Viacvrstvová plastová fólia ako aj fóliou potiahnutý lisovaný konštrukčný dielec

Číslo patentu: E 18364

Dátum: 09.11.2011

Autori: Hisserich Michael, Czerny Hans Rudolf, Sviridenko Andreas

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Predložený vynález sa týka viacvrstvovej plastovej fólie. Ďalej je predmetom vynálezu fóliou potiahnutý lisovaný konštrukčný dielec, spôsob výroby takéhoto konštrukčného dielca a použitie takéhoto konštrukčného dielca na tepelnú a/alebo zvukovú izoláciu v motorových vozidlách. V rámci predloženého vynálezu sa pod pojmom lisovanie rozumie spôsob spracovania materiálu,prostredníctvom ktorého sa spravidla plošný rovinný obrobok pôsobením tepla atlaku trvale trojrozmerne vytvaruje. Pritom je okrem vytvarovania kavity použitej na lisovanie, teploty procesu aaplikovaného tlaku za mimoriadne relevantný parameter procesu považovaná doba zotrvania obrobku v kavite lisu. Materiálmi mimoriadne vhodnými na lisovanie sú napriklad netkané rúnové textílie alebo napenené duroplastové plasty, ktoré sú impregnované živicou alebo spojivom vytvrdzovaným teplom.0002 viacvrstvové plastové fólie sú vo veľkom množstve známe zo stavu techniky. Okrem použitia viacvrstvových plastových fólii vobalovom priemysle, ako sú napriklad známe z DATABASE WPI Week 200469 Thomson Scientific sa používajú špeciálne na potiahnutie napriklad tepelne a/alebo akusticky účinných izolačných vrstiev pripadne konštrukčných dielcov. Plastové fólie chránia izolačné vrstvy pred poškodeniami, ktoré môžu byť napríklad vyvolané vonkajšími vplyvmi ako je teplota a vlhkost. Tak je napríklad známe použitie duplofólie z eIastifikovateInej polyesterovej a esteruretánovej fólie na potiahnutie akusticky účinných Iisovaných konštrukčných dielcov z bavlneného rúna napusteného živicou, pričom fólia je vyrobená koextrúziou. Nevýhodou tejto fólie je však jej nízka tepelná odolnosť. Ak sa táto fólia použije na potiahnutie počas procesu Iisovania, potom sa proces lisovania môže uskutočniť len v relativne nízkom teplolnom rozsahu. Týmto je výroba časovo náročná. Ďalej je použitá duplofólia silne náchylná na hydrolýzu.0003 Sgis US 4008347 A opisuje systém viacvrstvovej plastovej fólie pozostávaúci z napenenéhoplastu avpolyoleflnovej fólie s medzivrstvou z golymérov, ktorá slúži ako lepidlo citlivé na teplo. 0004 Dalej sú z DE 2935631 A 1 známe viacvrstvové plastové fólie na poťahovanie izolačnýchvrstiev, ktoré na jednej strane vykazujú fóliu s relativne vysokým bodom mäknutia a na druhej strane fóliu srelativne nízkym bodom mäknutia. Fólie sa koextrudujú za pôsobenia tepla atlaku, Tieto viacvrstvové plastové fólie sa okrem iného používajú na poťahovanie Iisovaných penových plastov alebo živicami spevnených rúnových materiálov. Pri Iisovani sú tieto viacvrstvové plastové fólie vystavené vysokým strihovým silám amajú sklon k delaminácil. Ochrana potiahnutých penových plastov prípadne rún proti vonkajším vplyvom nie je vdôsledku tohto už viac zaistená. Pretože delaminácia nie je zvonka viditeľná, hrozí nebezpečenstvo, že vyrobené konštrukčné dielce budú namontované napríklad v motorových vozidlách napriek tomu, že sú chybné. Zlyhanie konštrukčného dielca sa potom prejaví počas užívania motorového vozidla, čim vznikajú vysoké náklady, napríklad výmenou.0005 Úloha predloženého vynálezu preto spočíva vnavrhnutí viacvrstvovej plastovej fólie na potiahnutie Iisovaných konštrukčných dielcov, ktoré vykazujú zlepšenú tepelnú odolnosť a zvýšenú Iisovateľnosť. Ďalej je úlohou predloženého vynálezu navrhnutie Iisovaného konštrukčného dielca potiahnutého fóliou so zlepšenou odolnosťou a vhodného spôsobu výroby.0006 Táto úloha bola je vyriešené viacvrstvovou plastovou fóliou so znakmi nároku 1, Iisovaným konštrukčným dielcom potiahnutým fóliou so znakmi nároku 9 a spôsobom nýroby Iisovaného konštrukčného dielca potiahnutého fóliou so znakmi nároku 14. Výhodné uskutočnenia sú zakaždým predmetom závislých nárokov. Je potrebné odkázať na to, že znaky uvedené jednotlivo v patentových nárokoch je možné ľubovoľným, technologicky zmysluplným spôsobom vzájomne kombinovať aj v rôznych kategóriách nárokov a označujú ďalšie uskutočnenia vynálezu.0007 Viacvrstvová plastová fólia podľa vynálezu na poťahovanie konštrukčných dielcov vyrobených lisovaním vykazuje prinajmenšom prvú vrstvu z prvého plastového materiálu a druhú vrstvu z druhého plastového materiálu. Prvý plastový materiál predloženého v nálezu pritom vykazuje vyššiu tepelnú odolnost ako druhý plastový materiál, ktorý je termoplast. alej je medzi prvou adruhou vrstvou umiestnená adhézna vrstva, ktorá mechanicky spája prvú vrstvu s druhou vrstvou.0008 Viacvrstvová plastová fólia podľa vynálezu má tú výhodu, že existujúca adhézna vrstva je počas procesu lisovania schopná pohltit strihové sily, takže je prakticky úplne možné zamedziť poškodeniam fólie indukovaným strihom, aké je často možné pozorovat pri koextrudovaných fóliách známych z DE 2935631 A 1 určených na potiahnutie Iisovaných konštrukčných dielcov.0009 Lisovaný konštrukčný dielec potíahnutý fóliou podľa predloženého vynálezu vykazuje spravidla plošne sa rozprestierajúcu izolačnú vrstvu, ktorá je prinajmenšom jednostranné potiahnutá viacvrstvovou plastovou fóliou podľa vynálezu. Druhá vrstva viacvrstvovej plastovej fólie pritom smeruje k izolačnej vrstve. Viacvrstvová plastová fólia a izolačná vrstva sú mechanicky pevnevzájomne spojené temporálnym natavením termoplastickej druhej vrstvy.0010 Ďalej je predmetom vynálezu spôsob výroby Iisovaného konštrukčného dielca potiahnutého fóliou. V prvom kroku sa tu pripraví viacvrstvová plastová fólia podľa vynálezu. V nasledujúcom kroku sa pripraví spravidla plošne sa rozprestierajúca, lisovatelná a tepelne a/alebo akusticky účinná izolačná vrstva. Potom sa izolačná vrstva prinajmenšom jednostranne prekryje viacvrstvovou plastovou fóliou. Následne sa fóliou prekrytá izolačná vrstva lisuje. Počas procesu Iisovania získa fóliou prekrytá izolačná vrstva tvar definovaný lisovaclm nástrojom. Okrem toho sa viacvrstvová plastová fólia pripadne viacvrstvové plastove fólie a izolačná vrstva spoja natavením druhej vrstvy viacvrstvovej plastovej fólie. Viacvrstvovú plastovú fóliu a izolačnú vrstvu už teraz nie je možné bez porušenia oddeliť.0011 Ďalej je predmetom vynálezu použitie Iisovaného konštrukčného dielca potiahnutého fóliou podľa vynálezu na tepelnú a/alebo zvukovú izoláciu v motorových vozidlách. Ako zvlášť výhodné sa ukázalo byť použitie vo forme obloženi kapoty motora, čelných stien medzi motorovým priestorom a kabínou pre pasažierov, izolácii výfukových systémov alebo výfukových zariadení, ako aj výstelky olejových vani alebo prevodových tunelov.0012 Vo výhodnom uskutočnení je modul pružnosti adhéznej vrstvy menší ako modul pružnosti prvej a/alebo druhej vrstvy. Tu použitá adhézna vrstva umožňuje, že napätia medzi prvou a druhou vrstvou,zvlášť napätia, ktoré vznikajú počas lisovania, môžu byt kompenzované adhéznou vrstvou, člm sa zlepší Iisovatelnosť viacvrstvových plastových fólií podľa vynálezu.0013 Na získanie pokiaľ možno dobrej priľnavosti medzi prvou adruhou vrstvou viacvrstvovej plastovej fólie, by mala mať adhézna vrstva výhodne hrúbku medzi cca. 1 m a 15 m, výhodne medzi približne 4 m a 7 m.0014 V príklade uskutočnenia predloženého vynálezu je adhézna vrstva vytvorená prostredníctvom základnej vrstvy. Pod pojmom základná vrstva sa rozumie vrstva sprostredkovávajúca priľnavosť,ktorá sa výhodne pri výrobe viacvrstvovej plastovej fólie podľa vynálezu nanáša na vrstvu fólie, a ktorá sprostredkováva veľmi dobrú priľnavosť tejto vrstvy k inej vrstve. Podľa výhodného uskutočnenia fólie môže byť základná vrstva tlexibilná a môže pozostávat zo zosieťovaného polyméru, zvlášť výhodne zo zosieťovaného polyméru na báze polyuretánu.0015 Viacvrstvovú plastovú fóliu je možne vyrobiť kontinuálnym spôsobom výroby. Na tento účel sa prvá a druhá vrstva vyrobl oddeleným procesom extrúzie, výhodne súčasne. Hotové extrudované vrstvy sa vedú paralelne a s vzájomným odstupom prostredníctvom vedení. Na vzájomné spojenie jednotlivých vrstiev sa nanesie lepidlo pripadne základ na vytvorenie adhéznej vrstvy na vnútornú stranu prinajmenšom jednej vrstvy. Nanesenie lepidla prípadne základu sa môže uskutočniť nastriekanlm pripadne aj manuálne. Zvlášť výhodne je naniesť lepidlo pripadne základ rozotrenim stierkou.0016 Po nanesení lepidla prípadne základu sa jednotlivé vrstvy mechanicky uvedú do vzájomného kontaktu. Vznikne pevný kompozit, ktorého adhéziu je možné ešte ďalej zlepšit zvalcovaním.0017 Priľnavost vrstiev je okrem toho možné ešte ďalej zlepšiť tak, že sa jedna z obidvoch vrstiev fólie pred nanesením lepidla prípadne základu prípadne pred uvedením do kontaktu s ďalšou vrstvou potiahnutou Iepidlom prípadne základom podrobl korónovej úprave. Takáto predbežná úprava sa pri vrstve z polyuretánového éteru ukázala byť mimoriadne účinná.0018 Hotovú viacvrstvovú plastovú fóliu je možné buď narolovať alebo aj narezat použitím vhodných rezacich zariadení na úseky vopred definovanej veľkosti, Principiálne tiež existuje možnosť navzájom nezávislej výroby jednotlivých vrstiev viacvrstvovej plastovej fólie a ich navzájom oddeleného skladovania. Vrstvy potom môžu byť neskôr vzájomne spojené za použitia vhodného lepidla alebo základu.0019 Termoplastická druhá vrstva viacvrstvovej plastovej fólie podľa vynálezu vykazujúca nižšiu tepelnú odolnosť je výhodne vytvorená zpolyuretán-éteru. PoIyuretán-éter vykazuje veľmi vysokú odolnosť voči hydrolýze. Výber termoplastického plastu sa ale môže uskutočniť aj podľa toho, ako a zakých materiálov pozostávajú izolačné vrstvy, ktoré sa majú potiahnut viacvrstvovou plastovou fóliou podľa vynálezu. Výber je potrebné uskutočniť tak, aby vznikla dobrá mechanická a chemická kompatibilita medzi viacvrstvovou plastovou fóliou, tu predovšetkým druhou vrstvou, a potiahnutou izolačnou vrstvou. V závislosti od použitej izolačnej vrstvy je možné optimálne mechanické spojenie medzi viacvrstvovou plastovou fóliou a izolačnou vrstvou alternatívne dosiahnuť aj tým, že druhá vrstva obsahuje ko-polyamid, ko-polyester alebo ko-polytereftalát.0020 Vo výhodnom uskutočnení obsahuje prvá vrstva polyamid 6.6 prípadne pozostáva ztohto materiálu. Polyamid 6.6 vykazuje vysokú mechanickú pevnosť, veľmi dobrú chemickú odolnosť avysokú teplotu topenia. Je preto veľmi vhodný na poťahovanie konštrukčných dielcov, ktoré sú použité voblastiach, v ktorých sú okrem iného prltomne vysoke teploty a médiá s obsahom vody0021 Možné je tiež to, aby prvá vrstva pozostávala z modifikovaného polyesteru alebo homopolyamidu.0022 Vjednom variante uskutočnenia vykazuje tak prvá, ako aj druhá vrstva viacvrstvovej plastovej fólie hrúbku prinajmenšom približne 10 m a maximálne približne 35 m. Vo výhodnom uskutočnení je hrúbka prvej a druhej vrstvy minimálne približne 15 m a maximálne približne 25 m. Použitím prvých adruhých vrstiev srôznymi hrúbkami je možné individuálne prispôsobenie akustických vlastností viacvrstvovej plastovej fólie prípadne lisovaného konštrukčného dielca potiahnutého fóliou na špeciálny účel použitia.0023 Vo výhodnom ďalšom uskutočnení je možné plošne sa rozprestierajúcu izolačnú vrstvu obojstranne prekryt viacvrstvovou plastovou fóliou podľa vynálezu. Je možné si predstaviť aj to, že nejde len o plošné sa rozprestierajúci, ale aj priestorovo sa rozprestierajúci Iisovaný konštrukčný dielec potiahnutý fóliou. Na ochranu izolačnej vrstvy v tomto pripade pred vonkajšími vplyvmi musi byť izolačná vrstva zo všetkých strán prekrytá viacvrstvovou plastovou fóliou. Týmto sa dosiahne úplné zapuzdrenie izolačnej vrstvy. Konštrukčný dielec je teraz mimoriadne rezistentný proti vonkajším vplyvom, ako je pôsobenie vysokých teplôt a agresívnych látok, a má preto dlhšiu životnosť. Tieto(dvojrozmerné alebo trojrozmerné) konštrukčné dielce súplne zapuzdrenou izolačnou vrstvou sú z dôvodu jej velmi dobrej odolnosti voči hydrolýze zvlášť vhodné na použitie v oblastiach s vysokou vlhkosťou vzduchu, ako napriklad v tropických oblastiach.0024 Možné je, že izolačná vrstva lisovaného konštrukčného dielca potiahnutého fóliou pozostáva zpenového plastu, napríklad zpolyuretánovej peny. Ďalej môže izolačná vrstva pozostávať aj z melamín-živicovej peny, ako napriklad z Basotect® od firmy BASF.0025 Vďalšom výhodnom uskutočnení vynálezu môže izolačné vrstva zahrnovať aj textilné rúna alebo textilné tkaniny. Zvlášť výhodné použitie tu nachádzajú rúna z bavlnených vlákien. Použitím rúna z bavlnených vlákien je možné zlepšiť predovšetkým vlastnosti izolácie zvuku. Pri použitých rúnach z bavlnených vlákien môže isť napriklad o natrhané látkové zvyšky.0026 Konštrukcia izolačnej vrstvy ale nie je obmedzená na vyššie uvedené uskutočnenia. Prakticky je možné na vytvorenie izolačnej vrstvy použiť všetky lisovateľné materiály s výhodnými tepelnými a/alebo akustickými vlastnosťami.0027 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu obsahuje izolačné vrstva živicu vytvrdzovanú teplom alebo spojivo vytvrdzované teplom, predovšetkým je izolačná vrstva impregnovaná takouto živicou alebo spojivom. Ako zvlášť vhodné sa ukázali byt napríklad fenolové živice. Fenolové živice tvrdnú pri teplotách od cca. 150 C do 170 C a po vytvrdnutí sú odolné voči zlomeniu aako duroplastový materiál odolné voči vysokým teplotám. Podobné výhodné vlastnosti majú aj melamínové živice. Obidve živice sa do izolačnej vrstvy výhodne zapracujú vo forme prášku. Pri Iisovani sa živice zosieťujú a vytvoria duroplastové vlastnosti, s ktorými je napríklad spojená vysoká tepelná odolnosť. 0028 Teplota počas lisovania musi byť zvolená prinajmenšom taká vysoká, aby sa dosiahol bod zmäknutia druhej vrstvy viacvrstvovej plastovej fólie. Týmto môže termoplastická druhá vrstva pôsobiť ako tavné lepidlo a vznikne mechanicky vysoko zaťažitelné materiálové spojenie medzi viacvrstvovou plastovou fóliou a izolačnou vrstvou. Ďalej musi byť teplota počas lisovania zvolená taká vysoká, aby sa mohla pri prítomnosti živice alebo spojiva v izolačnej vrstve uskutočniť vytvrdzovacia reakcia živice alebo spojiva.0029 Vo výhodnom uskutočnení vynálezu sa proces lisovania konštrukčného dielca potiahnutého fóliou uskutočňuje pri teplote vyššej ako 180 °C, výhodne vyššej a ko 200 °C, zvlášť výhodne vyššej ako 220 TJ. Toto umožňuje relevantné skrátenie cyklu lisovania, atým zníženie priebežného času. S týmto je spojená výrazná redukcia výrobných nákladov konštrukčných dielcov.0030 Trvanie procesu lisovania trvá Vjednom uskutočnení predloženého vynálezu menej ako 100 sekúnd, výhodne menej ako 90 sekúnd, zvlášť výhodne menej ako 70 sekúnd.0031 Vo výhodnom uskutočnení sa Iisovaný Konštrukčný dielec potiahnutý fóliou použije ako akusticky účinné obloženie kapoty motora alebo ako akusticky účinná deliaca stena medzi kablnou pre pasažierov a motorovým priestorom. Lisované konštrukčné dielce potiahnuté fóliou podľa predloženého vynálezu sú okrem toho vhodné ako čelné steny, ako aj obloženie prevodových tunelov aolejových vani. Predstaviteľné je ale aj to, že Konštrukčný dielec sa použije na tepelnú a/alebo akustickú izoláciu budov alebo potrubných rozvodov.0032 Vynález ako aj technické zázemie budú bližšie vysvetlené na základe obrázkov. Je potrebné upozorniť na to, že obrázky zobrazujú mimoriadne výhodné varianty uskutočnenia. Vynález sa ale neobmedzuje na zobrazené varianty uskutočnenia. Vynález výhodne zahrnuje aj technicky zmysluplné ľubovoľné kombinácie technických znakov, ktoré sú uvedené vzávislých nárokoch, alebo ktoré sú v opise označené za relevantné podľa vynálezu.obrázok 1 schematické zobrazenie v reze cez viacvrstvovú plastovú fóliu podľa vynálezu v jednom príklade uskutočneniaobrázok 2 schematické zobrazenie v reze cez plošne sa rozprestierajúci, lisovaný konštrukčný dielec potiahnutý fóliou podľa vynálezu vjednom príklade uskutočnenia.0034 Vlacvrstvová plastová fólia 1 zobrazená na obrázku 1 pozostáva z prvej vrstvy 2,termoplastickej druhej vrstvy 4 a adhéznej vrstvy 3, ktorá je umiestnená medzi prvou vrstvou 2 a druhou vrstvou 4. Adhézna vrstva 3 je tvorená flexibilnou základnou vrstvou s hrúbkou niekoľkých málo m, výhodne vykazuje hrúbku od približne 4 m do 7 m. Ako základ sa použije zosieťovaný polymér, ktorý vykazuje zvýšenú priľnavosť tak na prvej vrstve 2, ako aj na druhej vrstve 4.0035 Druhá vrstva 4 pozostáva výhodne z termoplastického polyuretánu, ktorý makne pri zvýšenej teplote. V dôsledku toho vykazuje druhá vrstva 4 pri zvýšenej teplote lepivé vlastnosti, a je preto veľmi vhodná ako tavné lepidlo za horúca. Ako zvlášť vhodný materiál pre druhú vrstvu sa ukázal byť poIyuretán-eter.0037 Prvá vrstva 2 a druhá vrstva 4 vykazujú hrúbku zakaždým približne od 15 m do 35 m. Prvá vrstva 2 a druhá vrstva 4 sa ale hrúbkou môžu navzájom líšiť.0038 Na výrobu fóliového kompozitu sa fólie z polyamidu na vytvorenie prvej vrstvy 2 a zpolyuretánu na vytvorenie druhej vrstvy 4 extrudujú osobitne. Následne sa zjednej strany na polyuretánovú fóliu alebo na polyamidovú fóliu nanesie základná vrstva deflnovanej hrúbky, výhodne sa nanesie stierkou. Eventuálne je možné ešte ďalej zlepšiť priľnavosť základnej vrstvy na polyuretánovej fólii prostredníctvom predradenej korónovej úpravy povrchu polyuretánovej fólie. Po nanesení základnej vrstvy sa polyamidová fólia a polyuretánové fólia priblížia za uzatvorenia základnej vrstvy a uvedú sa do mechanického kontaktu, čím vznikne plošné zlepenie polyamidovej fólie s polyuretánovou fóliou. Pevnosť tohto fóliového kompozitu je možné zvýšiť lokálnym pôsobením sily na fóliový kompozit, napríklad tak, že sa kompozit vedie cez jeden alebo viaceré páry valcov. Následne sa fóliový kompozit navinie na cievku a na ďalšie použitie sa uchováva v navinutej forme. 0039 Na obrázku 2 je schematicky zobrazený rez cez plošne sa rozprestierajúci, lisovaný konštrukčný dielec 6 potiahnutý foliou, pri ktorom môže íst napriklad oizoláciu kapoty motora. Konštrukčný dielec 6 zahrnuje izolačnú vrstvu 5, ktorá je z obidvoch strán kašírovaná viacvrstvovou plastovou fóliou 1, l. Každá z víacvrstvových plastových fólii 1, 1 je materiálovým stykom spojená s izolačnou vrstvou 5. Ďalej sú viacvrstvové plastové fólie 1, 1 priebežne po okrajoch bezprostredne vzájomne materiálovo spojené, Týmto spôsobom je izolačná vrstva 5 úplne uzavretá viacvrstvovými plastovými fóliami 1, 1, takže izolačná vrstva 5 je úplne zapuzdrená, a týmto efektívne chránená pred poveternostnými vplyvmi.0040 Obidve viacvrstvové plastové fólie 1, 1 pozostávajú z prvej vrstvy 2, 2, druhej vrstvy 4, 4 a medzi nimi ležiacej adhéznej vrstvy 3, ich štruktúra zodpovedá štruktúre viacvrstvovej plastovej fólie 1 zobrazenej na obrázku 1.0041 Izolačná vrstva 5 pozostáva z rúna z bavlnených vlákien, ktoré je napustené nevytvrdnutou fenolovou živicou. Rúna z bavlnených vlákien sú zvlášť vhodné voblasti techniky motorových vozidiel, pretože pri nízkych materiálnych nákladoch vykazujú dobré vlastnosti tlmenia zvuku.0042 Konštrukčný dielec z obrázku 2 sa vyrobí lisovaním vo vyhriatom lisovacom nástroji. Na tento účel sa vopred odrezaný úsek vopred konfekcionovanej viacvrstvovej plastovej fólie 1, vopred odrezaný úsek izolačnej vrstvy 5 a vopred odrezaný úsek viacvrstvovej plastovej fólie 1 uložia horizontálne cez seba, takže prvé vrstvy 2, 2 víacvrstvových plastových fólií 1, 1 sú orientované smerom von. Pritom sú úseky víacvrstvových plastových fólií 1, 1 dimenzovane mierne väčšie ako úsek izolačnej vrstvy 5, takže viacvrstvové plastové fólie 1, 1 zo všetkých strán presahujú cez okraje izolačnej vrstvy 5, Vznikajúci voľný zväzok sa na dvoch protiľahlých pozdĺžnych stranách uchopí prostredníctvom vhodného nástroja, čím sa mechanicky zañxuje a vloží sa do vyhrievaného otvoreného Iisovacieho nástroja opevneného na Iise, následne sa lisovací nástroj zatvorí.0043 Vznikajúci konštrukčný dielec získa tlakom Iisu na Iisovací nástroj tvar definovaný nástrojom. Polovice Iisovacieho nástroja sa zohrievajú až na 240 C, takže po čas Iisovania vytvrdne fenolová živica v izolačnej vrstve. Pretože PA 6,6 použitý pre prvé vrstvy 2, 2 víacvrstvových plastových fólii 1, 1 vykazuje veľmi vysokú tepelnú odolnosť, môže byť spracovaný s vysokými teplotami Iisovacieho nástroja, z čoho vyplýva krátky čas vytvrdzovania izolačnej vrstvy napustenej fenolovou živicou. Týmto je možné skrátiť čas cyklu, čo je spojené s výrazným zvýšením účinnosti procesu výroby.0044 Ďalej sa natavia druhé vrstvy 4, 4 susediace z izolačnou vrstvou 5 a pôsobia tak ako tavné

MPK / Značky

MPK: B32B 37/04, B32B 27/08, B32B 27/12, B29C 43/20, B32B 27/36, B32B 38/18, B32B 27/40, B32B 27/34, B32B 37/12, B60R 13/08

Značky: viacvrstvová, fóliou, fólia, plastová, dielec, potiahnutý, lisovaný, konštrukčný

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e18364-viacvrstvova-plastova-folia-ako-aj-foliou-potiahnuty-lisovany-konstrukcny-dielec.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Viacvrstvová plastová fólia ako aj fóliou potiahnutý lisovaný konštrukčný dielec</a>

Podobne patenty