Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Na montážnych linkách automobilového priemyslu sú klimatizačné systémy vozidiel(MACs mobil air conditions) plnené chladiacim prostriedkom. Toto plnenie sa vykonáva plniacimi zariadeniami, ktore automaticky umožňujú celý proces plnenia pri adaptácíi klimatizačného systému vozidla. Použité chladiace prostriedky zaťažujú na jednej strane prostredie, sú čiastočne horľavé a tvoria často nebezpečné produkty rozloženia. Z tohto dôvodu vznikajú vysoké, bezpečnostne technické požiadavky natesnosť takých plniacich zariadení, aby mohlo byť unikanie chladiacich prostriedkovKeďže u chladiacich prostriedkov ide o skvapalnené plyny, musí sa brať ohľad na skupenstvo a hodnoty tlaku. Špeciálne musí byť konštruktívne bratý ohľad na zvýšenie tlaku, podmienené teplotou, vo vedeniach a prevádzkových prostriedkoch takýchto plniacich zariadení. Má byť obmedzené aj množstvo chladiaceho prostriedku, uvoľnené v prípade havárie, za účelom zabránenia nebezpečenstvám, čo sa týka nebezpečnejexplozívnej atmosféry, alebo ich udržiavania na nízkej úrovni.Plniace zariadenia sa vyznačujú integrovaným podtlakovým a plniacim obvodom, so senzorikou na určovanie podtlaku, tlaku a hmotnosti, trasou na zásobovanie prostriedkami, ktorá je obsluhovaná z fliaš alebo nádrži, adaptačným zariadením na pripojenie k miestu plnenia vo vozidle, ako aj riadiacim systémom, ktorý inicializuje automatický priebeh plnenia. Funkcie test tlaku, evakuovanie, test netesnosti, dodatočné evakuovanie, plnenie a spätné nasávanie chladiaceho prostriedku sú kombinovateľné čiastkové funkcie typického celkového procesu. Proces je prevažne uskutočňovaný na montážnych linkách v oblasti dodatočného spracovania, v oblastiach Try out a voV US 4 711 096 A je opísaný spôsob podľa predvýznaku nároku 1 na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov,pričom obeh, vedúci chladiaci prostriedok, je rozdelený na malé objemy, ktoré disponujú trojcestnými ventilmi, vyhotovenými ako uzatvárací ventil a bezpečnostnýventil. S integrovateľným snímačom tlaku môže byť vykonávaná diagnóza narozoznanie netesnosti tak, že môžu byť rozsiahle znížené opatrenia ochrany predÚlohou vynálezu je navrhnúť spôsob prevádzky plniacich zariadení pre chladiaci prostriedok, ktorý obzvlášť spĺňa nasledujúce požiadavkyl. Obmedzenie unikajúcich množstiev chladiaceho prostriedku v prípade poruchy resp. havárie.2. Zabránenie a obmedzenie nebezpečných explozívnych atmosfér u horľavých chladiacich prostriedkov alebo chladiacich prostriedkov, škodiacich prostrediu alebo zdraviu.3. Ochrana hydraulických obehov pred príliš vysokými hodnotami tlaku.4. Zabránenie unikaniu chladiaceho prostriedku z bezpečnostných ventilov.Táto úloha je vyriešená technickými znakmi podľa nároku l, ako aj výhodnými vyhotoveniami podľa závislých nárokov, pričom podstatné znaky a výhody sú obzvlášťSpôsob podľa vynálezu na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov sa vyznačuje tým, že obeh, ktorý vedie chladiaci prostriedok, je rozdelený vždy na malé objemy (tzv. klastre), ktoré disponujú uzatváracími ventilmi a bezpečnostným ventilom. Pritom môže byť prostredníctvom integrovateľného snímača tlaku vykonávaná diagnóza na rozoznanie netesnosti. Výsledkom je, že môžu byť znížené nutne opatrenia ochrany pred explóziou, ako ajdoteraz nutné obmedzenia v pracovnom prostredí plnenia.Reakcii bezpečnostných ventilov je zabránené tým, že je zvýšený tlak resp. objem v akumulátore, používanom všetkými klastrami a tým, že sú klastre od seba oddelené spätnými ventilmi. Klastre, vybavené zodpovedajúcim spôsobom - ktoré budú ešte bližšie vysvetlené v súvislosti s výkresom - môžu byť integrované do hydrauliky plniaceho zariadenia. Je taktiež možné, že sú tieto klastre súčasťou hydrauliky narealizáciu funkcií celkového procesu.Pomocou techniky merania tlaku v jednotlivých klastroch môže byť ako počas prevádzky plniaceho zariadenia v samotnom procese plnenia, tak aj V dobe prevádzky amimo nej vykonávaná kontinuálna diagnóza netesnosti.Ďalej môže byť splnením požiadaviek, uvedených na strane 2 podľa bodov 1 až 5,dosiahnuté to, že technicky tesné systémy s uvedenými prídavnými opatreniami dosiahnu stav trvalo tesné. Súčasne z toho vyplývajú u plniacích zariadení, ktoré boli vybavené týmito znakmi, menšie požiadavky na opatrenia ochrany pred explóziou, ktoré majú byť ešte splnené.Ďalšia výhoda tohto spôsobu spočíva v tom, že je prostredníctvom techniky merania tlaku oproti prídavne inštalovanej senzorike pre varovanie pred únikom plynu V spojení s odsávaniami dosiahnuteľná citlivejšia detekcia netesnosti, pretože je vlastná senzorika pre varovanie pred únikom plynu negatívne ovplyvňovaná rýchlosťami výmenyKonečne môžu pravidelné detekcie netesnosti technikou merania tlaku v spojení s technikou vetranía a senzorikou pre varovanie pred únikom plynu tvoriť časť opatrení,ktorých pomocou môžu byť technicky tesné systémy preradené na trvalo technické systémy. Tým vznikajú pre prevádzkovateľov výhody, spojené s prevádzkovými nákladmi, príkladne vykonávanie vyhľadávania chýb pri otvorených dverách a bežia com zariadení.Podstatnými výhodami spôsobu celkovo sú teda zabránenie a obmedzenie vzniku nebezpečných explozívnych atmosfér v pracovných oblastiach, ako aj zníženie opatrení z inak obvyklých požiadaviek z ex-zón resp. ich zníženie. Ďalej potom požiadavky,ktoré sú kladené na spôsob, neobmedzujú vlastný proces plnenia a potrebné komponenty môžu byť priamo integrované do hydraulických obehov plniacehozariadenia resp. môžu tvoriť dokonca funkčne určitú súčasť.V nasledujúcom texte je vysvetlený príklad vyhotovenia v súvislosti s výkresom. Udržiavanie malých unikajúcich množstiev chladíaceho prostriedku v prípade poruchy resp. havárie s požiadavkami podľa bodu l a 2 je realizované klastrovanímObr. 1 znázorňuje takýto klaster 2, nezodpovedajúci vynálezu. Pozostáva z vedenia s prevádzkovými prostriedkami a je V pripade poruchy alebo havárie dvoma Ventílmi l oddelený od zvyšnej hydrauliky. Bezpečnostný ventil 4 bráni nepripustne vysokýmtlakom V tomto klastri 2 a spĺňa teda požiadavky podľa bodu 3.Keď sú takéto hydraulické klastre V prípade poruchy alebo havárie uzatvárane alebo sú uzatvorené aj pri vypnutom plniacom zariadeni, Vzniká pri zvýšení teploty okolia alebo aj V prípade prevádzky vytláčaním objemu u spinajúcich ventilov, problém zvýšenia tlaku V samotnom klastri. Pretože sa chladiaci prostriedok nachádza V hydraulike v kvapalnej fáze, majú malé zmeny teploty resp. zmeny objemu zreteľný účinok zvýšeniatlaku. To Väčšinou vedie k reakcii bezpečnostného ventilu.Zvýšenie tlaku V klastri 2 podľa obr. 1 nastáva predovšetkým pri zvýšení teploty pomaly, takže sa bezpečnostný ventil 4 pomaly otvára. Bod uzatvorenia leží Väčšinou,zaťažený hysteréziou, ďaleko pod otváracím tlakom. To Vedie k uvoľneniunekontrolovateľných množstiev chladiaceho prostriedku a je nežiaduce.Aby sa tomu zabránilo, je hydraulický klaster podľa vynálezu podľa obr. 2 rozšírený o spätný ventil 5. Spätný ventil 5 ústí do špeciálneho klastra, ktorý obsahuje hydroakumulátor alebo membránový akumulátor 6. K tomuto klastru môžu byťpripojené ďalšie klastre. Tieto klastre vzájomne oddeľujú spätné Ventily 5.Keď teraz nastane V klastri zvýšenie tlaku zvýšením teploty alebo spínacími pochodmi,sú vznikajúce zvýšenia tlaku znižovane do hydroakumulátora. Pretože sú dôvodom uvedených javov len malé objemy, môžu byť prijimané akumulátorom 6. Otváraníe bezpečnostných ventilov nastáva len ešte pri extrémnych situáciách, zvyšujúcich tlak, na ktore tu nie je braný zreteľ. Tým sú splnené aj požiadavky z bodov 3 a 4.Pretože sa V obehoch plniaceho zariadenia, vedúcich chladiaci prostriedok, nachádza chladiaci prostriedok V kvapalnej fáze, vedú malé netesnosti už k zníženiam tlaku, ktore sa nechajú dobre zisťovať snimačmi 3 tlaku. Doby merania môžu byť zvolené tak, aby nebol proces plnenia rušený a aby kolísanie teploty neovplyvňovalo negatívne Výsledokmerania poklesu tlaku. Pretože každý klaster disponuje takou technikou merania tlaku,

MPK / Značky

MPK: F25B 49/00, B60H 1/00, F28F 27/00, B67D 7/02, F25B 45/00

Značky: chladiaceho, rozoznávanie, prostriedku, zabránenie, spôsob, hydraulických, systémov, únikov, komplexných

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e20274-sposob-na-zabranenie-a-rozoznavanie-unikov-chladiaceho-prostriedku-z-komplexnych-hydraulickych-systemov.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob na zabránenie a rozoznávanie únikov chladiaceho prostriedku z komplexných hydraulických systémov</a>

Podobne patenty