Zostava pružnej násady rotačnej sondy

Číslo patentu: E 19571

Dátum: 07.03.2005

Autor: Gracin Renato

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

ZOSTAVA PRUŽNEJ NÁSADY ROTAČNEJ SONDY0001 Tento vynález sa týka zostavy pružnej násady rotačnej sondy,použivanej ako nosič rotačnej sondy pre vírivé prúdy vyrobené pre skúmanie zakriveného potrubia. Konkrétnejšie je vynálezom zostava pružnej násady rotačnej sondy pre zaistenie dobrej flexibility, pričom je v nej zachovaný aj znak možnosti tlačenia -ťahania a otáčania. Zostava zahrňuje pružnú násadu s priemerom G 3,2 mm, vyrobenú z tahových drôtov so 4 alebo 5 vrstvami.0002 Tento vynález bol v podstate vyvinutý na použitie v zostave rotačnej sondy pre skúmanie potrubia parného generátora vjadrových elektrárňach typu WWER (vnútorný priemer potrubia je 13 mm).0003 Technický problém bol nasledujúci. Pretože sonda pre vírivé prúdy(senzor a násada) musia byt tlačené a potom ťahané cez zakrivené a mokré potrubie trecim systémom s 2 pármi hnacích kôl, je to často ťažšl problém.0004 Obvykle je násadou používanou na rotačných sondách pre vlrivé prúdy pre vnútorný priemer potrubia 0 13 mm pružná násada s priemerom G 3,2 mm (pružná násada so štyrmi vrstvami). Bez ohľadu na to, či má na sebe rotačná sonda nasadenú krížovo vinutú alebo plochú cievku, dva koaxiálne káble prepájajúce senzor sondy skonektorom sondy, sú navinuté okolo násady. Pomocou konektora je sonda pripojená kmotorovej jednotke, ktorej úlohou je otáčať pružnú násadu a senzor sondy okolo jeho osi. Tenké koaxiálne káble sú vinuté okolo pružnej násady a chránené nylónovými perličkami upevnenými k násade s rozstupmi približne 6 mm. Rotačná sonda je otáčaná rýchlosťou 300 ot/min, pričom je ťahaná rýchlosťou 5 mm/s. Tento systém je úspešne aplikovaný na rovné potrubia alebo menej zakrivené potrubia, než aké sú potrubia v parných generátoroch jadrových elektrární typu WWER. Vtomto konkrétnom príklade väčšina trubíc začína ohybom hned za vstupom dotrubice. Tento ohyb neumožňuje vstup motorovej jednotky do trubice. Vďaka skutočnosti, že požiadavky na inšpekciu sú až 9 m vo vnútri trubice, vyplýva z toho, že dĺžka zostavy pružnej násady by mala byť aspoň 9 m. Dnes majú armatúry navrhnuté pre inšpekciu virivých prúdov v potrubí v parných generátoroch vzariadeniach typu WWER väčšinou inštalovaný tlačný-ťažný prvok pre sondu vo vnútri kolektora generátora tak, aby bol blízko vstupu do trubice (pre cievkové typy sond pre vírivé prúdy). Preto nemôže byt spomenutý typ rotačnej sondy použitý, pretože je potrebné, aby násadou bolo otáčané a súčasne aby bola osovo posúvaná trecím systémom prvku pretlačenie - ťahanie sondy pôsobiacim na rovnakú násadu.0005 Na základe spomenutých obmedzení bola vyvinutá nová zostava pružnej násady s tým cieľom, aby ľahko prechádzala ohybmi trubice, zatial čoje súčasne otáčaná a osovo posúvaná.0006 Základným prvkom zostavy je pružná násada spriemerom 00007 Okolo násady sú navinuté dva koaxiálne káble spriemerom (25 0,5 mm. Každých 50 mm je nasadená tepelne zmršťovaná trubica s Iepidlom na vnútornom polomere (dĺžka zmrštenia je 4 mm). Každá tepelne zmrštovaná trubica je zahrievaná pomocou ventilátora a takto sú káble zañxované k násade po každých 50 mm vzdialenosti. Pružná nylonová hadica je nasadená na takto pripravenú násadu. Na obidvoch koncoch násady je namontovaná Iožisková zostava. To umožňuje hnacím kolesám tlačného prvku pre sondu tlačiť -ťahaťnylonovú hadicu, zatial čo pružná násada rotuje vo vnútri hadice.0008 Vynález všeobecne podľa prvého odseku je charakteristický tým, že pružná násada je navrhnutá tak, aby mala malú torznú odchýlku, s dvomi koaxiálnymi káblami navinutými okolo pružnej násady a upevnenými k nej každých 50 mm a s pružnou nylonovou hadicou nasadenou cez pružnú násadu a káble, s ložiskovými zostavami, ako je uvedené v nároku 1. Vynález bude ďalej opisaný s odkazmi na niektoré výkresy uvedené v zozname nižšie.0009 Zostava pružnej násady na použitie so sondou pre vírivé prúdy priinšpekcii trubíc parného generátora vjadrových elektrárňach je opísanáv dokumente US 2004/0075432 A 1. Zostava zahrňuje pružnú násadu vyrobenú zo splietaného kábla, koaxiálny kábel špirálovite navinutý okolo násady avonkajšiu pružnú hadicu. Obr. 1 zobrazuje zostavu rotačnej sondy podľa vynálezu.Obr. 2 zobrazuje detail priečneho rezu zostavou pružnej násady rotačnej sondy podľa vynálezu.Obr. 3 zobrazuje vzhľad kolíka pri pohľade zhora a v priečnom reze. Obr. 4 zobrazuje vzhľad ložiska pri pohľade spredu a zo strany. Obr. 5 zobrazuje maticu pri pohľade spredu a zo strany.0010 Obr. 1 zobrazuje zostavu rotačnej sondy podľa vynálezu, obsahujúcu zostavu senzora 1 pripojenú kzostave 2 pružnej násady. Zostava 2 pružnej násady je zakončená konektorom 3 používaným na pripojenie rotačnej sondy k zostave motorovej jednotky.0011 Obr. 2 zobrazuje detail priečneho rezu zostavou pružnej násady rotačnej sondy podľa vynálezu a je vhodný na reprezentáciu princípu vynálezu. Zostava násady zahrňuje pružnú násadu 11, kolik 12, tepelne zmršťované trubice 13, nylonovú hadicu 14, Iožisko 15 a maticu 16.0012 Základným prvkom zostavy podľa vynálezu je pružná násada 11 s priemerom O 3,2 mm i 0,05 mm. Táto je navrhnutá pre malé torzné prehnutie. Na obidvoch koncoch násady sú namontované kolíky 21, zobrazené na obr. 3 pri pohľade zhora a v priečnom reze. Tieto kolíky 21 sú s výhodou vyrobené z nerezovej ocele. Kolíky 21 sú pripájané k pružnej násade 11. Potom sú káble, ktoré už boli pripojené k senzoru 1 sondy nasadené na pružnú násadu 11 navinutlm okolo nej. Ďalej sú tepelne zmršťované trubice 36 x 4 mm,lepidlo na vnútornom polomere, pomer zmrštenia 3 1) umiestnené cez násadu a káble, s odstupmi 50 mm od seba. Pomocou tepelnej pištole sú Zmršťovacie prvky zahriate a spolu s káblamí zañxované k násade. Ďalší krok je príprava nylonovej hadice (materiál nylon 66- nylaflow, rozmer 5/16 T - 0 7,93 l Q5,9 mm). Nylonová hadica je rezaná na požadovanú dĺžku a na každom konci je vytvorený závit 1/4-28 s dĺžkou 6 mm. Pripravená hadica je umiestnená cez násadu k prednému kolíku. Počas tohto procesu sú všetky tepelne zmršťované0013 Obr. 4 zobrazuje ložisko 31 pri pohľade spredu a z boku, pričom spomenuté Iožisko je s výhodou vyrobené z bronzu a navinuté vo vnútri hadice s pridaným Iepidlom, napríklad Loctite 262 pre zaistenie závitu. Mazivo môžebyt tiež nanesené na kolík 21 v kontakte s Iožiskom 31.0014 Nakoniec obr. 5 zobrazuje maticu 41, pri pohľade spredu a z boku,pričom spomenutá matica 41 je nasadená na kolíku 21 a drží celú zostavu ložiska. Matica 41 je s výhodou vyrobená z nerezovej ocele a pripájaná k matici 16, aby bolo zamedzené jej pohybu opačným smerom z trasy káblov. Rovnaký postup je možno nakoniec zopakovať na konektorovom 3 konci zostavy 20015 Vjednom uskutočnení vynálezu majú dva koaxiálne káble priemer Q 0,5 mm a 40 až 50 ohmovú charakteristiku rezistencie a sú navinuté okolo0016 Vjednom z uskutočnení vynálezu sú obidva koaxiálne káble uchytené k pružnej násade 11 každých 50 mm tepelne zmršťovacími trubicami 13, srozmermi Q 6 x 4 mm, spomerom zmrštenia 31 a prilepené na0017 Vjednom z uskutočnení vynálezu je pružná nylonová hadica 14 nasadená cez pružnú násadu 11 a káble. Pružná nylonová hadica je s výhodou0018 Vjednom z uskutočnení vynálezu majú zostavy ložísk 31 priemer od Q 7,00 po Q 4,8 mm.0019 Ako už bolo spomenuté, táto zostava 2 pružnej násady rotačnej sondy je vyvinutá na použitie v rotačnej sonde pre vírivé prúdy na skúmanie potrubia vparných generátoroch inštalovaných vjadrových elektrárňachWWER. Takáto zostava však môže byť použitá aj pre iné podobné aplikácie.

MPK / Značky

MPK: F22B 37/00, G21C 17/017

Značky: pružnej, sondy, rotačnej, násady, zostava

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e19571-zostava-pruznej-nasady-rotacnej-sondy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zostava pružnej násady rotačnej sondy</a>

Podobne patenty