Skrutka do trieskovej dosky

Číslo patentu: E 17283

Dátum: 14.03.2011

Autor: Nölle Klaus

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Skrutka do trieskovej dosky Opis Vynález sa týka skrutky do trieskovej dosky.Skrutky do trieskových dosiek majú driek so závitom dotrieskovej dosky ako aj zápustnú hlavu. Zápustná hlava máumožňovať to, aby sa hlava skrutky zapustila do dreveného materiálu.U známej skrutky so zápustnou hlavou tohto druhu (DE 3706144A) je spodná strana hlavy skrutky rozdelená na rezné časti a operné častí, pričom operné časti ležia vploche zrezaného kužeľa. Úsekvyskytujúci sa medzi opernými časťami tvorí reznú časť. Vtejtoreznej častí sú vytvorené hroty, ktoré v mäkkom materiáli samočinneZa týmto účelom smerujú prierezy do smeru otáčania.Sú známe iné skrutky so zápustnou hlavou, spodnej strane zápustnej hlavyu ktorých sú v vytvorené prehĺbenia s reznýmí hranami. Pritom rezné hrany obvykle smerujú do smeru otáčania, pričom sa môže uskutočniť proces rezania pred reznýmí hranamí.Úkol vynálezu spočíva vtom, aby sa vytvorila Skrutka sozápustnou hlavou, ktorá môže nájsť uplatnenie najmä u trieskových dosiek alebo podobného materiálu.Na riešenie tohto úkolu navrhuje vynález skrutku do trieskovej dosky so znakmi uvedenými v nároku l. Ďalšie úpravy vynálezu súV protiklade k doterajšiemu stavu techniky, u ktorého prebieha v smere otáčania predná hraničná stena tangenciálne a zadná hraničná stena radiálne, aby sa tým vytvorila ostrá predná hrana smerujúca do smeru otáčania, sú tu prehĺbeniny orientované práve obrátene, aby satým umožnilo zníženie tlaku a vyrovnanie.V ďalšej úprave vynálezu môže byt uskutočnené to, že v priečnom priereze cez pozdĺžne osi skrutky leží uhol medzi prednou hraničnou stenou prehĺbenia a zadnou hraničnou stenou v rozmedzí od približne 100 ° do 1 l 0 °. Jedná sa teda o takmer pravouhlý tvarpriečneho rezu frézovaných výrezov.V ešte ďalšej úprave vynálezu môže byt uskutočnené to, že zápustná hlava má dva úseky, pričom úsek nadväzujúci na čelnú plochu hlavy skrutky má väčší vrcholový uhol kužeľa než ďalší úsekusporiadaný medzi týmto úsekom a driekom skrutky.Podľa vynálezu môže byť teraz uskutočnené to, že axiálne predĺženie frézovaných výrezov vychádzajúce od roviny bezprostredne pod čelnou plochou alebo tiež z čelnej plochy samotnej siaha približne až do prechodového úseku medzi obidvomi úsekmirozdielnych vrcholových uhlov kužeľa.Pomer axiálnych dĺžok obidvoch úsekov hlavy skrutky môžedosahovať približne od 3 ku l do približne 5 ku 1.V ďalšej úprave vynálezu môže byť uskutočnené to, že prednáhraničná stena frézovaných výrezov v smere otáčania prebiehavpozdĺžnom reze prípadne vbočnom pohľade skrutky rovnobežne s pozdĺžnou osou skrutky.Podľa vynálezu môže byť v ďalšej úprave uskutočnené to, že vsmere otáčania zadná hraničná stena frézovaných výrezov prechádzavbočnom pohľade skrutky pozdĺž šikmo prebiehajúcej línie dokužeľovitej spodnej strany zápustnej hlavy.Výhodne môže mat zápustná hlava skrutku do trieskovej doskynavrhnutej vynálezom šest takých výrezov.Ďalšie znaky, podrobnosti a výhody vynálezu znárokov a zo záveru, vyplývajú ktorých doslovné znenie sa stáva týmtoodkazom obsahom opisu, nasledujúceho opisu výhodných foriemuskutočnenia vynálezu ako aj podľa výkresu. Na ňom znázorňujúobr. l bokorys skrutky do trieskovej doskyobr. 2 priečny prierez podľa čiary II -II na obrázku lobr. 3 zväčšený bokorys hlavy skrutky do trieskovej dosky z obrázku 1obr. 4 perspektívne znázornenie hlavy skrutky do trieskovejSkrutka do trieskovej dosky podľa vynálezu znázornená naobrázku 1 vbočnom pohľade obsahuje driek lprechádza do špičky 2 skrutky. Približne po dvoch tretinách dĺžky drieku 1 skrutky má tento závit 3do trieskovej dosky, ktorý pokračuje až do hrotu 2 skrutku. Uskrutkového závitu 3 sa môže jednať o jednochodý alebo tiež oNa hornom konci na obrázku 1 odvrátenom od špičky 2 skrutky je na drieku 1 skrutky vytvorená hlava 4 skrutky, u ktorej sa jedná o zápustnú hlavu. Táto zápustná hlava má, bezprostredne na svoju čelnú plochu 5 nadväzujúci, prvý úsek 6, ktorý sa rozkladá približne na troch štvrtinách dĺžky hlavy skrutky. Na tento prvý úsek 6 sa pripojuje druhý úsek 7. V druhom úseku 7 je vrcholový uhol kužeľa menší než v prvom úseku 6. Napríklad vrcholový uhol kužeľa v úseku6 je 90 ° a v menšom na nej nadväzujúcom úseku 7 približne 45 °.V kužeľovej ploche zápustnej hlavy 4 sú vytvorené prehĺbenia v tvare výrezov 8, v ktorých hraničná plocha hlavy skrutky vzhľadom k ploche kužeľa vybočuje dovnútra. Predná hraničná stena 9 v smere zaskrutkovania každého takého výrezu 8 prebieha približne rovnobežne k pozdlžnej ose skrutky. Vždy zadná hraničná stena 10 takého výrezu 8 prebieha naproti tomu šikmo pod uhlom približne 45 °Z čelnej plochy 5 hlavy skrutky vedie prehĺbenie do vnútra hlavy skrutky, pričom toto prehĺbenie 11 tvorí pohon skrutky. Môže sa pritom jednať o tvar hviezdice so zaoblenými ramenami, ako jeznázornená na obrázku 2. Sú tu ale tiež možné všetky ostatné obvykléprehĺbenia na pohon skrutky.Z priečneho rezu na obrázku 2 je možné tiež vyrozumieť, že na základe zobrazenej geometrie výrezov je ostrá hrana 12 zameraná proti smeru hodinových ručičiek, teda opačne k smeruzoskrutkovania. Smer zoskrutkovania je na obrázku 2 naznačený

MPK / Značky

MPK: F16B 35/06, F16B 25/10

Značky: dosky, skrutka, trieskovej

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e17283-skrutka-do-trieskovej-dosky.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Skrutka do trieskovej dosky</a>

Podobne patenty