkladné vyhotovenie vynálezu podľa obr. 4 a obr. 5 pozostáva z upínacej stopky § drieku z, v ktorého diere 8 je s presahom uložená upevňovacia stopka 7 reznej časti 1, ktorá je tvorená tvarovým kotúčikom Q, ktorý je zhotovený z cermetu a k nemu je pripojená upevňovacia stopka Z zhotovená zo spekaného karbidu. Na tvarovom kotúčiku Q sú vytvorené štyri pozdĺžne rezné čepele 19, z ktorých je jedna voči pozdĺžnej osi 01 reznej časti 1 presne naproti protiľahlej opornej plôške 12, čo je výhodné pre výrobné a kontrolné meranie. Včelnej dutine 22 drieku g, do ktorej vyúsťujú pozdĺžne drážky 14 na centrálny prívod chladiaceho a mazacieho média, je umiestnený usmerňovací krúžok z zaisťujúci usmernené prúdenie uvedeného

MPK / Značky

MPK: B23D 77/00, B24B 33/00

Značky: stredných, najmä, nástroj, priemerov, vystružovanie, malých

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e2072-nastroj-na-vystruzovanie-dier-najma-dier-malych-a-strednych-priemerov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Nástroj na vystružovanie dier najmä dier malých a stredných priemerov</a>

Podobne patenty