Hadicová svorka

Číslo patentu: E 20490

Dátum: 09.07.2010

Autor: Miessmer Stefan

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Hadicové svorky s upínacím zariadením v tvare uška, takzvaným uškom Oetiker, sú upnuté okolo hadice obklopujúcej, napríklad, rúrovú spojku tým, že upínacie uško, ktoré sa skladá z dvoch ramien vyčnievajúcich smerom von a jedného mostíkového díelca, ktorý ich spája, je zúžené prostredníctvom klieští alebo upínacieho náradia V tvare klieští. V závislosti od dimenzovania hadicovej svorky sa budú vnútomé konce ramien vnapnutom stave takmer dotýkať. Svorka sa pri aplikovaní špeciñkovanej uzatváracej sily považuje za korektne uzatvorenú, pokiaľ je uško na dosiahnutie 50 -nej redukcie priemeru primerane zredukované. Diferencia od tejto pozície až po bod, kde sa vnútomé konce ramien v napnutom stave takmerdotýkajú, je upínacia oblasť svorky.0002 Problém pri tomto type upínacieho zariadenia spočíva vtom, že sa zúžené upínacie uško pri odobratí upínacieho náradia na základe pružnosti hadice atiež zvieracieho pásu samotného opäť trochu rozšíri. Toto rozšírenie znamená zmenšenie upínacej sily vynaloženejna hadicu, čo v hraničných oblastiach môže viesť k netesnosti.0003 Teoreticky by bolo možné obmedziť rozšírenie použitím tvrdšieho alebo hrubšíeho materiálu zvieracieho pásu. Odhliadnuc potom od výsledných vyšších materiálových nákladov je použitie tvrdšieho alebo hrubšíeho materiálu mimo upínacieho uška nežiaduce tiež preto,lebo hadicová svorka má mať určitú pružnosť, aby boli vykompenzované nepravidelnostiv hadici a predmete (rúrovej spojke), ktorý je ňou obopnutý.0004 Z dokumentu US 5,070,580 je známe zosilniť upínacie uško pomocou vonkajšej spony zpodstatne silnejšieho materiálu, ktorá je naň nasadená, apri upínaní zúžiť sponu spolu s upínacím uškom. Spona predstavuje dodatočný konštrukčný dielec, ktorý zvyšuje výrobné náklady a postup inštalovanía hadicovej svorky robí komplikovanejším. Okrem toho upínacieuško zosílnené pomocou spony predstavuje pri rotujúcich dielcoch dodatočnú nevyváženosť.0005 Ďalšie opatrenia na zosilnenie upínacieho uška sú známe z dokumentu US 5,111,555. Tam je plánované, aby upínacie uško bolo realizované z dvoch vrstiev alebo aby bolo opätovnezosílnené pomocou zvonka nasadených spôn alebo strmienkov. Pritom rezultujú opisované0006 Zdokumentu WO 02/50468 A 1 je známa hadicová svorka so zvieracím pásom, upínacím zariadením v tvare uška a vyhlbením na vedenie upínacieho zariadenia.0007 Základom vynálezu je všeobecná úloha, aby boli minimálne čiastočne odstránené nevýhody, aké sa vyskytujú pri známych hadicových svorkách s upínacím zariadením v tvare uška. Špeciálnej šia úloha vynálezu môže byť videná v tom, aby bola vytvorená hadicová svorkas upínacím zariadením v tvare uška, ktorého prídržná sila je v napnutom stave zvýšená. 0008 Predovšetkým sa má pôsobiť proti tendencii upínacieho uška opäť sa po upnutí rozšíriť.0009 Riešenie tejto úlohy sa dosiahne s opatrením uvedeným V nároku 1. Vyhĺbenie plánované podľa neho zapríčiní, že pri zužovaní upínacieho uška, a tým spôsobeným zmenšovaním priemeru hadicovej svorky, vstupuje materiál hadice do vyhĺbenia. Pri relatívnom posúvaní medzi zvieracím pásom a hadicou zapríčinenom zužovaním upínacieho uška sa môže materiál hadice stále viac posúvať do vyhĺbenia, ktoré sa v tomto smere pohybu stáva širšie. Keď je na konci upínacieho procesu upínacie náradie odobraté z upínacieho uška, tak sa medzi zvieracím pásom a hadicou uskutočňuje protismerné relatívne posúvanie. Pritom materiál hadice, ktorý vstupuje do vyhĺbenia, je pritláčaný v smere zmenšujúcej sa šírky vyhĺbenia a je tam zovretý, čím je zabránené protismemému pohybu. Inými slovami, upínacie uško sa už viacnemôže tak veľmi rozšíriť, ako by sa to očakávalo na základe jeho pružnosti. 0010 Uskutočnenia vyhĺbenia uvedené v nároku 2 až 4 sa ukázali ako obzvlášť účinné.0011 Keď je vysvetľované relatívne posunutie medzi zvieracím pásom a hadicou v blízkostiupínacieho zariadenia najväčšie, do tej miery je opatrenie nároku 5 účelne.0012 Nárok 6 sa vzťahuje na aplikovanie opatrenia podľa vynálezu na otvorenú hadicovú svorku, ktorej koncové úseky sa navzájom prekrývajú, pričom upínacie zariadenie jeusporiadané v oblasti vonkajšieho koncového úseku, ktorý prekrýva vnútomý koncový úsek.0013 Pri otvorenej hadicovej svorke takého druhu je podľa nároku 7 obzvlášť výhodné, aby bolo Vyhĺbenie plánované V časti vnútomého koncového úseku zvieracieho pásu pod upínacím uškom, lebo tam je relatívne posunutie medzi zvieracím pásom ahadícou najväčšie. Zároveň defonnácia materiálu zvieracieho pásu na tomto mieste spôsobuje vystuženie, ktoré pôsobí protivydutiu zvieracieho pásu pod upínacím uškom.0014 V ďalšom uskutočnení vynálezu podľa nároku 8 môže vyrazenie vyčnievajúce smerom von a tvoriace vyhĺbenie spôsobiť V spojení s upínacím uškom dodatočné zabezpečenie zvieracieho pásu pod upínacím uškom. Táto funkcia je možná predovšetkým potom, keď podľanároku 9 má upínacie uško vystužovací lem vyčnievajúci dovnútra.0015 Príklad uskutočnenia vynálezu je v nasledujúcom texte bližšie vysvetlený pomocouobrázok pohľad zboku na otvorenú hadícovú svorku V stave zodpovedajúcom zmontovanému stavu, vktorom sa obidva konce zvieracieho pásu vzájomne prekrývajú a sú navzájom fixované, upínacie uško však ešte nie je zúžené, obrázok 2 pohľad zhora na vnútomý koncový úsek zvieracieho pásu podľa obrázka 1 aobrázok 3 zväčšený pozdĺžny rez vnútomým koncovým úsekom zvieracieho pásu.0016 Otvorená hadícová svorka znázornená na nákrese sa skladá zo zvieracieho pásu 10,ktorý V stave znázomenom na obrázku 1 tvorí vnútomý koncový úsek 11 a vonkajší koncový úsek 12, ktorý ho prekrýva. Vo vonkajšom koncovom úseku 12, vychádzajúc z pravého konca na obrázku l, sú tvámením zastudena vytvorené vodiace uchytenie 13, pridržiavacic uchytenie 14, upínacie zariadenie 15 v tvare takzvaného uška Oetiker a vedenie 16 jazýčka. Vo vnútornom koncovom úseku 11 zvieracieho pásu 10 znázomenom tiež na obrázkoch 2 a 3,vychádzajúc z jeho voľného konca, je vytvorený jazýček 17 so šírkou, ktorá sa zmenšuje vzhľadom na kompletný zvierací pás 10, a s vodiacím výstupkom 18, vyrazenie 19 tvarukvapky pri pohľade zhora na obrázku 2, pridržíavací háčik 20 a vodiaci háčik 21.0017 Upínacíe uško 15 je tvorené dvoma ramenami 22 vyhnutými smerom von zo zvieracieho pásu 10 aúsekom 23 rebra, ktorý ich spája. Vúseku 23 rebra je zaformovaný0018 S výnimkou vyrazenia 19 sa môže hadícová svorka tohto príkladu uskutočnenia zhodovať s hadicovou svorkou známou z dokumentu WO 2009/152832 Al.0019 V predloženom príklade uskutočnenia má vyrazenie 19 podľa obrázka 2 tvar kvapky padajúcej z vnútomého konca zvieracieho pásu do stredu zvieracieho pásu, to znamená, že jeho šírka meraná priečne na pozdĺžny smer zvieracieho pásu 10 od stredu zvieracieho pásu, ktorý má byť na obrázku 2 predpokladaný vpravo, sa zužuje po ľavý koniec zvieracieho pásu, pričom obidva konce sú zaoblené. Hĺbka vyhĺbenia 25, ktoré je konkávne smerom k vnútomej strane hadicovej svorky a je tvorené prostredníctvom vyrazenia 19, je v podstate rovná hrúbke zvieracieho pásu 10, čo znamená, že vyrazenie 19, ako je znázomené na obrázku 3, má na vonkajšej strane vnútomého koncového úseku 11 výšku, ktorá zodpovedá približne hrúbke0020 Najväčšia šírka vyhĺbenia 25 je približne 1/2, jeho najmenšia šírka približne l/ 10 až 1/5 šírky zvieracieho pásu. Ako je zrejmé z obrázka 3, vnútomá stena vyhĺbenia 25 má na svojom pravom konci na obrázku 3 ploché nábehové zošikmenie 26, na opačnom konci strmé výbehové0021 Ako je znázomené na obrázku l, vystužovací lem 24 existujúci vúseku 23 rebra upínacieho uška 15 môže byť dimenzovaný tak, aby sa vznázornenom stave dotýka vyrazenia 19. Upínacie uško 15 podopiera potom oblasť zvieracieho pásu 10 vybavenú0022 Keď je upínacie uško 15 z východiskového stavu znázorneného na obrázku l zúžené,napríklad, prostredníctvom (neznázomených) klieští nasadených na obidvoch ramenách 22, tak sa zmenší priemer hadicovej svorky ana (nezobrazenú) hadicu, ktorá je usporiadané medzi zvieracím pásom 10 a predmetom, napríklad rúrovou spojkou, ktorý je ňou obklopený,vynakladá tlak. Zároveň sa kvôli zmenšeniu priemeru hadicovej svorky uskutočňuje medzi zvieracím pásom 10 a hadicou relatívne posunutie, ktoré je v oblasti upínacieho uška 15 najsilnejšie a klesá smerom do stredu zvieracieho pásu, to znamená V smere oblasti diametrálne protiľahlej k upínaciemu ušku 15. Tlak vyvinutý na hadicu a opísané relatívne posunutie vedúk tomu, že materiál hadice je tlačený do vyhĺbenia 25.0023 Ked sú kliešte odstránené, tak pružnosť hadice a tiež upínacieho uška 15 samo o sebe nepružne deformovaného zapríčiní, že sa toto trochu rozšíri. Pritom sa medzi hadicou azvieracím pásom 10 uskutočňuje protismerné relatívne posunutie, pri ktorom je materiál hadice vtlačený do vyhĺbenia 25 stláčaný v smere menšej šírky vyhĺbenia 25 a je tam zovretý.Toto zovretie obmedzuje okrem toho sa uskutočňujúce väčšie rozšírenie upínacieho uška 15.

MPK / Značky

MPK: F16L 33/025

Značky: hadicová, svorka

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e20490-hadicova-svorka.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Hadicová svorka</a>

Podobne patenty