Dátový hárok pre preukaz

Číslo patentu: E 15643

Dátum: 12.10.2010

Autori: Egli Stefan, Fawer Urs

Je ešte 1 strana.

Pozerať všetko strany alebo stiahnuť PDF súbor.

Text

Pozerať všetko

Vynález sa týka dátového hárku pre preukaz, napriklad knižočku cestovného pasu,s doštičkou, ktorá je na prinajmenšom jednej strane personalizovateľná alebo personalizovaná, a s pásovým flexibilným spojovacím prvkom, prostrednictvom ktorého je možné doštičku votknút do dokumentu, napríklad do knižočky cestovného pasu a ktorý je prostrednictvom spoja pevne spojený s okraj om doštičky.Dátový hárok tohto typu je známy v stave techniky napríklad prostredníctvom EP 1 502 765 A prihlasovateľa. Takéto dátové strany sa vnarastajúcom počte používajú na výrobu vysoko cenných knižočiek cestovných pasov. Doštička, ktorá je spravidla personalizovaná fotografiou adátarni majiteľa, spravidla pozostáva zrelatívne tuhého termoplastíckého materiálu, napríklad polykarbonátu. Na votknutie je preto použitý pásový tlexibilný spojovací prvok, prípadne votknutá príložka. Spojovací prvok je pevne spojený s doštičkou larninovanim. Zvlášť pevné spojenie je zaistené vtedy, keď je spojovací prvok stvámený ako textilia, pričom otvory pleteniny vytvárajú spojovacie prvky.Z EP 1 592 565 B je známy dátový hárok, pri ktorom je spojovací prvok vybavený otvormi,cez ktoré sa pri laminovaní prekrývajúcich sa listov vytvoria miesta spojenia.Z EP 1 008 459 A je známy dátový hárok, pri ktorom je taktiež votknutá doštička s pásovýrn Ílexibilným spojovacím prvkom. Flexibilný spojovací prvok vykazuje výseky, cez ktoré zakaždým prechádzajú čapy spojovacej lišty.Pri takomto dátovom hárku sú možné falziñkáty, pri ktorých sa z knižočky cestovného pasu oddelí doštička od pásového tlexíbilného spojovacieho prvku. Oddelená doštička sa potom nahradí inou. Pri dátových stranách podľa vyššie uvedeného stavu techniky sa toto sťažuje tým, že pásový a flexibilný spojovací prvok je pokial možno nerozdeliteľne spojený s doštičkou.EP-A-l 731 328 uverejňuje dátový hárok, pri ktorom je spojovací prvok vybavený víditeľným vzorom ako bezpečnostným prvkom.Úlohou vynálezu bolo vytvorenie dátovej strany uvedeného typu, ktorá ešte viac sťaží uvedenú možnost sfalšovania.Vynález je podľa nároku 1 vyriešený tým, že pásový spojovací prvok vykazuje prinajmenšom jedno zoslabenie materiálu, ktoré sťaží uvoľnenie doštičky od spojovacieho prvku bez poškodenia.Pokus o falšovanie je úspešný len vtedy, ak je možné doštičku uvoľniť bez poškodenia spojovacieho prvku. Zoslabeniami materiálu použitými pri dátovom hárku podľa vynálezu sa toto značne sťaží. Pri uvoľneni doštičky je sotva možné sa vyhnúť tomu, aby na spojovací prvok nepôsobili sily. Tieto potom majú za následok, že sa spojovací prvok na zoslabeniach materiálu roztrhne a tým sa vytvoria trhliny, ktoré sú na sfalšovanej knižočke cestovného pasu zavše okamžite viditeľné. Knižočka cestovného pasu s vymenenou doštičkou by týmto nebola použiteľná. Ukázalo sa, že takéto zoslabenia materiálu sú možné bez toho, aby negatívne ovplyvnili bežné použitie takejto knižočky cestovného pasu. Doštičku je týmto možné používat bežným spôsobom napriek týmto zoslabeniam materiálu. Zoslabenia materiálu sa pretrhnú až vtedy, ak dôjde kpokusu o oddelenie doštičky od spojovacieho prvku.Podľa ďalšieho stvámenia vynálezu je prinajmenšom jedno zoslabenie materiálu realizované zárezom alebo vrypom v spojovacom prvku. Takéto zárezy alebo vrypy je možné do spojovacieho prvku zapracovať jednoduchým spôsobom. Výhodnejšie sú vyhotovené viaceré takéto zoslabenia materiálu. Tieto zoslabenia materiálu môžu byť usporiadané v jednom rade pozdlž okraja doštičky.Podľa ďalšieho stvámenia vynálezu je navrhované, aby prinajmenšom jedno zoslabenie materiálu bolo usporiadané v oblasti spoja. Pri pokuse o oddelenie doštičky od spojovacieho prvku nie je možné zamedziť tomu, aby zoslabenie materiálu nebolo napadnuté. Bezpečnosť je potom mimoriadne vysoká, ak je podľa ďalšieho stvámenia vynálezu prinajmenšom jedno zoslabenie materiálu čiastočne usporiadané v oblasti spoja a čiastočne mimo spoja a tým vo viditeľnej oblasti. Možné je ale aj stvárnenie, pri ktorom je prinajmenšom jedno zoslabenie materiálu úplne usporiadané v oblasti spoja a zvonka nie je viditeľné.Podľa ďalšieho stvámenia vynálezu je navrhované, aby prinajmenšom jedno zoslabenie-2 materiálu bolo stvámené krížovo. Takéto zoslabenia materiálu vedie pri pokuse o zmanípulovanie zvlášť rýchlo k natrhnutiu v spojovacom prvku, čo je potom zavše rozoznateľné. Môžu byť prítomné aj viaceré takéto krížové rezy alebo vrypy.Pri dátovom hárku podľa vynálezu je spojovací prvok spojený s doštičkou výhodnejšie laminovaním. Toto ale nie je nevyhnutné. Principiálne môže byť spojovací prvok s doštičkou aj zlepený. Možné je aj mechanické spojenie.Spojovacím prvkom môže byť fólia, napríklad plastová fólia, alebo aj textília. Bezpečnosť je mimoriadne vysoká vtedy, ked je spojovací prvok stvárnený ako textília. Pri pokuse o falšovanie je potom na základe zoslabenia materiálu takmer nemožné zamedziť tomu, aby sa vlákna textílie nepretrhli. Pretrhnuté vlákna je takmer nemožné opraviť a boli by v sfalšovanej knižočke cestovného pasu zavše jednoducho rozoznateľné.Ďalšie výhodné znaky vyplývajú zo závislých patentových nárokov, nasledujúceho opisu ako aj obrázkov.Príklady uskutočnenia vynálezu budú nižšie vysvetlené na základe obrázkov. Tu zobrazuj eobrázok l pohľad na dátový hárok podľa vynálezu, obrázok 2 pohľad na dátový hárok podľa vynálezu podľa obrázku 1, ale po pokuse o sfalšovanie, obrázok 3 pohľad na altematívne stvárnenie dátového hárku podľa vynálezu a obrázok 4 až 8 Výrez z dátových hárkov podľa vynálezu podľa variantov.Dátový hárok la zobrazený na obrázku l obsahuje relatívne tuhú doštičku 2, ktorá je pevne spojená so spojovacím prvkom 3. Doštička 2 pozostáva napríklad z polykarbonátu a je personalizovaná fotografiou 8 a dátami 9 majiteľa. Spojovacím prvkom 3 je fólia lebo textília, napríklad tkanina a je flexibilné. Na tomto spojovacom prvku 3 je dátový hárok 1 votknutý do tu nezobrazenej knižočky. Spojenie 5 sa výhodnejšie rozprestiera pozdĺž celej dĺžky okraja 4 a tým bočného voľného okraja 10 kparalelne protiľahlému voľnému okraju 12. Okraj 4 je paralelný k ďalšiemu okraju ll. Spojením 5 je napríklad lepený spoj, zvarový spoj alebo možné je aj mechanické spojenie. Spojovací prvok 3 vykazuje prvú pásikovú oblasť 3, ktorá leží mimo doštičky 2 a ďalšiu,taktiež pásikovú oblasť 3, ktorá sa nachádza v oblasti doštičky 2 a vytvára spojenie 5. V tejto oblasti 3 je do spojovacieho prvku 3 zapracované zoslabenie 6 materiálu. Toto pozostáva z viacerých zoslabovacích prvkov 7, ktoré sú - ako je zrejmé - usporiadané v jednom rade. Týrnito zoslabovacímí prvkami 7 sú zárezy alebo vrypy v spojovacom prvku 3. Ako je zrejmé, sú tieto realizované krížovo. Zoslabovací prvok 7 teda pozostáva zdvoch krížiacich sa zárezov alebo vrypov.Ak dôjde k pokusu od uvoľnenie doštičky 2 od spojovacieho prvku 3, potom nie je možné zamedziť uvoľňovacim silám, ktoré pôsobia na spojovací prvok 3 v oblasti spoja 5. Toto takmer nevyhnutne vedie ktomu, že sa spojovací prvok v oblasti prinajmenšom jedného zoslabovacíeho prvku 7 natrhne. Takáto trhlina postupuje po celom spojovacom prvku 3 a je následne podľa obrázku 2 vizuálne viditeľná v oblasti 3. Obrázok 2 zobrazuje také trhliny 13, ktoré sa rozprestierajú z oblasti 3 do oblasti 3. Aj ked je nakoniec možné uvoľniť doštičku 2 od spojovacieho prvku 3, nie je takáto knížočka cestovného pasu už použiteľné, pretože poškodenie spojovacieho prvku 3 by bolo okamžite rozpoznateľné. Po výmene doštičky by bolo na knižočke cestovného pasu okamžite zrejmé, že došlo k manipulácii.Obrázok 3 zobrazuje dátový hárok lb, pri ktorom sa spojovací prvok 3 b rozprestiera v podstate po celej ploche doštičky 2. Zodpovedajúc tomu tu môže byť prítomný veľmi veľký počet zoslabovacích prvkov 7 b, ktoré tvoria zoslabenia 6 b materiálu, ktoré sa v podstate rozprestíerajú po celej ploche doštičky 2.Obrázok 4 zobrazuje dátový hárok lc, pri ktorom sú použité zoslabenia 6 c materiálu, ktoré pozostávajú zo zoslabovacích prvkov 7 c tvaru C. Niektoré zo zoslabovacích prvkov 7 c sa nachádzajú úplne voblasti doštičky 2, zatiaľ čo iné sa čiastočne nachádzajú voblasti doštičky-3 a čiastočne v oblasti mimo tejto. Aj tu použitý spojovací prvok 3 c je na vyčnievajúcej oblasti teda vybavený zoslabovacími prvkami 7 c len v malej čiastkovej oblasti.Pri dátovom hárku ld zobrazenom na obrázku 5 sú použité zoslabenia 6 d materiálu, ktoré pozostávajú zo zoslabovacích prvkov 7 d, ktorými môžu byť jednotlivé zárezy alebo vrypy. Aj tu je spojovací prvok 3 d vybavený zárezmí alebo vrypmi len v prechodovej oblasti vyčnievajúcej časti.Dátový hárok le zobrazený na obrázku 6 vykazuje zoslabenia 6 materiálu, ktore sú vytvorené zoslabovacími prvkami 7 e, ktoré sú stvárnené taktiež krížovo. Vždy jeden zárez alebo jeden vryp zoslabovacieho prvku 7 e sa rozprestiera Z oblasti doštičky 2 do oblasti spojovacieho prvku 3 e nachádzajúcej sa mimo tejto doštičky.Obrázky 7 a 8 zobrazujú dátové hárky lf a lg, ktoré vykazujú zoslabenia 6 f a óg materiálu s altematívnymí zoslabovacími prvkami 7 f a 7 g. Zodpovedajúce spojovacie prvky 3 f a 3 g vykazujú zárezy alebo vrypy v oblasti doštičky a taktiež mimo tejto oblasti.Zárezy a vrypy sú len príkladmi, ako môžu byť realizované takéto zoslabenia 6 materiálu prípadne zoslabovacie prvky 7. Principiálne je možné napríklad aj použitie nití pri textílii alebo tkaníne, ktoré sú v prinajmenšom jednej oblasti Zoslabené alebo ktoré principiálne vykazujú mimoriadne nízku trhaciu silu. Pri pokuse o uvoľnenie sa potom tieto nite pretrhnú, čím sa viditeľne zmení spojovací prvok 3. Podstatné je, aby zoslabenie 6 prípadne 6 a až 6 g negatívne neovplyvnili spojenie medzi spojovacím prvkom 3 a doštičkou 2 a aby inak bolo možné knižočku cestovného pasu používat ako zvyčajne.dátový hárok doštička spojovací prvok okrajspojenie zoslabenie materiálu prvok fotografiaDátový hárok pre preukaz, napríklad knižočku cestovného pasu, s doštičkou (2), ktorá je na prinajmenšom jednej strane personalizovateľná alebo personalizovaná, a spásovým flexibilným spojovacím prvkom (3), prostredníctvom ktorého je možné doštičku (2) votknúť do preukazu, a ktorý je prostredníctvom spoja (5) pevne spojený s okrajom (4) doštičky (2), vyznačujúci sa tým, že pásový flexibilný spojovací prvok (3) vykazuje prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu, ktoré sťažuje uvoľnenie doštičky (2) od spojovacieho prvku (3) bez poškodenia.Dátový hárok podľa nároku l, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedným zoslabením(6) materiálu je zárez alebo vryp v spojovacom prvku (3).Dátový hárok podľa nároku 1 alebo 2, vyznačujúci sa tým, že zoslabenie (6) materiálu vykazuje viaceré zoslabovacíe prvky (7).Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 3, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu je usporiadané v oblasti spoja (5).Dátový hárok podľa nároku 4, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu je čiastočne usporiadané v oblasti spoja (5) a čiastočne mimo spoja.Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 4, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu je úplne usporiadané mimo spoja (5).Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 6, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu vykazuje prinajmenšom jeden zoslabovací prvok(7), ktorý je stvárnený krížovo.Dátový hárok podľa nároku 7, vyznačujúci sa tým, že krížový zoslabovací prvok (7) je vytvorený dvomi sa krížiacimi zárezmi alebo vrypmí.Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 8, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu vykazuje prinajmenšom jeden zoslabovací prvok(7), ktorý vykazuje jeden zárez alebo jeden vryp, ktoré sú usporiadané čiastočne v oblasti spoja a čiastočne mimo spoja.Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 9, vyznačujúci sa tým, že spojením (5) je lepený spoj, zvarový spoj alebo predovšetkým spojenie laminovaním alebo mechanické spojenie.Dátový hárok podľa nároku 10, vyznačujúci sa tým, že doštička (2) vykazuje prinajmenšom dve častí vzájomne spojené laminovaním.Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až ll, vyznačujúci sa tým, že prinajmenšom jedno zoslabenie (6) materiálu je čiastočne alebo úplne neviditeľné.Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov l až 12, vyznačujúci sa tým, že spojovacím prvkom (3) je fólia alebo textília.Dátový hárok podľa nároku 13, vyznačuj úci sa tým, že spojovacím prvkom (3) je tkanina.Dátový hárok podľa ktoréhokoľvek z nárokov 1 až 14, vyznačujúci sa tým, že doštička (2) je vyrobená z polykarbonátu.

MPK / Značky

MPK: B42D 15/10, B42D 13/00

Značky: dátový, preukaz, hárok

Odkaz

<a href="http://skpatents.com/9-e15643-datovy-harok-pre-preukaz.html" rel="bookmark" title="Databáza patentov Slovenska">Dátový hárok pre preukaz</a>

Podobne patenty