Zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe

Číslo patentu: E 16948

Dátum: 02.07.2010

Autor: Briosi Antonello

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

0001 Tento vynález sa týka zariadenia na nútene aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe.0002 Konkrétnejšie sa tento vynález týka zariadenia ako je definované vyššie, pričom prvky orientované kolmo voči sebe, pozostávajú z kovových rúrkových telies so štvoruholnlkovým alebo mnohouholnlkovým prierezom, ktoré sú na najmenej dvoch čelách vymedzené pásom v tvare U,tiež vyrobeného z kovu. Uvedené rúrkové telesá obsahujú na najmenej dvoch protiľahlých čelách množstvo párov tvarovaných vybraní vhodne rozmiestnených od seba, pričom zodpovedajúce výčnelky dosadajú na U pásy. Riešenie tohto typu, určené na vytvorenie modulárnych polic, pričom uvedené rúrkové telesá sú orientované kolmo voči sebe, je taktiež známe z EP 1 516 559 toho istého prihlasovateľa a zahŕňa tvarovaný čap, ktorý je vložený naprieč do jedného z rúrkových telies na upevnenie pásu. Uvedený čap obsahuje proti sebe ležiace kužeľové zóny, ktoré utesňujú pás v pozdĺžnom, ako aj v priečnom smere, pričom sa vylučuje posun pôvodne zabezpečený medzi dierami jedného rúrkového telesa a dierami pásu, pričom čap ako taký je vložený. Časom sa takto zlska presná a pevná väzba. Avšak zistilo sa, že tento typ aretovania nevylučuje možnost, že časom vzniknú dokonca malé vole z dôvodu pnutia medzi rúrkovými telesami hlavne v priečnom smere na kužeľovej zóne blizko hlavy spojovacieho čapu je axiálny tlak rúrkového telesa na druhé teleso menšl než ten, ktorý nastáva na protiľahlej kužeľovej zóne. pričom uvedený čap spociva na väčšom povrchu. V nosnej konštrukcii utiahnutie tohto druhu medzi dvomi prvkami, ktoré musí zabezpečiť stabilitu zaťaženia, môže viesť k nerovnováhe a spôsobiť rušivé škripanie.0003 V rlešenl opl sa nom v EP 1 516 559 sa navyše dolný koniec aretovaclch čapov zaskrutkúva do sedla vytvoreného nákružkom vyčnievajúcim von, vyrobenom na každom z pásov. V dôsledku toho z konštrukcie vytvorenej spojením viacerých rúrkových telies kolmých voči sebe vyplýva prítomnost toľkých vyčnievajúcich nákružkov ako je pásov takéto nákružky môžu vytvárať rizikové miesta pre ľudí zodpovedných za konštrukciu.0004 Predmetom tohto vynálezu je odstrániť nedostatky spomenuté vyššie.0005 Konkrétnejšie, predmetom tohto vynálezu je poskytnúť zariadenie na nútene aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe, pričom uvedené prvky sú rúrkové telesá so štvoruholnikovým alebo mnohouholnlkovým prierezom a sú najmenej čiastočne vymedzené pásom v tvare U, vhodným na dosiahnutie časom presnej a pevnej, okrem rovnomerne rozloženej, väzby0006 Ďalším cieľom vynálezu je zabezpečiť nútene aretačné zariadenie, ktoré by dovolilo obmedzit uvedené telesá voči sebe bez potreby vytvorenia vyčnievajúcich nákružkov alebo výčnelkov akéhokoľvek druhu na samotných telesách a/alebo U-pásoch, ktoré ich čiastočne vymedzujú.0007 Ďalšlm cieľom vynálezu je poskytnúť používateľom zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe, vhodné na zabezpečenie časom vysokej úrovne odolnosti a spoľahlivosti, taktiež také, aby sa ľahko a lacno zostavilo.0008 Tieto a dalšie ciele sa dosiahnu zariadením na nútene aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe podľa tohto vynálezu, zvlášť vhodné na pevné spojenie a obmedzenie dvoch rúrkových prvkov so štvoruholníkovým alebo mnohouholnlkovým prierezom,ktoré sú čiastočne vymedzené pásom v tvare U a obsahujú na najmenej jednom čele množstvo párov tvarovaných vybraní, pričom pás je zodpovedajúce opatrený pármi komplementárne vytvorených výčnelkov vyčnievajúcich na vnútornej prednej strane jeho protiľahlých zvislých a rovnobežných ramien pričom uvedené zariadenie sa v podstate vyznačuje tým, že obsahuje puzdro pokračujúce medzi uvedenými ramenami a uvedeným pásom a je pripevnené na jednom konci na nákružok, ktorý vytvára výčnelok pozdĺž vnútornej prednej strany uvedených ramien,pričom protiľahlý koniec uvedeného puzdra vytvára vstup skrutky, ktorej koniec zaberá do závitovej diery vymedzenej nákružkom, pričom rovnaké puzdro pokračuje priečne do jedného z rúrkových prvkov vybaveného zoradenými dierami pozdĺž dvoch protiľahlých čiel, začínajúc od diery pásu.0009 Konštrukcia a funkčné charakteristiky núteného aretovacieho zariadenia podľa tohto vynálezu sa lepšie pochopia z nasledujúceho detailného opisu, pričom sa odkazuje na priložené výkresy, ktoré zobrazujú jeho výhodné a neobmedzujúce uskutočnenia, a pričom-2 obrázok 1 zobrazuje schematicky perspektívny pohľad z jednej prednej strany na dva segmenty rúrkových telies orientovaných kolmo voči sebe a obmedzovaných núteným aretačným zariadením podľa tohto vynálezuobrázok 2 zobrazuje schematicky perspektívny pohľad z protiľahlej prednej strany na rovnaké segmenty rúrkových telies obmedzovanýchnúteným aretačným zariadením podľa tohto vynálezuobrázok 3 zobrazuje schematicky rozložený pohľad na segmenty rúrkových telies a príslušné aretačné zariadenie podľa obrázka 1obrázok 4 zobrazuje schematicky pohľad spredu na uvedené segmenty obmedzené voči sebe pomocou núteného aretačného zariadenia podľa tohto vynálezuobrázok 5 zobrazuje schematicky pohľad spredu na rovnaké segmenty zprotiľahlej strany vzhľad na obrázok 4obrázok 6 zobrazuje schematicky pohľad spredu na detail segmentov rúrkových telies obmedzených voči sebe podľa obrázka 1.0010 S odkazom na uvedené obrázky nútené aretačné zariadenie podľa tohto vynálezu sa používa na dva kovové rúrkové prvky orientované kolmo voči sebe a čiastočne vymedzené pásom v tvare U, ako sa opisuje v EP 1 516 559.0011 Uvedené rúrkové prvky, príslušné označené vzťahovými značkami 10 a 12, vykazujú štvoruholníkový prierez a v skutočnosti sú pozdĺž čiel, ktoré vytvárajú ich bočný povrch, vybavené množstvom tvarovaných vybraní 14, do ktorých zaberajú komplementárne výčnelky 16, ktoré sa rozvíjajú pozdĺž vnútorných čiel protiľahlých a rovnobežných ramien 18 a 20 každého pásu v tvare U, celkovo schematicky zobrazené vzťahovou značkou 22 na obrázku 3. Tvarované vybrania 14 a výčnelky 16 sa získajú tvárnením plechu pred jeho zohnutlm, čo spôsobuje štvoruholníkový prierez a pred pozdĺžnym navarením profilovej tyče schematicky zobrazenej vzťahovou značkou 24 na obrázku 2. V podstate vybrania 14, vytvorené na vonkajších čelách rúrkových prvkov 10 a 12,vytvárajú na protiľahlých vnútorných čelách výčnelky 16 vzhľadom na pásy 22, výhodne vyrobené z ocele, vybrania vytvorené na vonkajších čelách ramien 18 a 20 sú označené vzťahovou značkou 14 a vnútorne vytvárajú uvedené výčnelky 16. Podľa vynálezu každý pás 22 je na vrchnej časti blízko k voľnému koncu svojich ramien 18 a 22 vybavený priechodným otvorom 26 a s nákružkom 28 rozvinutým dovnútra samotných pásov. V príklade uskutočnenia vynálezu podľa obrázka 3 priechodný otvor 26 je vytvorený na ramene 20 pásu 22, pričom nákružok 28 vyčnieva z vnútornej prednej časti ramena 18 samotného pásu a obklopuje kruhovú závitovú dieru 28.0012 Priechodný otvor 26 má v podstate kruhový tvar s miernym oválom pozdĺž zvislej osi nákružok 28, ktorý sa rozvíja v ramene 18 pásu 22, vykazuje nástavec, ktorý je ako priklad od 1,5 do 3,5 mm, a ako je uvedené vyššie, obklopuje ho diera 28, ktorá je vybavená závitom na zaberanie skrutky 30 vhodnej pre spojenie pomocou rovnakého pásu rúrkových prvkov 10 a 12,orientovaných kolmo voči sebe.0013 Nútené aretačné zariadenie podľa tohto vynálezu dalej obsahuje tvarované kovové puzdro 32, ktoré, začínajúc z jedneho konca, dosadá na závitovú stopku skrutky 30 protiľahlý koniec puzdra 32 je určený na pripevnenie na nákružok 28. Rovnaké puzdro 32 je navyše vybavené pozdĺžne pokračujúcou štrbinou 34, ako aj dvomi odsadenými prstencovými depresiami 36. Štrbina 34 umožňuje, aby sa puzdro 32 mierne otvorilo počas núteného aretovania rúrkových prvkov 10 a 12, a ked je vedené, aby presne dosadlo na nákružok 28 prstencové depresie 36 na druhej strane vytvárajú tolko centrovacích bodov pre stopku skrutky 30 voči diere deñnovanej puzdrom 32. Výhodne uvedený nákružok 28 zvonku pozdĺž zóny, ktorá sa rozvíja z vnútornej steny ramena 18 pásu 22, vykazuje zónu s výrazným okrajom a protiľahlú zónu otočenú k rúrkovému prvku 12 so zaobleným okrajom, Toto umožňuje, aby puzdro 32 pripevnené na nákružok 28 utiahla skrutka 30 pohybom v smere rúrkového prvku 12.0014 Podľa ďalšieho znaku vynálezu jeden z dvoch rúrkových prvkov, ktoré sa majú navzájom spojiť, napríklad prvok 10, je opatrený na dvoch protiľahlých čelách množstvom dier 38 a 40 zobrazenými na obrázku 3 a usporiadanýmí v blizkosti spodného konca alebo základne rovnakého prvku 10. Najmenej vzónach susediacích s dierami 38 a 40 nad a pod nimi príslušné čelá-3 rúrkového prvku 10 sú bez tvarovaných vybraní 14. Cez uvedené diery 38 a 40 prechádza skrutka 30 a vzhľadom na dieru 40 taktiež puzdro 32, ktoré dosadá na stopku samotnej skrutky. Diery 38 a 40 sú mierne oválne pozdĺž zvislej osi, podobne ako diera 26 pásu 22 voči uvedenej diere 26 a diere 28 nákružku 28 sú rovnaké diery 38 a 40 umiestnené pozdĺž osi umiestnenej na vrchu. V praxi, ked prvok 10 spočíva zvislo na prvku 12, pred ich vzájomným zaaretovanlm os dier 38 a 40,ako aj os diery 26 a diery 28 nákružku 28 nie sú zoradené os diery 38 a 40 je umiestnená na trochu vyššej úrovni, čo sa ako príklad môže kvantiñkovat v rozsahu od 0,5 do 0,8 mm. Skrutka 30,ktorá má vhodný priemer, výhodne vykazuje plochu hlavu opatrenú šesťuholnlkovým sedlom 30 pre manévrovaci klúč, a bezprostredne blízko k vyššie uvedenej hlave definuje kuželovú časť 42 rovnaká skrutka je na dĺžku dimenzovaná tak, aby nevyčnievala z diery 28 nákružku 28, pretože nevyčnieva na protiľahlej prednej strane kedže jej plochá hlava je zoradené s pásom 22.0015 Na základe vyššie naznačených charakteristlk zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe funguje nasledovne.0016 Dva rúrkové prvky 10 a 14 sa najprv umiestnia podľa potreby, čo je usporiadanie kolmo voči sebe, napriklad ako je zobrazené na obrázkoch 1 a 2, pričom prvý je usporiadaný zvislo a druhý je usporiadaný vodorovne. Pomocou pásu 22 sa uvedené prvky čiastočne vymedzia a výčnelky 16, ktoré sú rozvinuté z vnútornej prednej strany ramien 18 a 22 rovnakého pásu, sa vsunú do komplementárne vytvarovaných vybranl 14 rúrkového prvku 12. Teraz diery 38 a 40,urobené v blizkosti základne rúrkového prvku 10, sú len základne zoradené s dierou 26 a so závitovou dierou 28 nákružku 28 pásu 22 pod podmienkou, že sú rozvinuté pozdĺž hornej osi voči nej. Skrutka 30 sa vložl do puzdra 32 takto získaná zostava dosadá do diery 26 pásu 22 a taktiež prechádza dierou 38 rúrkového prvku 10. Predný koniec závitovej stopky skrutky 30 je vedený, aby sa zaskrutkoval do závitového nákružku 28 a zároveň koniec puzdra 32, z ktorého postupne vyčnieva uvedená závitová stopka, dosadá na rovnaký nákružok. Uťahovanlm skrutky 30 jej kuželová časť 42 blizko hlavy dosadá na dolnú polovicu oválnej diery 38 rúrkového prvku 10, čo tlači vo zvislom smere na rúrkový prvok 12. Rovnaký axiálny tlak dole na protiľahlej diere 40 uskutočňuje účinok skrutkovania konca stopky skrutky 30 do diery 28 závitového nákružku 28 a súčasné dosadanie konca puzdra 32 na rovnaký nákružok. Tento, ktorého dĺžka je vhodne vopred určená, taktiež vytvára dištančnú vložku, ktorá určuje rozsah skrutkovania skrutky 30. Keď sa utiahne, ako predná časť kde je urobená diera 38, tak protiľahlá zadná časť, kde je urobená diera 40 rúrkového prvku 10, dostali rovnomerný axiálny tlak smerom dole, čiže v smere rúrkového prvku 12, na ktorý perfektne prilnuli. Za týchto podmienok os dier 38 a 40 a os diery 26 a diery 28 vymedzenej nákružkom 28 sú zhodné.0017 Ako si možno všimnút z vyššie uvedeného, výhody dosiahnuté vynálezom sú jasné.0018 Zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe určuje veľmi účinné a rovnomerné obmedzenie vzhladom na rozloženie sil uvedenými prvkami, čo umožňuje vytvorenie nosných konštrukcii rôzneho druhu, ktoré zaručujú absolútnu stabilitu. Aretačné zariadenie podľa tohto vynálezu je ľahké a lacné na výrobu a navyše si nevyžaduje prvky alebo diely vyčnievajúce z rôznych spojovaclch pásov, 0019 Kedže vynález bol vyššie opísaný s konkrétnym odkazom na jeho uskutočnenie vytvorené ako neobmedzujúci príklad, viacero zmien a verzií sa zretelne vynorl odbornikovi v danej oblasti techniky vo svetle vyššie uvedeného opisu. Tento vynález je mienený tak, aby zahrnoval akékoľvek svoje zmeny a verzie, ktoré spadajú do rozsahu ochrany nasledujúcich nárokov.Zariadenie na nútene aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe, zvlášt vhodné na pevné spojenie a obmedzenie dvoch rúrkových prvkov (10, 12) so štvoruholnlkovým alebo mnohouholnikovým prierezom, ktoré sú čiastočne vymedzené pásom (22) v tvare U a obsahujú najmenej na jednom čele množstvo párov tvarovaných vybraní (14), pričom pás(22) je zodpovedajúce opatrený pármi rozvinutých komplementárnych výčnelkov (18 vyčnievajúco na vnútornej prednej strane jeho protiľahlých zvislých a rovnobežných ramien(18) a (20), vyznačujúce sa tým, že obsahuje puzdro (32) pokračujúce medzi uvedenými ramenami (18) a (20) uvedeného pásu (22) a pripevnené na jednom konci na nákružok (28),ktorý sa rozvíja, pričom vyčnieva pozdĺž vnútornej prednej strany uvedených ramien (18) a(20), pričom protiľahlý koniec uvedeného puzdra (32) vytvára vstup pre skrutku (30), ktorej koniec zaberá do závitovej diery (28) vymedzenej nákružkom (28), pričom rovnaké puzdro(32) pokračuje priečne do rúrkového prvku (10) alebo (12) opatreného zoradenými dierami(38, 40) pozdĺž dvoch protiľahlých čiel, začlnajúc od diery (26) pásu (22).Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že uvedená diera (26) sa získa na jednom z ramien (18) alebo (20) pásu (22) v protiľahlej polohe voči diere (28) vymedzenej nákružkom (28).Zariadenie podľa nárokov 1 a 2, vyznačujúce sa tým, že puzdro (32) je opatrené pozdĺžne pokračujúcou štrbinou (34).Zariadenie podľa nároku 3, vyznačujúce sa tým, že uvedené puzdro (32) obsahuje najmenej jednu prstencovú depresiu (36) na vystredenie stopky skrutky (30) voči diere pokračujúcej v puzdre.Zariadenie podľa nároku 1, vyznačujúce sa tým, že skrutka (30) vykazuje plocho rozvinutú hlavu s vybranlm (30) pre manévrovací kľúč a blízko samotnej hlavy vykazuje kužeľovú čast(42), určenú na súčinnosť s uvedenými dierami (38) alebo (40).Zariadenie podľa nárokov 1 a 2, vyznačujúce sa tým, že uvedené diery (38, 40) rúrkového prvku (10) alebo (12) a diery (26) a (28) získané na ramenách (18, 20) pásu (22) sú nezoradené voči sebe pred utiahnutím skrutky (30) vloženej do puzdra (32) a zaskrutkovanej do diery (28) nákružku (28).Zariadenie podľa nároku 6, vyznačujúce sa tým, že uvedené diery (26), (38 - 40) deñnujú v podstate kruhovú konfiguráciu s miernym oválom rozvinutým pozdĺž príslušnej zvislej osi.Zariadenie podľa nároku 2, vyznačujúce sa tým, že nákružok (28), na ktorý je pripevnené puzdro (32) zvonku pozdĺž zóny, ktorá sa rozvíja z vnútornej steny ramena (18) pásu (22),vykazuje protiľahlé zóny, ktoré majú výrazný okraj a zaoblený okraj.

MPK / Značky

MPK: F16B 12/40, A47B 47/02

Značky: prvkov, nútené, dvoch, voči, orientovaných, kolmo, zariadenie, aretovanie

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e16948-zariadenie-na-nutene-aretovanie-dvoch-prvkov-orientovanych-kolmo-voci-sebe.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Zariadenie na nútené aretovanie dvoch prvkov orientovaných kolmo voči sebe</a>

Podobne patenty