Spôsob detekcie kazov vo vyfukovaných súčastiach

Číslo patentu: E 19152

Dátum: 22.03.2012

Autor: Höllering Jürgen

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob detekcie kazov vo vyfukovaných súčastiachVýroba umelohmotných dutých telies prostredníctvom vyfukovacieho spôsobu má V praxi veľký význam, napríklad pri výrobe nádob, napríklad fliaš, kanistrov, sudov alebo tankov. Najmä je spôsob používaný tiež na výrobu vodiacich prvkov pre vzduch a vodu, napríklad na použitie u automobilov. Pri tvarovaní vyfukovaním je najprv (kontinuálne alebo diskontinuálne) vyrobená hadica z horkej, tvarovateľnej umelej hmoty, napríklad prostredníctvom extruzného procesu. Následne je do hadice zavedený zhora alebo zdola tŕň. K tomuto okamžiku ešte otvorený dvojdielny vyfukovací nástroj sa nato zíde a obklopí horúcu, tvarovateľnú hadicu spolu s tŕňom. Potom je prostredníctvom tŕňa do hadice vtlačený tlakový vzduch, pričom sa táto nafúkne a je pritlačená na obrys vyfukovacieho nástroja. Nasleduje ochladenie vytvarovanej vyfukovanej súčasti V nástroji až do dosiahnutia spevneného stavu. Ako umelé hmoty sú používané najma polyolefíny, ako napríklad polyetylén alebo polypropylén. Alternatívne sú ale tiežVariáciou materiálovej hrúbky hadice je možné riadiť hrúbku umelej hmoty V hotovej vyfukovanej súčasti. Za účelom úspory materiálu a tiež hmotnosti vzniká často úsilie,uskutočniť hrúbku steny vyfukovanej súčasti čo možná najslabšiu. Pritom však vzniká nebezpečenstvo tvorenia kazov,najmä otvorov, vo vyfukovanej súčasti. Podľa stavu techniky musia byť kazové vyfukované súčasti s kazmi - najmä otvormi v stene vyfukovanej súčasti, prostredníctvom manuálnej kontroly prevádzkovými pracovníkmi identifikované a z výrobného procesu vyradené. K tomu potrebná prehliadkavyrobených vyfukovaných súčastí je pomerne nákladná a vyvolávatak vysoké personálne náklady.Spôsob detekcie kazov podľa úvodnej časti nároku 1 je známy z JP 57 128518 A, JP 54 159470 A a US 4 O 54 O 17 A. V stave techniky doloženom týmito dokumentmi prebieha čistokvalitatívna detekcia kazov vo vyfukovanej súčasti.Vynález si klade za úlohu navrhnúť spôsob detekcie kazov vo vyfukovaných súčastiach, ktorý by mohol byť uskutočnenýautomaticky a bol by preto cenovo výhodný.Táto úloha je podľa vynálezu vyriešená znakmi nároku 1.Podľa vynálezu je teda vo vyfukovanej súčasti meraný prostredníctvom kazov podmienený prienikový vzduch, ktorý vystupuje 2 vyfukovacieho nástroja. Vo vyfukovacom nástroji je usporiadaných viacero otvorov, ktorými prienikový vzduch preniká. Otvory môžu byť napríklad vytvorené ako štrbinovité trysky. Podľa výhodného uskutočnenia vynálezu sú otvoryspoločne napojené na k príslušnej nástrojovej polovinepridružene Zberné vedenie. Zberným vedením od nástrojovejpoloviny odvádzané prienikové množstvo vzduchuvyfukovanej súčasti. Pokiaľ nie je detekovaný žiadnyprienikový objemový prúd, podáva spôsob zisťovania kazov podľa vynálezu odpovedajúcim spôsobom Výpoveď, že neexistujú žiadne kazy. Prostredníctvom s pomocou kazových vyfukovaných súčasti zistených empirických hodnôt môže byť stanovená korelácia medzi meraným prienikovým prúdom vzduchu a rozsahom kazov anapríklad digitálne uložená. Tak môže byť napriklad nadispleji vyfukovacieho stroja indikovaný pojem žiadny otvor, pokiaľ je meraný nepatrný prienikový prúd vzduchu, alebo sarozsvieti indikácia veľký otvor, pokiaľ je detekované veľképoloviny disponujú samostatným zberným vedením, je možná indikácia oznamovania kazov oddelene pre hornú a dolnúpolovinu vyfukovacieho nástroja. V rámci vynálezu sa ale tiežvšeobecne nachádza, že pre každý otvor prebieha meranieprienikového množstva vzduchu samostatne, takže kubehom chladiacej doby vyfukovanej súčasti, teda po jejže behom nafukovania hadice je vzduch nachádzajúci sa medzi stenouvytvarovaní. To je účelne najmä preto, nástroja ahadicou tiež odťahovaný cez príslušné otvory a tentoodťahovaný vzduch prirodzene nie je v korelácii s prípadnýmkazom vo vyfukovanej súčasti.Účelne prebieha meranie prienikoveho množstva vzduchuprostrednictvom merania objemového prúdu alebo diferenčnéhotlaku. Všeobecne ležia nepriame metódy k meraniu objemovéhoprúdu podmieneného prienikom V rámci vynálezu, ako napríkladmeranie prostredníctvom ultrazvukoveho prietočného senzora,magnetický indukčného prietokového senzora, vírivého prietokového meracieho prístroja, Škrtiaceho prístroja aleboPrehľad obrázkov na výkresochvynález je ďalej bližšie vysvetlený pomocou príkladu uskutočnenia znázorneneho na výkrese, kde je schematickyznázornený prierez vyfukovacím strojom, ktorý je vhodnýna uskutočnenie spôsobu podľa vynálezu.Vyfukovací stroj l znázornený na obrázku vykazujevyfukovanou súčasťou 2 z termoplastickej umelej hmoty napríklad fluidovým vodiacin 1 prvkonl pre automobil - osadený nástroj 3, ktorý je rozdelený do dvoch nástrojových polovíng,g. Po obidvoch stranách nástrojových polovín 3,4 nadväzujevždy zberná doska 5,5. Ďalšími súčasťami na obrázkuznázorneného zariadenia je pre každú nástrojovú polovinu 4,4Z obrázku je zrejmé, že obidve nástrojové poloviny 3,5 vykazujú na rôznych, vzájomne vzdialených miestach vyfukovanejsúčasti 2 otvory § vo forme štrbinových trysiek (pozrizväčšené znázornenie). Tieto otvory § sú spoločne napojené na k príslušnej nástrojovej polovine 3,3 pridružené zberné vedenie g,g. Zberné vedenia g,g sú pritom vytvorené akopozdĺžna drážka príslušnej zbernej dosky §,5.

MPK / Značky

MPK: B29C 49/80, B29C 49/04

Značky: detekcie, spôsob, súčastiach, vyfukovaných, kazov

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e19152-sposob-detekcie-kazov-vo-vyfukovanych-sucastiach.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob detekcie kazov vo vyfukovaných súčastiach</a>

Podobne patenty