Použitie kyseliny klodronovej na liečbu podotrochlózy

Číslo patentu: E 17343

Dátum: 09.11.2006

Autor: Frevel Michael

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

01-l 827-14-Ce POUŽITIE KYSELINY KLODRONOVEJ NA LIEČBU PODOTROCHLÓZY0001 Predložený vynález sa týka použitia kyseliny klodronovej,jej adičných solí alebo esterov, hydrátov alebo solí hydrátov na liečbu podotrochlózy so súvisiacou osteoporózou u koní a použitie kyseliny klodronovej, jej adičných solí alebo esterov ako účinnej zložky na prípravu farmaceutického prípravku naliečbu podotrochlózy so súvisiacou osteoporózou u koní.0002 V hipomedicíne ochorenie podotrochlitída alebo podotrochlóza, bežne tiež označované ako navikulárny syndróm,je široko rozšíreným ochorením v distálnom úseku prednej končatiny koňa. Tradičná forma ochorenia je opísaná ako chronické,progresívne a degeneratívne ochorenie s postihnutým člnkovitej0003 U koní vedú často genetické predispozície, nedostatočnástarostlivosť, špatný alebo nepravidelný tréning, vážne deformácie a vek k atrofii člnkovitej kosti, čo vedie k demineralizácii kosti. Subchondrálna kosť bude následne, Vdôsledku nefyziologických tlakových podmienok, ktoré pôsobia na0004 V skorších štádiách ochorenia, subchondrálna kosť obsahuje veľký počet rozšírených vaskulárnych duktov, ktoré sú vyplnené granulovým tkanivom a obklopené osteoklastmi a osteoblastmi. Behom patoqenézie sa vyvinú osteoklastické zmeny,ktoré sa blížia ku kompaktnému tkanivu klzkého povrchu šľachy, ktoré sa týmto stáva tenkým, a následkom môžu byť mikrofraktúrypalmárneho kompaktného tkaniva. Toto dáva primárne vzniknúť0005 Akonáhle sa objavia príznaky týchto ochorení, má to za následok periodické chronické krívanie, a toto vedie vo väčšine0006 Pretože podotrochlóza je jednou 2 hlavných príčin krívania u koní, a vo svetle frekvencie vyššie opísaných symptómov, bol v minulosti uskutočnený veľký počet terapeutických pokusov, a to ako v oblasti farmaceutickej, tak V oblasti chirurgie a sektora0007 EP O 854 724 B 1 opisuje použitie určitých bis-fosfonátov,vrátane kyseliny klodronovej, na liečbu navikulárneho syndrómu u koní. Pokiaľ ide o príčinu ochorenia, boli predložené dve teórie,za prvé, špatná cirkulácia v končatine a za druhé zmeny biomechanických vlastností uvedenej končatiny. Farmaceutický prípravok je možné podávať enterálne, parenterálne alebo0008 Napokon doposiaľ známe terapeutické pokusy nemali významnejší úspech. Dôsledkom pre zviera je trvalá bolesť kombinovaná s obmedzeným pohybonl a nepoužiteľnosť koňa na Voľnočasové alebo súťažné jazdectvo, v kombinácii s veľkýmiemočnými a finančnými stratami pre majiteľa.0009 V nedávnej dobe vyšlo najavo, že ďalšia látka 2 bisfosfonátovej triedy, konkrétne tiludronát, má liečivé účinky, pokiaľ ide o podotrochlózu. Ale tieto účinky sú často sprevádzané významnými vedľajšími účinkami, ako je napríkladkolika, a okrem toho predpísané podanie účinnej látky infúziou aintravenóznou injekciou predstavuje značné nevýhody pre zviera a0010 Cieľom vynálezu je teda riešiť problém podávania účinného farmaceutického prípravku na liečbu podotrochlózy so súvisiacou0011 Podľa vynálezu sa teraz ukázalo, že kyselinu klodronovú je možné použiť účinným spôsobom na liečbu podotrochlózy u koní za predpokladu, že sa farmaceutický prípravok podáva podľa liečebného režimu definovaného V patentovom nároku 1. Konkrétne je možné podľa vynálezu úspešne liečiť osteoporotické stavyv oblasti člnkovitej kosti koňov.0012 Vynález sa teda týka použitia kyseliny klodronovej, jej adičných solí alebo esterov, hydrátov alebo solí hydrátov ako účinnej zložky na prípravu farmaceutického prípravku vo forme vstrekovateľného roztoku alebo suspenzie na liečbu podotrochlózy so súvisiacou osteoporózou u koní, pričom táto liečba sa uskutočňuje formou dvoch až piatich intramuskulárnych injekciífarmaceutického prípravku v časovej perióde až niekoľko dni.0013 Výhodné, alebo zvlášť vhodné, uskutočnenia predmetu vynálezu sú podrobne definované v závislých patentových0014 Kyselina klodronová je medzinárodné generické označenie pre kyselinu (dichlórmetylén)bis(fosfonovou). Disodná soľ kyseliny klodronovej sa používa v humánnej medicíne u ochorení zahrnujúcich hyperkalcémiu, najmä hyperkalcémiu, ktorá je dôsledkom kostných metastáz solídnych tumorov alebo osteolýzy,indukovaných malígnymi tumormi, bez kostných metastáz. Farmaceutický prípravok, ktorý obsahuje kyselinu klodronovú,disodnú soľ 4 HZO je komerčne dostupný napríklad pod obchodným0015 Podľa vynálezu sa teraz ukázalo, že je možné terapeutických úspechov pri liečbe podotrochlózy so súvisiacou osteoporózou u koní dosiahnuť pomocou kyseliny klodronovej, takže väčšinu liečených koní je možné opäť využiť pravidelne akojazdecké kone alebo športové kone.0016 Podľa vynálezu sú vhodnými adičnými soľami kyseliny klodronovej najmä soli alkalických kovov, pričom disodná soľ, najmä disodná soľ 4 H 2 O, je najvhodnejšia a výhodná.0017 Farmaceutický prípravok používaný podľa vynálezu vo forme vstrekovateľného roztoku alebo suspenzie môže obsahovať bežné adjuvansy a excipienty, ako sú napríklad spojivá, pufry, klzné činidlá, riedidlá a farbivá. Vstrekovateľný roztok alebosuspenzia sa pripraví o sebe známym spôsobom.0018 Pre dosiahnutie požadovaného terapeutického úspechu alebo i profylaktického úspechu je treba rešpektovať režim dávkovania,v rámci ktorého sa farmaceutický prípravok podáva vo forme dvoch až piatich intramuskulárnych injekcií V časovej perióde až niekoľko dní, napríklad približne 3 po sebe idúcich. dní, ale výhodne behom jedného dňa. Tu je možné podanie farmaceutického prípravku realizovať v dávke, na injekciu, 0,125 až 2,5 mg, výhodne 0,25 až 1 mg, zvlášť výhodne približne 0,6 mg účinnej

MPK / Značky

MPK: A61P 19/00, A61K 31/663

Značky: použitie, podotrochlózy, klodrónovej, liečbu, kyseliny

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e17343-pouzitie-kyseliny-klodronovej-na-liecbu-podotrochlozy.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Použitie kyseliny klodronovej na liečbu podotrochlózy</a>

Podobne patenty