Spôsob výroby panelov a panel vyrobený podľa tohto spôsobu

Číslo patentu: E 18964

Dátum: 23.09.2010

Autori: Siebert Axel, Oldorff Frank

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

SPÓSOB VÝROBY PANELOV A PANEL VYROBENÝ PODĽA TOHTO SPÓSOBU Opis0001 Vynález sa týka spôsobu výroby panelov, ktoré sú rozdelené zveľkoplošnej nosnej dosky sjadrom z dreveného materiálu.0002 Z dokumentu EP l 454 763 A 2 je známy spôsob zušľachtenia drevenej dosky alebo dosky zdreveného materiálu, najmä MDF alebo HDF dosky shomou stranou adolnou stranou, pri ktorom sa najprv na hornú stranu dosky nanesie pečatiaca vrstva z melamínovej živice, na pečatiacu vrstvu sa natlačí dekor a na dekor sa potom nanesie ochranná vrstva z melamínovej živice. Následne sa konštrukcia dosky zlisuje za pôsobenia teploty až kým sa ochranná vrstva a pečatiaca vrstva neroztavia a navzájom nespoja za uzavretia natlačeného dekoru.0003 V dokumente DE 195 32 819 A 1 sa opisuje spôsob výroby dosky zdreveného materiálu s opticky upraviteľným povrchom, pri ktorom sa na dosku z dreveného materiálu postupne nanesie základné zafarbenie, zapečatenie, tlačový základ atlač dekoru. Tlačový základ sa pritom zostaví zo základného zafarbenia resp. základného náteru lakového zapečatenia apovrchového laku. Tlačový základ sa pritom vytvorí zo základného farbenia resp. základného náteru lakového zapečatenia a povrchového laku. Prostredníctvom gravírovacích valcov je možné na tlačový základ natlačíť dekoračnú tlač napríklad V dvojfarebnej tlači. Na túto tlač môže byť nakoniec nanesený viacvrstvový akrylátový UV lak, ktorýje vytvrditeľný prostredníctvom UV žiarenia.0004 Dokument DE 197 51 115 Al opisuje spôsob poťahovania panelu, pri ktorom sa na povrch nanesie prinajmenšom jedna vrstva farby prostredníctvom tlačiarenského postupu,predovšetkým prostredníctvom sieťotlače. Povrch môže byť pritom neupravený, obrúsený alebo vopred upravený, predovšetkým lakovaný. Nakoniec môže byť nanesená vrstva farby pokrytá nanesením transparentného laku.0005 Pri použití technológie priamej tlače, teda bezprostredného natlačenia jednotlivých vrstiev na nosnú dosku sa vo výsledku oproti bežne vyrábaným panelom ukázalo, že dochádza k zmenšeniu hrúbky hotových laminátových panelov V dôsledku vynechania papierových vrstiev. Toto vedie k problémom pri priebežnej výrobe, keď sú veľkoplošné potiahnuté dosky následne rozdelené za účelom výroby panelov. Aby sa zabezpečilo, že jednotlivé panely nebudú v dôsledku menšieho rozmeru hrúbky mimo rozsahu normy DIN 13329, musí sa realizovať vysoké zabezpečenie kvality, čo na jednej strane výrobu spomaľuje a na druhej strane tiež zvyšuje výrobné náklady. V konečnom dôsledku dochádza aj k iritácii u obchodníka a/alebo konečného spotrebiteľa, pretože stohovacia výška priamo potiahnutých dosiek sa viditeľne odchyľuje od bežne potiahnutých dosiek.0006 Pri známej výrobe dosiek sa ako nosné dosky zvyčajne použijú také HDF dosky,ktorých homá strana je obrúsená o približne 0,3 mm. Na hornej strane a dolnej strane nosnej dosky je vytvorený lisovaný povrch, ktorý sa nazýva tiež lisovaná patina alebo spráchnivelá vrstva. Lisovaný povrch sa vytvorí pri zlísovani vláknitého alebo trieskového koláča a vyrobí sa prostredníctvom horúceho povrchu platní lisu resp. pásov lisu. Lisovaný povrch má hrúbku približne 0,3 mm. Keďže sa lisovaný povrch za účelom zníženia hĺbky drsnosti na homej strane nosnej dosky pred ďalším potiahnutím kompletne obrúsi o približne 0,1 mm zjadrovćho materiálu, musia sa dosky vyrobiť o zodpovedajúci obrúsený prídavok hrubšie,čo trvalo ovplyvní výrobné náklady. Aby sa prostredníctvom technológie priamej tlače vyrobil podlahový laminát s hrúbkou 6 mm vyhovujúci norme, musí nosná doska vykazovat prinajmenšom hrúbku 6,1 mm.0007 Lisovaný povrch musí byt obrúsený preto, pretože V jeho oblasti je prívod tepla pri lisovaní za tepla taký vysoký, že lepidlo vytvrdne príliš rýchlo, čím sa mostíky lepidla prinajmenšom čiastočne prelomia atieto spôsobujú, že nanesená vrstva nie je odolná. Toto prelomenie mostíkov lepidla spôsobuje náchylnosť hotových panelov na odlupovanie dekoračných aoderuvzdorných vrstiev nanesených na nosnú dosku. Tieto odlupovania sa nazývajú delaminácia, ktorá sa môže vyskytnúť už pri normálnej záťaži a na základe zmeny veľkosti typickej pre drevené materiály v dôsledku klimatických výkyvov.0008 Preto existuje veľká potreba oderuvzdorných laminátových panelov, ktoré sa nachádzajú V rámci tolerancie hrúbky nachádzajúcej sa vo vyššie uvedenej norme. Ďalej existuje potreba výrobného spôsobu šetmého kzdrojom, pri ktorom sa rozsiahle zamedzí mimoriadnym nákladom vzníkajúcim V dôsledku dodatočných krokov spôsobu a/alebo v dôsledku dodatočných materiálov.0009 Vo vopred nezverejnenom dokumente EP 2 236 313 sa navrhuje, aby sa obrúsila len jedna časť lisovaného povrchu, a to 0,1 mm hrúbky. Prostredníctvom tohto spôsobu sa môže dosiahnuť úspora materiálu takmer 5 , čím sa uspori drevo, lepidlo a časti energie potrebnej na spracovanie. Prostredníctvom spôsobu opísaného vtomto dokumente môže byť 6 mm laminátový panel zodpovedajúci norme vyrobený z nosnej dosky, ktorá má hrúbku 5,8 mm. Pri bežnom výrobnom spôsobe musí nosná doska vykazovať hrúbku 6,1 mm.0010 Vychádzajúc ztohto stanovenia problému má byt úvodom opísaný spôsob výroby panelov, najmä podlahových panelov, ďalej zlepšený.0011 Za účelom riešenia problému sa spôsob vyznačuje nasledovnými krokmia) rozmetanie naglejovaných drevených vlákien alebo drevených triesok do koláča z dreveného materiálu, b) zlísovanie koláča z dreveného materiálu za zvýšeného vplyvu teploty do veľkoplošnej nosnej dosky, ktorá sa vyrába lesklá po lisovaní a prinajmenšom na jej hornej strane vykazuje lisovaný povrch vytvorený pri jej výrobe, c) nanesenie základného náteru z tekutej živice na báze melamínu na hornú stranu nosnej dosky, pričom živica prinajmenšom čiastočne penetruje do homej okrajovej vrstvy nosnej dosky a oblasť lisovaného povrchu prinajmenšom čiastočne prenikne a zušľachtí, d) vysušenie základného náteru, e) nanesenie primeru na základný náter, i) vysušenie primeru, g) nanesenie najmenej jedného laku na báze vody obohateného farebnými pigmentmi na výrobu dekoru, h) vysušenie dekoru, i) nanesenie zapečatenia pozostávajúceho z najmenej jednej živice na báze melamínu obohatenej odemvzdornými časticami a celulózovými vláknami, j) vysušenie zapečatenia, k) nanesenie základného náteru z tekutej živice na báze melamínu na dolnú stranu nosnej dosky, pričom živica prinajmenšom čiastočne penetruje do dolnej okrajovej vrstvy nosnej dosky, l) vysušenie základného náteru, m) nanesenie protíťahu na dolnú stranu nosnej dosky, n) zlisovanie víacvrstvovej konštrukcie za pôsobenia tlaku a teploty,o) rozdelenie nosnej dosky do panelov požadovanej šírky a dĺžky, p) pripevnenie spojovacích prostriedkov a zaisťovacích prvkov na protiľahlých bočných hranách na bezlepidlové spojenie a zaistenie viacerých panelov do plávajúco položeného podlahového spojenia.0012 Ukázalo sa, že prostredníctvom základného náteru pozostávajúceho z tekutej živice na báze melamínu, na ktorý sa následne nanesie primer, sa prelomené mostíky lepidla opravia,resp. vyrovnajú tak, že následne nanesené vrstvy už nebudú náchylné na odlupovanie.0013 Prostredníctvom toho, že nosná doska môže byt vyrobená tenšia, sa zvyšuje rýchlosť horúceho lisu, a tým aj jeho výťažnosť (množstvo/časová jednotka). Pretože lisovaný povrch už nemusí byť obrúsený, odpadá nielen manipulačný čas, čo znižuje dobu trvania výroby, ale odpadajú aj bežné náklady na brúsne pásy. Keďže vrstva s najvyššou objemovou hmotnosťou zostáva zachovaná, môže sa lisovanie za tepla uskutočniť s menším tlakom a/alebo s vyššou rýchlosťou. Okienko na nastavenie predstihu na lisovanie za tepla na optimalizáciu výťažnosti bude následkom toho väčšie.0014 Prostredníctvom penetrovania živice do hornej vrstvy nosnej dosky sa na jednej strane kompenzujú vlastnosti lisovaného povrchu azároveň sa vytvorí dobrý podklad pre dekor aoderuvzdomú vrstvu. V praxi sa ukázalo, že nebezpečenstvo delaminácie u podlahových panelov, ktore boli vyrobené podľa vynálezu, je nízke. Dosiahlo sa výrazné zlepšenie kvality. 0015 Výhodne sa ako nosná doska použije MDF, HDF alebo drevotriesková doska.0016 Hrúbka nosnej dosky vykazuje výhodne hrúbku medzi 4 a 12 mm, zvlášť výhodne 5,8 mm, a lisovaný povrch vykazuje zvlášť výhodne hrúbku približne 0,2 mm.0017 Zmáčavosť povrchu nosnej dosky lesklej po lisovaní môže byt ešte tiež výhodne nastavená tým, že pred zlisovaním sa na hornú stranu koláča z dreveného materiálu pridá prísada. Táto prísada sa výhodne pridáva bezprostredne pred zavedením koláča z dreveného materiálu do horúceho lisu (napríklad kontinuálneho lisu).0018 Prísada je výhodne tenzid alebo pozostáva z tenzidov a ďalších zložiek. Zvlášť výhodneje v tekutej forme.0019 Ďalšími zložkami prísady môžu byt okrem tenzidov biocídy, stabilizátory a/alebo polyméry. Podiel tenzidov je výhodne väčší ako 90 .0020 Praktické pokusy ukázali, že dobrý účinok sa docieli vtedy, keď sa prísada nanesie na povrcl 21 koláča z dreveného materiálu rovnomerne rozmiestnená v množstve od l do 30 mg/m .0021 Ako oderuvzdornć častice sa v pečatiacej vrstve výhodne použijú častice korundu. 0022 Po rozdelení sa môže viacero panelov zabaliť dojedného zväzku.0023 Panel s jadrom z drevených vlákien alebo triesok sa vyznačuje nasledovnými znakmia) hornou stranou, dolnou stranou a dvomi pármi protiľahlých bočných hrán, b) horná strana a dolná stranajadra vykazujú lisovaný povrch vzniknutý pri zlisovaní, c) prinajmenšom na lisovaný povrch na hornej strane je nanesená vrstva základného náteru, vrstva primeru, najmenej jedna vrstva dekoru a oderuvzdorná vrstva, d) na spodnej stranejadraje nanesená vrstva základného náteru a protiťahová vrstva, e) vrstva základného náteru prinajmenšom čiastočne prenikla do lisovaného povrchu na hornej strane, 0024 Vrstva základného náteru pozostáva výhodne zmelamínovej živice. Na vrstvu základného náteru sa môže výhodne prinajmenšom na hornej strane na lisovaný povrch naniesť prísada.0025 Oderuvzdorná vrstva vykazuje okrem celulózových vlákien ako oderuvzdorne častice výhodne častice korundu.0026 Technológia podľa vynálezu platí pre hrúbky panelov od 4 do 12 mm.0027 Následne bude vysvetlený spôsob podľa vynálezu na príklade 6 mm podlahového laminátu vyhovujúceho norme DIN 13329.0028 Najprv sa drevené štiepky rozvláknia na vlákna alebo rozdrvia na triesky. Následne sa na vlákna alebo triesky nanesie lepidlo, napríklad melamínová živica. Prostredníctvom rozprašovacieho zariadenia sa naglejované a vysušené drevené vlákna alebo drevené triesky rozmetajú na kontinuálne bežiaci dopravný pás do koláča z dreveného materiálu. Vlákna alebo triesky sa môžu rozmetať vo viacerých vrstvách. Orientácia tríesok môže byt vo vzájomne hraničiacich vrstvách posunutá o 90 °. Rozmetaný koláč z dreveného materiálu sa prostredníctvom dopravného pásu privedie do kontinuálneho lisu, v ktorom sa za vysokého tlaku avysokej teploty naglejované drevené vlákna alebo drevené triesky zlisujú do veľkoplošnej nosnej dosky požadovanej hrúbky, výhodne shrúbkou približne 5,8 mm. Bezprostredne pred zavedením koláča z dreveného materiálu do lisu môže byť horná strana koláča z dreveného materiálu rovnomerne zmáčaná prísadou. Prísada sa nanesie v množstve približne 1 až 30 mg/mz. Pozostáva ztenzidu alebo ztenzidov s ďalšími zložkami, ako sú napríklad biocídy, stabilizátory a/alebo polyméry. Prísada môže byt rozsypaná, keď je vo forme prášku, alebo aplikovaná dýzou, keď je tekutá. Po zlisovaní koláča zdreveného materiálu je nosná doska na jej homej strane ajej dolnej strane opatrená lisovaným povrchom, ktorý vznikol V dôsledku horúcich lisovacích plechov pri zlisovaní vláknitého alebo trieskového koláča. Potom sa lisovaný povrch za účelom nastavenia zmáčavosti povrchu natrie základným náterom vpodobe tekutej živice na báze melamínu. Živica penetruje svojimi vytvrditeľnými zložkami prinajmenšom do hornej okrajovej vrstvy a preniká cez lisovaný povrch až do 0,2 mm. Týmto sa lisovaný povrch zušľachtí.0029 Následne sa uskutoční sušiaci proces. Na vysušený základný náter sa nanesie vrstva primeru a následne sa vysuší. Na vysušenú vrstvu primeru sa nanesie prinajmenšom jeden lak na báze vody obohatený farebnými pigmentmi za účelom vytvorenia dekoru. Dekorom môžu byť unifarby, textúra dreva, dlaždicový obklad alebo fantazíjný dekor. Predstaviteľné sú aj dekory prírodných kameňov. Po tom, ako sa nanesená vrstva dekoru vysuší, nanesie sa zapečatenie s najmenej jednou živicou obohatenou oderuvzdornými časticami a celulózovými vláknami. Zivica je vytvorená na báze melamínu. Následne sa nanesené zapečatenie vysuší,apotom sa na dolnú stranu nosnej platne nanesie základný náter ztekutej živice na báze melamínu, pričom živica prinajmenšom čiastočne preniká do dolnej okrajovej vrstvy a prípadne do dolného lisovaného povrchu. Základný náter sa potom úplne vysuší a na dolnú

MPK / Značky

MPK: B44C 5/04

Značky: panelov, spôsob, tohto, panel, vyrobený, výroby, podľa, spôsobu

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e18964-sposob-vyroby-panelov-a-panel-vyrobeny-podla-tohto-sposobu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob výroby panelov a panel vyrobený podľa tohto spôsobu</a>

Podobne patenty