Držadlo na montáž ohrievača vody na stenu

Číslo patentu: E 19363

Dátum: 26.10.2007

Autor: Lichvarcik Marián

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Vynález sa týka držadla na montáž ohrievača vody na stenu, najmä zásobníka teplej vody, ktoré sa vodorovne umiestňuje na nejakú montážnu stenu do ktorého sa zavesí tento ohrievač vody.0002 Na stene zavesené zásobníky teplej vody sa bežne upevňujú na montážnu stenu montážnym držadlom. Montážne držadlo má oproti zásobníku teplej vody, aj keď je tento prázdny,podstatne menšiu hmotnosť a dá sa ľahko pripevniť na stenu. Zásobník teplej vody sa zavesí na stenu pomocou na stenu upevneného montážneho držadla.0003 Z FR 2 831 653 A 1 je známy závesný prípravok pre vodnévykurovacie teleso, ktoré sa zvislo montuje na stenu a má hornúa dolnú oblasť. V hornej a dolnej oblasti má závesný prípravokkruhové otvory. Okrem toho sa uvažuje aj o uskutočnení upinania. 0004 Na prietokovom ohrievači podľa DE 10 2004 018 035 A 1 sasymetricky na zadnej stene na rohoch mysleného štvorca nachádzajú štyri závesné strmene. Tieto závesné strmene sú usporiadané ako pootočené o 90 ° a ich vzájomná vzdialenosť je rovnaká. Tento elektrický spotrebič sa upevňuje na stenu pomocou montážneho závesu.0005 Z DE 297 12 677 Ul je známy nástenný držiak. Slúži na upevnenie najmä vyhrievacích telies a príslušných zásobníkov teplej vody na stenu, pričom sa uvažujú dva vertikálne skriňové profily s výbavou a výrezmi na uchytenie nosnika, ktorý sa má zhora vložiť. Zásobník teplej vody sa zavesí na hák časti0006 DE 85 O 1 437 opisuje závesný prípravok prístroja na horúcu vodu s V penovom izolačnom plášti zapenenou kotevnou konštrukčnou časťou a s touto sa spojiť majúcou sponou mimoizolačného plásťa. Kotevnú konštrukčnú časť tvorí stykovápriložka, ktorá vyčnieva z izolačného plášťa a spona má na hornej podpernej obrube na uchytenie stykovej príložky aspoňjedno prehĺbenie. Styková priložka prístroja na horúcu vodu je0007 Úlohou tohto vynálezu je dať k dispozícii málo nákladný a ľahko vyrobiteľný prípravok, ktorým sa môžu na stenu upevňovať rôzne ohrievače vody, najmä zásobníky teplej vody.0008 Táto úloha je vyriešená znakmi nároku 1. Výhodné tvary0009 Držadlo na montáž na stenu má najmenej jedno prehĺbenie, V ktorom je uvažovaný aspoň jeden kruhový otvor,pomocou ktorého je toto držadlo priskrutkované na montážnu stenu. V držadle na montáž sú uvažované najmenej dva výrezy, do ktorých sa ohrievač vody zavesí, pričonl sa výstupok závesného prípravku ohrievača vody nachádza medzi montážnou stenou a držadlom na montáž na stenu.0010 V prípade závesného prípravku pre ohrievač vody ide o hák, skrutku, uholník alebo podobne. V prípade skrutky je príslušný výstupok vytvorený hlavou skrutky. Čap/driek skrutky sa nachádza vo výreze a hlava skrutky sa nachádza medzi montážnou stenou a držadlonl na montáž na stenu a zasahuje do neho. Samotné držadlo na montáž je na nwntážnu stenu upevnené predovšetkým skrutkami, ktoré sú Vedené cez dva kruhové otvory. Cez aspoň jedno prehĺbenie v držadle na montáž sú dva výrezy V inej rovine, ako stena a sú tak V odstupe od tejto steny. Takto je možné, aby sa hlavy skrutiek do držadla na montáž0011 Ak je závesný prípravok tvorený hákom alebo uholníkom,rovnako vyčnieva výstupok cez Výrez za držadlom na montáž.0012 Výhodou je symetrické usporiadanie výrezov a kruhových otvorov v pároch. Usporiadaním viacerých párov výrezov sa môžudo príslušných párov výrezov zavesiť ohrievače vody s rôznymizávesnými prípravkami. Taktiež je výhodné uvažovať viacej párovkruhových otvorov na upevnenie držadla na montážnu stenu. Toto je obzvlášť výhodné pri výmene nových prístrojov za staré, ak sú rozdielne odstupy otvorov V stene. V tomto prípade má držadlo aspoň jeden pár kruhových otvorov pre nový a pre starý spôsob upevnenia.0013 Jeden tvar uskutočnenia držadla na montáž na stenu uvažuje viac párov výrezov a dva páry kruhových otvorov. Okrem toho je výhodné usporiadať výrezy~ V rovnej, prípadne rovinnej oblasti držadla. Tieto kruhové otvory sa nachádzajú v oblasti prehĺbenia v rovinnej oblasti alebo mimo rovinnej oblasti.0014 V ďalšom zámere vynálezu sú uvažované výrezy tvaru U0015 Vynález bude nasledovne vysvetlený pomocou prikladu uskutočnenia a vo vzťahu k priloženým výkresom. Obrázky znázorňujúobr. 1 držadlo na montáž na stenu, obr. 2 držadlo na montáž na stenu čiastočne V reze.0016 Držadlo 1 na montáž na stenu je najmenej jednýmzávesným prípravkom 30 (skrutka alebo podobne) umiestnené na montážnu stenu 2 na upevnenie neznázorneného ohrievača vody. V oblasti najmenej jedného prehĺbenia 10 sú uvažované najmenej dva kruhové otvory 11, cez ktoré sú vedené skrutky 3 na upevnenie na montážnu stenu 2. Montážna stena 2 tvorí prvú rovinu 13, od ktorej je druhá rovina 14 držadla 1 na montáž na stenu prostredníctvom prehĺbenia 10 umiestnená v odstupe. Tento odstup medzi rovinami 13 a 14 výhodným spôsobom zodpovedá najmenej výške H výstupku 31 závesného prípravku 30. Ak je závesným prípravkom 30 skrutka, tak zodpovedá hlava skrutky,pripadne výška H hlavy skrutky aspoň tomu výstupku 31. Podľa toho zodpovedá hĺbka prehĺbenia 10 pri zohľadnení hrúbkymateriálu držadla 1 na montáž na stenu približne odstupu medzi0017 V aspoň jednej rovnej alebo rovinnej oblasti 18 držadla 1 na montáž na stenu je umiestnený prvý pár výrezov 15, druhý pár výrezov 16 a treti pár výrezov 17, pričom výrezy 15 a 16 majú tvar U a výrezy 17 majú tvar L. Šírka prehĺbenia 10 je na koncoch 20 menšia ako v strede 19. Medzi stredom 19 a príslušným koncom 20 sa okrem toho nachádza zúženie 21, kde je šírka prehĺbenia 10 menšia ako na koncoch 20. Príklad uskutočnenia má V strede dutinu 25, ktorá leží medzi dvoma prehĺbeninami 10. Kruhové otvory 11 majú symetrickú Vzdialenosť asi 100 mm a ďalší pár kruhových otvorov vzdialenosť asi 150 mm. Okrem toho sú kruhové otvory 11 - vo vzťahu k držadlu 1 na montáž na stenu - umiestnené v strede, to znamená pri výške držadla 1 na montáž na stenu 60 mm sú vzdialené 30 mm od okraja 22. Držadlo 1 na montáž na stenu výhodne pozostáva z plechu hrúbky 2 - 4 mm.0018 Držadlo 1 na montáž na stenu má dĺžku asi 400 mm. Páry výrezov 15, 16, 17 majú symetrickú vzdialenosť asi 150 - 360 mm. Prehĺbenia tvaru U sú približne 10 - 20 mm hlboké a majú polomer asi 5 - 10 mm. Dlhé rameno výrezu tvaru L má dĺžku asi 30 mm. Polomer zaoblení v oblasti výrezov 15, 16, 17 a naďalších rohoch držadla 1 na montáž na stenu je asi 2 - 12 mm. 0019 Tvárniacim procesom, ako ťahaním, lisovaním a podobnevytvorené prehĺbenie má taktiež polomery v prechode 12 medzirovinami asi 5 - 15 mm. Výška držadla 1 na montáž na stenu je

MPK / Značky

MPK: F24H 9/06

Značky: ohrievača, stěnu, montáž, držadlo

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e19363-drzadlo-na-montaz-ohrievaca-vody-na-stenu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Držadlo na montáž ohrievača vody na stenu</a>

Podobne patenty