Pripevňovací profil pre tesniace spojenie kanalizačnej prípojky s hlavným potrubím systému kanalizačného potrubia

Číslo patentu: E 16677

Dátum: 29.01.2010

Autor: Krause Frank

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Prípevňovaci profil pre tesniace spojenie kanalizačnej prípojky shlavným potrubím systému kanalízačného potrubia0001 Vynález sa týka pripevňovacíeho profilu pre tesniace spojenie kanalizačnej prípojky s hlavným potrubím systému kanalizačného potrubia.0002 K sanácii systému kanalizačného potrubia sa napríklad vloží do existujúceho kanála napríklad harmonikovo skladaná rúrka z polyoleñnovej plastickej hmoty tak, aby rúrka priľahla na vnútomú stenu existujúceho kanála a vytvorila nové hlavné potrubie kanalizačného systému. Zahrnutá je viacvrstevná rúrka a na mieste vytvrdená rúrka, tvorená materiálom hadice s polyoleñnovou vnútornou vrstvou.0003 V praxi je obťažné vytvárať pomocou pripevňovacíeho profilu tesniace spojenie kanalizačnej prípojky s hlavným potrubím. Bežné pripevňovacie profily sa hlavným potrubím zvárajú. Zváracie práce vyžadujú v praxi značné časové zaťaženie. Také spojenia sú drahé a často vykazujú nedostatočnú tesnosť.0004 ZEP 1 798 462 Al je známy spôsob sanácie netesných stien odbočených potrubí kanalízačných rúrok, pri ktorom sa vláknitá hadíca, napustená tvrditeľnou žívicou, pritlačí na vnútomú stenu potrubia.0005 DE 198 37 295 Al navrhuje na utesnenie potrubia v oblasti spojenia medzi prítokovou rúrkou a hlavným potrubím vložiť tvarovaný dielec vo forme vložky, napustený vytvrditeľnou umelou žívicou, pričom sú jednotlivé úseky napustené trvale pružnými a tuhými vytvrditeľnými umelými živicarní, aby pri výskytu šmykových sil nedošlo k deštrukcii tvarovaného dielca v tvare vložky.0006 US 6 068 725 opisuje spôsob utesnenia spojenia medzi hlavným potrubím a prítokovým potrubím pomocou pripevňovacíeho profilu, ktorý vykazuje prípevňovaciu objímku a obrubu, pričom je pripevňovací profil impregnovaný tvrditeľnou žívicou, 0007 Z US 2005/0133105 A 1 je známe zariadenie, ktoré slúži na opravu bočnej prietokovej rúrky kanalizačného potrubia pomocou opravného prvku vo forme pripevňovacíeho profilu,ktorý je impregnovaný tepelne tvrditeľnou živicou.0008 JP 2001 141172 A zverejňuje pripevňovací profil k tesniacemu spojeniu kanalizačnej prípojky shlavným potrubím, tvoreným polyetylénovou rúrkou, pričom je možné hlavné potrubie pri sanácii systému kanalizačného potrubia vložiť do kanalizačného potrubia a pripevňovací profil vykazuje jeden úsek z materiálu, ktorý je možný roztaviť na polyetylénu. 0009 Úkolom predkladaného vynálezu je poskytnúť pripevňovací profil pre tesniace spojenie kanalizačnej prípojky s polyetylénovým hlavným potrubím systému kanalizačného potrubia, ktorý podstatným spôsobom zjednodušuje a skracuje proces pripojenia kanalizačnej prípojky k hlavnému potrubiu.0010 Úkol predkladaného vynálezu je riešený pripevňovacím profilom podľa patentového nároku l.0011 Riešenie podľa vynálezu podstatným spôsobom zjednodušuje pripojenie pripevňovacíeho profilu na polyetylénovú rúrku. Ako vhodné sa ukázalo vytvorenie lemu profilu vo forme lepiaceho úseku. To umožňuje jednoduché a tesné pripojenie.0012 Z cenových dôvodov sa ukázalo ako prakticke vytvorenie lepiaceho úseku vo forme lepiacej vrstvy. Spravidla sú na dosiahnutie požadovaného lepiaceho účinku postačujúce len malé hrúbky vrstvy.0013 Podľa vynálezu je lepiaci úsek vytvorený vo forme povlaku, naneseného na vonkajšiu stranu pripevňovacíeho profilu, výhodne na vonkajšiu stranu lemu profilu, privrátenú k polyetylénovej rúrke. Taký spôsob umožňuje cenovo ešte príaznívejšiu výrobu pripevňovacíeho profilu, pretože je možné povlak nanášať v minimálnej hrúbke.0014 Pritom môže byť vhodné, aby bol materiál lepiaceho úseku tepelne aktivovateľný. Tak je možné vložiť pripevňovací profil V neaktivovanom stave materiálu do určenej polohy tak,aby bolo možné upraviť prípadnú chybnú polohu pripevňovacieho profilu.0015 Lepiaci úsek môže výhodne obsahovat spojivo, ktoré je možné použiť na prilepenie na polyetylén. Spojívá sú rovnako ako lepidlá chemicky reaktívnej látky, pomocou ktorých je možné dosialmuť zvýšenie počtu reaktívnych skupín a uchovanie vysokoenergetických povrchových stavov.0016 Ďalej môže byť výhodné, keď lepiaci úsek obsahuje tavné lepidlo, schopné prilepeniana polyetylén. To umožňuje vloženie pripevňovacieho profilu do určenej polohy v pevnompripevňovací profil V požadovanej polohe ñxovať. Takým spôsobom sa zníži nebezpečenstvo chybného umiestnenia pripevňovacieho profilu.0017 Ďalej môže byť vhodné, aby lepiaci úsek zostával z lepivého materiálu, chemicky modifikovaného estermi kyseliny karboxylovej. Podľa vynálezu obsahuje lepiaci úsek etylénvinylacetát (EVA). Etylénvinylacetát sa vyznačuje dobrou schopnosťou prilepenía na polyetylén.0018 Výhodne sa použije etylénvinylacetát s podielom vinylacetátu maximálne 70 hmot. ,výhodne od 20 hmot. do 45 hmot. , najmä 38 hmot. až 42 hmot. . Taký lepiaci úsek vykazuje zvlášť dobré lepive schopnosti voči polyetylénu.0019 Výhodné je, aby bol lepiaci úsek tvorený lepivým materiálom, ktorý je schopný vytvárať s polyetylénom kopolymér kyseliny etyléneakrylovej, alebo kopolymér estem kyseliny etylénakrylovej, alebo kopolymér kyseliny etylénmetakrylovej, alebo kopolymér esteru kyseliny etylénmetakrylove, prípadne ich zmesi alebo prímesi, čo je výhodné z hľadiska pevnosti príľnutia a spracovateľnosti.0020 Lepiaci úsek je ďalej výhodne tvorený lepivým materiálom, ktorý je chemicky modifikovaný, najmä pomocou anhydrídu kyseliny maleínovej. Takým spôsobom je možné zvýšiť pevnosť lepivého materiálu pri deformácii na medzi sklzu. A 0021 Výhodne môže byť, keď je lepiaci úsek vytvorený z lepivého materiálu, zostávajúceho z ñmkcionalízovaných termoplastických eleastomérov alebo zo zmesí s PVC(polyvinylchloridom), alebo PA (polyamidu). Vo forme funkcionalizovaných termoplastických eleastomérov sú v tejto súvislosti vhodné systémy s obsahom styrolu, ako sú kopolyméry styrol-etylén-butadién~styrolu (SEBS).0022 Praktické môže byť, keď vrstva lepidla vykazuje hrúbku menšiu než 5,0 mm, výhodne od 0,1 do 2,0 mm, najmä 0,3 až 0,7 mm. Vzhľadom k tomu, že materiál, schopný lepenia plastickej hmoty, je spravidla drahý, má použité množstvo takého materiálu podstatný vplyv na výrobné náklady. Hrúbka materiálu vlepiacom úseku sa určuje výhodne tak, aby sa dosiahla požadovaná pevnosť lepenia.0023 Ako vhodné sa môže prejaviť, keď je lepiaci úsek vytvorený z lepivého materiálu,ktorý dodatočne obsahuje minimálne jeden polámy materiál, ako je napríklad látka s obsahom kremíka alebo mastenec, ktorý prispieva k lepivosti lepivého materiálu.0024 Jedna výhodná forma uskutočnenia podľa vynálezu sa týka pripojenia kanalizačnej prípojky khlavnému potrubiu pomocou lepiaceho úseku, tvoreného materiálom lepiacim plastickou hmotu, ktorý vykazuje odolnosť voči odtrhnutiu lepeného spoja epoxid-/polyester/akrylátového lepidla alebo polyuretánového lepidla minimálne 1 N/mmz. Toto opatrenie je0025 Pre manipuláciu s pripevňovacím profilom pri pripojovaní kanalizačnej prípojky k hlavnému potrubiu môže byť výhodné, keď je pripevňovací profil pružný.0026 Pre pripojenie pripevňovacieho profilu na betón alebo kameninu môže byť výhodné,keď pripevňovací profil vykazuje textilnú štruktúru, napustenú živicou.0027 Výhodné uskutočnenie podľa vynálezu bude ďalej opísané vo vzťahu k priloženému výkresu.Stručný opis výkresov 0028Obrázokl predstavuje pohľad vpriečnom reze na pripevňovací proñl podľa vynálezu vutesnenom spojení kanalizačnej prípojky a hlavným potrubím systému kanalizačného potrubia, pričom pripevňovací proñl a hlavne potrubie sú zlepené pomocou lepiaceho úseku z materiálu, schopnom zlepenia plastickej hmoty.Podrobný opis príldadu výhodnej formy uskutočnenia0029 Obrázok 1 zobrazuje pohľad v priečnom reze na pripevňovací profil 1 podľa vynálezu v utesnenom spojení medzi kanalizačnou prípojkou 2 a hlavným potrubím 3 systému kanalizačného potrubia. Pripevňovací profil l a hlavné potrubie 3 sú na lepiacom úseku 15 zlepené materiálom, schopným zlepenia plastickej hmoty. Miesta spojenia medzi pripevňovacím profilom 1 a hlavným potrubím 3 sú názome zobrazené na detailných pohľadoch X a Y.0030 Hlavné potrubie 3 je v predkladanom prípade plastová rúrka z polyetylénu k sanácii kanalizačných potrubí, pričom rúrka 3 je schopná tvarovania k zmenšeniu prierezu, aby ju bolo možné vložiť do kanalizačne-ho potrubia 4, 5, určeného k sanácíí, a následne je schopná spätného tvarovania, aby ju bolo možné umiestniť zvnútra proti kanalizačnému potrubiu 4, 5. V stave, znázomenom na obrázku 1, je rúrka 3 už spätne tvarovaná a vložená zvnútra proti kanalizačnému potrubiu 4, 5. .0031 Kanalizačné potrubie 4, 5, určené na sanáciu, zahrnuje nerozvetvený úsek rúrky 4 a rozvetvený úsek rúrky 2. Rozvetvený úsek rúrky 5 zahrnuje pripojovací kus 51 pre nerozvetvený úsek rúrky 4 a pripojovací kus 52 pre kanalizačnú prípojku 2.0032 Pripevňovací proñl 1 zahmuje pripevňovaciu objímku ll a lem profilu 12. Pripevňovací profil l je pritom pružný a vykazuje textilnú štruktúru, napustenú živicou. Vnútomá strana 13 pripevňovacieho profilu 1 vytvára kontinuálny a prietokový úsek potrubia. Vonkajšiu stranu 14 pripevňovacieho profilu 1 je možné vložit zvnútra na kanalizačnú prípojku 2, hlavné potrubie 3 a kanalizačne potrubie 5, určené k sanácíí, k zaisteniu tesniaceho spojenia kanalizačnej prípojky 2 s hlavným potrubím. V stavu, znázomenom na obrázku l, sa pripevňovací profil l nachádza v uložení na kanalizačnej prípojke 2, hlavnom vedení 3 a kanalizačnom potrubí 3, určenom k sanácii.0033 V predkladanom prípade je lepiací úsek 15 vytvorený vo forme povlaku, nanesenom na vonkajšej strane 14 lemu profilu 12. Povlak 15 obsahuje etylénvinylacetát s podielom vinylacetátu 40 hmot. a vykazuje hrúbku menšiu, než 0,5 mm. Materiál povlaku 15 je možné tepelne aktivovať.0034 Výhodné použitie pripevňovacieho profilu 1 podľa vynálezu bude následne opísané v závislosti na priloženom výkrese.0035 K sanácii defektného kanalizačného potrubia 4, 5 sa vloží na pracovnej strane rebrovaná PE-rúrka 3 a na mieste sa vytvaruje do pôvodného tvaru. Rozvetvené úseky potrubia 5 z betónu alebo kameniny sa zakryjú pri spätnom tvarovaní rúrky 3 tak, že je rúrku po spätnom tvarovaní nutné na rozvetvených úsekoch potrubia 5 otvoriť a utesniť. K tomu účelu sa do rúrky 3 zavedie prvý robot, pomocou ktorého sa uskutoční odfrćzovanie rúrky 3 na požadovanom mieste odbočky. Otvorený úsek rúrky sa následne očistí od pilín a prípadne vníknutej vody.

MPK / Značky

MPK: F16L 55/179

Značky: tesniace, potrubím, připevňovací, potrubia, systému, kanalizačného, prípojky, profil, spojenie, kanalizačnej, hlavným

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e16677-pripevnovaci-profil-pre-tesniace-spojenie-kanalizacnej-pripojky-s-hlavnym-potrubim-systemu-kanalizacneho-potrubia.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Pripevňovací profil pre tesniace spojenie kanalizačnej prípojky s hlavným potrubím systému kanalizačného potrubia</a>

Podobne patenty