Spôsob a zariadenie na priame kontinuálne odlievanie kovového pásu

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Spôsob a zariadenie na priame kontínuálne odlievania kovového pásuvynález sa týka kontinuálneho odlievania kovov. Konkrétne sa vynález týka kontinuálneho odlievania kovových pásov malej hrúbky priamo z tekutého kovu spôsobom odlievania medzi valce, alebo všeobecnejšie medzi obmedzujúceSpôsob odlievania medzi valce spočíva v odlievaní kovového pásu, napríklad z uhlíkovej ocele, nerezovej ocele, zo zliatiny Fe-Ni, Fe-Si alebo z iných zliatin,obsahujúcich alebo neobsahujúcich železo, tuhnutím tekutého kovu na valcových postranných stenách dvoch valcov, otáčajúcich sa vopačných smeroch avnútorne ochladzovaných. Na týchto stenách sa vytvárajú dve stuhnuté vrstvy - šupy ktoré sa v zásade stretnú na mieste hrdla, teda na mieste, ktoré je v zásade rovné hrúbke pásu, ktorý je zamýšlaným produktom spôsobu odlievania (pričom hrúbka pásu je v rozsahu od 1 do 10 mm, všeobecne od 3 do 5 mm).V mnohých prípadoch stuhnutý pás, ktorý je produktom odlievania medzi valce je ďalej podrobený valcovaniu za tepla vjednej alebo viacerých etapách,pomocou jednej alebo viacerých valcovacích stolíc usporiadaných vjednej línii s valcami na odlievanie. Až potom po tomto valcovaní za tepla (a poprípade ďalších metalurgických operáciách, ako sú riadené zahrievanie a/alebo ochladenie) sa pás navíja na cievku pre následnú expedíciu odberateľovi alebo na spracovanie na ďalších zariadeniach, ako je valcovanie za studena.valcovanie za tepla na stolici dovoľuje získat tenké pásy ocele (a všeobecnejšie zliatin zo zliatin železa) navinuté na cievku, ktoré majú hrúbku blízku konečnej hrúbke, ktorá je požadovaná pre produkt, bez toho, aby bolonutné vytvárať tieto malé hrúbky priamo na výstupe z valcov (kde hrúbku nižšiuako približne 3 mm je ťažké získať). Valcovanie tiež umožňuje zjemniťCieľom je dosiahnuť to, aby pomer zníženia hrúbky pri valcovaní za tepla bol čo možno najväčší. Jednako len v praxi je tento pomer obmedzený predovšetkým vznikom okoviniek, ktoré sa vytvárajú na povrchu pásu medzi jeho výstupom z priestoru valcov ajeho vstupom do valcovacej stolice vdôsledku oxidácieOdstránenie problému vynikajúceho týmto obmedzeniam je umiestniť medzi valce avalcovaciu stolicu inertný uzavretý priestor, vktorom sa udržuje neutrálna alebo redukčné atmosféra chudobná na kyslík. Prítomnosť tohto priestoru jednako len komplikuje vzásade výrobu a využívanie zariadenia pre kontinuálne odlievanie. Okrem tohto je istouto úpravou obtiažne dosiahnuť vyšší pomer zníženia hrúbky ako je približne 50 bez tohto aby sa zvýšili náklady na konštrukciu zariadenia takýmto spôsobom, ktorý by anuloval ekonomické výhody postupu odlievania tenkých produktov vporovnanís klasickými spôsobmi ich výroby.Cieľom predloženého vynálezu je navrhnúť spôsob a zariadenie na kontinuálne odlievanie tenkých pásov, ktorými je umožnené za výhodných ekonomických podmienok dosiahnuť velmi vysoké pomery zníženia hrúbky v priebehuPredložený vynález sa týka spôsobu priameho kontinuálneho odlievania kovového pásu, v ktorom sa uvedený pás odlíeva s využitím tuhnutia tekutého kovu v zariadení na odlievanie ingotov s pohyblivými a ochladzovanými stenami a uskutočňuje sa valcovanie za tepla uvedeného pásu, pričom sa na povrch uvedeného pásu na jeho výstupe zo zariadenia pre tvorbu ingotov nanáša produkt, ktorý umožňuje na uvedenom povrchu pásu vytvorenie lubrifikačnéhopovrchu vokamžiku, kedy je uvedený pás valcovaný za tepla aspôsobujeuvoľňovanie plynov, ktoré prispieva na ochranu uvedeného povrchu pásu protiUvedený Iubritikačný povrch môže byť z uhlíkového materiálu.Uvedený produkt, ktorý umožňuje vytvorenie Iubrifikačného povrchu môže byťUvedený produkt, ktorý umožňuje vytvorenie Iubrifikačného povrchu môže bytUvedený produkt, ktorý umožňuje vytvorenie Iubriñkačného povrchu môže byťValcovanie za tepla môže byť uskutočňované s pomerom zníženia hrúbky pásuUvedený tekutý kov môže byť zliatina s obsahom železa.Vynález sa tiež týka zariadenia na priame kontinuálne odlievanie tenkého kovového pásu, ktoré zahrňuje zariadenie na odlievanie ingotov s pohyblivými a ochladzovanými stenami, v ktorom dochádza k tuhnutiu uvedeného pásu a zariadenia na Valcovanie za tepla uvedeného stuhnutého pásu, pričom zariadenie na priame kontinuálne odlievanie zahrňuje prostriedky na nanášanie na povrch uvedeného pásu na jeho výstupe zo zariadenia na odlievanie ingotov produktu, ktorý umožňuje na uvedenom povrchu pásu vytvorenie Iubrifikačnéhopovrchu pri jeho vstupe do zariadenia na Valcovanie za tepla.Uvedené pohyblivé steny môžu byť postranné steny dvoch valcov. otáčajúcich sa v opačných smeroch.Uvedené pohyblivé steny môžu byť dve všeobecné obmedzujúce steny.Zariadenie môže zahrňovať zariadenie na inertizáciu uvedeného pásu medzi výstupom zariadenia na odlievanie ingotov avstupom do zariadenia naJe zrejmé, že vynález spočíva vtom, že na povrch pásu, vystupujúceho z oblasti valcov na odlievanie, sa nanáša produkt (ktorý je pôvodne v pevnom,kvapalnom alebo plynnom stave), ktorý umožňuje vytvorenie Iubrifikačnej vrstvy na povrchu pásu do okamžiku vstupu pásu do priestoru stolice na valcovanie za tepla. Účinok tejto Iubrifikácie v priebehu valcovania umožňuje dosiahnuťv jednom priechode pomer zníženia hrúbky pásu rovný alebo vyšší 50.Rozumie sa, že je možné nechať uvedený priechod valcovania stolicou nasledovať jedným alebo viacerými ďalšími krokmi valcovania (ktoré môžu byťpripadne oddelené vloženými zariadeniami na ohriatie alebo ochladenie).Za uvedených podmienok je možné dosiahnuť výrobu pásov navíjaných na cievku shrúbkou medzi 1,5 a 1 mm alebo dokonca imenej, vychádzajúce zodliatych pásov, ktoré majú hrúbku medzi 3 a 5 mm na výstupe zvalcov,alebo pásov, ktoré svojou hrúbkou zodpovedajú obvyklej praxi vodbore. Za tepla valcované produkty, ktoré je takto možné získať, môžu dokonca v niektorých prípadoch nahradiť produkty s rovnakou hrúbkou, ktorých výroba si vyžaduje valcovanie za studena. V každom prípade možnosť realizovať veľmi vysoké pomery zníženia hrúbky pásu v priebehu valcovania za tepla prináša nové možnosti v metalurgii, ktoré umožňujú vytvoriť vysoko zušľachtené kovovéDosiahnutie uvedených vysokých pomerov zníženia hrúbky pásu v podmienkach dostatočnej povrchovej kvality pásov je možné len pokiaľ povrch uvedených pásov je zbavený alebo prakticky zbavený okoviniek v okamžiku valcovania. Z tohto hľadiska je predložený vynález tiež obzvlášť výhodný. Vrstva produktu, určeného na vytvorenie lubrifikačného povrchu, sa tiež správa ako vrstva, chrániaca proti atmosférickej oxidácii. Na druhej strane krakovanie produktu v okamžiku jeho aplikácie na pás a v nasledujúcich okamžikoch má zanásledok vytvorenie plynu, ktorý slúži k inertizácii povrchu pásu a tým drasticky

MPK / Značky

MPK: B21B 1/46, B22D 11/06

Značky: odlievanie, pásu, spôsob, kovového, zariadenie, priame, kontinuálně

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e1859-sposob-a-zariadenie-na-priame-kontinualne-odlievanie-kovoveho-pasu.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Spôsob a zariadenie na priame kontinuálne odlievanie kovového pásu</a>

Podobne patenty